Prop. 2001/02:1
Budgetpropositionen för 2002
Prop. 2001/02:2
FoU och samverkan i innovationssystemet
Prop. 2001/02:3
En begränsningsregel för fastighetsskatten, m.m.
Prop. 2001/02:4
En politik för tillväxt och livskraft i hela landet
Prop. 2001/02:7
Regional samverkan och statlig länsförvaltning
Prop. 2001/02:8
Nicefördraget
Prop. 2001/02:9
Vissa socialförsäkringsfrågor
Prop. 2001/02:10
Fortsatt förnyelse av totalförsvaret
Prop. 2001/02:11
Bättre villkor för totalförsvarspliktiga
Prop. 2001/02:14
Hälsa, lärande och trygghet
Prop. 2001/02:15
Den öppna högskolan
Prop. 2001/02:17
Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning
Prop. 2001/02:18
Beskattning av kostnadsersättningar till statligt anställda stationerade utomlands, m.m.
Prop. 2001/02:20
Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem
Prop. 2001/02:21
Pensionsöverföringar till Europeiska gemenskaperna
Prop. 2001/02:24
Lag om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör
Prop. 2001/02:25
En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Prop. 2001/02:26
Godkännande av ett protokoll om utvidgning av Europols behörighet
Prop. 2001/02:27
Likabehandling av studenter i högskolan
Prop. 2001/02:28
Utländska företagares mervärdesskatt i Sverige
Prop. 2001/02:29
Vissa punktskattefrågor, m.m.
Prop. 2001/02:31
Avgasrening
Prop. 2001/02:33
Schengenintyg
Prop. 2001/02:34
Grundläggande kassaservice
Prop. 2001/02:35
Fristående skolor
Prop. 2001/02:36
Skattereduktion för fackföreningsavgifter
Prop. 2001/02:38
Bildandet av ett familjemedicinsk institut
Prop. 2001/02:39
Förvärv av aktier i AssiDomän AB m.m.
Prop. 2001/02:41
Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor
Prop. 2001/02:42
Övergång till en konventionell beskattningsmetod för utländska skadeförsäkringsbolag
Prop. 2001/02:43
Förenklad fastighetstaxering istället för omräkning m.m.
Prop. 2001/02:44
Biobanker inom hälso- och sjukvården m.m.
Prop. 2001/02:45
Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidsskrifter, m.m.
Prop. 2001/02:46
Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag m.m.
Prop. 2001/02:47
Förnyad riksdagsbehandling av vissa ändringar i lotterilagen (1994:1000)
Prop. 2001/02:49
Senareläggning av premiepensionens efterlevandeskydd före pensionstiden
Prop. 2001/02:51
Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m.
Prop. 2001/02:53
Ändringar i vallagen, m.m.
Prop. 2001/02:55
Sveriges klimatstrategi
Prop. 2001/02:56
Energimarknader i utveckling - bättre regler och tillsyn
Prop. 2001/02:57
Återvinning av säkerhet i konkurs
Prop. 2001/02:58
Allmännyttiga bostadsföretag
Prop. 2001/02:59
Hets mot folkgrupp, m.m.
Prop. 2001/02:60
Svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan
Prop. 2001/02:61
Individuella program i gymnasieskolan för ungdomar med svåra rörelsehinder
Prop. 2001/02:62
Kooperativ hyresrätt
Prop. 2001/02:63
De nya läkemedelsförmånerna
Prop. 2001/02:64
Vissa tobaksfrågor
Prop. 2001/02:65
Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m.
Prop. 2001/02:66
Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen
Prop. 2001/02:67
Förlängning av giltighetstiden för konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning m.m.
Prop. 2001/02:69
Förstärkt sekretess i konkurrensärenden
Prop. 2001/02:70
Offentlighetsprincipen och informationstekniken
Prop. 2001/02:71
Sveriges antagande av rambeslut om gemensamma utredningsgrupper
Prop. 2001/02:72
Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.
Prop. 2001/02:73
Riksrevisionen - ändringar i regeringsformen
Prop. 2001/02:74
Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet
Prop. 2001/02:76
Teracom AB - garanti och omstrukturering
Prop. 2001/02:78
Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Egypten
Prop. 2001/02:79
Sveriges tillträde till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar
Prop. 2001/02:80
Demokrati för det nya seklet
Prop. 2001/02:81
Vissa arbetsskadefrågor m.m.
Prop. 2001/02:82
Ändrade regler om annonser i TV-sändningar
Prop. 2001/02:84
Anpassningar med anledning av övergången till reformerade regler för ålderspension
Prop. 2001/02:85
Utgivning av elektroniska pengar
Prop. 2001/02:86
Sveriges antagande av beslut om inrättande av Eurojust och ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Prop. 2001/02:88
Sveriges samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Prop. 2001/02:89
Behandling av ofrivillig barnlöshet
Prop. 2001/02:91
Nationell narkotikahandlingsplan
Prop. 2001/02:92
Avskaffande av medborgarskapskrav för advokater m.fl.
Prop. 2001/02:93
Ändringar i djurskyddslagen, m.m.
Prop. 2001/02:94
Proviantering med obeskattade varor för försäljning ombord på färjelinjer mellan Sverige och Norge
Prop. 2001/02:95
Ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och
Prop. 2001/02:96
En förstärkt Barnombudsman
Prop. 2001/02:97
Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, m.m.
Prop. 2001/02:98
Abonnentupplysning
Prop. 2001/02:99
Sveriges antagande av rambeslut om åtgärder för att bekämpa människohandel
Prop. 2001/02:100
2002 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2001/02:106
Konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Prop. 2001/02:107
Lag om grupprättegång
Prop. 2001/02:108
Vissa frågor om sjömäns vilotid
Prop. 2001/02:109
Förlängd försöksverksamhet vid medborgarkontor
Prop. 2001/02:111
Kallelser av barn och ungdomar till domstolssammanträde, m.m
Prop. 2001/02:112
Förändringar i kommunkontosystemet
Prop. 2001/02:113
Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister
Prop. 2001/02:116
Fulufjällets nationalpark
Prop. 2001/02:117
Om utländska förvaringsinstitut
Prop. 2001/02:118
Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk arresteringsorder och om överlämnande mellan medlemsstaterna
Prop. 2001/02:119
Vissa socialförsäkringsfrågor
Prop. 2001/02:121
Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om mönsterskydd, m.m.
Prop. 2001/02:122
Åtgärder mot kommunalt domstolstrots
Prop. 2001/02:123
Partnerskap och adoption
Prop. 2001/02:124
Straffansvaret för människohandel
Prop. 2001/02:126
Medling med anledning av brott
Prop. 2001/02:127
Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m.
Prop. 2001/02:128
Vissa inomhusmiljöfrågor
Prop. 2001/02:130
Fordonslag, m.m.
Prop. 2001/02:131
Vissa ändringar i systemet för statsstödd exportfinansiering
Prop. 2001/02:132
Direktivet om sena betalningar
Prop. 2001/02:133
Ersättning för trafikskador utomlands
Prop. 2001/02:134
Ändringar i konsumentköplagen
Prop. 2001/02:135
Sveriges antagande av rambeslut om bekämpande av terrorism
Prop. 2001/02:136
Redovisning av Svenska kyrkans fastigheter i fastighetsregistrets inskrivningsdel
Prop. 2001/02:137
Handel med skogsfrö och skogsplantor
Prop. 2001/02:138
Utökad resegaranti för konsumenter
Prop. 2001/02:139
Höjda ansvarsbelopp vid oljeskador till sjöss
Prop. 2001/02:140
Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svens
Prop. 2001/02:142
Ändringar i lagen om offentlig upphandling m.m.
Prop. 2001/02:143
Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning
Prop. 2001/02:145
Ändringar i arbetsmiljölagen
Prop. 2001/02:146
Verkställighet av utländska domar på privaträttens område
Prop. 2001/02:147
Snabbare lagföring
Prop. 2001/02:149
Sveriges tillträde till Förenta nationernas internationella konvention om bekämpande av finansiering av terrorism
Prop. 2001/02:150
Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster, m.m.
Prop. 2001/02:151
Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen
Prop. 2001/02:153
Lotterier över Internet m.m.
Prop. 2001/02:154
Anpassning av skattereglerna för utomlands bosatta pensionärer i det reformerade pensionssystemet
Prop. 2001/02:155
Värdlandsavtal för Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor, m.m.
Prop. 2001/02:156
Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och f.d. jugoslaviska republiken
Prop. 2001/02:157
Ett forskningssamarbete med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG) och fördraget om observationsflygningar
Prop. 2001/02:158
Samhällets säkerhet och beredskap
Prop. 2001/02:159
Frivillig försvarsverksamhet inom totalförsvaret
Prop. 2001/02:161
Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier
Prop. 2001/02:162
Märkningsdirektivet om tobaksvaror
Prop. 2001/02:163
Administrationen av specialistkompetenskurser under läkarnas vidareutbildning
Prop. 2001/02:164
Socialförsäkringsförmåner vid institutionsvistelse på statens bekostnad
Prop. 2001/02:165
Skatteregler mot handel med skalbolag
Prop. 2001/02:167
Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m.
Prop. 2001/02:168
Tillämpning av EG-förordningen om gränsöverskridande betalningar i euro
Prop. 2001/02:169
Ändringar i lagen om beredskapslagring av olja och kol
Prop. 2001/02:170
Vissa frågor om koncessionsavgift på televisionens område
Prop. 2001/02:175
Ett system för individuell kompetensutveckling
Prop. 2001/02:177
Sänkt skatt på alkylatbensin
Prop. 2001/02:178
Barn i väpnade konflikter - Fakultativt protokoll till FN:s konvention om barnets rättigheter
Prop. 2001/02:179
Fortsatt svenskt deltagande i en internationell styrka i Afghanistan
Prop. 2001/02:181
Mottagning av avfall i hamnar
Prop. 2001/02:182
Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning
Prop. 2001/02:183
Ändringar i lagen om vägtrafikregister
Prop. 2001/02:184
Extraordinära händelser i kommuner och landsting
Prop. 2001/02:185
Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt
Prop. 2001/02:189
En ny djurskyddsmyndighet
Prop. 2001/02:190
Riksrevisionen
Prop. 2001/02:191
Sekretessfrågor - Ekonomisk brottslighet m.m.