Prop. 1938:4
('med förslag till lag om förfoganderätt för luftskyddets behov',)
Prop. 1938:15
('angående godkännande av en den 10 april 1926 avslutad internationell konven\xad tion rörande fastställande av vissa gemensamma be\xad stämmelser i fråga örn statsfartygs fri- och rättigheter, m. m.',)
Prop. 1938:19
('med förslag till lag om understödsföreningar m. ra.',)
Prop. 1938:24
('angående penninglot\xad teriväsendet',)
Prop. 1938:25
('om godkännande av det internationella avtalet den 13 maj 1936 angående en\xad hetligt system för utprickning av farleder',)
Prop. 1938:29
('med förslag till lag om avlösning av avgälder från de till skatte försålda så kallade halländska kgrkohemmanen, m. m.',)
Prop. 1938:32
('med förslag till lag om hittegods, m. m.',)
Prop. 1938:40
('med förslag till gruvlag m. m.',)
Prop. 1938:45
('med anhållan om riks\xad dagens yttrande angående vissa av den internationella arbetsorganisationens konferens år 1937 vid dess tjugotredje sammanträde fattade beslut',)
Prop. 1938:46
('med förslag till lag om rätt till jakt m. m.',)
Prop. 1938:76
('angående ändring av förslag örn anvisande å tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1937/1938 av anslag till vissa en\xad gångskostnader för försvarsväsendets byggnader m. m.',)
Prop. 1938:136
('med förslag till lag om avbrytande av havandeskap m. m.',)
Prop. 1938:137
('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av 2, 3 och 15 §§ lagen den 27 juni 1902 (nr 71), innefattande vissa bestämmelser örn elektriska anläggningar',)
Prop. 1938:188
('med förslag till lag angående särskilda grunder för klockar- och orga\xad nistlöns bestämmande samt örn dispositionen av till klockar- och organisttjänst hörande avlöningstillgångar',)
Prop. 1938:191
('med förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen, m. m.',)
Prop. 1938:220
('angående, uppförande av säkerhetsanstalt för förvarade och internerade samt ny sinnessjukavdelning inom fångvården',)
Prop. 1938:223
('med förslag till sjöar\xad betstidslag m. m.',)
Prop. 1938:239
('med anhållan om riks\xad dagens yttrande angående vissa av den internationella arbetsorganisationens fjärde sjöfartskonferens år 1936 fattade beslut',)
Prop. 1938:258
('med förslag till omlägg\xad ning av den direkta statsbeskattningen m. m.',)
Prop. 1938:263
('med förslag till civilt avlöningsreglemente m. m.',)
Prop. 1938:286
('med förslag till lag om semester m. m.',)
Prop. Prop/1938:2
med förslag till över¬ gångsstat för budgetåret 1937138
Prop. Prop/1938:5
med förslag till förordning om livräntetillägg av statsmedel åt vissa livräntetagare enligt lagen den 5 juli 1.901 angående ersättning för skada till följd av olycksfall i arbete
Prop. Prop/1938:6
med förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1933 (nr 472j om förhud mot politiska uniformer
Prop. Prop/1938:7
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § förordningen den 13 april 18S3 (nr 16 s. 1) angående förlag sinteckning
Prop. Prop/1938:8
med förslag till tilläggs- stat till riksstaten för budgetåret 1937/38
Prop. Prop/1938:9
angående godkännande av ett mellan Sverige och Siam avslutat vänskaps-, handels- och sjöfartsavtal
Prop. Prop/1938:10
angående ändring i vill¬ koren för statsbidrag till vissa skeppsdockor
Prop. Prop/1938:11
angående under¬ stöd åt föreningen till minne av Konung Oscar 1 och Drottning Josephina för verksamheten vid åker¬ brukskolonien Hall
Prop. Prop/1938:12
med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § lagen den 9 april 1926 (nr 66) angående anskaffande av fartyg för krigsmaktens ställande på krigsfot (fartygsuttagnings- lagen)
Prop. Prop/1938:13
angående medel för anordnande av vissa försök med generatorgas- drivna anio mobiler
Prop. Prop/1938:14
angående täckande av förskottsvis utbetalade merkostnadei' för vissa byggnadsarbeten för signalregementets förlägg¬ ning å Lilla Frösunda
Prop. Prop/1938:16
angående godkännande av en den 29 maj 1933 avslutad internationell konvention rörande fastställande av vissa gemensamma bestäm¬ melser i fråga örn kvarstad å luftfartyg, m. m.
Prop. Prop/1938:17
med förslag till lag om upphävande av §§ 5 och 6 lagen den 29 maj 1896 (nr 3Jj) angående blindundervisning en samt lagen den 7 juli 1921 (nr Jj08) örn skyldighet för landstingsområde och stad, som ej i landsting del¬ tager, att bidraga till kostnaden för vård av blinda med komplicerat lyte
Prop. Prop/1938:18
med förslag till förordningar om olycksfalls- och yrkessjukdomser- sättning åt tvångsarbetare och fångar m. fl.
Prop. Prop/1938:20
med förslag till förordning angående ändring i vissa delar av för¬ ordningen den 26 juni 1931 (nr 280) om erkända sjukkassor, m. rn.
Prop. Prop/1938:21
angående statsbidrag åt erkända sjukkassor för vissa ut¬ gifter, som sådana kassor haft på grund av åtaganden, vilka jämlikt övergångsbestämmel¬ serna till lagen den 26 juni 1931 örn ändring i vissa delar av lagen den 29 juni 1912 om understödsföreningar skolat bedömas efter lagen den 4 juli 1910 örn sjukkassor
Prop. Prop/1938:22
med förslag till lag örn ändrad lydelse av 9 § utsökningslagen
Prop. Prop/1938:26
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 17 juni 1932 angående rätt för Konungen att åsätta särskild tullavgift
Prop. Prop/1938:27
angående förstärkning av tionde huvudtitelns anslag till kommittéer och utred¬ ningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1938:28
angående upplåtelse av rått till bearbetande av icke inmutning sbara mineral- fgndigheter å kronojord
Prop. Prop/1938:30
med förslag till lag om ändrad lydelse av 6 § strafflagen för krigsmakten, m. m.
Prop. Prop/1938:31
angående förvärv av vat¬ tenrätt i Nämforsen och Lillångesforsen
Prop. Prop/1938:34
angående medgivande för Kungl. Maj.t att i vissa fall försälja kronoegendom m. m.
Prop. Prop/1938:35
angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att biträda ackordsuppgörelser i frå¬ ga om kronans fordringar för försålda kronoegendo- mar
Prop. Prop/1938:36
med förslag till lag med vissa bestämmelser örn doms avkunnande vid rådhus- husrätt
Prop. Prop/1938:37
med förslag till förord¬ ning om extra inkomst- och förmögenhetsskatt för år 1938
Prop. Prop/1938:39
angående kronans delta¬ gande i en första reglering av Storsjön
Prop. Prop/1938:41
angående för¬ säljning av en telegrafverket tillhörig fastighet i Haga¬ lunds municipalsamhälle
Prop. Prop/1938:42
med förslag till lag angående ändrad lydelse av övergångsbestäm¬ melserna till lagen den 18 april 1935 (nr 113) med vissa bestämmelser örn arbetsförmedling
Prop. Prop/1938:43
angående befri¬ else för postexpeditören Hervor Kristina Radmann, född Dahlman, från skyldighet att till postverket gälda visst penningbelopp
Prop. Prop/1938:44
med förslag till förord¬ ning om fortsatt tillämpning av förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och utskänk- ningsskatt d spritdrycker
Prop. Prop/1938:47
angående älgavgifter m. m.
Prop. Prop/1938:48
angående ny kraftstation i Trollhättan
Prop. Prop/1938:49
angående rätt för stats¬ meteorologen T. Ii. P. Bergeron att för placering i lö- neklass tillgodoräkna sig viss tjänstgöring
Prop. Prop/1938:50
angående anslag till statens farmacevtiska laboratorium för budget¬ året 1938/1939
Prop. Prop/1938:51
med förslag till kungörelse om ändrad lydelse av 15 § kungörelsen den 15 juni 1934 (nr 306) angående handel med farma- cevtiska specialiteter
Prop. Prop/1938:52
angående av¬ löningsförmåner för personal vid Varberg—Ätrans järnväg, som vid järnvägens införlivande med sta¬ tens järnvägar övergår i nämnda järnvägars tjänst
Prop. Prop/1938:53
angående upp¬ låtande till svenska järnvägsmännens vilohemsförening u. p. a. av tre statens järnvägar tillhöriga barack¬ byggnader m. m.
Prop. Prop/1938:54
angående försvars¬ beredskap vid statens järnvägar
Prop. Prop/1938:55
angående överflyttande av medel från jämtländska renbetesfjällens skogsfond till Norrbottens lappfond
Prop. Prop/1938:57
angående för¬ säljning av kronan tillhöriga andelar i Skogsforsen och Bell/orsén i Ätran m. m.
Prop. Prop/1938:58
angående bidrag till säkerhetsanordningar vid järnvägskorsningar
Prop. Prop/1938:59
angående vissa anslag till rikets allmänna kartverk
Prop. Prop/1938:60
angående anslag till centralt sjukhusarkiv
Prop. Prop/1938:61
angående all¬ männa grunder för statens åtaganden i samband med emottagande av gåvor av luftvärnsmateriel
Prop. Prop/1938:62
angående över- jlyttande ao vissa till kronoparken Strömsholm hörande områden från domänstyrelsens till lantförsvarets för¬ valtning
Prop. Prop/1938:63
angående för¬ säljning av ett kronan tillhörigt markområde i Boden
Prop. Prop/1938:64
angående befrielse för kontoristen N. E. K. Nilsson från viss betal¬ ningsskyldighet
Prop. Prop/1938:65
angående för¬ säljning av vissa statens järnvägar tillhöriga mark¬ områden m. m.
Prop. Prop/1938:66
angående ytterligare stats¬ understöd till Lyng sjöns vattenavledningsf öretag i Östergötlands län
Prop. Prop/1938:67
angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att försälja viss fast egendom
Prop. Prop/1938:68
angående anslag till vissa reparationsarbeten å statens växtskyddsanstalt tillhö¬ riga byggnader vid Bergshamra
Prop. Prop/1938:69
angående befrielse från viss betalningsskyldighet på grund av statsbidrag till ett avdikningsföretag inom Frändefors socken av Älvsborgs län
Prop. Prop/1938:70
angående ut¬ byggande av Kattstrupeforsén m. ni.
Prop. Prop/1938:71
angående ytterligare stats¬ understöd till Hunserödsbäckens regleringsföretag i Munka-Ljungby socken av Kristianstads län
Prop. Prop/1938:72
angående försäljning av vissa kronoegendomar och lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1938:73
angående särskilt bi¬ drag till Sveriges utsädesförening för vissa förädlings- och odlingsförsök
Prop. Prop/1938:74
med förslag till avtal med Luossavaara—Kiirunavaara Aktiebolag och Tra¬ fikaktiebolaget Grängesberg—Oxelösund
Prop. Prop/1938:75
angående fortsatt befri¬ else för riksbanken från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld
Prop. Prop/1938:77
angående emottagande av gåva för anordnande av lokaler för ett trätekniskt laboratorium vid statens pr övning sanstalt
Prop. Prop/1938:78
angående utsträckt till- lämpning i visst avseende beträffande statens arbetare av lagen den 26 juni 1936 (nr 383) angående ändring i vissa delar av lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete
Prop. Prop/1938:79
med förslag till förordning om ändrad lydelse av övergångsbestämmelsen till för¬ ordningen den 5 juni 1936 (nr 239) angående ändrad lydelse av 11 § förordningen den 18 juni 1927 (nr 234) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådrar gen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1938:80
med förslag till lag örn ändrad lydelse av 15 § epidemilagen den 19 juni 1919 (nr 443)
Prop. Prop/1938:81
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 5 mars 1937 (nr 61) angående åtgärder för att förhindra frivilligas delta¬ gande i inbördeskriget i Spanien m. m.
Prop. Prop/1938:82
angående Sveriges bidrag till kostnaderna för internationell övervakning av ut¬ förseln och resandetrafiken till Spanien
Prop. Prop/1938:83
angående fortsatt stat¬ lig exportkreditgaranti
Prop. Prop/1938:84
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 4 juni 1937 (nr 305) an¬ gående rätt för Konungen att i vissa fall meddela sär¬ skilda bestämmelser örn bankaktiebolags kassareserv
Prop. Prop/1938:85
angående förstärkning av nionde huvudtitelns anslag till kommittéer och ut¬ redningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1938:86
angående förhöjt un¬ derstöd till förre seminarieeleven B. E. L. Hellström
Prop. Prop/1938:87
angående ersättning till vissa personer i anledning av ådragna yrkessjukdo¬ mar
Prop. Prop/1938:88
angående befrielse från viss betalningsskyldighet på grund av statsbidrag till ett sänknings företag av sjön Suolojaure i Arvidsjaurs socken av Norrbottens län
Prop. Prop/1938:89
angående statens övertagande av Vilhelmsro anstalt för fallandesjuka
Prop. Prop/1938:90
angående omorgani¬ sation av gymnasiet vid högre allmänna läroverket i Karlskrona
Prop. Prop/1938:91
angående anslag till en centralnämnd jör skolungdomsutbytet med utlan¬ det m. m.
Prop. Prop/1938:92
angående höjt bidrag till pediatrisk klinik och poliklinik i Stockholm
Prop. Prop/1938:93
med förslag till lag om den 1 majs likställande i vissa hän¬ seenden med allmän helgdag
Prop. Prop/1938:94
angående godkännande av ett avtal mellan Sverige och Island för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomst och för¬ mögenhet
Prop. Prop/1938:95
angående åtgärder till sockerbetsodlingens uppehållande
Prop. Prop/1938:96
med förslag till lag angå¬ ende fortsatt giltighet av lagen den 16 februari 1934 (nr 19) om fullgörande i vissa fall av betalningsskyl¬ dighet i förhållande till utlandet m. m.
Prop. Prop/1938:97
angående försäljning av vissa lägenheter å Grängesbergs gruvallmånning i Kop¬ parbergs län
Prop. Prop/1938:98
angående inlösen av ett av Motala ströms kraftaktiebolag upptaget obligationslån
Prop. Prop/1938:100
angående be¬ frielse för J. P. Johansson från vissa arrendeavgifter
Prop. Prop/1938:101
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 35 § lagen den 29 juni 1923 (nr 286) om sparbanker
Prop. Prop/1938:102
angående tillsynen över anordnande och begagnande av hissar i bonings¬ hus m. m.
