Prop. Prop/1891:3
med förslag till sjölag, lag, innefattande vissa bestämmelser angående sjö¬ fynd, lag angående ändring af 2, 5 och 7 §§ 17 kap. Handelsbalken, lag angående ändring af 71, 73, 89, 90, 117, 118 och 119 §§ Utsökningslagen samt lag angående ändring af 13, 51, 54 och 90 §§ Konkur slagen
Prop. Prop/1891:4
angående gräns¬ reglering mellan Carl Gustafs stads gevärsfaktori och Eskilstuna stad
Prop. Prop/1891:6
angående bevil¬ jande af vissa förmåner för enskilda jernväg sanläggningar
Prop. Prop/1891:7
angående dispo¬ sition af en del byggnader och jord, tillhörande förra häradsbostället % mantal Hammenhög n:o 31 i Kri¬ stianstads län
Prop. Prop/1891:8
angående efter¬ skänkande af viss del af kronans rätt till danaarf efter arbetaren Karsten Ekberg från Hessleberga
Prop. Prop/1891:9
angående af¬ söndring af jord från indragna militiebostället Kongs Norrby kungsgård i Östergötlands län
Prop. Prop/1891:10
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 10 kap. 1 § rättegångs¬ balken
Prop. Prop/1891:13
angående ändrad lydelse af § 11 i regeringsformen
Prop. Prop/1891:14
med förslag till ändrad lydelse af 5 § i den emellan Sverige och Norge upprättade riksakt
Prop. Prop/1891:15
angående för¬ säljning af åtskilliga mindre kronoegendomar med mera
Prop. Prop/1891:16
angående dödande af en till säkerhet för statens fordran lios Gotlands jernvägs- aktiébolag uti bolagets jernväg meddelad inteckning
Prop. Prop/1891:17
angående delaktighet för lärarne vid gymnastiska centralinstitutet i lärarnes vid elementarläroverken enke- och pupillkassa
Prop. Prop/1891:18
angående af¬ sättande af räntebärande obligationer till nominélt belopp af tre millioner kronor till garantifond för aktiebolaget sågverksegarnes garantiförening
Prop. Prop/1891:19
i fråga om ändringar i nådiga förordningen angående en postspar¬ bank för riket den 22 juni 1883
Prop. Prop/1891:20
med förslag till lag om hvad i vissa fall bör iakttagas, då byggnad upp¬ förts utöfver tomtgräns
Prop. Prop/1891:21
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 104, 106 och 113 §§ konkurslagen den 18 september 1862
Prop. Prop/1891:22
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 17 kap. 4 § handels- balken
Prop. Prop/1891:23
med förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbete
Prop. Prop/1891:24
med förslag till lag om sjukkassor
Prop. Prop/1891:25
angående anvisande af medel till en riksförsäkringsanstalt och till sjukkasse- väsendets befrämjande
Prop. Prop/1891:27
angående pen-, sion å allmänna indragning sstaten åt aflidne f. d. lands¬ höfding en H. G. TF Gyllenrams dotter Beata Lovisa Gustaf va Gyllenram
Prop. Prop/1891:29
angående låne¬ understöd för anläggning af jernväg mellan Hernösand och Sollefteå
Prop. Prop/1891:30
angående försäljning till Eslöfs köping af eu del af militie- bostället 78 mantal Eslöf n:o 13 samt 2/3 mantal Eslöf n:is 15 och 17 i Vestra Sallerups socken af Malmöhus län
Prop. Prop/1891:31
angående för¬ ändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885
Prop. Prop/1891:32
angående höjning i anslaget till beväringsmanskapets vapenöfningar m. in.
Prop. Prop/1891:33
angående anslag under riksstatens femte hufvudtitel med anledning af föreslagna ändringar i värnpligtslagen den 5 juni 1885
Prop. Prop/1891:34
angående af¬ skrifning af de å viss jord hyllande grundskatter m. in.
Prop. Prop/1891:35
om ändring i förordningen den 14 September 1883 angående bevill¬ ning af fast egendom samt af inkomst
Prop. Prop/1891:36
angående upp¬ hörande af de enligt förordningen den 16 Maj 1884 angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter utgående bevillningsaf gifter af fr älseeg en¬ domar och lotshemman
Prop. Prop/1891:37
angående beräk¬ ning af viss andel af öfverskottet å 1890 års statsregle¬ ring såsom tillgång vid statsreglering en för dr 1892
Prop. Prop/1891:38
angående höjning i det under fjerde hufvudtiteln uppförda anslag till lindring i rustnings- och roteringsbesvären rn. m.
Prop. Prop/1891:39
angående förhöj¬ ning i det under riksstatens femte hufvudtitel uppförda anslag till lindring i rustnings- och rotering sbesvären
Prop. Prop/1891:40
med förslag till förordning angående ändrad lydelse af § 58 i förord-, ningen om kommunalstyrelse på landet
Prop. Prop/1891:41
angående anslag för anläggning af en bibana från norra stam¬ banan vid Mellansel till Örnsköldsvik
Prop. Prop/1891:42
angående vissa förändringar i lagstiftningen rörande handeln med vin och maltdrycker m. in.
Prop. Prop/1891:43
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 3, 14, 101, 105, 110, 129 och 136 §§ i Kongl. Muffs förnyade nådiga stadga om skiftes- verket i riket den 9 november 1866
Prop. Prop/1891:44
med förslag till lag, innefattande tillägg till 11 kap. 6 § handels- halken
Prop. Prop/1891:45
med förslag till lag angående ändrad tid för sahöreslängds aflemnande i vissa fall
Prop. Prop/1891:46
med förslag till lag angående straff för oloflig införsel af skjutvapen eller ammunition i vissa delar af Afrika
Prop. Prop/1891:47
angående afsön¬ dring af jord från indragna mililtiebostället Torp Södre i Elfsborgs län
Prop. Prop/1891:48
angående god¬ kännande af en med staden Göteborg träffad öfverens¬ kommelse i fråga om dess inqvarteringsskyldighet, äfven¬ som rörande anslag till ett nytt kasernetablissement der¬ städes, m. m.
Prop. Prop/1891:50
angående upp¬ låtande af odlingslägenheter å kronoparker i Norrbottens län
Prop. Prop/1891:51
angående ändrad lydelse aj 3 och 22 §§ af förordningen angående patent
Prop. Prop/1891:52
angående en väg- anläggning mellan Wistträsk oeh Glömmer sträsk
Prop. Prop/1891:53
angående beredande af lånemedel till utveckling af statens telefonväsende
Prop. Prop/1891:54
angående godt- görelse till fanjunkaren vid kongl. Vestgöta-Dals rege¬ mente Oscar Theodor Bäfverfeldt och hans maka Maria Fernanda Benediöta Bäfverfeldt, född Nielsen, för den förlust de, genom förre svenske och norske generalkonsuln i Geneve A. M. von Schcecks tillskyndande, lidit
Prop. Prop/1891:55
i fråga om än¬ dringar i nådiga kungörelsen den 11 maj 1883 angående vilkor en för tidningars och tidskrifters postbefordran
Prop. Prop/1891:56
i fråga om reglering af bergslagernas jernvägsaktiebolags obligations- skuld
Prop. Prop/1891:57
angående sär- skild föryttring af lägenheter från kr ono eg endomar, som försäljas
Prop. Prop/1891:58
angående jord- afsöndring från förra militiebostället n:o 2 Söndraby i Kristian¬ stads län
Prop. Prop/1891:59
angående af¬ söndring af jord från kronoegendomen Stora Kungsladugården n:o 1 om 8 mantal af Södermanlands län
Prop. Prop/1891:61
angående god¬ kännande af uppgjordt förslag i fråga om uppförande vid Lunds hospital för Malmöhus läns räkning af en vårdanstalt för sinnessjuke
Prop. Prop/1891:62
angående tillägg till 7 § i kongl. förordningen angående stänipelafgiften den 5 september 1890
Prop. Prop/1891:63
angående försälj¬ ning till Helsingborgs sockerfabriksaktiebolag af ett område af Engélholms vestra kr omplantering i Kristianstads län