Ds 2021:1
Myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet
Ds 2021:2
Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen
Ds 2021:4
Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA)
Ds 2021:5
Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information
Ds 2021:6
Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering
Ds 2021:7
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör
Ds 2021:8
Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar
Ds 2021:9
Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem
Ds 2021:10
EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning. Kompletterande reglering
Ds 2021:11
Vissa statliga insatser på musikområdet
Ds 2021:12
Ändringar i radio- och tv-lagen
Ds 2021:13
Nationell plan för trygghet och studiero
Ds 2021:14
Vraket efter ubåten ”Som”
Ds 2021:15
Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt
Ds 2021:16
Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden
Ds 2021:17
En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden
Ds 2021:18
Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden
Ds 2021:19
Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd
Ds 2021:20
Förbud mot prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas
Ds 2021:21
Nya regler för delgivning och bevisupptagning inom EU
Ds 2021:22
Avveckling av flottningslagstiftningen?
Ds 2021:23
Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister
Ds 2021:24
Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen
Ds 2021:25
Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet
Ds 2021:26
Hittegods i kollektivtrafiken
Ds 2021:27
Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet
Ds 2021:28
Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket
Ds 2021:29
Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet
Ds 2021:30
Upphovsrätten på den digitala inre marknaden
Ds 2021:31
En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling
Ds 2021:32
Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden
Ds 2021:33
Kompletterande bestämmelser till förslag om ekonomiska sanktioner mot terrorism
Ds 2021:34
Tydligare reglering av hampa
Ds 2021:35
Offentlighetsprincipen under covid-19-pandemin
Ds 2021:36
Aktivitetskravet i plan- och bygglagen
Ds 2021:37
Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet