Prop. 1912:22
('med förslag till lag om ändring i vissa delar af utsökning slag en m. m.',)
Prop. 1912:26
('med förslag till lag om ändring i vissa delar af sjölagen samt till lag om ändrad lydelse af 1 § i lagen den 12 juni 1891, innefattande vissa bestämmelser om sjöfynd',)
Prop. 1912:58
('med förslag till lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskaps rättsverkningar samt till lag om ändrad lydelse af 10 § ut sökning slag en',)
Prop. Prop/1912:1
angående statsverkets tillstånd och behof
Prop. Prop/1912:3
angående uppförande af kvinnliga biträden i postverkets stat samt fastställande af postverkets stat för driftkostnader är 1913
Prop. Prop/1912:4
angående försäljning af lägenheten Petsarfverum på Gottland
Prop. Prop/1912:5
angående anvi¬ sande af anslag för täckande af förvaltningskostnader för lånefonden för befrämjande af handtverk och därmed jämförlig mindre industri år 1913
Prop. Prop/1912:6
angående drift¬ kostnader under år 1913 för statens domäner
Prop. Prop/1912:7
angående telegrafverkets anslag för driftkostnader år 1913
Prop. Prop/1912:8
med förslag till lag om ändrad lydelse af 80 § i lagen den 22 juni 1911 om ekonomiska föreningar och lag om ändrad lydelse af 8 § i lagen den 13 juli 1887 angående handelsregister, firma och pr okur a
Prop. Prop/1912:10
angående försälj¬ ning af lägenheten Norseskären n:r 1 i Älfsborgs län
Prop. Prop/1912:11
angående upp¬ låtande af lägenheter från förra korpralshostället Ofra Ljunghy n:r 1 med Kiddön n:r 1 i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1912:12
angående upp¬ låtande af vissa områden från förra löjtnantsbostället Åkra n:r 1 och 2 jämte Hvalsta n:r 4, en utjord, i Södermanlands län
Prop. Prop/1912:15
angående upp¬ låtande af vissa områden från förra häradshöfding - bostället Löfsta n:r 1 i Södermanlands lön
Prop. Prop/1912:16
angående upp¬ låtande af en lägenhet från förra kronofogdebostället Slättåkra n:r 6 Aspegården och n:r 8 Månsagården i Jönköpings län
Prop. Prop/1912:17
angående efter¬ gift å arrendeafgiften för arrendeåret 1910—1911 för en utarrenderad kronoegendom i Stockholms län
Prop. Prop/1912:18
med förslag till lag, innefattande ändring i 2 kap. 3 § kyrkolagen
Prop. Prop/1912:20
angående öfverförande af visst belopp till den i 19 § af lagen angående rätt till pension för tjänstemän vid statens järn¬ vägar den 4 juli 1910 omförmäla fond
Prop. Prop/1912:21
med förslag till lag om ändring i vissa delar af värnpliktslagen den 14 juni 1901
Prop. Prop/1912:24
med förslag till lag innefattande ändring i 24 kap. 7 § rättegångsbalken
Prop. Prop/1912:25
med förslag till lag om ändrad lydelse af 11 kap. 9, 24 och 38 §§ rättegångsbalken
Prop. Prop/1912:27
angående ändrad lydelse af §§ 4 och 5 i förordninqen om landsting den 21 mars 1862 samt § 17 i för¬ ordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862
Prop. Prop/1912:29
angående upp¬ låtande af lägenheter från förra mönster skr ifvarbostället Bjufstorp n:r 4, 8 i Malmöhus län
Prop. Prop/1912:30
angående upp¬ låtande af en lägenhet från förra regementsskrifvar- bostället Styfvinge n:r 1 och 2 med underlydande i Östergötlands lån
Prop. Prop/1912:31
angående upp¬ låtande af lägenheter från förra fänriksbostället Värlebo n:r 2 i Kalmar lån
Prop. Prop/1912:32
angående för¬ säljning af de under Gripsholms kungsladugård i Söder¬ manlands län dagsverksskyldig a torpen Nygärdet n;r 1 och Sörtorp n:r 1
Prop. Prop/1912:33
angående upp¬ låtande af lägenheter från förra fältvåhelshostället äd¬ ling e n:r 5 Toresgård med Bälinge n:r 8 Bengtsgård i ÄIfsborgs län
Prop. Prop/1912:34
angående upp¬ låtande af lägenheter från förra korpralsbostället Knif- berga n:r 2 i Östergötlands län
Prop. Prop/1912:35
angående upp¬ låtande af vissa områden från förra hospitalshemmanet Vallkärra n:r 7 i Malmöhus län
Prop. Prop/1912:36
angående upp¬ hörande af från viss jord till Visby domkyrka utgående jordskyld
Prop. Prop/1912:37
angående årligt understöd åt förre bokförläggaren Hj. Linnström
Prop. Prop/1912:38
angående täckande af brist i karolinska mediko-kirurgiska institutets allmänna materiellanslag
Prop. Prop/1912:39
angående omföring i 1912 års räkenskaper af visst belopp frän reservationsanslaget till flottans öfningar till reservations¬ anslaget till flottans nybyggnad och underhåll
Prop. Prop/1912:40
med förslag till förordning om ändrad lydelse af § 2 i förordningen den 15 ma j 1908 angående restitution af erlagd socker¬ skatt eller befrielse från sådan skatt för socker, som användts vid tillverkning af exportvaror, m. m.
Prop. Prop/1912:41
med förslag till förordning om ändrad lydelse af 5 § i förordningen den 11 oktober 1907, angående beskattning af socker tn. m.
Prop. Prop/1912:43
med förslag till förordning om ändrad lydelse af § 13 mom. 1 i för¬ ordningen den 9 juni 1911 med tulltaxa för inkom¬ mande varor
Prop. Prop/1912:44
med förslag till lag innefattande ändring i förordningen den 22 april 1881 om tjuguårig häfd och lag om ändrad lydelse af 10 § i förordningen den 16 juni 1875 angående lagfart å fång till fast egendom
Prop. Prop/1912:45
angående anordnande af telefonförbindelse till Holmön
Prop. Prop/1912:46
angående beredande af årligt understöd åt förre arbetsledaren vid telegrafverket H. A. Olsson
Prop. Prop/1912:47
angående uppfö¬ rande af vissa byggnader å lägenheten Tomtebo i Korsberga socken vid därvarande centralhem för familjevård för sinnessjuka
Prop. Prop/1912:48
angående lifränta åt förre fortifikationsarbetaren Carl Oskar Nordström
Prop. Prop/1912:49
angående pensioner ä allmänna indragning sstaten till extra tjänste¬ männen å järnvägsstyrelsens banbyrå Per Svanbeck och Gustaf Elias Erdmann
Prop. Prop/1912:50
angående inköp af tussa delar af ön Björkö i Mälaren
Prop. Prop/1912:51
angående ut¬ vidgad befogenhet för vattenfallsstyrelsen att ändra af sty¬ relsen afslutade kontrakt, m. m.
Prop. Prop/1912:52
angående disponerande af anslag till uppförande af vissa tillbygg¬ nader vid sanatoriet vid Apelviken för skrofulösa barn
Prop. Prop/1912:53
angående pension å allmänna indragningsstaten åt professorn C. A. Lind¬ ströms änka Evelyn Lindström, född Sutthoff
Prop. Prop/1912:55
med förslag till förordning om ändrad lydelse af 12 § 4 mom. i för¬ ordningen den 11 oktober 1907 angående tillverkning af brännvin
Prop. Prop/1912:57
med förslag till lag om ändrad lydelse af 154 och 156 §§ utsöknings- lagen
Prop. Prop/1912:59
angående bemyndigande för vattenfallsstyrelsen att från Trollhätte fastighetsförvaltnings rörelsekapital utlämna byggnadslån för uppförande af egnaheinsbyggnader å statens egen¬ domar vid Trollhättan
Prop. Prop/1912:60
med förslag till lag, innefattande ändring i vissa delar af lagen den 5 juni 1909 om förhud mot handels idkande å söckendag utöfver viss tid
Prop. Prop/1912:61
angående pension å allmänna indragningsstaten åt arbeterskorna Ollas Greta Mattsdotter, Augusta Maria Norström, Jo¬ hanna Matilda Zetterberg, Erikhans Brita Ersdotter och Erikhans Anna Ersdotter
Prop. Prop/1912:62
angående pension å allmänna indragning sstaten för f. d. smeds¬ mästaren J. J. Lundbergs änka Kristina Sofia Lundberg, född Appelgren
Prop. Prop/1912:63
angående efter¬ skänkande af kronam rätt till danaarf efter tvätterskan Emilia Andrietta Lindberg från Sala
Prop. Prop/1912:64
angående upp¬ låtande af vissa områden från förra öfverstebostället Kastellegården n:r 1 med underlydande i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1912:65
an¬ gående försäljning af två markområden, tillhöriga Väster- norrlands regementes förra öfningsplats Sänga mo
Prop. Prop/1912:66
angående öfverlämnande till landtförsvaret af viss del af den inom staden Västerås belägna kronolägenheten Kungs¬ ängen
Prop. Prop/1912:68
angående utvändig reparation af störa sjukhusbyggnaden vid gar¬ nisonssjukhuset i Stockholm
Prop. Prop/1912:69
med förslag till förordning angående särskild skatt å majs, utländsk potatis samt maniokarot och andra väsentligen lika stär- kelserika, tullfria utländska ämnen, använda vid till¬ verkning af stärkelse
Prop. Prop/1912:71
angående pension åt skrifbiträdet hos länsstyrelsen i Malmö Hilda Gustafva Ryberg
Prop. Prop/1912:72
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter arbetaren Carl Johan Holmstedt från Solberget
Prop. Prop/1912:73
angående ord¬ nande af den högre skog sundervisning en m. m.
Prop. Prop/1912:74
med förslag till förordning om ändrad lydelse af 54 § 1 mom. i för¬ ordningen den 28 oktober 1910 om taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering
Prop. Prop/1912:75
med förslag till lag om aflösning af vissa frälseräntar, lag om samman¬ läggning af frälseränta med den fastighet, hvaraf räntan utgår, lag om ändrad lydelse af 11 kap. 2 § jorda¬ balken, lag om ändrad lydelse af 18 § i förordningen den 16 juni 1875 angående lagfart å fång till fast egen¬ dom, lag om ändrad lydelse af 61 § i förordningen den 16 juni 1875 angående inteckning i fast egendom och lag om ändrad lydelse af förordningen den 20 juli 1855 angående kronans rätt vid återbetalning af lån, som blifvit i jordebok antecknade
Prop. Prop/1912:76
angående bidrag af statsmedel till aflösning af vissa frälseräntor
Prop. Prop/1912:77
angående ut¬ sträckning af tiden för anmälan om inlösen af skatte- frälseräntor
Prop. Prop/1912:78
angående upp¬ låtande af lägenheter från förra majorshostället Tostarp n:r 2 med Råröd n:r 1 och TÅerna n:r 1 i Kristianstads län
Prop. Prop/1912:79
angående upplåtande af lägenheter från förra militiéboställena Norra Östbro n:r 1 och Södra Östbro n:r 1 i Värmlands län
Prop. Prop/1912:80
angående pensioner åt skrifbiträdena hos Svea hofrätt Hilda Carolina Charlotta Sjögreen och Julie Molin
Prop. Prop/1912:81
med förslag till lag om inskränkning i inmutning snitt en
Prop. Prop/1912:82
angående afskrif¬ ning af viss del utaf domkapitlets i Skara skuld till riks- gäldskontoret
Prop. Prop/1912:83
angående med¬ gifvande för provinsialläkaren Herman Anton Melon att komma i åtnjutande af de från och med år 1912 fastställda aflöningsförmåner för provinsialläkare
Prop. Prop/1912:84
angående anslag för vissa anordningar vid Trollhätte kraftstation till förekommande af driftstörningar
Prop. Prop/1912:85
angående beredande af pension från allmänna indrag- ningsstaten åt kökspigan vid garnisonssjukhuset i Stock¬ holm Maria Johansson
Prop. Prop/1912:86
angående anslag för uppförande af tre bostadshus för betjäning vid Vänersborgs hospital och asyl
Prop. Prop/1912:87
angående inköp af beskickning sims i Berlin
Prop. Prop/1912:88
angående upp¬ låtande af vissa områden från förra sergeantsbostället 1 mantal Kroken n:r 1 i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1912:89
angående efter¬ skänkande af viss del af kronan tillkommande ersättning för husröta å förra kronojägarbostället 7< mantal Sjötorp i Skaraborgs län
Prop. Prop/1912:90
angående upp¬ låtande af vissa områden från förra fanjunkarbostället Farhult n:r 3, 6 i Malmöhus län
Prop. Prop/1912:91
angående upplå¬ tande af en lägenhet från förra hataljonspredikants- hostatlet Båtegården n.r 1 i Alfsborgs län
Prop. Prop/1912:92
angående upp¬ låtande af lägenheter från förra sergeantsbostället, Sköfve n:r 1 och förra kvartermästarbostället Kattarp n:r 9 i Malmöhus län
Prop. Prop/1912:93
angående upp¬ låtande af lägenheter från förra sergeantsbostället Vistorp n:r 7 i Kristianstads län
Prop. Prop/1912:94
angående efter¬ skänkande af kronans rått till danaarf efter åbon Rasmus Jönsson från Hököpinge i Hököpinge socken
Prop. Prop/1912:95
med förslag till förordning om vissa ändringar i 8, 39 och 52 §§ af förordningen den 18 september 1908 angående stämpel- afgiften
Prop. Prop/1912:96
angående ändring i aflöning sreglementet för tjänstemän vid telegraf¬ verket samt fastställande af telegrafverkets stat för driftkost¬ nader år 1913
Prop. Prop/1912:97
angående tilläggspension åt navigationsskoleföreståndarna Mauritz Fredrik von Krusenstjcrna och Gustaf Fredrik Wilhelm Barkman
Prop. Prop/1912:98
med förslag till lag om rätt till jakt
Prop. Prop/1912:100
med förslag till lag angående flottning af skog salster i gränsfloderna Torned och Muonio samt lag angående ändrad lydelse af 14 § i förordningen om allmän jlottled den 30 december 1880
Prop. Prop/1912:101
angående föreståndaren för navigationsskolan i Härnösand Ivar Adolf Hjalmar Wilhelm Bolins öfverflyttning å indrag- ningsstat
Prop. Prop/1912:102
angående pension åt konstapeln vid flottans poliskår Anton Her¬ man Lindhs änka Adeline Lindh
Prop. Prop/1912:103
angående uppförande af vissa byggnader vid Stockholms hospital m. in.
Prop. Prop/1912:104
med förslag till lag om arbetarskydd
Prop. Prop/1912:105
angående beviljande af anslag till sjökarteverket och till utförande af sjömätningar
Prop. Prop/1912:106
angående till¬ fällig förstärkning af reservationsanslaget till flottans ny¬ byggnad och underhåll
Prop. Prop/1912:107
angående inredande af skollokaler in. m. för flottans räkning i f. d. landshöfding er esidenset i Karlskrona
Prop. Prop/1912:108
angående anslag till ett centralt ämbetsverk för sociala ärenden, socialsty¬ relsen
Prop. Prop/1912:109
med förslag till lag om ändrad lydelse af 14 kap. 33, 34 och 46 §§ strafflagen
Prop. Prop/1912:110
med förslag till ändrad lydelse af §§ 9, 16, 19 och 21 riksdags¬ ordningen
Prop. Prop/1912:111
angående upplå¬ tande af ett område från kronoparken Gråshult i Kri¬ stianstads län
Prop. Prop/1912:112
angående Sveriges deltagande i en nordisk trädgårdsutställning i Köpen¬ hamn år 1912
Prop. Prop/1912:113
angående upp¬ låtande af en lägenhet från förra fanjunkarbostället Mörby n:r 4 Kronogården i Östergötlands län
Prop. Prop/1912:114
angående upp¬ låtande af tre lägenheter från lotten n:r 2 Fäladen af förra skvadronchefsbostället Rehhelherga n:r 10 Kungs¬ gården i Kristianstads län
Prop. Prop/1912:115
angående upp¬ låtande af tre lågenheter från förra kvartermästarbostället Lörstad n:r 1 och 2 i Kalmar län
Prop. Prop/1912:116
angående pension åt extra landtmätaren i Göteborgs och Bohus län, kom- missionslandtmätaren Albert Emanuel Söderström
Prop. Prop/1912:117
angående pension å. förre bokhållaren vid Flyinge hingstdepå P. A. V. Tull¬ bergs änka Alma Elvira Tullberg, född Rudolph
Prop. Prop/1912:118
angående pension åt professorn Hampus Adolph von Posts änka Olga Maria Josefina von Post, född Berg
Prop. Prop/1912:119
angående upp¬ låtande af en lägenhet från förra kompanichef sbostället Målen n:r 1 i Jönköpings län
Prop. Prop/1912:120
med förslag till förordning om provianteringsfrilager
Prop. Prop/1912:121
med förslag till förordningar om frilager och om ändrad lydelse af vissa §§ i förordningen om frihamn
Prop. Prop/1912:122
angående löneregle¬ ringar för prästerskapet i föreslagna nya församlingar i Stockholm
Prop. Prop/1912:123
angående vissa byggnadsarbeten in. m. för patologisk-anatomiska institu¬ tionen i Lund
Prop. Prop/1912:124
angående Härnö¬ sands pastorats frigörande från att vara prebende för biskopen i Härnösands stift
Prop. Prop/1912:125
angående anslag till byggnadsarbeten vid Ultima landtbruksskola och landt¬ egendom
Prop. Prop/1912:126
angående kapital¬ ökning för odling slånefonden
Prop. Prop/1912:128
angående kapital¬ ökning för jordförmedlings fonden
Prop. Prop/1912:129
angående kapital¬ ökning för fonden för fiskerinäringens befrämjande
Prop. Prop/1912:130
angå¬ ende beviljande af anslag för beredande af tillfällig förbättring i lots- och fyrpersonalens aflöning sför måner
Prop. Prop/1912:132
angående pen¬ sion å allmänna indragning sstaten åt förre soldaten vid Jönköpings regemente Sven August Pold
Prop. Prop/1912:133
angående pension å allmänna indragning sstaten åt nio vid Karl Gustafs stads gevärsfaktori anställda arbetare
Prop. Prop/1912:134
angående pension ä allmänna indragning sstaten åt f. d. sergeanten af andra klassen vid Kalmar regemente Wilhelm Gott¬ frid Sterner
Prop. Prop/1912:136
angående kapital¬ ökning för egnahemslånefonden
Prop. Prop/1912:137
angående drift¬ kostnader under år 1913 för egnahemslånefonden
Prop. Prop/1912:138
angående ändrad lydelse af mom. 2 i gällande allmänna villkor och be¬ stämmelser för den af staten utöfvade egnahemslånerörelsen
Prop. Prop/1912:139
angående för¬ höjning af det å riksstatens tionde hufvudtitel uppförda förslagsanslaget till pensionering af civila tjänstinne- hafvare
Prop. Prop/1912:140
angående anslag för anordnande af kliniker vid vanföreanstalterna i Stockholm, Göteborg och Hälsingborg m. in.
Prop. Prop/1912:141
angående löne¬ reglering för nationalmuseum m. m.
Prop. Prop/1912:142
angående upplåtelse af vissa områden till Kiruna municipalsam- hälle
Prop. Prop/1912:143
angående statsbidrag för uppförande af en anstalt för vanföra i Stockholm
Prop. Prop/1912:144
angående anslag för inköp af ett område vid Vadstena hospital och asyl m. m.
Prop. Prop/1912:146
angående pension åt förre timmermannen Sven Andersson, förre båtsmanskorpralerna Carl Nyström Smålänning och Carl Jonsson Ljungström, förre båtsmannen Per Olof Johans¬ son Fäste samt förre eldaren Olof Ingelssons hustru Sofia Charlotta Jönsson
Prop. Prop/1912:147
angående pension åt tvättförestånderskan vid flottans sjukhus i Karlskrona Emelie Charlotte Löfgren, född Tysk
Prop. Prop/1912:148
med förslag till förordning angående tullrestitution i vissa fall vid åter- utförsel af utländsk vara
Prop. Prop/1912:149
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter Christiana Hammarlund från Södertälje
Prop. Prop/1912:150
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter Jonas Jonasson Häll från Slagsta
Prop. Prop/1912:151
angående an¬ visande af medel för förbättring af pensioneringen inom de tre första klasserna af handelsflottans pensionsanstalt
Prop. Prop/1912:152
angående ändrad lydelse af 10 § i förordningen den 6 november 1908 angående en särskild stämpelafgift vid köp och byte af fondpapper
Prop. Prop/1912:153
angående anslag för anställande af en extra advokatfiskal lios kammar¬ kollegium äfvensom för ordnande af vissa, kollega aktuarie- kontor tillhörande handlingar
Prop. Prop/1912:154
angående beredande af medel till aflönande af öfvertaliga befati- ningshafvare vid navigationsskolorna efter ingången af dr 1913
Prop. Prop/1912:155
angående upp¬ rättande af en ny professur vid Chalmers tekniska läro¬ anstalt m. to.
Prop. Prop/1912:156
angående förvärfvande åt Kronan af vissa jordområden för anläg¬ gande af en skjutbana för Älfsborgs regemente m. m.
Prop. Prop/1912:157
med förslag till visso ändringar i nådiga förordningen den 22 juni 1883 angående en postsparbank- för riket
Prop. Prop/1912:158
angående upp¬ förande af kvinnliga skrijbiträden i postsparbankens stat
Prop. Prop/1912:159
angående ersättande från fjärde hufvudtitelns allmänna besparingar af vissa förskottsvis utgifna medel
Prop. Prop/1912:160
angående ålders- tillägg åt kanslirådet och byråchefen i ecklesiastikdeparte¬ mentet P. E. Lindström
Prop. Prop/1912:161
angående bidrag till aflöning åt den skandinaviske bibliotekarien vid nor¬ diska af delningen afl S:te Genevievebiblioteket i Paris
Prop. Prop/1912:162
angående nybyggnad för zoologiska institutionen vid universitetet i Uppsala
Prop. Prop/1912:163
angående användande af allmänna besparingar å riksstatens femte hufvudtitel till aflönande af en extra mariningenjör in. m.
Prop. Prop/1912:164
angående täckande af öfverbetalning å den för Vaxholms och Oscar- Fredrikshorgs fästning af sedda delen af extra ordinarie anslagen till nybyggnader för kustartilleriets förläggning m. in.
Prop. Prop/1912:165
angående användande af besparingar å vissa extra ordinarie an¬ slag till anskaffning af krig sfartig g smateriel för täckande af brister i andra dylika anslag
Prop. Prop/1912:166
angående bestämmelser för användningen af Kronans område å viss del af Vaxön
Prop. Prop/1912:167
med förslag till lag om ändrad lydelse af 18 § 1 punkten i lagen om val till Riksdagen
Prop. Prop/1912:168
angående understöd till lev äring smannen Oskar Manfred Karlsson
Prop. Prop/1912:169
med förslag till lag om ändrad lydelse af 52 och 168 §§ i lagen den 22 juni 1911 om bankrörelse
Prop. Prop/1912:170
angående upplåtande åt staden Jönköping af vattenrätt i Rock¬ sjön
Prop. Prop/1912:171
angående inköp af mark och uppförande af nya byggnader för folkskole- seminariet i Uppsala
Prop. Prop/1912:172
angående tillbyggnad och omändring af mässbyggnaden för under¬ officerare och manskap vid Lifgardet till häst
Prop. Prop/1912:173
angående återuppförande för Svea trängkår af en nedbrunnen verk¬ stadsbyggnad m. m.
Prop. Prop/1912:174
angående uppförande af en gevärsförrådsbyggnad med reparations¬ verkstad å Visborgs slätt
Prop. Prop/1912:175
angående upp¬ förande af en fredsexpeditions- och bostadsbyggnad i Boden
Prop. Prop/1912:176
angående anslag till vetenskapliga patologiskt-a7iatoiniska arbeten å Sab- batsbergs sjukhus
Prop. Prop/1912:177
angående upp¬ låtelse af mark till universitetet i Uppsala för uppförande af en byggnad för växtbiologiska institutionen därstädes m. m.
Prop. Prop/1912:179
angående under¬ stödjande af folkbiblioteksväsendet
Prop. Prop/1912:180
med förslag till lag innefattande förbud i visst fall mot värnpliktigs skil¬ jande frän tjänst eller arbete
Prop. Prop/1912:181
angående utförande under senare hälften af år 1912 eller förra hälften af år 1913 af eu försöksmobilisering och där¬ med sammanhängande öfningar
Prop. Prop/1912:182
med förslag till lag om vapenöfningar under senare hälften af år 1912 eller förra hälften af år 1913 för utrönande af härens krigsberedskap (mobiliseringsöfningar)
Prop. Prop/1912:183
angående fördelning af medel till främjande af nykterhet och mot¬ arbetande af dryckenskapens följder
Prop. Prop/1912:184
med förslag till införande i gällande tulltaxa af vissa bestämmelser rörande förtullning från frihamn eller frilager
Prop. Prop/1912:185
angående upp¬ förande i Hvitträsks by af bostadshus åt den därstädes stationerade kontraktsadjunkten
Prop. Prop/1912:186
angående ytter¬ ligare bidrag åt föreningen för bistånd åt vanföra inom Skåne till bestridande af kostnaderna för en nybyggnad för ortopedisk poliklinik och sjukafdelning i Hälsingborg
Prop. Prop/1912:187
angående pension å allmänna indragning sstaten åt förre schakt¬ mästaren vid statens järnvägsbyggnader August Andersson
Prop. Prop/1912:188
angående öfverlåtelse till landtförsvaret af Kungsgården Rf or et i Kopparbergs län in. in.
Prop. Prop/1912:189
angående pension till en förman och åtskilliga arbetare vid statens järnvägar
Prop. Prop/1912:190
angående under¬ stöd till aktiebolaget Svenska Amerika Mexicolinjen för uppehållande af regelbunden ångfartyg sförbindelse mellan Sverige samt Nordamerika
Prop. Prop/1912:191
angående understöd till rederiaktiebolaget Transatlantic för uppehållande af regelbunden ångfartyg sförbindelse mellan Sverige och Australien
Prop. Prop/1912:192
angående understöd af telegrafmedel åt änkan Johanna Charlotta Larsson, född Löfgren
Prop. Prop/1912:193
angående förhöjdt statsanslag till allmänna barnbördshuset i Stockholm
Prop. Prop/1912:194
angående pen¬ sionering af lärarpersonalen vid statsunderstödda under¬ visningsanstalter för vanföra
Prop. Prop/1912:196
med förslag till förordning med särskilda bestämmelser angående beskatt¬ ning af socker, som under december månad år 1912 efter anmälan af svenska sockerfabriksakliebolaget ut¬ lämnas till fritt bruk
Prop. Prop/1912:197
med förslag till lagar om ändrad lydelse af § 39 i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd den 21 mars 1862 samt af § 41 mom. 1 i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd i Stockholm den 20 november 1863
Prop. Prop/1912:198
angående vissa ändringar i staten för folkskollärarnas pensionsinrättning
Prop. Prop/1912:199
med förslag till lag om ändrad lydelse af 5 och 6 §§ i lagen den 11 oktober 1907 angående civila tjänstinnehafvares rätt till pension
Prop. Prop/1912:200
angående rätt för Kungl. Maj:t att för inköp af skogbärande eller till skogsbörd tjänlig mark äfvensom till inlösen af ströängar ä kronoparkerna i Norrland och Dalarna disponera domänfondens kontanta tillgångar
Prop. Prop/1912:202
angående upp¬ låtelse af rått till bearbetande af icke inmutning sbara mineralfyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1912:203
angående afstå¬ ende eller upplåtelse i visso fall af mark från krono- egendomar
Prop. Prop/1912:204
angående upp¬ låtande af en lägenhet från förra mönsterskrifvarbostället Björsåter n:r 4 Skattegården i Skaraborgs län
Prop. Prop/1912:205
angående ändring i aflöning sreglementet för tjänstemän vid statens järnvägar
Prop. Prop/1912:206
angående anställande af extra läkare vid Säters och Västerviks hospital och hospitalsläkare vid Stockholms hospital
Prop. Prop/1912:207
angående anslag för år 1913 till fortsättande af utläggning af ytterligare ett järnvägsspår mellan Rönninge och Järna m. in.
Prop. Prop/1912:208
med förslag till förordning om skogsvårdsafgift
Prop. Prop/1912:209
med förslag till lag om skogsaccis och om virkestaxering
Prop. Prop/1912:210
angående tilldelande af ett andra ålderstillägg å 500 kronor åt fortifikationskassören och förrådsförvaltaren ä Ålfshorgs fästning C. G. R. Granlind
Prop. Prop/1912:211
angående anskaffande af afståndsmätningsinstrument
Prop. Prop/1912:212
angående för¬ säljning af sex lägenheter från till kronopark afsätta förra fältväbelsbostället nalle n:r 1 i Jämtlands lån
Prop. Prop/1912:214
angående upp¬ låtande af områden från förra korpralsbostället Åsby n:r 1 i Östergötlands län
Prop. Prop/1912:215
angående upp¬ förande af nybyggnad m. m. för entomologiska afdel- ningen vid centralanstalten för försöksväsendet på jord¬ bruksområdet
Prop. Prop/1912:216
angående an¬ vändande af öfverskott i den s. k. Djurgårdskassan till vissa reparationsarbeten vid Ulriksdals slott samt för anordnande af fullständig värmeledning inom Drottning¬ holms slott
Prop. Prop/1912:217
angående tilläggs¬ pension åt skrifbiträdet hos generaltullstyrelsen Blenda Amanda Lindström
Prop. Prop/1912:218
angående be¬ redande af en lifstidsränta åt Anna Sofia Karlsson i Ladvreta i Turinge socken
Prop. Prop/1912:219
angående vissa nya bestämmelser i afseende å mått och vikt
Prop. Prop/1912:220
angående vissa anordningar i Sveriges geologiska undersöknings ny¬ byggnad
Prop. Prop/1912:221
angående upp¬ låtande af vissa områden från förra fänriksbostället Half redstorp n:r 1 i Kalmar län
Prop. Prop/1912:222
angående pen¬ sionering af distriktsveterinärer m. fl.
Prop. Prop/1912:223
angående ut¬ gifvande af en ny upplaga af handboken »Sveriges land och folk»
Prop. Prop/1912:224
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 15 kap. 22 och 24 §§ strafflagen
Prop. Prop/1912:225
angående reg¬ lering af aflöningsförhållanden in. in. beträffande ama¬ nuenser in. fl. befattning skafvare vid universitetens i Upp¬ sala och Lund samt karolinska mediko-kirurgiska insti¬ tutets vetenskapliga institutioner
Prop. Prop/1912:226
angå¬ ende anvisande af särskildt rekryteringsbidrag för fyl¬ lande af 1913 års stater
Prop. Prop/1912:227
med förslag till förordning om ändrad lydelse af §3 mom. 6 i för¬ ordningen den 6 augusti 1894 angående mantalsskrif¬ ning
Prop. Prop/1912:228
angående anvisande af anslag till vissa byggnader och anlägg¬ ningar vid Järf va och Mjölby stationer in. ra.
Prop. Prop/1912:229
angående förvärfvande för statsverkets räkning af Södertälje kanal m. in.
Prop. Prop/1912:230
med förslag till lag angående ändrad lydelse a f § 34 värnpliktslagen
Prop. Prop/1912:231
med förslag dels till lag om ändrad lydelse af 13 § i lagen angående medling i arbetstvister den 31 december 1906 och dels till lag om ändrad lydelse af 2 § i lagen angående förbud mot kvinnors användande till arbete nattetid i vissa industriella företag den 20 november 1909
Prop. Prop/1912:232
angående anslag till anordnande af inspektion öfver elektriska anlägg¬ ningar för belysning eller arbetsöfnerf öring
Prop. Prop/1912:233
angående pension å allmänna indragning sstaten till färjvaktaren vid Väddö kanal Anders Sedlunds änka Brita Margreta Sedlund
Prop. Prop/1912:234
avgående pension å allmänna indragning sstaten åt förre ajdelnmgsingen- jören vid statens järnvägsbyggnader, förre kaptenen vid väg- och vattenbyggnad sk åren 0. T. W. Stamens änka Clara Hedvig Ulrika Stanzén, född Söderhjelm
Prop. Prop/1912:235
i anledning af ifrågasatt förlängning af den å internationell konferens i Bryssel den 5 mars 1902 antagna konventionen an¬ gående beskattningen af socker m. m.
