Prop. 1957:3
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 24- § 3 mom. samt punkt 2 av anvisningarna till 38 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)',)
Prop. 1957:9
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 23 kap. 3 och 20 §§ rättegångsbal\xad ken',)
Prop. 1957:16
('med förslag till kommu\xad nallag för Stockholm',)
Prop. 1957:17
('med förslag till lag angå\xad ende fortsatt giltighet av lagen den 16 februari 193b (nr 19) om fullgörande i vissa fall av betalningsskyl\xad dighet i förhållande till utlandet m. m.',)
Prop. 1957:28
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Italien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåten- skap
Prop. 1957:35
('med förslag till lag om ändring i konkurslagen m. m.',)
Prop. 1957:38
('angående vissa frågor rö\xad rande åldringsvården',)
Prop. 1957:46
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1957:59
('med förslag till förord\xad ning angående ändring i förordningen den 23 novem\xad ber 1956 (nr 55b) om investeringsavgift för år 1957',)
Prop. 1957:65
('angående anslag för bud\xad getåret 1957/58 till statens rättskemiska laboratorium m. m.',)
Prop. 1957:66
('med förslag till förord\xad ning angående ändring i förordningen den 21 decem\xad ber 1945 (nr 823) om nöjesskatt',)
Prop. 1957:71
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1957:72
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 4 § 2 mom. lagen den 28 sep\xad tember 1951 (nr 649) om straff för vissa trafikbrott',)
Prop. 1957:76
('med förslag till lag med särskilda bestämmelser angående domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m. m.',)
Prop. 1957:80
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 16 maj 1930 (nr 138) om arbetstidens begränsning, m. m.',)
Prop. 1957:87
('angående avgivande av förklaring i enlighet med bestämmelserna i artikel 36 moment 2 i stadgan för den internationella domsto\xad len',)
Prop. 1957:91
('angående utbyggnad av den medicinska utbildningsorganisationen, m. m.',)
Prop. 1957:94
('angående ekonomiska villkor för rusdrycksutskänkningen, m. m.',)
Prop. 1957:97
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1957:100
('angående anslag för bud\xad getåret 1957/58 till främjande av bostadsförsörjningen m. m.',)
Prop. 1957:106
('angående försöksverk\xad samheten med nioårig enhetsskola m. to.',)
Prop. 1957:110
('angående vissa av\xad lönings- m. fl. anslag under riksstatens fjärde huvud\xad titel för budgetåret 1957/58 m. m.',)
Prop. 1957:112
('angående grunder för en förenklad statsbidragsgivning, avseende driftbidra\xad gen till primärkommunerna',)
Prop. 1957:122
('angående vissa stats\xad bidrag på skolväsendets område',)
Prop. 1957:123
('angående anslag för budgetåret 1957/58 till folkskoleseminarieorganisationen m. m.',)
Prop. 1957:127
('med förslag till instruk\xad tion för riksdagens ombudsmän',)
Prop. 1957:133
('angående avskaffande av kvarvarande obligatoriska elevavgifter vid uni\xad versiteten m. fl. läroanstalter',)
Prop. 1957:139
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 § bidragsförskottslagen den 11 juni 19i3 (nr 382), m. m.',)
Prop. 1957:142
('med förslag till lag om ändring i valutalagen den 22 juni 1939 (nr 350) så ock om fortsatt giltighet av samma lag',)
Prop. 1957:143
('med förslag till förord\xad ning om ändring i rusdrgcksförsäljningsförordningen den 26 maj 1954 (nr 521), m. m.',)
Prop. 1957:144
('med förslag rörande be\xad redskapslagring av olja',)
Prop. 1957:150
('med förslag till lag om kommunalförbund, m. m.',)
Prop. 1957:151
('med förslag till lag om fiskearrenden, m. m.',)
Prop. 1957:152
('med förslag till lag om prästval, m. m.',)
Prop. 1957:156
('med förslag till lag om utlämning för brott',)
Prop. 1957:157
('med förslag till lag om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m. m.',)
Prop. 1957:161
('med förslag till lag angående ändrad lydelse av 2, 3 och 4 §§ lagen den 27 juni 1902 (nr 71), innefattande vissa bestäm\xad melser om elektriska anläggningar',)
Prop. 1957:163
('rörande ratifikation av konvention angående vissa till civilprocessen hörande ämnen',)
Prop. 1957:164
('med förslag till lag angå\xad ende ändrad Igdelse av 18 § lagen den 6 juni 1925 (nr 170) om polisväsendet i riket, m. m.',)
Prop. 1957:170
('med förslag till lag om ändring i strafflagen, m. in.',)
Prop. 1957:171
('med förslag till lag om jordfästning m. m.',)
Prop. 1957:175
('angående komplettering av riksstatsförslaget för budgetåret 1957/58, m. m.',)
Prop. 1957:183
('angående vissa löne\xad frågor med anledning av ändrad organisation av den lokala och regionala skolledningen m. m.',)
Prop. 1957:188
('angående inrättande av en medicinsk högskola i Umeå',)
Prop. 1957:189
('med förslag till förord\xad ning angående ändrad Igdelse av 6 § förordningen den 27 mars 1954 (nr 142) om taxering för inkomst av medel, som insatts å skogskonto',)
Prop. 1957:190
('dels angående god\xad kännande av överenskommelse mellan Sverige, Dan\xad mark, Finland och Norge om upphävande av pass\xad kontrollen vid de internordiska gränserna, dels ock med förslag till lag om ändring i utlännings\xad lagen den 30 april 195b (nr 193)',)
Prop. 1957:191
('med förslag till lag om ändring i lagen den 1 december 1950 (nr 599) om er\xad sättning för mistad fiskerätt m. m.',)
Prop. Prop/1957:4
med förslag till lag om tillfällig förlängning av skyddstid för litterära och musikaliska verk
Prop. Prop/1957:5
angående godkännan¬ de av avtal mellan Sverige och Japan för undvikan¬ de av dubbelbeskattning och förhindrande av skat¬ teflykt beträffande inkomstskatter
Prop. Prop/1957:6
angående frågor om befrielse från ersättningsskyldighet till kronan m. in.
Prop. Prop/1957:7
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 21 mars 1952 (nr 98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål
Prop. Prop/1957:10
angående ytterligare till- lägg å de livräntor som utgå enligt förordningen den 11 juni 1943 (nr 347) om vissa ersättningar vid in¬ förandet av statsmonopol å importen av tobaksvaror
Prop. Prop/1957:11
angående fråga om befrielse från viss betalningsskyldighet till Kronan
Prop. Prop/1957:12
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen den 26 juli 1947 (nr 529) om allmänna barnbidrag
Prop. Prop/1957:13
med förslag till lag om ändring av övergångsbestämmelserna till lagen den 18 april 1935 (nr 113) med vissa bestämmelser om arbetsförmedling
Prop. Prop/1957:14
angående ersätt¬ ning till Matilda Elisabet Andersson m. fl.
Prop. Prop/1957:15
angående försäljning av vissa kronoegendomar in. m.
Prop. Prop/1957:18
med anhållan om riks¬ dagens yttrande angående vissa av Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens år 1956 vid dess trettionionde sammanträde fattade beslut
Prop. Prop/1957:19
angående fortsatt dis¬ position av vissa äldre anslag
Prop. Prop/1957:20
angående bidrag ur sta¬ tens järnvägars driftmedel till utbyggnad av Folkets hus i Hallsberg
Prop. Prop/1957:21
angående befrielse i vissa fall från betalningsskyldighet till kronan m. in.
Prop. Prop/1957:22
angående anslag för bud¬ getåret 1957/58 till Fiskeristgrelsen med statens fis- keriförsök: Undersökningar inom sötvattenslaborato- riet samt Fiskeriintendenter m. m.
Prop. Prop/1957:23
angående anslag ur kyrkofonden till extra utgifter
Prop. Prop/1957:24
angående ersättning åt ledamot av allmänt kyrkomöte
Prop. Prop/1957:25
angående bestri¬ dande av vissa haverikostnader
Prop. Prop/1957:26
angående täckande av vissa medelsbrister, redovisade såsom propriebalan- ser i försvarets civilförvaltnings räkenskaper
Prop. Prop/1957:27
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Italien för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
Prop. Prop/1957:28
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Italien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåten- skap
Prop. Prop/1957:29
med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), in. m.
Prop. Prop/1957:30
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 5 § och 8 § 1 mom. tull- taxeförordningen den 4 oktober 1929 (nr 316), m. m.
Prop. Prop/1957:31
med förslag till för¬ ordning om ändrad lydelse av 10 § 2 mom. folkbok- föringsförordningen den 28 juni 1946 (nr 469)
Prop. Prop/1957:32
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den lb maj 195b (nr 320) om införande av landstingslagen
Prop. Prop/1957:33
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 12 juni 19^2 (nr 335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar
Prop. Prop/1957:36
angående återbäring av viss arvs- och kvarlåtenskapsskatt
Prop. Prop/1957:37
angående godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Tjeckoslova¬ kien angående reglering av vissa anspråk och ford¬ ringar, m. m.
Prop. Prop/1957:39
angående över¬ låtelse av vissa, kronan tillhöriga fastigheter
Prop. Prop/1957:40
angående anslag för bud¬ getåret 1957/58 till bidrag till väg- och flottledsbggg- nader m. m. å skogar i enskild ägo
Prop. Prop/1957:41
angående fortsatt stats- garanti för exportkredit m. m.
Prop. Prop/1957:42
angående fortsatt dis¬ position ao vissa äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1957:43
angående ersättning från kyrkofonden för övertalig personal vid domänverket
Prop. Prop/1957:44
med förslag till lag an¬ gående upphävande av lagen den 10 juli 19W (nr i86) om dödande av vissa utanför Sverige befintliga handlingar, m. m.
Prop. Prop/1957:45
rörande ratifikation av skiljedomskonvention mellan Sverige och Grekland
Prop. Prop/1957:47
angående fortsatt be¬ myndigande för Kungl. Maj:t att medgiva visst un¬ dantag från gällande villkor för åtnjutande av rätt till varvsindustrirestitution
Prop. Prop/1957:48
med förslag till förord¬ ning angående rätt för Konungen att åsätta särskild tullavgift
Prop. Prop/1957:49
angående vattenvårdens organisation m. m.
Prop. Prop/1957:51
med förslag till lag om ändrad lydelse av 292 § lagen den 17 juni 1918 (nr 433) om försäkringsrörelse m. m.
Prop. Prop/1957:52
angående försäljning av vissa under tullverkets förvaltning stående fastighe¬ ter i Haparanda stad
Prop. Prop/1957:54
angående utbgggnad av televisionsnätet m. m.
Prop. Prop/1957:55
angående vissa änd¬ ringar i gällande tulltaxa
Prop. Prop/1957:57
angående fullmakt att i arbetslöshetsbekämpande syfte igångsätta arbeten, för vilka anslag uppförts å allmän beredskapsstat för budgetåret 1956/57, m. m.
Prop. Prop/1957:58
angående utlägg för Förenta Nationernas kostnader för röjning av Suez- kanalen
Prop. Prop/1957:60
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 5 § förordningen den 3 maj 1929 (nr 62) om särskild skatt å bensin och motorsprit
Prop. Prop/1957:62
med förslag till stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret 1957/58
Prop. Prop/1957:63
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 15 novem¬ ber 1912 (nr 298) om provianteringsfrilager, m. m.
Prop. Prop/1957:64
angående fortsatt dispo¬ sition av vissa äldre reservationsanslag, avseende jus¬ titiedepartementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1957:67
angående bemyndigande att föisälja viss kronan tillhörig fast egendom, m. m.
Prop. Prop/1957:68
angående lån till Got¬ lands läns landsting för utbyggande av lasarettet i Visby
Prop. Prop/1957:70
med förslag till lag om ändring i civilförsvarslagen den 15 juli 19t4 (nr 536)
Prop. Prop/1957:73
angående fortsatt disposition av vissa äldre anslag för försvarsändamål
Prop. Prop/1957:74
angående ersättning i vissa fall i anledning av grkesskada
Prop. Prop/1957:75
angående godkännande av Sveriges anslutning till stadgan för det internatio¬ nella atomenergiorganet
Prop. Prop/1957:77
angående fångvårdsan- stalt i Ulriksfors, m. ni.
Prop. Prop/1957:78
med förslag till lag om ändrad lydelse av 32 § 3 mom. och 33 § 1 mom. kom- munalskattelagcn den 28 september 1928 (nr 370)
Prop. Prop/1957:79
med förslag till lag om upphävande av 24 kap. 3 § kyrkolagen, m. m.
Prop. Prop/1957:82
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen den 30 maj 1951 (nr 350) angående skogsvårdsstyrelser, m. m.
Prop. Prop/1957:83
med förslag till lag om ändrad lydelse av 27 § 1 mom. B. värnpliktslagen den 30 december 1951 (nr 967)
Prop. Prop/1957:84
angående vissa anslag till epileptikervården för budgetåret 1957158 m. m.
Prop. Prop/1957:85
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 1 § lagen den 20 december 1940 (nr 1044) om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus m. m.
Prop. Prop/1957:86
angående omläggning av den juridiska och samhällsvetenskapliga utbildningen
Prop. Prop/1957:89
med förslag till förord¬ ning om skattefrihet för vissa ersättningar som ut¬ betalas från Förbundsrepubliken Tyskland
Prop. Prop/1957:92
angående fortsatt dis¬ position av vissa äldre anslag, avseende ecklesiastik¬ departementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1957:93
angående vissa tjänster vid kommunikationsverken
Prop. Prop/1957:95
med hemställan om be¬ myndigande för Kungl. Maj:t att förordna om resti¬ tution av skatt å bensin, som användes vid drift av skördetröskor
Prop. Prop/1957:96
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 13 § 2 mom. lagen den 29 juni 1946 (nr 431) om folkpensionering
Prop. Prop/1957:98
angående anordnande av en ny statlig vårdanstalt för alkoholmissbrukare m. m.
Prop. Prop/1957:99
angående vissa åtgär¬ der för ökad intagning av studerande vid de tek¬ niska högskolorna, m.m.
Prop. Prop/1957:101
angående avstående i visst fall av allmänna arvsfonden tillfallen kvarlå- tenskap
Prop. Prop/1957:103
angående anslag till vissa byggnadsarbeten vid statens sinnessjukhus m. m. för budgetåret 1957/58
Prop. Prop/1957:104
angående vissa anslag till universitetssjukhusen m. m.
Prop. Prop/1957:105
angående dels för¬ värv av aktier i Stockholm—Nynäs järnvägsaktiebolag, dels ock ökning av statens järnvägars rörliga kredit
Prop. Prop/1957:107
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 3 juni 19h9 (nr 3H) angående rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser om bankaktiebolags kassare¬ serv, m. ni.
Prop. Prop/1957:108
angående höjning av vissa postavgifter m. m.
Prop. Prop/1957:111
angående vissa markförvärv för försvaret
Prop. Prop/1957:113
angående anslag till in¬ lösen av aktier i Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag för budgetåret 1957/58, m. m.
Prop. Prop/1957:115
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 1 § förordningen den 19 februari 1954 (nr 71) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för belopp, som tillförts vissa för prisreglering bildade stiftelser, m. m.
Prop. Prop/1957:116
angående övertagande av staden Västerviks förpliktelser gentemot vissa be¬ fattningshavare
Prop. Prop/1957:117
angående teckning av ytterligare aktier i Aktiebolaget Statens skogsindust¬ rier, m. m.
Prop. Prop/1957:118
angående rörelsemedel för domänverket
Prop. Prop/1957:119
angående inrättande av ett nordiskt institut för teoretisk atomfysik
Prop. Prop/1957:120
angående lönegradspla- ceringen för vissa tjänster m. m.
Prop. Prop/1957:121
med förslag till lag med särskilda bestämmelser rörande riksbankens sedel¬ utgivning, m. m.
Prop. Prop/1957:124
angående understöd åt båttrafiken i Stockholms skärgård
Prop. Prop/1957:125
angående ytterligare ut¬ gifter å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1956/57
Prop. Prop/1957:126
angående fångvårdsan- stalt å Hinseberg i Frövi köping
Prop. Prop/1957:128
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen om val till riksdagen m. m.
Prop. Prop/1957:129
med förslag till lag om ändrad lydelse av 7 § lagen den 1 december 1950 (nr 599) om ersättning för mistad fiskerätt m. in.
Prop. Prop/1957:130
med förslag angående fon- dering jämlikt 39 § lagen den 3 januari 19U7 (nr 1) om allmän sjukförsäkring
Prop. Prop/1957:131
angående överlå¬ telse av viss kronan tillhörig mark m. m.
Prop. Prop/1957:132
angående statsunder¬ stöd åt de politiska ungdomsorganisationernas ung- domsfostrande verksamhet
Prop. Prop/1957:134
angående försäljning av vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1957:135
angående fortsatta sär¬ skilda stödåtgärder för hästaveln
Prop. Prop/1957:136
angående över¬ låtelse av vissa kronan tillhöriga fastigheter
Prop. Prop/1957:137
med förslag till lag angå¬ ende ändring i lagen den 18 juni 195b (nr bbb) om personundersökning i brottmål
Prop. Prop/1957:138
angående dispositionen au vissa prisutjämningsavgiftsmedel
Prop. Prop/1957:140
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 7 § förordningen den 19 november 19H (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1957:141
med förslag till förord¬ ning med vissa bestämmelser till motverkande av spridning av flyghavre
Prop. Prop/1957:145
med anhållan om riks¬ dagens yttrande angående vissa av Europarådets råd¬ givande församling år 1956 och 1957 vid dess åttonde ordinarie möte fattade beslut
Prop. Prop/1957:146
angående folkhögsko¬ lans ställning och uppgifter
Prop. Prop/1957:148
angående vissa åtgärder för flyktingstudenter m. m.
Prop. Prop/1957:149
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 och 2 §§ lagen den 6 juni 1952 (nr 334) om höjning av vissa underhållsbidrag
Prop. Prop/1957:154
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 och 26 §§ lagen den 19 juni 19i2 (nr 429) om hyresreglering m. m., så ock om fortsatt giltighet av samma lag, m. m.
Prop. Prop/1957:155
angående vissa ändring¬ ar i personalförteckningen för domänverket, m. m.
Prop. Prop/1957:158
angående vissa ändringar i statens allmänna avlöningsreglemente, m. in.
Prop. Prop/1957:159
med förslag till änd¬ ringar i 1947 års allmänna tjänstepensionsreglcmen- te, in. m.
Prop. Prop/1957:160
angående omorgani¬ sation av sjukgymnastutbildningen m. m.
Prop. Prop/1957:162
om godkännande av handelsavtal mellan Sverige och Benelux-länderna
Prop. Prop/1957:166
angående fångvårdsan- stalter i österåkers kommun, Stockholms län, och i Kumla stad
Prop. Prop/1957:167
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § allmänna ransoneringslagen m. m.
Prop. Prop/1957:168
angående uppskov med beslut över vilande förslag till ändrad lydelse av 22 § 2 mom. och 49 § 2 mom. regeringsformen samt 1 § 2 mom., 38 § 2 mom., 45 §, 55 § 1 mom. samt 58 och 63 §§ riksdagsordningen
Prop. Prop/1957:169
med förslag till förord¬ ning om ändring i stadgan den 20 augusti 1952 (nr 618) för Nordiska rådet
Prop. Prop/1957:172
med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m. m.
Prop. Prop/1957:174
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § 2:o), b:o), 5:o), 11 :o), lb:o) och 17:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1957:177
med förslag till lag om folkomröstning i pensionsfrågan m. m.
Prop. Prop/1957:180
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Ceylon för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter
Prop. Prop/1957:181
med förslag angående visst lotteriförfarande i samband med återbetalning av överskjutande preliminär skatt
Prop. Prop/1957:182
angående anslag till eu kampanj för lönsparande
Prop. Prop/1957:184
angående utlämnande av stödlån till jordbrukare, m. m.
Prop. Prop/1957:185
angående utbyggnad av en storflygplats
Prop. Prop/1957:186
med förslag till förord¬ ning om ändrad Igdelse av 27 § 3 mom. och 69 § 1 mom. uppbördsförordningen den 5 juni 1953 (nr 272)
Prop. Prop/1957:193
angående godkännande av tilläggsprotokoll nr 9 till överenskommelsen den 19 september 1950 angående upprättande av en euro¬ peisk betalningsunion