Prop. 1984/85:1
om omorganisation av regionmusiken och Rikskonserter
Prop. 1984/85:2
om artificiella inseminationer
Prop. 1984/85:3
om åtalsunderlåtelse
Prop. 1984/85:4
om delegerad beslutanderätt i förmynderskapsärenden
Prop. 1984/85:5
om utvecklad kommunal energiplanering m.m.
Prop. 1984/85:6
med förslag till lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar, m.m.
Prop. 1984/85:7
med förslag till lag om ensamrätt till bärgning, m.m.
Prop. 1984/85:8
om lättnader i beskattningen av ideella föreningar
Prop. 1984/85:9
om basenheten vid 1987 års taxering
Prop. 1984/85:10
om ändring i miljöskyddslagen (1969:387), m.m.
Prop. 1984/85:11
om fortsatt giltighet av lagen (1959:157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad och av Iagen (1973:651) om ogifta samboendes
Prop. 1984/85:12
om avveckling av hyresstoppet
Prop. 1984/85:13
om ändring i brottsskadelagen (1978:413)
Prop. 1984/85:14
om boende- och nyttoparkering på gatumark
Prop. 1984/85:15
om ändring av bestämmelserna om markvillkoret för statliga bostadslån
Prop. 1984/85:16
om vissa frågor rörande internationella adoptioner
Prop. 1984/85:17
om inrättande av en statsrådslönenämnd
Prop. 1984/85:18
om statlig fastighetsskatt
Prop. 1984/85:19
om en samordnad och intensifierad narkotikapolitik
Prop. 1984/85:21
om ändring i lagen (1951:649) om straff vissa trafikbrott (trafiknykterhetsbrotten)
Prop. 1984/85:22
om viss fiöljdlagstiftning till lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare samt om vissa bestämmelse beräkning av pensionsgrundande inkomst, m.m.
Prop. 1984/85:23
om avdrag rör förskottsräntor samt om vissa andra,figör inkomstskatt och folkbokröring
Prop. 1984/85:24
om socialförsäkringsvasendet under krig och krigsfara
Prop. 1984/85:25
med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för bugetåret 1984/85
Prop. 1984/85:26
om förlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236)
Prop. 1984/85:27
om iändring i konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning, m.m.
Prop. 1984/85:28
om uppgörelse med avtalsregiering för samarbete om läkarutbildning och forskning
Prop. 1984/85:29
om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa, m.m.
Prop. 1984/85:30
om effektivare företagsrevision
Prop. 1984/85:31
om ändring i lagen (1982:1052) om församlingar och kyrkliga samfälligheter, m.m.
Prop. 1984/85:33
med förslag till lag om internationell järnvägstrafik m.m.
Prop. 1984/85:34
om ändring i patentlagen (1967:837)
Prop. 1984/85:35
om styrelseordförande i affärsbank
Prop. 1984/85:36
om svenska kyrkans centralstyrelses rättsliga ställnining m.m.
Prop. 1984/85:37
om vuxenutbildningslag
Prop. 1984/85:38
om förenklat kungörande av uppgifter i aktiebolagsärende
Prop. 1984/85:39
om utformningen av det ökade stödet till barnfamiljerna
Prop. 1984/85:40
om riktlinjer för den ekonomiska politiken på medellång sikt
Prop. 1984/85:41
om fortsatt giltighet av lagen (1979:103) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång
Prop. 1984/85:43
om höjning av skatterna på alkoholdrycker och tobak
Prop. 1984/85:44
om vissa iindringar i lagen (1977:293) om handel med drycker.
Prop. 1984/85:45
om vissa ekonomisk-poiitiska åtgärder, m.m.
Prop. 1984/85:46
om ändringar i narkotikastrafflagen (1968:64), m.m.
Prop. 1984/85:47
om preskriptionshinder vid skattebrott, m.m.
Prop. 1984/85:48
om familjeplanering och abortvård
Prop. 1984/85:49
om ändring i civilförsvarsiagen (1960:74), m.m.
Prop. 1984/85:50
om ändring i tullagen (1973:670), m.m.
Prop. 1984/85:51
om bosparande för ungdomar och om andra sparfrågor.
Prop. 1984/85:52
om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Prop. 1984/85:53
om beredskapslagring av olja och kol m.m.
Prop. 1984/85:54
om panträttsreglerna i jordabalken och sjölagen m.m.
Prop. 1984/85:55
om beskattning och folkbokforing av viss personal på främmande makters beskickningar och lönade konsulat
Prop. 1984/85:56
med förslag till lag om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia
Prop. 1984/85:57
om ny arbets- och tjänsteorganisation för lärare i den statligahögslolan
Prop. 1984/85:58
med förslag till lag om ändring i iagen (1974:610) om inrikes vägtransport, m.m.
Prop. 1984/85:59
om ny organisation för den särskild anordnade arbetsmarknadsutbildningen m.m.
Prop. 1984/85:60
om ändring i lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet
Prop. 1984/85:61
om överlåtelse av vissa offentligrättsliga uppgifter till internationella organ
Prop. 1984/85:62
om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd, m.m.
Prop. 1984/85:63
om regelsanering på det kyrkliga området
Prop. 1984/85:64
om ändringar i energibeskattningen.
Prop. 1984/85:65
om vidgad medelsram för allmänna pensionsfondens fjärde fondstyrelse
Prop. 1984/85:66
om godkännande av ändring i EFTA-konventionen
Prop. 1984/85:69
om ändring i Iagen (1941:251) om särskild varuskatt
Prop. 1984/85:70
om slopad kommunal taxering av juridiska personer
Prop. 1984/85:71
om räntetillägg för räntefritt eller lågförräntat lån
Prop. 1984/85:73
om fortsatt giltighet av Iagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall
Prop. 1984/85:74
om ändring av upplåningsrätten för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa
Prop. 1984/85:76
om beskattning av vissa utländska forskare
Prop. 1984/85:77
om koncession för försäkringsrörelse
Prop. 1984/85:78
om förbättringar inom föräldraförsäkringen, havandeskapspenningen och vissa regler inom sjukpenningförsäkringen
Prop. 1984/85:79
med förslag till tandvårdslag m.m.
Prop. 1984/85:80
om beskattningen vid anställdas förvärv av aktier i vissa fall, m.m.
Prop. 1984/85:81
om polisens arbetsformer på lokal och regional nivå, utbildning och rekrytering
Prop. 1984/85:82
om ökad insyn och samråd i frågor som rör krigsmaterielexport, m.m.
Prop. 1984/85:83
om ändring i regeringsformen m.m.
Prop. 1984/85:84
om allmän placeringsplikt och utlåningsreglering, m.m.
Prop. 1984/85:85
om ändringar i bestämmelserna om räntebidrag till följd av fastighetsskatten m.m.
Prop. 1984/85:86
om förnyelsefonder, m.m.
Prop. 1984/85:87
om avgiftsuttag till försäkringen för tilläggspension och arbetsskadeförsäkringen
Prop. 1984/85:89
om företagshälsovård och arbetsanpassning
Prop. 1984/85:90
om kontroll av rådgivare, m.m.
Prop. 1984/85:92
om ändring i lagen (1984:502) om exportdepositioner för skogsprodukter
Prop. 1984/85:93
om kulturarbetarnas skatteförhållanden m.m.
Prop. 1984/85:94
om avtal angående handeln med Grönland
Prop. 1984/85:95
med förslag till lag om åtgärder till skydd för svensk sjöfart
Prop. 1984/85:96
med förslag till lag om viten m.m.
Prop. 1984/85:97
om begränsning av avdragsrätten för förluster på optionsskuldebrev
Prop. 1984/85:98
om en friare nämndorganisation i landstingskommunerna
Prop. 1984/85:99
om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Prop. 1984/85:100
med förslag till statsbudget för budgetåret 1985/86
Prop. 1984/85:101
med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1984/85;
Prop. 1984/85:102
om godkännande av en deklaration angående 1955 års Haagkonvention om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker
Prop. 1984/85:105
om ändring i Iuftfartslagen (1957:297)
Prop. 1984/85:107
om ändring i Iagen (1950:596) om rätt till fiske m.m.
Prop. 1984/85:108
om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter, m.m.
Prop. 1984/85:109
om effektivare delgivning
Prop. 1984/85:110
om konsumenttjänstlag
Prop. 1984/85:111
med förslag till lag om vissa bulvanförhållanden m. m.
Prop. 1984/85:112
om bolagsskattesatsen vid 1985 års taxering
Prop. 1984/85:113
om fortsatt giltighet av lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser
Prop. 1984/85:114
med riktlinjer för järnvägspolitiken
Prop. 1984/85:115
om regional utveckling och utjämning.;beslutad den 21 februari 1985.
Prop. 1984/85:116
om åtgärder mot våldsskildringar i videogram m.m.;beslutad den 31 januari 1985.
Prop. 1984/85:117
om vissa frågor rörande tjänsteansvaret i offentlig verksamhet m.m.;beslutad den 28 februari 1985.
Prop. 1984/85:118
om kemikaliekontroll.;beslutad den 21 mars 1985.
Prop. 1984/85:119
om ändring i vallagen (1972:620) m.m.
Prop. 1984/85:120
om riktlinjer för energipolitiken
Prop. 1984/85:121
om livsmedelsforskning
Prop. 1984/85:122
om lärarutbildning för grundskolan m.m.
Prop. 1984/85:123
om godkännande av protokoll nr 7 till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Prop. 1984/85:124
om internationella faderskapsfrågor m.m.
Prop. 1984/85:125
med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten for budgetåret 1984/85
Prop. 1984/85:126
om anslag till statens bakteriologiska laboratorium m.m.
Prop. 1984/85:127
om program mot luftföroreningar och försurning
Prop. 1984/85:128
med förslag tilllag om ändring i lagen (1942:350) om fornminnen
Prop. 1984/85:129
om sparfrämjande åtgärder
Prop. 1984/85:130
om kvinnornas villkor på arbetsmarknaden
Prop. 1984/85:131
om godkännande av överenskommelse om avgränsning av kontinentalsockeln och fiskezonerna mellan Sverige och Danmark m.m.
Prop. 1984/85:132
om tolk- och översättarutbildning m.m.
Prop. 1984/85:133
om skärpningar av statistiksekretessen
Prop. 1984/85:134
om arbetsgivaransvaret i vissa rättstvister på det statligt reglerade området
Prop. 1984/85:135
om statlig driftersättling enligt samarbetsavtal om läkarutbildning och forskning, m.m.
Prop. 1984/85:136
om medel till utvidgat datorstöd vid bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna
Prop. 1984/85:137
om vissa körkortsfrågor
Prop. 1984/85:138
om radio- och kassettidningar
Prop. 1984/85:139
om Iuftfartsverkets investeringar m.m
Prop. 1984/85:140
om tjänsteexportfrågor
Prop. 1984/85:141
om litteratur och folkbibliotek
Prop. 1984/85:142
om förbättrade boendeförhållanden för gamla, handikappande långvarigt sjuka;
Prop. 1984/85:143
om vissa frågor på fiskets område
Prop. 1984/85:144
om ändring i beskattningen av utlandska skadeförsäkringsanstalter m.m.
Prop. 1984/85:145
om närradio
Prop. 1984/85:146
om ändring i lagen (1923:116) om hundskatt
Prop. 1984/85:149
om lag om foder
Prop. 1984/85:150
med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1985/86, m.m. (kompletteringsproposition);
Prop. 1984/85:151
om statsbidrag till missbrukarvård m.m.
Prop. 1984/85:152
om vissa anslag ur kyrkofonden m.m.
Prop. 1984/85:153
om fortsatt valutareglering
Prop. 1984/85:154
om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)
Prop. 1984/85:156
om ändring i brottsbalken (tillämpligheten av svensk lag i vissa fall)
Prop. 1984/85:157
med förslag till lag om värdepappersmarknaden.;beslutad den 21 mars 1985.
Prop. 1984/85:158
om vissa telefrågor
Prop. 1984/85:159
om lag om kontroll av husdjur m.m.
Prop. 1984/85:160
om ledningen av de civila delarna av totalförsvaret m.m.
Prop. 1984/85:161
om ledningen av befolkningsskyddet och räddningstjänsten m.m.
Prop. 1984/85:162
om särskild skattereduktion år 1985;.beslutad den 18 mars 1985.
Prop. 1984/85:163
om barns ansvar för rättegångskostnader i mål om underhåll
Prop. 1984/85:165
om vissa klargöranden och kompletteringar av kyrkomötesreformen
Prop. 1984/85:166
om livsmedelspolitiken
Prop. 1984/85:167
om ändring i lagen (1982:521) om ansvarighet för radio- och tidningar, m.m.
Prop. 1984/85:168
om rätt att driva Iokal och regional kollektivtrafik på väg
Prop. 1984/85:169
om vissa ändringar av reglerna om val till kyrkomötet m.m.
Prop. 1984/85:170
om avtal med Apoteksbolaget AB m.m.
Prop. 1984/85:171
om särskilda insatser inom socialtjänsten för ungdomar i samband med missbruk och kriminalitet m.m.
Prop. 1984/85:172
om försörjningsberedskap på naturgasområdet
Prop. 1984/85:173
om ändring i utlänningslagen (1980:376)
Prop. 1984/85:174
om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling
Prop. 1984/85:175
om nya bosättningsregler i skattelagstiftningen samt nya regler vid beskattning av lön vid utlandstjänstgöring
Prop. 1984/85:176
med förslag till lag om särskilda omsorger om psykiskt utvecllingsstörda m.fl.
Prop. 1984/85:178
om domstolarna och eko-brotten m.m.
Prop. 1984/85:179
med förslag till lag om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturforemål
Prop. 1984/85:180
om förenklad självdeklaration
Prop. 1984/85:181
om utvecklingslinjer för hälso- och sjukvården, m.m.
Prop. 1984/85:182
om godkännande av en internationell konventionom harm av gränskontroller av varor, m.m.
Prop. 1984/85:183
om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt bistånd i tullfrgor
Prop. 1984/85:184
om ändrad administration av studiehjälp och vuxenstudiestöd m.m.
Prop. 1984/85:186
om lokalisering av central myndighet för AMU-organisationen
Prop. 1984/85:188
om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Prop. 1984/85:189
om patientjournallag m.m.
Prop. 1984/85:190
om försok med nya arbetsformer i riksdagen
Prop. 1984/85:191
med förslag om utländska banketableringar i Sverige
Prop. 1984/85:192
om ändringar i uppbördslagen
Prop. 1984/85:193
om beskattningen av konvertibla skuldebrev och optionslån
Prop. 1984/85:194
om nordiskt kultursamarbete m.m.
Prop. 1984/85:195
om uppdragsutbildning
Prop. 1984/85:196
om kopiering av litterära och konstnärliga verk inom utbildningsväsendet
Prop. 1984/85:197
om arrendeavräkning vid ändrat kostnadsläge
Prop. 1984/85:198
om Nordiska ministerrådets allmänna budget för år 1986
Prop. 1984/85:199
om radio- och TV-sändningar i kabelnät
Prop. 1984/85:200
om närvarorätt för personalföreträdare i kommunala nämnder
Prop. 1984/85:204
om ändring av villkoren for stöd genom Fonden för svensk-norskt industriellt samarbete
Prop. 1984/85:205
om godkännande av protokoll mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall, m.m.
Prop. 1984/85:206
om ändring i iagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Prop. 1984/85:207
om försöksverksamhet med förenklade regler om byggnadslov m.m. i vissa kommuner
Prop. 1984/85:208
om ansvarighet för lokala kabelsändningar, m.m.
Prop. 1984/85:209
om förskola för alla barn
Prop. 1984/85:210
med förslag till lag om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats
Prop. 1984/85:211
om regiering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.
Prop. 1984/85:212
om ändring i luftfartslagen (1957:297), m.m.
Prop. 1984/85:213
om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418), m.m.
Prop. 1984/85:214
om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Prop. 1984/85:215
om vissa decentraliseringsfrågor m.m. inom justitiedepartementets område
Prop. 1984/85:216
om ny kommunalförbundslag
Prop. 1984/85:217
om vissa ekonomiskpolitiska åtgärder, m.m.
Prop. 1984/85:219
om den statliga personalpolitiken
Prop. 1984/85:220
om datapolitik
Prop. 1984/85:221
Ej avlämnad till riksdagen
Prop. 1984/85:222
om allmän fastighetstaxering uppdelad på skilda år för olika fastighetstyper m.m.
Prop. 1984/85:224
om utvidgning av schablonmetoden vid bostadsbeskattning
Prop. 1984/85:225
om statsförvaltningens andvändning av ADB m.m.
Prop. 1984/85:226
om ändring i rennäringslagen (1971:437)