SOU 2007:1
Telefonförsäljning
SOU 2007:2
Från socialbidrag till arbete
SOU 2007:3
Föräldraskap vid assisterad befruktning
SOU 2007:4
Trafikinspektionen - en myndighet för säkerhet och skydd
SOU 2007:5
Summa summarum - en fristående myndighet för utredning av anmälningar om brott av poliser och åklagare?
SOU 2007:6
Målsägandebiträdet - ett aktivt stöd i rättsprocessen
SOU 2007:7
Den nya inskrivningsmyndigheten
SOU 2007:8
Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning
SOU 2007:9
Svenskan i världen. Betänkande av Utredningen om svenskundervisningen i utlandet (SOU 2007:9)
SOU 2007:10
Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, Ansvarskommitténs slutbetänkande
SOU 2007:11
Staten och kommunerna - uppgifter, struktur och relation
SOU 2007:12
Hälso- och sjukvården
SOU 2007:13
Regional utveckling och regional samhällsorganisation
SOU 2007:14
Renovering av bostadsmarknad efterlyses!
SOU 2007:15
Gender Mainstreaming Manual, Gender Equality in Public Services
SOU 2007:15
Stöd för framtiden - om förutsättningar för jämställdhetsintegrering (slutbetänkande), JämStöds Praktika (metodbok), Jämställd m
SOU 2007:16
Ändrad könstillhörighet - förslag till ny lag
SOU 2007:17
Äktenskap för par med samma kön - Vigselfrågor
SOU 2007:18
Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och insatser för arbetslösa ungdomar
SOU 2007:19
Friskare tänder - till rimliga kostnader
SOU 2007:20
Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område
SOU 2007:21
GMO-skador i naturen och Miljöbalkens försäkringar
SOU 2007:22
Skyddet för den personliga integriteten - kartläggning och analys
SOU 2007:23
Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet
SOU 2007:24
Veterinär fältverksamhet i nya former
SOU 2007:25
Plats för tillväxt?
SOU 2007:26
Alternativ tvistlösning
SOU 2007:27
Auktorisation av patentombud
SOU 2007:28
Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan - Förslag till nytt mål- och uppföljningssystem
SOU 2007:29
Hur tillämpas expropriationslagens ersättningsbestämmelser?
SOU 2007:30
Två nya statliga specialskolor
SOU 2007:31
Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser
SOU 2007:32
Tillväxt genom turistnäringen
SOU 2007:33
Släpvagnskörning med B-körkort - när kan de nya EU-reglerna börja tillämpas?
SOU 2007:34
Skolgång för barn som skall avvisas eller utvisas
SOU 2007:35
Flyttning och pendling i Sverige
SOU 2007:36
Bioenergi från jordbruket - en växande resurs
SOU 2007:37
Vård med omsorg - möjligheter och hinder
SOU 2007:38
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 - nu levandes ansvar, framtida generationers frihet
SOU 2007:39
Framtidens polis
SOU 2007:40
Valsystem och representationseffekter
SOU 2007:41
Misstroendeförklaring och regeringsbildning 1994-2006
SOU 2007:42
Från statsminister till president? - Sveriges regeringschef i ett jämförande perspektiv
SOU 2007:43
Bättre arbetsmiljöregler II
SOU 2007:44
Tsunamibanden
SOU 2007:45
Utökat elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter
SOU 2007:46
Ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor
SOU 2007:47
Den osynliga infrastrukturen - om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering
SOU 2007:48
Patientdata och läkemedel m.m.
SOU 2007:49
Organisationsform för VTI och SIKA
SOU 2007:50
Mångfald är framtiden
SOU 2007:51
The Riksbank's Financial Independence
SOU 2007:52
Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m.
SOU 2007:53
Sjukhusens läkemedelsförsörjning
SOU 2007:54
Barnet i fokus - En skärpt lagstiftning mot barnpornografi
SOU 2007:55
Betalningstider i näringslivet
SOU 2007:56
Revisionsutskott m.m.; Genomförande av 2006 års revisorsdirektiv
SOU 2007:57
Etiskt godkännande av djurförsök
SOU 2007:58
Hamnstrategi - strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet
SOU 2007:59
Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet - ett framtidsperspektiv
SOU 2007:60
Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter
SOU 2007:61
Deluppföljning 2 av den kommunalekonomiska utjämningen
SOU 2007:62
Utjämning av kommunernas LSS-kostnader - översyn och förslag
SOU 2007:63
En bättre viltförvaltning med inriktning på älg
SOU 2007:64
Studiestödsdatalag
SOU 2007:65
Domstolarnas handläggning av ärenden
SOU 2007:66
Rörelser i tiden
SOU 2007:67
Regeringsformen ur ett könsperspektiv
SOU 2007:68
Ett decennium med personval
SOU 2007:69
Bestämmelser om domstolarna i regeringsformen
SOU 2007:70
Framtidens flygplatser - utveckling av det svenska flygplatssystemet
SOU 2007:71
En starkare företagsinteckning
SOU 2007:72
Kommunal kompetens i utveckling
SOU 2007:73
Kostnader för personlig assistans. Skärpta regler för utbetalning, användning och återbetalning av assistansersättning
SOU 2007:74
Upplåtelse av den egna bostaden
SOU 2007:75
Att styra staten - regeringens styrning av sin förvaltning
SOU 2007:76
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning
SOU 2007:77
En svensk veteranpolitik, del 1
SOU 2007:78
Bolagisering för ökad konkurrens och effektivitet
SOU 2007:79
Tre nya skolmyndigheter
SOU 2007:80
Reach - genomförande och sanktioner
SOU 2007:81
Resurser för kvalitet
SOU 2007:82
Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten
SOU 2007:83
Standarder och tillväxt: en kommenterad forskningsöversikt
SOU 2007:84
Värdet av valdeltagande
SOU 2007:85
Olika former av normkontroll
SOU 2007:86
Bättre djurskydd - mindre krångel
SOU 2007:87
Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder
SOU 2007:88
Att lära nära. Stöd till kommuner för verksamhetsnära kompetensutveckling inom omsorg och vård av äldre
SOU 2007:89
Rovdjuren och deras förvaltning
SOU 2007:90
Straffskalan för mord
SOU 2007:91
Ny företagshälsovård - ny kunskapsförsörjning
SOU 2007:92
Urkunden i tiden - en straffrättslig anpassning
SOU 2007:93
Den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd
SOU 2007:94
Folkomröstningar i Europa
SOU 2007:95
Tjänster utan gränser?
SOU 2007:96
Avgifter
SOU 2007:97
Vissa metrologifrågor
SOU 2007:98
Karriär för kvalitet
SOU 2007:99
Förhandsprövning av nättariffer
SOU 2007:100
Id-kort för folkbokförda i Sverige
SOU 2007:101
Tydlig och öppen - Förslag till en stärkt skolinspektion
SOU 2007:102
Svenska nyhetsmedier och mänskliga rättigheter i Sverige
SOU 2007:103
Bo för att leva - seniorbostäder och trygghetsbostäder
SOU 2007:104
Samverkan för lokal utveckling
SOU 2007:105
Territoriellt samarbete inom EU
SOU 2007:106
Lotsa rätt!
SOU 2007:107
Opinionsbildande verksamhet och små myndigheter
SOU 2007:108
Kön, makt och statistik
SOU 2007:109
Vägval för Sieps. En översyn av Svenska institutet för Europapolitiska studier.
SOU 2007:110
Tillfälliga regler om tillstånd att sända kommersiell radio
SOU 2007:111
En ny instansordning för mål enligt Plan- och bygglagen
SOU 2007:112
Nya förutsättningar för arbetsmarknadsutbildning
SOU 2007:113
Några alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning