Prop. 1906:55
('med förslag till ändrad lydelse af §§ 31, 43 och 53 regeringsformen samt §§ 10 till och med 22 äfvensom §§ 25 och 38 riksdags\xad ordningen så ock till öfvergångsstadgande i riksdags\xad ordningen',)
Prop. Prop/1906:1
angående statsverkets tillstånd ocli behof
Prop. Prop/1906:2
angående för¬ säljning af en till förra regementskvartermästarbostället l1/8 mantal Bredsättra n:o 3 i Stockholms län hörande lägenhet
Prop. Prop/1906:4
angående försälj¬ ning af två till förra korpralsb ostället 1 mantal Gustad n:o 2 Kall- eller Korpralsgård i Östergötlands län hö¬ rande lägenheter
Prop. Prop/1906:5
angående försälj¬ ning af vissa till förra militiebostället Gärstad n:o 1 Mellangård i Östergötlands län hörande områden
Prop. Prop/1906:7
angående för¬ säljning af en till förra mönster skrifvarbostäUet :f4 mantal Alsheda n:r 6 Ännagård i Jönköpings län körande lägenhet
Prop. Prop/1906:8
angående för¬ säljning af mark från förra majorsbostället 1,U mantal Kärr n:o 1 i Kronobergs län
Prop. Prop/1906:9
angående för¬ säljning af till förra länsmans hos tä ll et 3/é mantal Hvite- måla n:r 1 i Kalmar län hörande lägenheten Kullen
Prop. Prop/1906:12
angående upp¬ låtelse af den kronan tillkommande jordägarandel i grufva
Prop. Prop/1906:13
angående upp¬ låtelse af rätt till bearbetande af marmorfyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1906:14
angående fort¬ farande bestånd af en med Magnesitaktiebolaget Tarre- kaise afslutad öfverenskommelse rörande vissa mineral- fyndiglieter å kronojord i Norrbottens lån
Prop. Prop/1906:16
angående upplåtande af kronojord för framdragande af vissa elektriska ledningar
Prop. Prop/1906:17
angående beviljande af vissa förmåner för enskilda järnvägsanlägg¬ ningar
Prop. Prop/1906:19
angående beredande af lånemedel för år 1906 för fortsatt utveckling af statens telefonväsende
Prop. Prop/1906:20
angående försäljning till staden Göteborg af ett för den optiska telegrafen förut användt område å Stigbergsåsen
Prop. Prop/1906:22
med förslag till lag om ändrad, lydelse af 1 § i lagen den 18 september 1903 angående solidariskt bankbolags, bankaktiebolags och sparbanks konkurs
Prop. Prop/1906:23
angående användning af vissa uppkomna besparingar å extra anslag till utförande af nya byggnader och anläggningar vid statens järnvägar
Prop. Prop/1906:24
angående dödande af två till säkerhet för beviljade statslån i Klintehamn—Roma järnvägsaktiebolags och Slite—Roma järnvägsaktiebolags järnvägar meddelade inteckningar
Prop. Prop/1906:25
angående inlösen af Strömstad—Sked järnväg
Prop. Prop/1906:26
angående ersättande af förskjutna medel till aflönande af extra biträden hos arméförv ältning en under åren 1904 och 1905
Prop. Prop/1906:27
angående anordnande af sjukhuslokaler för vissa truppförhand af armén
Prop. Prop/1906:28
angående ersättande af utgifter för förvärfvandet och anordnandet af skjutfält för Gottlands artillerikår
Prop. Prop/1906:29
angående täckande af vissa utaf arméförvaltningen utgifna förskott
Prop. Prop/1906:30
angående afsättande af medel till pensionering af statens järn¬ vägars personal
Prop. Prop/1906:31
med förslag till lag om ändrad lydelse af 42, 44 och 61 §§ i lagen den 28 juni 1895 om aktiebolag samt till lag om ändrad lydelse af 25, 27 och 43 §§ i lagen den 28 juni 1895 om registrerade föreningar för ekonomisk verksamhet
Prop. Prop/1906:33
med förslag till lag om ändring i vissa delar af lagen den 18 september 1903 angående solidariska bankbolag samt till lag om ändring i vissa delar af lagen den 18 september 1903 angående bankaktiebolag
Prop. Prop/1906:34
angående inlösen af åtskilliga officers- och under officer skår er till¬ höriga byggnader ä mötesplatser m. in.
Prop. Prop/1906:35
angående pension ä allmänna indragning sstaten åt vaktmästaren hos länsstyrelsen i Jönköpings län Karl Johan Jansson
Prop. Prop/1906:36
angående anord¬ nande af undervisning i huslig ekonomi i folkskolor, högre folkskolor och folkhögskolor
Prop. Prop/1906:38
angående upp¬ låtelse af ett jordområde från kronoparken Åsen till Uppsala universitet för utvidgning af akademiska sjuk¬ husets i Uppsala tomt
Prop. Prop/1906:40
angående af¬ söndring af mark från kronoegendomen Kvarnberga n;o 1 i Södermanlands län
Prop. Prop/1906:41
angående för¬ säljning af tvä till förra majorsbostället Silkesnäs n:o 1 i Kronobergs län hörande torp
Prop. Prop/1906:42
angående för¬ säljning af sju till förra löjtnantsbostället Svärtingstorp Kris 1 och 2 i Kristianstads län hörande lägenheter
Prop. Prop/1906:43
angående upp¬ låtelse af mark från förra korpralsbostället Östraby n:ris 12 och 14 i Malmöhus län
Prop. Prop/1906:44
angående för¬ säljning af en till förra Jcorpralsbostället 1 mantal Skee n:o 1 i Hallands län hörande lägenhet
Prop. Prop/1906:45
angående för¬ säljning af en till förra liäradsskrifvarboställei 1 mantal Stallbacka n:o 1 i Ålfsborgs län hörande iltåg a
Prop. Prop/1906:46
angående för¬ säljning af ett fiske i Klarälfven inom staden Karlstads område
Prop. Prop/1906:47
angående försälj¬ ning af den till förra militiebostället 1 mantal Berg n:o 1 i Örebro län hörande andel i en vid skifte afsatt samfällighet
Prop. Prop/1906:48
angående rätt för Kungl. Majd att för inköp af skogbärande eller till skogsodling tjänlig mark disponera köpeskillingarna för vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1906:49
med förslag till lag angående ändring i vissa delar af strafflagen, lag angående straffarbetes och fängelsestraffs verkställande i enrum, lag angående villkorlig frigifning, lag angående villkorlig straffdom samt lag angående ändrad lydelse af 1, 2, 4, 5 och 7 §§ i lagen den 11 oktober 1900 om straff¬ register
Prop. Prop/1906:50
angående efterskänkande af fordring sbelopp hos kaptenen R. Bolling och f. d. underlöjtnanten G. L. Syren
Prop. Prop/1906:51
angående löne¬ reglering för lärare vid folkskolor m. m.
Prop. Prop/1906:52
angående anslag till fortsättandet af befästningsarbetena vid Boden
Prop. Prop/1906:53
om upplåtelse under äganderätt till nobelstiftelsen af visst område af lägenheten Djurgårds-Freskati
Prop. Prop/1906:54
med förslag till lag i anledning af Sveriges anslutning till den interna¬ tionella godstrafikkonventionen
Prop. Prop/1906:56
angående pension å allmänna indrag ning sstaten för besiktning srust- mästaren vid Gottlands tygstation Per Gustaf Andersson
Prop. Prop/1906:57
angående pension å allmänna indragning sstaten för t. f. fabriks- förv altar en vid ammunitions/abrikens afdelning å Karlsborg A. E. V. Wännerdahl
Prop. Prop/1906:58
angående pension å allmänna indragning sstaten för arbetarna vid Borghamns kalkstensbrott Hans Gottfrid Engqvist och Frans Otto Svanberg
Prop. Prop/1906:59
angående pension å allmänna indragning sstaten för vaktmästaren Carl Magnus Fägerholm
Prop. Prop/1906:60
angående beredande af ålderstillägg åt revisorn och bokhållaren å general- tullstyrelsens kameralbyrå friherre K. M. B. Klinckow- ström och revisorn å samma styrelses revisionsbyrå C. H. Plagemann
Prop. Prop/1906:62
med förslag till lag angående förbud i vissa fall för bolag och för¬ ening att förvärfva fast egendom samt till lag om ändrad lydelse af 22 § i lagen den 27 juni 1896 om hemmans¬ klyfning, ägostyckning och jordafsöndring
Prop. Prop/1906:63
med förslag till lag angående kontroll å ångpannor
Prop. Prop/1906:64
med förslag till lag om ändrad lydelse af vissa §§ i förordningen an¬ gående kyrkofullmäktige och kyrkonämnd i Göteborg den 5 maj 1882
Prop. Prop/1906:65
med förslag till lag angående ansvarighet för skada i följd af automo- biltrafik samt till lag om ändrad lydelse af 11 kap. 15 § strafflagen
Prop. Prop/1906:66
angående upplåtande af en del utaf Bodens kronopark för landt- försvarets behof
Prop. Prop/1906:67
angående anskaffande af elektriska sättare m. m. för Ellenabbs- batteriet i Karlskrona
Prop. Prop/1906:68
med förslag till förordning angående en särskild stämpelafgift för försälj¬ ning af punsch, arrak och rom
Prop. Prop/1906:69
med förslag till ändring af gällande tullsats i vissa fall å arrak och rom
Prop. Prop/1906:70
med förslag till förordning om automobiltrafik
Prop. Prop/1906:71
angående inköp af beskickning shus i Kristiania
Prop. Prop/1906:72
med förslag till förordning angående understöd af allmänna medel till utflyttningar i följd af laga skiften
Prop. Prop/1906:73
angående pension å allmänna indragning sstaten åt stuteriveterinären vid Flyinge hingstdepå L. M. Nordenssons änka Klara Maria Sofia Nordensson, född Granström
Prop. Prop/1906:74
angående ålders- tillägg å lönen för jägmästaren i Marks revir Axel Falian Kindstrand
Prop. Prop/1906:75
angående för¬ säljning af vissa delar af kungsladugården Gripsholm N:o 1 i Södermanlands län
Prop. Prop/1906:76
angående för¬ säljning af vissa till kungsgården Sundbyholm n:o 1 med underlydande i Södermanlands län hörande områden
Prop. Prop/1906:77
angående för¬ säljning till Mjölby municipalsamhälle af viss del af förra furir sb ostället Mjölby n:o 15 Södergården i Öster¬ götlands lån m. m.
Prop. Prop/1906:78
angående för¬ säljning af indragna länsmansb o stället Lyckan n:o 2 i Jönköpings län
Prop. Prop/1906:79
angående för¬ säljning af den indragna landsgevaldigerbostället Hof n:o 6 Norregård i Kronobergs län tillhörande andel i soldattorpet till roten n:o 9 vid lifkompaniet af Krono¬ bergs regemente m. m.
Prop. Prop/1906:80
angående för¬ säljning af ett till skattehemmanen Förarp Norregård och Förarp Södergård i Kronobergs län hörande område
Prop. Prop/1906:82
angående för¬ säljning af förra militieb o stället Hesslö n:ris 1, 2, 3 och 4 i Västmanlands län
Prop. Prop/1906:83
angående pension å allmänna indragning sstaten åt musiksergeanten G. E. Lindberg
Prop. Prop/1906:84
med förslag till lag angående medling i arbetstvister
Prop. Prop/1906:85
angående anslag till förlikning smän för medling i arbetstvister m. m.
Prop. Prop/1906:86
med förslag till lagar om ändrad lydelse af 40 § i lagen den 28 juni 1895 om aktiebolag och om ändrad lydelse af 23 § i lagen den 28 juni 1895 om registrerade föreningar för ekonomisk verksamhet
Prop. Prop/1906:87
med förslag till lagar angående vissa ändringar i sjölagen och om skyl¬ dighet för svensk domstol att upptaga sjöförklaring och verkställa undersökning angående sjöolycka, som drabbat främmande fartyg
Prop. Prop/1906:88
med förslag till lag angående norsk undersåtes rätt att besitta fast egen¬ dom här i riket
Prop. Prop/1906:89
med förslag till lag om ändrad lydelse af 7 § i lagen den 1 oktober 1894 om förvärfvande och förlust af medborgarerätt
Prop. Prop/1906:90
med förslag till lagar om vissa ändringar i strafflagen, om upphäfvande af förordningen den 1 juni 1819 angående sättet huru förfaras skall med sådana personers anhållande och till¬ talande, hvilka begå förbrytelser i ett af de förenade riken Sverige och Norge samt därefter afvika till det andra, och om ändrad lydelse af 7 § i strafflagen för krigsmakten den 7 oktober 1881
Prop. Prop/1906:91
om ändrad lydelse af vissa §§ i förordningen den 3 december 1897 an¬ gående bevillning af fast egendom samt af inkomst m. m.
Prop. Prop/1906:92
angående förhöj¬ ning af under stö dsbelopp en från småskollärares m. fl. ålderdomsunderstödsanstalt
Prop. Prop/1906:93
angående bi¬ drag till anläggning af aflopps- och vattenledningar vid Trollhättan rn. m.
Prop. Prop/1906:94
angående upp¬ låtelse af en tomt i Trollhättan till skolhusbyggnad
Prop. Prop/1906:95
angående upplåtelse till Trollhättans kommun af vissa områden för utläggning af gator och allmänna platser i Troll¬ hättan rn. m.
Prop. Prop/1906:96
angående ställande af viss kronoegendom under förvaltning af styrelsen för Trollhätte kanal- och vattenverk
Prop. Prop/1906:97
om pension för vaktmästaren vid högre allmänna läroverket i Väners¬ borg A. G. Johansson
Prop. Prop/1906:98
angående disposi¬ tionen af en i fångvårdsstyrelsens hufvudbok balanserad behållning af brandskadeersättning till belopp af 1,972 kronor 90 öre
Prop. Prop/1906:99
angående pension åt extra ordinarie kontorsskrijvaren Lars Jöns¬ son
Prop. Prop/1906:100
angående höjning af pensionen åt afdelning singenjören G. Ahlgren samt beviljande af pension åt af delning singenjör en J. T. Calander
Prop. Prop/1906:101
angående afstående af kronans rätt till den så kallade Fiddevången invid Falsterbo
Prop. Prop/1906:102
angående anvisande af medel till inköp af enskilda tillhöriga vattenfall, lämpliga för elektrisk drift å statens järn¬ vägar
Prop. Prop/1906:103
angående beviljande af medel till uppförande af nya byggnader för armén
Prop. Prop/1906:104
angående dispo¬ sition af den för statsverkets räkning utarrenderade delen af kronolägenheten Halmstads slottsjord
Prop. Prop/1906:105
angående för¬ säljning af ett till kronolägenheten Halmstads slottsjord hörande område
Prop. Prop/1906:106
angående förvärfvande för statens räkning af Örebro—Svartå järn¬ väg
Prop. Prop/1906:107
angående pension åt af lidna banvakterna Johannes Nilssons och Jöns Perssons änkor
Prop. Prop/1906:108
angående anskaffande af eldsläckningsmateriel för en del kustfäst¬ ningar och kustpositioner
Prop. Prop/1906:109
angående bidrag till bestridande af kostnaderna för den elfte interna¬ tionella geologiska kongressens hållande i Stockholm år 1910
Prop. Prop/1906:110
angående anord¬ nande af en reservdepå för äldre arkivalier från de centrala ämbetsverken i hufvudstaden
Prop. Prop/1906:111
angående upp¬ förande af nya byggnader för veterinärinstitutet m. m.
Prop. Prop/1906:112
om bere¬ dande af särskild pension åt postbetjänten S. Z. Abrams- sons änka och minderåriga barn
Prop. Prop/1906:113
angående särskildt penningtillskott till vissa värnpliktige
Prop. Prop/1906:115
med förslag till lag om rikets flagga
Prop. Prop/1906:116
angående anslag till befrämjande och organiserande af den offent¬ liga arbetsförmedlingen i riket
Prop. Prop/1906:117
angående för¬ säljning af vissa delar af kronoparken Österåker i Stock¬ holms län
Prop. Prop/1906:119
angående för¬ säljning af förut till löningsjordar anslagna lotter under förra kungsladugården Ladugårdsgärdet i Östergötlands lön
Prop. Prop/1906:120
angående för¬ säljning af vissa till förra hospitalshemmanet 3/i mantal Växjö hospitalsgård i Kronobergs lön hörande områden
Prop. Prop/1906:121
angående för¬ säljning af förra länsmansbostället Husby n:o 4 med därtill hörande lägenheten Mörtnekärret n:o 1 i Öster¬ götlands län
Prop. Prop/1906:122
angående för¬ säljning af ett till kungsladugården Skälby i Kalmar län hörande område
Prop. Prop/1906:123
angående för¬ säljning af två till förra militiébostället "As mantal Stenkelösa n:is 1, 2.t 3 och 6 i Malmöhus län hörande lägenheter
Prop. Prop/1906:124
angående för¬ säljning af vissa delar af kungsladugården Åsldoster n:o 1 i Hallands län
Prop. Prop/1906:125
angående försälj¬ ning af till förra häradsskrifvarbostället 1 mantal Östan- bro n:o 3 och förra kronofogdebostället 1 mantal Östanbro n:o 4 i Västmanlands län hörande jordområden
Prop. Prop/1906:128
angående inköp af de enskilda telefonanläggningarna i Stockholm med omnejd
Prop. Prop/1906:130
angående anslag till påbörjande af en kraftstationsanläggning vid Trollhättan samt angående uppgörelser med enskilda vattenverksägare därstädes m. m.
Prop. Prop/1906:131
angående förläggande af en skeppsgossekär till Marstrand
Prop. Prop/1906:132
angående en inkomstskatt för år 1907
Prop. Prop/1906:133
angående pension åt aflidne lokomotivmästaren Carl Gustaf Nord¬ ströms änka
Prop. Prop/1906:135
angående uppförande af en telegraf stationsbyggnad i Jönköping
Prop. Prop/1906:136
angående under¬ stöd till rederiaktiebolaget Nordstjernan för uppehållande af regelbunden ångfartygsförbindelse mellan Sverige och La Plata-länderna
Prop. Prop/1906:137
angående försäljning af äganderätten till kronans till Torsebro krutbruk hörande fastigheter
Prop. Prop/1906:138
angående användande af en kronan tillhörig tomt vid Kiiruna järnvägsstation till plats för landstormsförråd
Prop. Prop/1906:139
angående användande af en kronan tillhörig tomt vid Bastuträsks järnvägsstation till plats för landstormsförräd
Prop. Prop/1906:140
angående an¬ slag till inredande af utvidgade eller förändrade lokaler för Kristianstads läns landskontor och landtmäterikontor äfvensom till iståndsättande af de till landshöfding en i samma län anslagna hoställslägenheter m. m.
Prop. Prop/1906:142
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter banvakten Johan Werner Stålbergs änka Charlotta Cecilia Stålberg, född Wallin
Prop. Prop/1906:143
angående regle¬ ring af utgifterna under riksstatens tredje hufvudtitel
Prop. Prop/1906:144
angående god¬ kännande af öfverenskommelse rörande ekonomisk upp¬ görelse mellan Sverige och Norge i anledning af unio¬ nens upplösning
Prop. Prop/1906:145
angående ökad bredd af sv ängbro spannen å järnvägsbron öfver Göta älf på statsbanan genom Bohuslän
Prop. Prop/1906:146
angående anslag till understöd åt lapparna i Juckasjärvi socken
Prop. Prop/1906:147
med förslag till förordning angående vissa bestämmelser rörande gräns¬ trafiken mellan Sverige och Norge
Prop. Prop/1906:148
med förslag till lag om fortsatt tillämpning af hvad i lagen den 6 juni 1902, innefattande inskränkning i inmutning srätten, är stadgadt
Prop. Prop/1906:149
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter skräddaren Frans Gustaf Oscar Petersson
Prop. Prop/1906:150
med förslag till ändring i nådiga förordningen den 9 juni 1905 angående försäljning af vin och öl
Prop. Prop/1906:151
angående ändring af § 4 i förordningen den 2 december 1892 angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter
Prop. Prop/1906:152
med förslag till lag om vissa ändringar i 8 och 10 kapitlen strafflagen och till lag om ändrad lydelse af 77 § strafflagen för krigsmakten den 7 oktober 1881
Prop. Prop/1906:153
med förslag till lag om förbud för krigsmanskap att deltaga i vissa sam¬ mankomster
Prop. Prop/1906:154
med förslag till ändrad lydelse af § 1 mom. 10, § 3 mom. 7, § 4 mom. 1, 2 och 4 tryckfrihetsförordningen äfvensom till införande i sistnämnda § af ett tillagdt mom. 12
Prop. Prop/1906:155
angående an¬ slag till elfte internationella antialkoholkongressen i Stock¬ holm år 1907
Prop. Prop/1906:156
angående anslag till utförande af reparationsarbeten vid Drottningholms slott
Prop. Prop/1906:157
angående anslag till bestridande af kostnader för handläggning inom kommerskollegium af ärenden, som enligt det i nådig proposition den 7 sistlidne mars innefattade förslag till lag angående kontroll å ångpannor skulle tillhöra den i samma förslag omförmälda kontrollmyndighet in. m.
Prop. Prop/1906:158
om godkän¬ nande af förslag till öfverenskommelse mellan svenska staten, ä ena, samt Luossavaara—Kiirunavaara aktiebolag, aktiebolaget Gellivare malmfält och trajikaktiebolaget Grängesberg—Oxelösund, å andra sidan, angående viss grufegendom m. m.
Prop. Prop/1906:159
angående an¬ slag till komplettering sarbeten å järnvägen Gellivare— Riksgränsen samt till anskaffande af ytterligare rullande materiel vid statens järnvägar
Prop. Prop/1906:160
angående en mellan Sverige och Tyska riket afslutad handels- och sjöfartstraktat m. m.
Prop. Prop/1906:161
med förslag till ny tulltaxa m. m.
Prop. Prop/1906:162
med förslag till ändrad lydelse af § 4 i nådiga förordningen angående bevillning saf gifter för särskilda förmåner och rättigheter den 2 december 1892
Prop. Prop/1906:163
med förslag till lag angående öfvergångsbestämmelser för tillämpning af lagen den 20 juni 1905 om ändring i vissa delar af lagen angående väghållningsbesvärets utgörande på landet den 23 oktober 1891