Prop. 1971:1
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående statsverkets tillstånd och behov under budgetåret 1971/72
Prop. 1971:2
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående utgifter på tillIäggsstat II till riksstaten för budgetåret 1970/71
Prop. 1971:4
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i förordningen (1960:77) angående byggnadsforgkningsavgift, m.m.
Prop. 1971:5
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med anhållan om riksdagens yttrande angående vissa av Internationella arbetsorganisationens
Prop. 1971:7
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till Iag om ändring i lagen (1965:719) om säkerheten på fartyg
Prop. 1971:9
Kungl. Maj:ts öppna brev till riksdagen angående vissa grundlagsfrågor
Prop. 1971:10
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till skattebrottslag, m.m.
Prop. 1971:11
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inlkomstskatt
Prop. 1971:12
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med försIag till bostadsrättslag, m.m.
Prop. 1971:13
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående avgivande av förklaring enligt artilkel 46 i den europeiska konventionen angående skydd
Prop. 1971:14
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om skatterätten och länsrätt, m.m.
Prop. 1971:15
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om förbud mot otillbörliga avtalsvillkor, m.m.
Prop. 1971:16
Kungl. Maj:ts proposition med försIag till lag om ändring i förordningen (1957:343) om oljelagreing; m.m.
Prop. 1971:17
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i lagen (1969: 215) med särskilda bestämmelser om
Prop. 1971:19
Kungl. Maj:ts öppna brev till riksdagen angående vissa grundlagsfrågor.
Prop. 1971:20
Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om exekutiv försäljning av fast egendom, m.m.
Prop. 1971:21
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1966:664) med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier m.m.
Prop. 1971:22
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1954:243) om yrkesskaddörsäkring, m.m.
Prop. 1971:23
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående vissa frågor om företagshälsovård m.m.
Prop. 1971:24
Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av avtal mellan Sverige och Malaysia för undvikande av dubbelbeskattning
Prop. 1971:25
Kungl. Maj:ts proposition angående livränta till vissa personer
Prop. 1971:26
Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av den europeiska bosättningskonventionen
Prop. 1971:27
Kungl. Maj:ts proposition angående stöd till dagspressen
Prop. 1971:28
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag tillförordning om annonsskatt
Prop. 1971:29
Kungl. Maj:ts proposition angående omlokalisering av viss statligverksamhet
Prop. 1971:30
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna förvaltninpdomstolar, m.m.
Prop. 1971:31
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående musikutbildning m.m.
Prop. 1971:32
Kungl. Mai:ts proposition angående stöd till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet m.m.
Prop. 1971:33
Kungl. Maj:ts proposition angående vissa anslag ur kyrkofonden, m.m.
Prop. 1971:34
Kungl. Maj:ts proposition om studie- och yrkesorientering i grundskola och gymnasieskola
Prop. 1971:35
Kungl. Maj:ts proposition angående anslag för budgetåret 1971/72 till byggnadsarbeten samt inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m.m.
Prop. 1971:36
Kungl. Maj:ts proposition angående social utbildning och forskning m.m.
Prop. 1971:37
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående vuxenutbildning
Prop. 1971:38
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen om pedagogisk utbildning och forskning m.m.
Prop. 1971:39
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om försöksverksamhet i fråga om ordningen för vissa kyrkliga förrättningar
Prop. 1971:40
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till växtförädlaräittslag m.m.
Prop. 1971:41
Kungl. Maj:ts proposition angående ansIag till statens växtsortnämnd m.m.
Prop. 1971:42
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap
Prop. 1971:43
Kungl. Maj:ts proposition angående överlåtelse av viss staten tillhörig fast egendom m.m.
Prop. 1971:44
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående avtal om Iäkarutbildning vid kommunala undervisningssjukhus m.m.
Prop. 1971:45
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken, m.m.