Prop. Prop/1912:236
angående utbyte mellan kronan och Stockholms stad af mark vid Husar¬ viken å Djurgården
Prop. Prop/1912:237
angående anslag till om- och tillbyggnad af posthuset vid Lilla Nygatan i Stockholm
Prop. Prop/1912:238
angående inköp af vissa områden i Sorsele och Dorotea socknar • för nomadlapparnas behof af renbete in. m.
Prop. Prop/1912:239
angående anslag till anordnande af yrkesinspektion
Prop. Prop/1912:241
med förslag till förordning om ändrad lydelse af 1, 3 och 7 §§ af för¬ ordningen den 18 september 1908 angående stämpelaf- giften
Prop. Prop/1912:242
angående provisorisk lönereglering för bergmästarna
Prop. Prop/1912:243
angående ny af- löningsstat för statens skogs för söksanstalt
Prop. Prop/1912:244
angående upp¬ förande af nybyggnad m. m. för statens skogsförsöks- ■anstalt
Prop. Prop/1912:245
angående vissa komplettering sarbeten vid statens veterinärbakteriologiska anstalt
Prop. Prop/1912:246
angående an¬ vändning af besparing å till rikets allmänna kartverk anvisade extra anslag
Prop. Prop/1912:248
angående upp¬ låtande af vissa områden från förra fånjunkarbostället Ref vinge nr 3, 10 i Malmöhus lön
Prop. Prop/1912:249
angående alderstillägg åt vaktmästaren vid krigshögskolan J. E. Söderlund
Prop. Prop/1912:250
angående inrättandet af vissa parallellklasser vid folkskoleseminarierna i Upp¬ sala, Strängnäs och Kalmar
Prop. Prop/1912:251
angående anslag till vissa af svenska lifräddningssällskapet anordnade kurser
Prop. Prop/1912:253
angående använ¬ dande af naturhistoriska riksmuseets byggnadsfond för genomförande af vissa förändringar i planen för museets portvaktshus vid Djurgårds-Frescati
Prop. Prop/1912:254
angående upp¬ förande af en asylbyggnad å allmänna barnbördshusets tomt a kungl. Djurgården
Prop. Prop/1912:255
angående anslag till August Abrahamsons stiftelse å Näs ro. ro.
Prop. Prop/1912:256
angående vidtagande af eldsäkerhetsanordningar i vissa krigsarki¬ vets lokaler
Prop. Prop/1912:257
med förslag till förordning om understöd i vissa fall åt värnpliktigs familj (familjeunderstöd) under mobilisering söfning ar senare hälften af år 1912 eller förra hälften af år 1913
Prop. Prop/1912:258
angående bestridande af kostnader för ökade arbetskrafter inom landtförsvarsdepartementet
Prop. Prop/1912:259
angående för¬ säljning af förra kompanichefsbostället Makrismåla nr 1 i Kronobergs län
Prop. Prop/1912:260
angående upp¬ låtande af lägenheter från förra kompanichefsbostället Edeby nr 1 och 2 i Södermanlands län
Prop. Prop/1912:261
angående upp¬ låtande af en lågenhet från förra länsmansbostället Ple- berg nr 1 i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1912:263
angående upp¬ låtande af lägenheter från det till kronopark afsätta förra militiebostället Anderson nr 1 i Jämtlands län
Prop. Prop/1912:264
angående upp¬ låtande af lägenheter från förra skvadronchefsbostället Nyvalla nr 1 i Uppsala län
Prop. Prop/1912:265
angående för¬ säljning af vissa områden från det till kronopark af¬ sätta förra fanjunkarlostället Åsen nr 5 i Jämtlands län
Prop. Prop/1912:266
angående upp¬ låtande af visst område vid Gellivare Malmberg i Norr¬ bottens län
Prop. Prop/1912:267
angående för¬ säljning af lägenheten Turedatns kvarn i Jönköpings län jämte den kronan såsom ägare af nämnda lägenhet tillkommande vattenrätt i Emån
Prop. Prop/1912:268
angående försälj¬ ning af lägenheter från förra kornettsbostället Torp n:r 2 Södre i Älfsborgs län
Prop. Prop/1912:269
angående upp¬ låtande af en lägenhet från Starhy kungsladugård i Östergötlands län
Prop. Prop/1912:270
angående försälj¬ ning af lotter från förra hospitalslägenheten Bergbetningen under Skogsholms kronopark i Gottlands län
Prop. Prop/1912:271
angående kost¬ naderna för svensk författningssamling
Prop. Prop/1912:272
angående löne¬ förbättring för år 1913 åt andra läraren i byggnadslära vid Chalmers tekniska läroanstalt
Prop. Prop/1912:273
angående Riksdagens samtycke till antagande af ett utaf Svenska Pansarbåtsföreningen gjordt erbjudande af medel för anskaffning af en pansarbåt