Dir. 2003:1
Tilläggsdirektiv till Utredningen om den svenska utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenberg
Dir. 2003:2
Effektivisering av det konkurrensrättsliga regelverket för företagen m.m.
Dir. 2003:3
Tilläggsdirektiv till utredningen Utbildning i svenska för invandrare (U 2002:08)
Dir. 2003:4
Tilläggsdirektiv till Samhallutredningen (N 2002:4)
Dir. 2003:5
Tilläggsdirektiv till Stockholmsberedningen (N 2001:02)
Dir. 2003:6
Utredning om deltagande i folkbildning
Dir. 2003:7
Tilläggsdirektiv till utredningen om flyktingstatus för personer som är förföljda på grund av kön eller sexuell läggning (UD 2002:03)
Dir. 2003:8
Matematikdelegation
Dir. 2003:9
Tilläggsdirektiv till Utredningen om flyktingmottagande och introduktion (N 2001:11)
Dir. 2003:10
Översyn av strukturen och uppgiftsfördelningen inom samhällsorganisationen
Dir. 2003:11
Mottagandevillkor för asylsökande
Dir. 2003:12
Extraordinära smittskyddsåtgärder
Dir. 2003:13
Tilläggsdirektiv till Studiesociala utredningen (S 2002:13)
Dir. 2003:14
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av tillämpningen av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (S 2002:04)
Dir. 2003:15
Tilläggsdirektiv till Patentfördragsutredningen (Ju 2002:01)
Dir. 2003:16
Tilläggsdirektiv till utredningen angående skyddet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse m.m. (Ku 2002:04)
Dir. 2003:17
Tilläggsdirektiv till Utredningen om gemensamt genomförande (N 2001:15)
Dir. 2003:18
Utredning om den könssegregerade svenska arbetsmarknaden
Dir. 2003:19
Samhällets insatser för att stödja ungdomar som varken studerar, arbetar eller söker arbete
Dir. 2003:20
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av reglerna för koncessionsavgift på televisionens område
Dir. 2003:21
Tilläggsdirektiv till Kommittén för nya arbetstids- och semesterrregler (N 2000:12)
Dir. 2003:22
Fortsatt utveckling av el- och naturgasmarknaderna
Dir. 2003:23
Tilläggsdirektiv till Utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare (Ju 2002:04)
Dir. 2003:24
Tilläggsdirektiv till Offentlighets- och sekretesskommittén (Ju 1999:06)
Dir. 2003:25
Tilläggsdirektiv till Utredningen om problem med hundar i samhället (Jo 2002:02)
Dir. 2003:26
Översyn av Brottsförebyggande rådet
Dir. 2003:27
Tilläggsdirektiv till utredningen Radiokommunikation för effektiv ledning
Dir. 2003:28
Översyn av utlänningslagstiftningen
Dir. 2003:29
Tilläggsdirektiv till utredningen angående vissa frågor om informationssäkerheten i samhället (Fö 2002:06)
Dir. 2003:30
Tilläggsdirektiv till Radio- och TV-lagstiftningen (Ku 2000:01)
Dir. 2003:31
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av systemet för finansiering av de statliga avtalsförsäkringarna (Fi 2003:03)
Dir. 2003:32
Tilläggsdirektiv till kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning (U 2002:01)
Dir. 2003:33
Alkoholreklam i tryckta skrifter
Dir. 2003:34
Översyn av marknadskontrollens framtida organisation och finansiering
Dir. 2003:35
Tilläggsdirektiv till utredningen om IT-stomnät till vissa kommuner (N 2001:14)
Dir. 2003:36
Kartläggning och utvärdering av skolans ledningsstruktur
Dir. 2003:37
En ny vallag
Dir. 2003:38
Översyn av reglerna för tillträde till grundläggande högskoleutbildning
Dir. 2003:39
Tilläggsdirektiv till Utredningen om arbetstagarinflytande i europabolag (N 2002:12)
Dir. 2003:40
Översyn av vård och omsorg för äldre - tio år efter Ädelreformen
Dir. 2003:41
Utredning om översyn av systemet för finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.
Dir. 2003:42
Författningsreglering av nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården, m.m.
Dir. 2003:43
Ny organisation för etikprövning av forskning
Dir. 2003:44
Vägtransporter och arbetstid
Dir. 2003:45
Några jakt- och fiskefrågor i renskötselområdet
Dir. 2003:46
Rätt till bete vid fäbodbruk och annan småskalig djurhållning
Dir. 2003:47
Tilläggsdirektiv till Lantmäteriutredningen (M 2002:04)
Dir. 2003:48
Tilläggsdirektiv till kommittén för utvärdering av digital radio m.m. (Ku 2001:03)
Dir. 2003:49
Tilläggsdirektiv till 2002 års ledningsrättsutredning
Dir. 2003:50
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av verksförordningen (Ju 2001:12)
Dir. 2003:51
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av Totalförsvarets forskningsinstitut Fö 2002:04
Dir. 2003:52
Reformering av hyressättningssystemet
Dir. 2003:53
Tilläggsdirektiv till Personuppgiftslagsutredningen (Ju 2002:02)
Dir. 2003:54
Kunskaper om sexuell exploatering av barn i Sverige
Dir. 2003:55
Översyn av totalförsvarsinformationen
Dir. 2003:56
Statligt stöd till kvinnoorganisationer
Dir. 2003:57
Tilläggsdirektiv till utredningen om en ny myndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen (N 2002:17)
Dir. 2003:58
En beredning på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området
Dir. 2003:59
Tilläggsdirektiv till utredningen Tillsyn över tolkförmedlingar (N 2002:09)
Dir. 2003:60
Översyn av turistfrämjandets funktion, organisation och rollfördelning
Dir. 2003:61
Tilläggsdirektiv till Miljöbalkskommittén (M 1999:03)
Dir. 2003:62
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av socialförsäkringsadministrationen (S 2002:14)
Dir. 2003:63
Tilläggsdirektiv till Utredningen om skydd av bevispersoner m.fl. (2001:10)
Dir. 2003:64
Tilläggsdirektiv till utredningen om det långsiktiga energipolitiska programmet (N 2002:07)
Dir. 2003:65
Tilläggsdirektiv till utredningen Samhällsekonomiskt effektiva godstransporter (N 2002:18)
Dir. 2003:66
Tilläggsdirektiv till utredningen om offentlighet för partiers och valkandidaters intäkter (Ju 2002:07)
Dir. 2003:67
Översyn av Försvarshögskolan
Dir. 2003:68
Utbildning för hållbar utveckling
Dir. 2003:69
Tilläggsdirektiv till Diskrimineringskommittén (N 2003:06)
Dir. 2003:70
Tilläggsdirektiv till utredningen om en tydligare och effektivare statlig tillsyn (Ju 2000:06)
Dir. 2003:71
Tilläggsdirektiv till utredningen om IT-stomnät till vissa kommuner (N 2001:14)
Dir. 2003:72
Inrättande av en ny djurskyddsmyndighet
Dir. 2003:73
Avveckling av Centrala försöksdjursnämnden
Dir. 2003:74
Nationaldagen den 6 juni som allmän helgdag
Dir. 2003:75
Tilläggsdirektiv till Rådet mot skadliga våldsskildringar (U 1990:03)
Dir. 2003:76
En nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården
Dir. 2003:77
Tilläggsdirektiv till utredningen om fjärrvärme på värmemarknaden (N 2003:03)
Dir. 2003:78
Förenade anställningar inom högskolan samt hälso- och sjukvården
Dir. 2003:79
Tilläggsdirektiv till Utredningen om extraordinära smittskyddsåtgärder (S 2003:01)
Dir. 2003:80
Översyn av krigsmateriellagstiftningen
Dir. 2003:81
Delegation för utveckling av offentliga e-tjänster
Dir. 2003:82
Tilläggsdirektiv till utredningen om ett råd för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor
Dir. 2003:83
Personkontroll vid yttre gräns och inre utlänningskontroll
Dir. 2003:84
Tilläggsdirektiv till Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi (Fi 1981:25)
Dir. 2003:85
Expertgrupp för miljöstudier
Dir. 2003:86
Tilläggsdirektiv till utredningen om icke vinstutdelande aktiebolag (Ju 2002:06)
Dir. 2003:87
Översyn av vissa frågor rörande företagshälsovården
Dir. 2003:88
Fördjupad prövning av Statens kvalitets- och kompetensråd
Dir. 2003:89
Introduktion av förnybara fordonsbränslen
Dir. 2003:90
Behörighet m.m. inom djursjukvården
Dir. 2003:91
Insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan
Dir. 2003:92
Tilläggsdirektiv till Utredningen om innovativ verksamhet inom kommuner och landsting (U:2002:09)
Dir. 2003:93
Kommuners och landstings underlåtenhet att verkställa egna beslut om insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Dir. 2003:94
Förändrad organisation för samordningen av arbetet inom det handikappolitiska området
Dir. 2003:95
Tilläggsdirektiv till Utredningen arbetsmarknadspolitiska program för personer med nedsatt arbetsförmåga (N 2002:05)
Dir. 2003:96
Skatt på avfall som förbränns samt översyn av lagen (1999:673) om skatt på avfall
Dir. 2003:97
En översyn av den kommunala revisionens förutsättningar och funktionssätt
Dir. 2003:98
En förändrad modell för lönegarantins finansiering
Dir. 2003:99
Översyn av bestämmelserna om transport av farligt gods
Dir. 2003:100
Tilläggsdirektiv till Radio- och TV-lagsutredningen (Ku 2000:01)
Dir. 2003:101
Jämställdhetsdelegation för förskolan
Dir. 2003:102
Tilläggsdirektiv till Fjärrvärmeutredningen (N 2003:03)
Dir. 2003:103
Tilläggsdirektiv till Lantmäteriutredningen (M 2002:04)
Dir. 2003:104
Översyn av Brottsoffermyndigheten
Dir. 2003:105
Förarbevis för moped klass I och för terrängskoter
Dir. 2003:106
Vissa taxifrågor
Dir. 2003:107
Tilläggsdirektiv till Tillträdesutredningen (U 2003:04)
Dir. 2003:108
Tilläggsdirektiv till 2003 års BRÅ-utredning (Ju 2003:01)
Dir. 2003:109
Tilläggsdirektiv till utredningen om flyktingstatus för personer som är förföljda på grund av kön eller sexuell läggning (UD 2002:03)
Dir. 2003:110
Tilläggsdirektiv till Utredningen om offentlighet och sekretess i skolan (U 2002:10)
Dir. 2003:111
Tilläggsdirektiv till Utredningen om vissa hjälpmedel för personer med funktionshinder samt om vissa insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (S 2001:06)
Dir. 2003:112
Uppföljning och utvärdering av Kvinnofridspropositionens myndighetsuppdrag ur ett könsmaktsperspektiv
Dir. 2003:113
Tilläggsdirektiv till EU 2004-kommittén (SB 2001:01)
Dir. 2003:114
Diskriminering och annan kränkande behandling inom skolväsendet m.m.
Dir. 2003:115
Tilläggsdirektiv till Förtroendekommissionen (SB 2002:01)
Dir. 2003:116
Tilläggsdirektiv till Utredningen om kommuners och landstings underlåtenhet att verkställa egna beslut om insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (S 2003:07)
Dir. 2003:117
Ny reglering av postverksamhet och behov av statliga insatser för den grundläggande kassaservicen
Dir. 2003:118
Strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet
Dir. 2003:119
Radio och TV i allmänhetens tjänst
Dir. 2003:120
Vissa frågor avseende radio och TV i allmänhetens tjänst
Dir. 2003:121
Tilläggsdirektiv till Radio- och TV-lagsutredningen (Ku 2000:01)
Dir. 2003:122
Behandling av folkbokföringsuppgifter hos arkivmyndigheterna
Dir. 2003:123
Tilläggsdirektiv till Utredningen angående internationell kulturverksamhet (Ku 2002:03)
Dir. 2003:124
Tilläggsdirektiv till Översyn av Kungl. biblioteket, dess verksamhet och arbetsformer (U 2002:156)
Dir. 2003:125
Ny associationsrätt för försäkringsföretag
Dir. 2003:126
Tilläggsdirektiv till Utredningen om förbättrade kunskaper o missbildningar (S 2002:10)
Dir. 2003:127
Utveckling av internationell militär test- och övningsverksamhet på svenskt territorium
Dir. 2003:128
Tilläggsdirektiv till 2002 års ledningsrättsutredning (Ju 2002:128)
Dir. 2003:130
Tilläggsdirektiv till utredningen om offentlighet för partiers och valkandidaters intäkter (Ju 2002:07)
Dir. 2003:131
Tilläggsdirektiv till Skuldsaneringsutredningen (Ju 2002:15)
Dir. 2003:132
Utvärdering av personskyddet för den centrala statsledningen
Dir. 2003:133
En nationell psykiatrisamordnare
Dir. 2003:134
Utländska kvinnors rätt att få abort i Sverige
Dir. 2003:135
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av lagen (1962:381) om allmän försäkring och andra författningar på socialförsäkringsområdet (S 2001:04)
Dir. 2003:136
Utvärdering av lokala utvecklingsavtal
Dir. 2003:137
Bilstöd till personer med funktionshinder
Dir. 2003:138
Tilläggsdirektiv till Fjärrvärmeutredningen (N 2003:03)
Dir. 2003:139
Genomförande av EG-direktivet om byggnaders energiprestanda
Dir. 2003:140
Tilläggsdirektiv till utredningen (N 2003:04) om en fortsatt utveckling av el- och naturgasmarknaderna
Dir. 2003:141
Tilläggsdirektiv till Fondkommissionsutredningen (Ju 2001:11)
Dir. 2003:142
Tilläggsdirektiv till utredningen Radiokommunikation för effektiv ledning (N 2002:16)
Dir. 2003:143
Information till och samråd med arbetstagare
Dir. 2003:144
Översyn av nationell organisation för svenskt deltagande i EU:s forsknings- och utvecklingsarbete
Dir. 2003:145
Tilläggsdirektiv till Beredningen för rättsväsendets utveckling (Ju 2000:13)
Dir. 2003:146
En ny myndighet för företagsregistrering m.m.
Dir. 2003:147
Tilläggsdirektiv till Kommittén för översyn av utlänningslagstiftningen (UD 2003:02)
Dir. 2003:148
Tilläggsdirektiv till Utredningen om vägtransporter och arbetstid (N 2003:06)
Dir. 2003:149
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av tillämpningen av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (S 2002:04)
Dir. 2003:150
Tilläggsdirektiv till Finansieringsutredningen (M 2003:01)
Dir. 2003:151
Utvärdering av vissa regelreformerade marknader
Dir. 2003:152
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av verksamheten och arbetsformerna vid Statens ljud- och bildarkiv (U 2003:08)
Dir. 2003:160
Den officiella kontrollen av utsäde i Sverige
Dir. 2003:161
Tilläggsdirektiv till utredningen om järnvägssektorns organisation m.m. (N 2001:09)
Dir. 2003:163
Tilläggsdirektiv till Offentlighets- och sekretesskommittén (Ju 1999:06)
Dir. 2003:164
Tilläggsdirektiv till Personuppgiftslagsutredningen (Ju 2002:02)
Dir. 2003:165
Tilläggsdirektiv till utredningen (N 2002:16) Radiokommunikation för effektiv ledning
Dir. 2003:166
Tilläggsdirektiv till Hyressättningsutredningen (Ju 2003:02)
Dir. 2003:167
Tilläggsdirektiv till kommittén om genetisk integritet (S 2001:01)
Dir. 2003:168
Genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m.
Dir. 2003:169
Översyn av teckenspråkets ställning
Dir. 2003:170
Inrättande av en sammanhållen statlig myndighet för socialförsäkringsområdet
Dir. 2003:171
Tilläggsdirektiv till Översyn av vård och omsorg för äldre - tio år efter Ädelreformen (S 2003:04)
Dir. 2003:172
Tilläggsdirektiv till PBL-kommittén (M 2002:05)
Dir. 2003:173
Tilläggsdirektiv till Timplanedelegationen (U 1999:08)
Dir. 2003:174
Rattfylleri och sjöfylleri
Dir. 2003:175
Tilläggsdirektiv till utredningen (N 2003:01) Effektivisering av det konkurrensrättsliga regelverket för företagen m.m.
Dir. 2003:176
Tilläggsdirektiv till Fördjupad prövning av Statens kvalitets- och kompetensråd (Fi 2003:08)
Dir. 2003:177
Tilläggsdirektiv till utredning om förenade anställningar inom högskolan och hälso- och sjukvården
Dir. 2003:178
Unidroitkonvention om återlämnande av stulna och olagligt exporterade kulturföremål
Dir. 2003:179
Tilläggsdirektiv till Översyn av turistfrämjandets funktion, organisation och rollfördelning (N 2003:05)
Dir. 2003:180
Tilläggsdirektiv till översyn av vissa frågor rörande företagshälsovård
Dir. 2003:181
Familjeåterförening