Prop. Prop/1938:103
angående anslag till karolinska sjukhuset och serafimerlasarettet
Prop. Prop/1938:104
angående inrättande av en personlig professur för professorn K. B. J. Karlgren
Prop. Prop/1938:105
angående ytterligare stats¬ understöd till ett torrläggningsföretag inom Millesviks och Eskilsäters socknar av Värmlands lån
Prop. Prop/1938:106
angående viss ändring i gällande allmänna grunder för hushållningssällskapens organisation
Prop. Prop/1938:107
angående befrielse för Axel Strömdahl och E. F. Ericson, Stockholm, från viss betalningsskyldighet till kronan på grund av bor¬ gen vid virkesköp
Prop. Prop/1938:108
angående avskedsersätl- ning åt extra kronojägaren C. A. Ehrnborg
Prop. Prop/1938:109
angående pension åt förre polisuppsgningsmannen C. Hellgren
Prop. Prop/1938:110
i fråga om pension åt förra sjuksköterskan vid garnisonssjukhuset i Boden Rut Sofia Levin
Prop. Prop/1938:111
angående er¬ sättningar för skador vid eldsläckning
Prop. Prop/1938:112
angående bidrag till svenska institutet i Rom m. m.
Prop. Prop/1938:113
angående anslag ur kyrkofonden för budgetåret 1938/39 för biträde vid handläggning av boställsärenden och vad därmed äger samband
Prop. Prop/1938:114
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1938:115
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 1 § 1 mom. förord¬ ningen den 28 september 1928 (nr 376) örn särskild skatt å vissa lotterivinster
Prop. Prop/1938:116
angående pension åt överläraren vid tekniska skolan i Stockholm H. F. Langlet
Prop. Prop/1938:117
angående upphävande av vissa bestämmelser örn tillsättning av lärare vid folk- och småskolor
Prop. Prop/1938:118
angående understöd åt vissa lärarinnor, som pä grund av folkskole¬ väsendets omorganisation förlorat sin anställning
Prop. Prop/1938:119
angående ersättning i vissa fall för skada till följd av olycksfall, som drabbat elev vid statens kolarskolor i Dalfors och Boxholm
Prop. Prop/1938:120
angående ersättning från kyrkofonden för övertalig personal vid domänverket
Prop. Prop/1938:121
i fråga om pension åt folkskolläraren Anders Ehrnells änka Anna Maria Ehrneli, född Jonsson
Prop. Prop/1938:122
angående för¬ stärkning av vissa anslag under femte huvudtiteln
Prop. Prop/1938:123
med förslag till förord¬ ning om cindrad lydelse av 8 § 1 mom. tulltaxeför- ordningen den A oktober 1929 (nr 316)
Prop. Prop/1938:124
angående tillägg till avtal om regleringen av sjöarna Udd jaur och Storavan
Prop. Prop/1938:125
angående anslag till anordnande av tjänstebostäder vid Gotlands kust- artillerikårs förläggning i Fårösund
Prop. Prop/1938:126
angående för¬ säljning av visst kronan tillhörigt markområde av egendomen Beateberg i Huddinge socken av Stock¬ holms län
Prop. Prop/1938:127
angående folktandvård
Prop. Prop/1938:128
med förslag till förordning om lindring i obemedlades och mindre bemedlades tandvårdskostnader m. m.
Prop. Prop/1938:129
angående över¬ låtelse till Stockholms stad av vissa markområden å Ladugårdsgärdet i Stockholm
Prop. Prop/1938:130
angående för¬ säljning av kronan tillhöriga fastigheten nr 3 i kvarteret Trädgården i Visby
Prop. Prop/1938:131
angående statsunderstödd premiering av mindre jordbruk m. m.
Prop. Prop/1938:132
angående förbättrade pensionsförmåner för f. d. stationskarlen vid statens järnvägar F. R. Törnqvist
Prop. Prop/1938:133
angående tilläggspension åt generaldirektören och chefen för telegrafverket greve H. A. Hamilton
Prop. Prop/1938:134
angående bidrag till in¬ ternationell hjälpverksamhet till förmån för hemlösa barn i Spanien
Prop. Prop/1938:135
angående försäljning av mark från vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1938:138
angående kapitalökning för lotsverkets båtlånefond
Prop. Prop/1938:139
angående inrät¬ tande av ett statens institut för folkhälsan
Prop. Prop/1938:140
angående försäljning till skatte av kronan tillhöriga lägenheten Hospitals- eller Klosterkvarnen nr 1, numera betecknad stadsägan nr 70, i Söderköpings stad
Prop. Prop/1938:142
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 3 § förordningen den 1 juni 1923 (nr Hl) angående förbud mot införsel till och försäljning inom riket av exportöl
Prop. Prop/1938:143
angående anslag till Vattendomstolarna: Avlöningar
Prop. Prop/1938:144
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 19 kap. 10 § och 21 kap. 10 § la¬ gen den 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord å lan¬ det, m. m.
Prop. Prop/1938:145
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 66 § lagen den 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation
Prop. Prop/1938:146
med förslag till lag om upphävande av 18 kap. 13 § 2 mom. strafflagen, m. m.
Prop. Prop/1938:147
med förslag till ändrad ly¬ delse av § 3 13:o tryckfrihetsförordningen
Prop. Prop/1938:148
angående kom¬ pensation till Marstrands stad i anledning av skepps¬ gossekårens indragning
Prop. Prop/1938:150
angående anslag till statens b osättning släne/ond m. m.
Prop. Prop/1938:151
angående an¬ slag till verksamheten vid skyddshemmen m. m.
Prop. Prop/1938:152
angående för- beredande arbeten för ny kraftstation vid Torps- hammar
Prop. Prop/1938:153
angående inköp för telegrafverkets räkning av tomt i Uppsala
Prop. Prop/1938:154
angående statsverkets övertagande av vissa städers förpliktelser beträffande befattningshavare, vilka vid upphörande av rådhus¬ rätterna i samma städer komma att indragas
Prop. Prop/1938:155
angående ytterligare stats¬ understöd till Skeerödsåns och Fredskogsåns regle- ringsföretag inom Farstorps och Vankiva socknar av Kristianstads län
Prop. Prop/1938:156
angående be¬ frielse för värnpliktige Enar Folke Björkstrand rn. fl. från viss betalningsskyldighet
Prop. Prop/1938:157
angående disponerande av avkastningen av statens hästavelsfond
Prop. Prop/1938:158
angående anslag till tekniska läroverk m. m.
Prop. Prop/1938:159
angående anslag för budgetåret 1938/39 till rasbiologiska institutet
Prop. Prop/1938:160
angående förstärkning av det under sjunde huvudtiteln uppförda anslaget till allmänna civilförvaltningens lönenåmnd
Prop. Prop/1938:161
angående anslag till Sta¬ tens uppfostringsanstalt d Bona: Nybyggnadsarbeten m. m.
Prop. Prop/1938:162
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 17 mom. 6 och § 27 mom. 1 B värnpliktslagen den 30 juni 1936 (nr 443)
Prop. Prop/1938:163
angående gäl¬ dande av vissa skadestånds- och ersättningsbelopp
Prop. Prop/1938:164
angående Bisätt¬ ning till vissa personer i anledning av sjukdom, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1938:165
angående understöd åt Sixten Herman Thomsen
Prop. Prop/1938:166
med förslag till lag örn ändring i vissa delar av lagen den Jj januari 1927 (nr 1) angående tillstånd till försäljning av kyrklig jord i vissa fall samt till upplåtelse av sådan jord under tomträtt
Prop. Prop/1938:167
angående bestridande av vissa kostnader för kompensation åt arbetare i statens tjänst för familjepensionsavdrag
Prop. Prop/1938:168
angående an¬ slag till medicinalstyrelsen för budgetåret 1938/1939
Prop. Prop/1938:169
med förslag till förord¬ ning om tillägg till förordningen den 10 juni 1932 (nr 200) angående utsträckt tillämpning av vissa bestäm¬ melser i § 13 av ordningsstadgan för rikets städer den 24 mars 1868 (nr 22) m. m.
Prop. Prop/1938:170
angående lönereglering för nomadlärare m. m.
Prop. Prop/1938:171
angående egna¬ hemslån till statens järnvägars personal i Ange
Prop. Prop/1938:172
angående ytterligare stats¬ understöd till Bassholmabäckens regleringsföretag inom Tosjö och Rya socknar av Kristianstads län
Prop. Prop/1938:173
angående an¬ slag till bidrag till vägunderhållet på landet m. m.
Prop. Prop/1938:174
angående förvärv av aktier i Hälsingborg—Hässleholms järnvägsaktie¬ bolag
Prop. Prop/1938:175
angående ny klassificering av trafikanstalterna vid post- och telegrafverken samt statens järnvägar
Prop. Prop/1938:176
angående anslag till vis¬ sa byggnadsarbeten vid statens sinnessjukhus
Prop. Prop/1938:177
angående försäljning av mark från vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1938:179
angående ytterligare stats¬ bidrag för undersökning rörande vissa vattenregle- ringsföretag
Prop. Prop/1938:180
angående an- • slag till påbörjande av vissa till Stockholms garnison hörande truppförbands och anstalters utflyttande till Järvafältet
Prop. Prop/1938:181
angående an¬ visande av medel till vissa förbättringar av för¬ läggnings förhållandena å Järvafältet
Prop. Prop/1938:182
angående för¬ säljning av ett område av Tånga hed
Prop. Prop/1938:183
angående försälj¬ ning av kronan tillhöriga stadsägan nr 485 å västra området i Södertälje
Prop. Prop/1938:184
angående efterskänkande av kronans rätt till danaarv efter sömmerskan Ada Kristina Larsson från Mortorps socken
Prop. Prop/1938:185
angående anslag till den lägre mejeriundervisningen lii. m.
Prop. Prop/1938:186
angående bidrag till allmänna barnbördshuset i Stockholm för budgetåret 1938/89
Prop. Prop/1938:187
angående ämnesom- fattningen för vissa professurer vid karolinska mediko-kirurgiska institutet
Prop. Prop/1938:189
angående ytterligare statsunderstöd till Nossans regleringsjöretag inom Eggvena med flera socknar av Älvsborgs och Skara¬ borgs län
Prop. Prop/1938:190
angående anslag till främjande av bostadsförsörjning för mindre be¬ medlade, barnrika familjer m. m.
Prop. Prop/1938:192
angående statsunderstöd till Vens elektrifiering
Prop. Prop/1938:193
med förslag till lag om ändrad lydelse av 25 kap. 8 § rättegångsbalken
Prop. Prop/1938:194
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 2 § 2:o) och 8:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1938:195
angående vissa markbyten mellan kronan och Borås stad
Prop. Prop/1938:196
angående för¬ säljning av vissa kronan tillhöriga områden inom Bergkvara municipalsamhälle
Prop. Prop/1938:197
angående inköp av mark för utvidgning av Bodens ingenjörkårs bro¬ slag ning splats vid Ängesholmen
Prop. Prop/1938:198
angående in¬ rättande av en statens anstalt för själsligt abnorma manliga skyddshemselever m. rn.
Prop. Prop/1938:199
angående allmänna grun¬ der för avskrivning av å statens allmänna fastighets- fond bokförda tillgångar m. m.
Prop. Prop/1938:200
angående redovisning å statens allmänna fastighets fond av vissa fastigheter, disponerade av Uppsala och Lunds universitet
Prop. Prop/1938:201
med förslag till stat för statens allmänna fastighetsfond för budgetåret 19381 39 m. m.
Prop. Prop/1938:202
angående avstående i vissa fall av allmänna arvsfondens rätt till arv
Prop. Prop/1938:203
angående försäljning av vissa allmänna arvsfonden tillfallna fastigheter
Prop. Prop/1938:204
angående omorganisa¬ tion av konsthögskolan m. m.
Prop. Prop/1938:205
angående anslag för bud¬ getåret 1938/39 till värme- och ventilationsanläggningar i operabyggnaden m. m.
Prop. Prop/1938:206
angående anslag för bud¬ getåret 1938139 till en nämnd för granskning av läro¬ böcker
Prop. Prop/1938:209
angående förvärv av aktier i Hälsingborg—Landskrona—Eslövs och Lands¬ krona—Eslövs järnvågsaktiebolag
Prop. Prop/1938:210
angående anslag till sjö¬ manshusen m. m.
Prop. Prop/1938:211
angående den kemiska analys- och kontrollverksamheten för jordbrukets be¬ hov
Prop. Prop/1938:212
angående anslag t^ll läroanstalter för dövstumma m. m.
Prop. Prop/1938:213
med förslag till lag om ändrad lydelse av 6 % ecklesiastik boställsord¬ ning den 30 augusti 1932 (nr JfOO) m. m.
Prop. Prop/1938:214
angående anordnande av bombskgddstak å kraftstationen vid Stadsforsen i In¬ dalsälven m. m.
Prop. Prop/1938:215
angående statsförvärv av Gävle—Ockelbo järnväg
Prop. Prop/1938:216
angående förvärv av aktier i Kalmar nya järnvägsaktiebolag och Sävsjö- ström—-Nässjö järnvägsaktiebolag
Prop. Prop/1938:217
angående vissa åtgärder till främjande av gemensam maskinanvändning inom det mindre jordbruket
Prop. Prop/1938:218
angående anslag till av¬ löningar och materiel m. m. vid universiteten i Uppsala och Lund
Prop. Prop/1938:219
angående inrättande av en statens polisskola m. m.
Prop. Prop/1938:221
angående hjälpåtgärder åt vissa lägenhetsinnehavare å kronomark
Prop. Prop/1938:222
angående försäljning av krono jordlägenheterna Sockenstuguplatsen nr 1 och Kyrkostuguplatsen nr 2 i Vittangi by, Jukkasjärvi socken
Prop. Prop/1938:224
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 10, 23, 51 och 73 §§ sjö¬ manslagen den 15 juni 1922 (nr 270)
Prop. Prop/1938:225
angående anslag till domkapitlen och stijtsnämnderna för budgetåret 1938/39 m. m.
Prop. Prop/1938:226
angående dels åtgärder mot smittsam kastning hos nötkreatur, dels ock an¬ slag till statens veterinärbakteriologiska anstalt för budgetåret 1938/1939
Prop. Prop/1938:227
angående beräkningen av pensionsavdrag enligt militära tjånstepensionsregle- mentet för vissa icke-ordinarie befattningshavare vid försvarsväsendet
Prop. Prop/1938:228
angående rätt för distrikts- barnmorskan Anna Elisabet Palmgren till viss tjänst- årsberäkning för pension
Prop. Prop/1938:229
angående allmän arki¬ tekttävling rörande nybyggnad för gymnastiska central¬ institutet
Prop. Prop/1938:230
angående lönereglering för lärare vid kommunala flickskolor, kommunala mellan- skolor och högre folkskolor
Prop. Prop/1938:231
angående yrkesinspek¬ tionens organisation m. m.
Prop. Prop/1938:232
angående bidrag till hus¬ hållningssällskapen
Prop. Prop/1938:233
med förslag till förord¬ ning angående handel med vissa mineraloljor, m. m.
Prop. Prop/1938:234
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse au 2 och 5 §§ förord¬ ningen den 2 juni 1922 (nr 260) om automobilskatt, m. m.
Prop. Prop/1938:235
angående anslag till lant- brukshögskolan
Prop. Prop/1938:236
angående försäljning av vissa kronoegendomar och lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1938:237
med förslag till lag om ändring i vissa delar av 15 kap. strafflagen
Prop. Prop/1938:238
angående anslag till kom¬ merskollegium och statens elektriska inspektion
Prop. Prop/1938:240
angående lönetursberäk- ning för ggmnastiklåraren, kaptenen J. E. M. Danck¬ wardt
Prop. Prop/1938:241
med förslag till förord¬ ning om ändring i vissa delar av förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1938:242
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 20 juni 192A (nr 225) med särskilda bestämmelser angående olovlig befatt¬ ning med spritdrycker och vin, m. m.
Prop. Prop/1938:243
med förslag till lag om rätt för Konungen att medgiva undantag från gällan¬ de bestämmelser angående bankaktiebolags inlåning
Prop. Prop/1938:244
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1938:245
angående befrielse för Hans Filip Andersson från viss ersättnings¬ skyldighet
Prop. Prop/1938:246
angående pensionering av vissa fjärdingsman
Prop. Prop/1938:247
angående ändrade pen¬ sionsförmåner för vissa f. d. underofficerskorpraler vid flottan m. m.
Prop. Prop/1938:248
angående vissa stödåt¬ gärder inom malmkommunerna
Prop. Prop/1938:249
angående understöd åt efterlevande till vissa i statens tjänst anställda perso¬ ner
Prop. Prop/1938:250
angående förvärvande av viss del av egendomen Nyckelby i Stockholms län för trädgårdsförsök m. m.
Prop. Prop/1938:252
angående beviljande av anslag till underlättande av anskaffningen av träkol till generatorgasdrivna motorfordon m. m.
Prop. Prop/1938:253
angående ytterligare stats¬ understöd till ett torrläggningsföretag, avseende ut- dikning av sjöarna Kalängen och Lunnasjön i Hult¬ sjö socken av Jönköpings län
Prop. Prop/1938:254
med förslag till lag om handel med fodermedel
Prop. Prop/1938:255
angående tillämpning i vissa fall av allmänna familjepensionsreglementet å befattningshavare, som avgått med förtidspension före reglementets ikraftträdande
Prop. Prop/1938:256
angående pensionsrätt i statens pensionsanstalt för vissa grupper av befatt¬ ningshavare
Prop. Prop/1938:257
angående anslag till un¬ derhåll av Tullgarns slott m. m.
Prop. Prop/1938:259
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1, 3 och 4 §§ lagen den 6 juni 1930 (nr 202) om begränsning av rätten att av¬ verka skog å intecknad fastighet
Prop. Prop/1938:260
med förslag till lag angå¬ ende rätt för Konungen att meddela förordnande örn vissa förmåner åt statslösa med flera
Prop. Prop/1938:261
angående åtgärder till underlättande av belåning av jordbruksegendom med växande skog
Prop. Prop/1938:262
med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § skogsvårdslagen den 15 juni 1923 (nr 212)
Prop. Prop/1938:264
angående stat för luft/artsfonden för budgetåret 1938/1939 m. m.
Prop. Prop/1938:265
med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 29 juni 1912 (nr 206) om arbetarskydd, m. m.
Prop. Prop/1938:266
angående prisreglerande åtgärder på jordbrukets område
Prop. Prop/1938:267
med förslag till lag om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna, m. m.
Prop. Prop/1938:268
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2, 4 och 6 §§ samt 13 § 1 mom. lagen den 10 juni 1932 (nr 180) örn vård av vissa skogar inom Västerbottens och Norrbottens läns lapp¬ marker med flera områden
Prop. Prop/1938:269
angående åtgärder för vissa fastigheters i Västerbottens och Norrbottens län förseende med husbehovsvirke
Prop. Prop/1938:270
angående indragning av viss personal vid domänverket
Prop. Prop/1938:271
angående tillfällig löne¬ förbättring under budgetåret 1938/39 för viss per¬ sonal inom den civila statsförvaltningen m. m.
Prop. Prop/1938:272
angående provisorisk av- löningsförstärkning åt vissa befattningshavare i sta¬ tens tjänst m. fl.
Prop. Prop/1938:273
angående provisoriskt dgrortstillägg åt vissa befattningshavare i statens tjänst m. fl.
Prop. Prop/1938:274
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 11 oktober 1907 (nr 85) angående civila tjänstinnehavares rätt till pen¬ sion m. m.
Prop. Prop/1938:275
med förslag till bered- skapsstat för budgetåret 1938[39
Prop. Prop/1938:276
angående inrättande av en central depå för blindas arbeten
Prop. Prop/1938:277
angående anslag för bud¬ getåret 1938j39 till vissa under ecklesiastikdeparte¬ mentets handläggning hörande byggnadsarbeten
Prop. Prop/1938:278
angående avstående till viss ytterligare del av det allmänna arvsfonden till¬ fallna arvet efter häradsdomaren Johan Alfred Nils¬ son från Torpa socken
Prop. Prop/1938:279
angående ändrade pen- sionsbeståmmelser för lärare vid folk- och småskolor m. fl.
Prop. Prop/1938:280
angående delaktighet i statens pensionsanstalt för dels vissa befattnings¬ havare vid folktandvården dels ock viss personal vid sjömanshusen m. m.
Prop. Prop/1938:281
angående dispo¬ nerande av medel ur Stockholms varvs byggnadsfond för inköp av en villabyggnad å Stora Fjäderholmen
Prop. Prop/1938:282
angående förstärk¬ ning av åttonde huvudtitelns anslag till kommittéer och utredningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1938:284
angående anslag till stat¬ liga och kommunala beredskapsarbeten m. m.
Prop. Prop/1938:285
angående anslag till sta¬ tens arbetslöshetskommission, reservarbeten och kon- tantunderstödsverksamhet m. m.
Prop. Prop/1938:287
angående statsbidrag till vissa byggnader för folkskoleväsendet
Prop. Prop/1938:288
med förslag till vissa ändringar i gällande tulltaxa m. m.
Prop. Prop/1938:289
med förslag om upphä¬ vande av 11 § civila tjänstepensionsreglementet den 30 juni 1934 (nr 442) m. m.
Prop. Prop/1938:290
angående tillämpning av allmänna familjepensionsreglementet å lärare vid sta¬ tens undervisningsväsende m. fl.
Prop. Prop/1938:291
angående ändringar i reg¬ lementet den 31 december 1919 (nr 878) för statens pensionsanstalt m. m.
Prop. Prop/1938:292
angående anslag för bud¬ getåret 1938j39 till pensionering av civila tjänstinne¬ havare m. m.
Prop. Prop/1938:293
angående dyrtidstillugg åt befattningshavare i statens tjänst m. fl.
Prop. Prop/1938:294
angående dyrtidstillägg m. m. åt befattningshavare hos riksdagen och dess verk m. fl.
Prop. Prop/1938:296
angående ytterligare anslag ur kyrkofonden till bostadsbyggnad för en kontraktsadjunkt i Ammarnäs i Sorsele församling
Prop. Prop/1938:297
med förslag till grun¬ der för dyrtidstillägg åt präster för budgetåret 1938/89
Prop. Prop/1938:298
angående upp¬ förande och underhåll av landsvägsbro mellan Sverige och Norge över Svinesund
Prop. Prop/1938:299
angående ändring i vissa delar av tjänstepensionsreglementet för arbetare den 30 juni 1934 (nr 443) m. m.
Prop. Prop/1938:301
angående eftergift till viss del av ogulden skatt för Kiplingebergs och När¬ linge fideikommissegendomar m. m.
Prop. Prop/1938:302
angående tilläggspension åt studierektorn vid arméns underofficersskola, läro¬ verksadjunkten C. Eneman
Prop. Prop/1938:303
angående åtgärder till stödjande av trädgårdsnäringen m. m.
Prop. Prop/1938:304
med förslag till vissa ändringar i gällande tulltaxa
Prop. Prop/1938:305
angående medgivande av vissa förmåner åt Internationella reglering sbanken i Basel
Prop. Prop/1938:306
om ändrad lydelse av §11 förordningen den 18 juni 1864 (nr 41) angående utvidgad näringsfrihet, m. m.
Prop. Prop/1938:307
angående för¬ svar sberedskapens omedelbara stärkande
Prop. Prop/1938:308
angående fortsatt befri¬ else för riksbanken från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld m. m.
Prop. Prop/1938:309
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 4 juni 1937 (nr 305) angående rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser örn bankaktiebolags kassare¬ serv
Prop. Prop/1938:310
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 18 juni 1937 (nr A81) angående rått för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser örn stämpel¬ avgift vid köp och byte av fondpapper
Prop. Prop/1938:311
angående anslag till statlig lagerhållning m. m.
Prop. Prop/1938:312
angående överenskom¬ melse örn svensk-danskt samarbete för bekämpande av mul- och klövsjukan
Prop. Prop/1938:313
angående anslag för bud¬ getåret 193811939 till utbyggande av fångvårdens ung- domsanstalt å Skenäs m. m.
Prop. Prop/1938:314
angående ändrad förlägg ning splats för Värmlands flygflottilj m. m.
Prop. Prop/1938:315
angående upp¬ förande av ämbetsbyggnader för marinens och flyg¬ vapnets ledande organ m. m.
Prop. Prop/1938:316
angående anslag till ny¬ anskaffning av maskiner för mynt- och justerings- verket
Prop. Prop/1938:317
angående förlängd giltig- het av gällande indelning för taxering till statlig in¬ komst- och förmögenhetsskatt samt kommunalskatt av samtliga orter i riket med avseende å levnadskostna- nadernas höjd
Prop. Prop/1938:318
angående statsbidrag för vårterminen 1938 till vissa allmänna läroverks ljus- och vedkassor
Prop. Prop/1938:319
med förslag till förord¬ ning angående rätt för svenskt aktiebolag att vid taxering till kommunal inkomstskatt samt statlig in¬ komst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag för av¬ sättning till konjunkturinvesteringsfond
Prop. Prop/1938:320
angående nedskrivning av lånekapital i luftfartsfonden m. m.
Prop. Prop/1938:321
med förslag till beräk¬ ning av vissa inkomster d riksstaten för budgetåret 1938/39 m. m.
Prop. Prop/1938:322
med ändrat förslag till förordning om särskild skatt d förmögenhet för år 1938
Prop. Prop/1938:323
med förslag till förord¬ ning om särskild skatt d aktiebolags inkomst
Prop. Prop/1938:324
angående anstånd med avsked dt viss i statens tjänst anställd sjuksköterske- personal
Prop. Prop/1938:325
angående lån för anlägg¬ ning av ett oljeraffinaderi i Nynäshamn