SOU 1937:1
Socialiseringsproblemet : utkast till ett principbetänkande
SOU 1937:2
Socialiseringsidéer och socialiseringspraxis i Sovjetunionen. 2
SOU 1937:3
Betänkande med förslag till revision av förvarings- och interneringslagarna m. m
SOU 1937:4
Betänkande med förslag rörande svenskt penninglotteri
SOU 1937:5
Betänkande med förslag till lagstiftning angående särskilda husbehovsskogar i Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker m. m
SOU 1937:6
Yttrande i abortfrågan
SOU 1937:7
Betänkande med speciella beräkningar och förslag rörande ersättningarna för städningsarbete inom vissa statliga ämbetslokaler i Stockholm m. m
SOU 1937:8
Betänkande med förslag angående den statsunderstödda vattenavlednings- och avdikningsverksamheten samt därmed sammanhängande spörsmål
SOU 1937:9
Utredning rörande jordbrukets läge i Norrland med vissa förslag till åtgärder till förbättrande av den norrländska jordbrukarbefolkningens ekonomiska ställning
SOU 1937:10
Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland
SOU 1937:11
Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. 2, Kartbilagor : Vänern och Hjälmaren
SOU 1937:12
Arbetslöshetsundersökningen den 31 juli 1936
SOU 1937:13
Lagberedningens förslag till lag om aktiebolags pensions- och andra personalstiftelser m. m
SOU 1937:14
Betänkande med förslag till vissa lagstiftningsåtgärder till motverkande av överdriven skuldsättning inom jordbruket
SOU 1937:15
Utredning med förslag till vissa åtgärder för trafiksäkerhetens höjande vid korsningar i samma plan mellan järnväg och väg samt järnvägarnas beredande av bidrag av automobilskattemedel till säkerhetsanordningarna vid dylika korsningar
SOU 1937:16
Betänkande och förslag i fråga om utbildning av hembiträden : Hembiträdesutredningens betänkande 1
SOU 1937:17
Betänkande angående vissa med frivillig anskaffning av luftvärnsmateriel sammanhängande frågor
SOU 1937:18
Promemoria angående grunderna för en reform av lagstiftningen om rätt till litterära och musikaliska verk
SOU 1937:19
Betänkande med förslag till åtgärder mot smittsam kastning hos nötkreatur
SOU 1937:20
Utredning angående de rättsbildade domsagobiträdenas anställnings- och avlöningsförhållanden
SOU 1937:21
Betänkande med förslag till lag om minimilöner för lantarbetare
SOU 1937:22
None
SOU 1937:23
Betänkande angående Pensionsstyrelsens invaliditetsförebyggande verksamhet
SOU 1937:24
Förslag till ändrad lagstiftning om sammanträffande av brott jämte motiv
SOU 1937:25
Utredning rörande flottans fartygstyper m. m.
SOU 1937:26
Betänkande med utredning och förslag rörande beredskapsarbeten
SOU 1937:27
Betänkande med förslag till lönereglering för lärarpersonalen vid kommunala mellanskolor, kommunala flickskolor och högre folkskolor
SOU 1937:28
Betänkande med förslag till lag om skyddskoppympning m. m
SOU 1937:29
Betänkande med förslag till lag om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna m.m
SOU 1937:30
Redogörelse för inventering av odlingsjord å kronoparkerna nedanför odlingsgränsen i de två nordligaste Norrlandslänen ävensom för vissa andra uppdrag
SOU 1937:31
Betänkande med förslag angående inrättande av ett statens institut för folkhälsan : avgivet av tillkallade sakkunniga
SOU 1937:32
Betänkande med utredning och förslag angående dyrortsgrupperingen
SOU 1937:33
Betänkande med förslag angående den fasta lantbruksundervisningens ordnande
SOU 1937:34
Betänkande med förslag till åtgärder för förbättrande av de blindas och de dövstummas arbetsförhållanden och förvärvsmöjligheter
SOU 1937:35
Betänkande med förslag till lagstiftning om grundvatten m. m
SOU 1937:36
Utredning i fråga om universitetens verksamhet och organisation
SOU 1937:37
Efterlämnade anteckningar till Förberedande utkast till strafflag
SOU 1937:38
Betänkande med förslag till lag om villkorlig dom m. m
SOU 1937:39
Betänkande med förslag till kungörelse om kommissionärer hos överrätter och stadsdomstolar
SOU 1937:40
Särskilda inom Ecklesiastikdepartementet tillkallade sakkunnigas yttrande med anledning av det åt dem lämnade uppdraget att biträda vid utredigeringen av det utav 1936 års kyrkomöte antagna psalmboksförslaget.
SOU 1937:41
Betänkande rörande fiskerinäringens avsättningsförhållanden m. m
SOU 1937:42
Betänkande med förslag till omläggning av den direkta statsbeskattningen m. m
SOU 1937:43
Betänkande med förslag rörande lån och bidrag av statsmedel till främjande av bostadsförsörjning för mindre bemedlade barnrika familjer i egnahem m. m. jämte därtill hörande utredningar
SOU 1937:44
Betänkande med utredning och förslag angående understöd i form av fria bostäder och fri kost åt studerande vid universiteten i Uppsala och Lund samt Karolinska mediko-kirurgiska institutet
SOU 1937:45
Betänkande med utredning och förslag angående studentexamen
SOU 1937:46
Betänkande och förslag rörande vården av själsligt abnorma manliga skyddshemselever samt av vanartade sinnesslöa gossar m. m.
SOU 1937:47
Folktandvård : förslag
SOU 1937:48
Betänkande med förslag till civilt avlöningsreglemente
SOU 1937:49
Betänkande med förslag till lag om semester
SOU 1937:50
Sverges familjenamn 1920 : förteckning
SOU 1937:51
Betänkande med förslag till lagstiftning om vitaminiserade livsmedel och om kringföringshandel med kött och charkuterivaror
SOU 1937:52
Betänkande med förslag angående effektivisering av yrkesinspektionen
SOU 1937:53
Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser rörande automobilbeskattningen
SOU 1937:54
Betänkande angående anordnande av lagringsutrymmen för flytande bränslen m. m
SOU 1937:55
Betänkande med förslag till arbetstidslag för detaljhandeln och butikstängningslag
SOU 1937:56
Normalförslag till provisoriska byggnadsföreskrifter enligt 128 § i byggnadsstadgan
SOU 1937:57
Normalförslag till byggnadsordningar m. m. 1,