Prop. 1971:46
Kungl. Maj:ts proposition angående anslag för budgetåret 1971/72 till kostnaderna för premiering av visst frivilligt sparande
Prop. 1971:47
Kungl. Maj:ts proposition angående statligt tidskriftsstöd
Prop. 1971:48
Kungl. Maj:ts proposition med försIag till kungörelse om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)
Prop. 1971:49
Kungl. Maj:ts proposition angående avtal om verksamheten vid vanföreanstalterna och Eugeniahemmet m.m.
Prop. 1971:50
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om förnyad giltighet av vissa kollektivavtal
Prop. 1971:51
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till rennäringslag, m.m.;given Stockholms slott den 26 februari 1971.
Prop. 1971:52
Kungl. Maj:ts proposition angående utbildning av bibliotekspersonal m.m.;given Stockholms slott den 26 mars 1971.
Prop. 1971:53
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande av överenskommelse om ändring i samarbetsöverenskommelsen den 23 mars 1962
Prop. 1971:54
Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om kultureIlt samarbete
Prop. 1971:55
Kungl. Maj:ts proposition angående svenskt deItagande i program för en europeisk storaccelerator
Prop. 1971:56
Kungl. Maj:ts proposition angående förbätirad samhällsjnformation
Prop. 1971:57
Kungl. Maj:ts proposition angående omorganisation av lantmäteriverksamheten m.m.
Prop. 1971:58
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet
Prop. 1971:59
Kungl. Maj:ts proposition angående högre teknisk utbildning och forskning i Luleå
Prop. 1971:60
Kungl. Maj:ts proposition till med förslag till lag med anledning av inrättande av skatterätter, m.m.
Prop. 1971:61
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till livsmedelslag m.m.
Prop. 1971:62
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående inrättande a livsmedelsverk m.m.
Prop. 1971:63
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående stödåtgärder på fisketsområde, m.m.
Prop. 1971:64
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående lån m.m. till Norrbottens Järnverk AB
Prop. 1971:65
Kungl. Maj:ts proposition angående körkort och körkortsregistrering
Prop. 1971:66
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade
Prop. 1971:67
Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av protokoll angående ömsesidig befrielse av luftfartsföretag och deras anställda
Prop. 1971:68
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om särskilt uppskattningsvärde på fastighet
Prop. 1971:69
Kungl. Maj:ts proposition angående fortsatt valutareglering
Prop. 1971:70
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag med särskilda bestämmelser om riksbankens sedelutgivning, m.m.
Prop. 1971:71
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i likviditets- och kassakvotslagen (1962:256), m.m.
Prop. 1971:72
Kungl. Maj:ts proposition med försIag till lag om ändring i förordningen (1956:629) om erkända arbetslöshetskassor, m.m.
Prop. 1971:73
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändringar i den indirekta beskattning
Prop. 1971:74
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående stöd till jordbruket i norra Sverige, m.m.
Prop. 1971:75
Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat III till riksstaten för budgetåret 1970/71
Prop. 1971:76
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i förordningen (1965:139) om Sveriges skeppshypotekskassan
Prop. 1971:77
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om vissa internationella sanktioner, m.m.
Prop. 1971:78
Kungl. Maj:ts proposition angående extra studiemedel för andra halvåret 1971
Prop. 1971:79
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående samordning av transportforskningen, m.m.
Prop. 1971:80
Kungl. Maj:ts proposition angående allmän beredskapsstat för budgetåret 1971/72
Prop. 1971:81
Kungl. Maj:ts proposition angåene studiesocialt stöd till utländska studerande
Prop. 1971:82
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i stämpelskatteförordningen (1964:308)
Prop. 1971:83
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännade fördrag om förbud mot placering av kärnvapen och andra massförstörelsevapen
Prop. 1971:84
Kungl. Maj:ts proposition angående ändrade regler för utbetalning av kommunalskatt
Prop. 1971:85
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående nedskrivning av statens järnvägar statskapital, m.m.
Prop. 1971:86
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om hemförsäljning m.m.
Prop. 1971:87
Kungl. Maj:ts proposition om vissa pensionsfrågor, m.m.
Prop. 1971:88
Kungl. Maj:ts proposition angående specialtjänstuttagna värnpliktigas utbildning m.m.
Prop. 1971:89
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar
Prop. 1971:90
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1909:38 s.3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. 1971:91
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående försäljning av staten tillhörig fast egendom, m.m.
Prop. 1971:92
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lagstiftning om kapning av luftfartyg, m.m.
Prop. 1971:93
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändring i tulltaxeringsförordningen (1960:391), m.m.
Prop. 1971:94
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om, allmän försäkring, m.m.
Prop. 1971:95
Kungl. Maj:ta proposition med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1969:36) om telefonavlyssning
Prop. 1971:97
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i förordningen (1922:260) om automobilskatt
Prop. 1971:98
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående överlåtelse av vissa fastigheter i Västerås kommun
Prop. 1971:99
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till PCB-lag
Prop. 1971:100
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m.m.
Prop. 1971:101
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande av av tal mellan statens vattenfallsverk och AB Svarthålsforsen m.m.
Prop. 1971:102
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1934:437) för Sveriges riksbank
Prop. 1971:103
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om dels fortsatt giltighet av lagen (1942:429)
Prop. 1971:104
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i kommmalskattelagen (1928:370)
Prop. 1971:105
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken, m.m.
Prop. 1971:106
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vattenlagen (1918:523), m.m.
Prop. 1971:107
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om anställningsskydd för vissa arbetstagare, m.m.
Prop. 1971:108
Kungl. Majt:s proposition om fortsatt tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236)
Prop. 1971:109
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vapenförordningen (1949:340), m.m.
Prop. 1971:110
Kungl. Maj:ts proposition angående vissa organisations- och anslagsfrågor m.m. rörande försvaret
Prop. 1971:111
Kungl. Maj:ts proposition om anslag till täckning av merkostnader för löner och pensioner m.m. för budgetåret 1971/72
Prop. 1971:112
Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av två tilläggsavtal till dubbelbeskattningsavtalet den 24 december 1936 mellan Sverige och Frankrike beträffande direkta skatter
Prop. 1971:113
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om internationella rättsförhållanden rörande adoption, m.m.
Prop. 1971:114
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om straff för trafikbrott som begåtts utomlands, m.m.
Prop. 1971:115
Kungl. Maj:ts proposition angående komplettering av riksstatsförslaget för budgetåret 1971/72, m.m.
Prop. 1971:116
Kungl. Maj:ts proposition angående reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.
Prop. 1971:117
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående statliga åtgärder inom svensk varvsindustri
Prop. 1971:118
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i byggnadslagen (1947:385), m.m.
Prop. 1971:119
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under år 1970
Prop. 1971:120
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med överlämnande av årsredovisning för Statsföretag AB
Prop. 1971:121
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1956:2) om socialhjälp
Prop. 1971:122
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1917:189) om expropriation, m.m.
Prop. 1971:123
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till väglag m.m.;given Sofiero den 13 augusti 1971.
Prop. 1971:124
Kungl. Maj:ts proposition angående organisation m.m. av försvarets materielverk
Prop. 1971:125
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande av internatiomalla konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Prop. 1971:126
Kungl. Maj:ts proposition angående utbyggnad av Trollhättekanal, m.m.;given Stockholms slott den 24 september 1971.
Prop. 1971:127
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till Iag om ändring i taxeringsförordningen (1956:623)
Prop. 1971:128
Kungl. Maj:ts proposition angående svenska bidrag till Internationella utvecklingsfonden (IDA)
Prop. 1971:129
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring brottslagen (1971:69)
Prop. 1971:130
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om registrering.av aktieinnehav
Prop. 1971:131
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i lagen (1929:147) om utländska skiljeavtal och skiljedomar m.m.
Prop. 1971:132
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i förordningen (1958:295) om sjömansskatt
Prop. 1971:133
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1959:517) om förlängning av tiden för vissa servitut, m.m.
Prop. 1971:134
Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av överenskommelse med Finland om reglering av betalningen av vissa till Finland
Prop. 1971:135
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m.m.
Prop. 1971:136
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Prop. 1971:137
Kungl. Maj:ts proposition om godkännande av gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland, m.m.
Prop. 1971:138
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med försIag till lag om försvarsuppfinningar
Prop. 1971:139
Kungl. Maj:ts proposjtion angående finansiering. m.m. rörande vissa statliga bolag
Prop. 1971:140
Kungl. Maj:ts proposition angående konjunkturstimulerande åtgärder
Prop. 1971:141
Kungl. Maj:ts proposition angående ett institut för social forskning
Prop. 1971:142
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Prop. 1971:143
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i föräldrabalken, m.m.
Prop. 1971:144
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser
Prop. 1971:145
Kungl. Maj:ts proposition angående utgmer på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1971/72
Prop. 1971:146
Kungl. Maj:ts proposition angående krigsmaterielexport
Prop. 1971:147
Kungl. Maj:ts proposition angående ändrad regional organisation av SJ
Prop. 1971:148
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i förordningen (1967:139) om obligatorisk statsplombering av utsädesvara
Prop. 1971:149
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande av överenskommelser rörande en internationell telesatellitorganisation, Intelsat
Prop. 1971:150
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till tulltaxa, m.m.
Prop. 1971:151
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vattenlagen (1918: 523), m.m.
Prop. 1971:152
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i för¬ordningen (1922:260) om automobilskatt, m.m.
Prop. 1971:153
Kungl. Maj:ts proposition angående införande av kilometerskatt
Prop. 1971:154
Kungl. Maj:ts proposition angående transportstöd vid viss linjesjöfart från Gotland
Prop. 1971:155
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i utlänningsiagen (1954:193), m.m.
Prop. 1971:156
Kungl. Maj:ts proposition om höjda bostadstillägg för barnfamiljer, m.m.
Prop. 1971:157
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i tulltaxeringsförordningen (1960:391)
Prop. 1971:158
Kungl. Maj:ts proposition angående vissa beslut fattade av Internationella arbetsorganisationens konferens år 1970 vid dess femtiofemte sammanträde (åttonde sjöfartskonferensen)
Prop. 1971:159
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om upphävande av förordningen (1934:320) angående grunder för förvaltningen av viss kronoegendom, m.m.
Prop. 1971:160
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om förbud mot dumpning av avfall i vatten, m.m.
Prop. 1971:161
KungI. Maj:ts skrivelse till riksdagen angående muntligt meddelande till riksdagen
Prop. 1971:162
KungI. Maj:ts proposition med försIag till Iag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m.m.
Prop. 1971:163
Kungl. Maj:ts proposition med förslag tilI lag om ändring i förordningen (1930:247) om utrotande av nötbromsen, m.m.
Prop. 1971:164
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om bestämning av volym och vikt, m.m.
Prop. 1971:165
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om handel med ädelmetallarbeten
Prop. 1971:166
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1955:183) om bankrörelse, m.m.
Prop. 1971:167
Kungl. Maj:ts proposition angående domartjänster i vissa tingsrätter
Prop. 1971:168
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till kungörelse om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)
Prop. 1971:169
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till Iag om ändring i ölförsäljningsförordningen (1961:159)
Prop. 1971:170
Kungl. Maj:ts proposition angående grunder för taxesättningen i lantmäteriverksamheten, m.m.
Prop. 1971:171
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lotteriförordningen (1939:207), m.m.
Prop. 1971:172
proposition angående godkännande av avtal mellan Sverige och Norge för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
Prop. 1971:173
Kungl. Maj:ts proposition om vissa reformer inom polis- och åklagarväsendet
Prop. 1971:174
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1971:148) med särskilda bestämmelser om riksbankens sedelutgivning.
Prop. 1971:175
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående riktlinjer för försäljning av staten tillhörig fast egendom, m.m.
Prop. 1971:176
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål, m. m.
Prop. 1971:177
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om byggnadstillstånd m.m.
Prop. 1971:178
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i rättslagen (1970:979), m.m.
Prop. 1971:179
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i jordabalken, m.m.
Prop. 1971:180
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988), m.m.
Prop. 1971:181
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar