Dir. 1987:1
Handeln med optioner m. m.
Dir. 1987:2
Regeringskansliet under de senaste 150 åren
Dir. 1987:3
Översyn av utlänningslagen
Dir. 1987:4
Översyn av organisation och rutiner för handläggning av utlänningsärenden
Dir. 1987:5
Finansieringen av fondbyrån vid kammarkollegiet, m.m.
Dir. 1987:6
Genomförande av en ny organisation för exekutionsväsendet
Dir. 1987:7
Rättegången i arbetstvister
Dir. 1987:8
Samordning av den civila och militära vädertjänsten
Dir. 1987:9
Folkrörelsernas lotterier
Dir. 1987:10
Utredning om tjänstehandel med Sydafrika m.m.
Dir. 1987:11
Översyn av värdepappersmarknaden
Dir. 1987:12
Formerna för pensionärernas medinflytande i olika samhällsfrågor av särskilt intresse för pensionärerna
Dir. 1987:13
Direktiv till en organisationskommitté för samordningsorgan inom biblioteksområdet m.m.
Dir. 1987:14
Tilläggsdirektiv till folkrörelseutredningen (C 1986:01) att se över statsbidragen till barn-och ungdomsorganisationerna
Dir. 1987:15
Fortsatt granskningsarbete med anledning av mordet på Olof Palme
Dir. 1987:16
Beredning om ansvarsfördelning och styrning på skolområdet
Dir. 1987:17
Översyn av transplantationslagen (1975:190), m.m.
Dir. 1987:18
Ett nytt plan- och bostadsverk
Dir. 1987:19
Medborgarkommission för granskning av viss vapenexport
Dir. 1987:20
Tilläggsdirektiv till statistikkommissionen för 1985 års folk- och bostadsräkning
Dir. 1987:21
Översyn av bestämmelserna om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen, m.m.
Dir. 1987:22
Tilläggsdirektiv till radiolagsutredningen
Dir. 1987:23
Konsekvenser av olika arbetstidsreformer och förändrade arbetstidsmönster
Dir. 1987:24
Utredning om genomförande av samordnad statlig lokalförsörjning
Dir. 1987:25
Översyn av de biståndspolitiska målen
Dir. 1987:26
Tilläggsdirektiv till utredningen (Fö 1982:03) om tillträdesskydd
Dir. 1987:27
Offentlig lönestatistik
Dir. 1987:28
Beredskapen mot utsläpp av radioaktiva ämnen
Dir. 1987:29
Utredning om reformerad inkomstbeskattning
Dir. 1987:30
Utredning om indirekta skatter
Dir. 1987:31
Ny organisation för kustbevakningen
Dir. 1987:32
Översyn av särskilda stödinsatser i SWEDFUND:s verksamhet
Dir. 1987:33
Marknadsförutsättningar för olika mineralråvaror
Dir. 1987:34
Översyn av vapenlagstiftningen m.m.
Dir. 1987:35
Delegation för elanvändningsfrågor
Dir. 1987:36
Meritvärderingen och domarbanan
Dir. 1987:37
Kontroll av redovisningskonsulter
Dir. 1987:38
Tilläggsdirektiv till utredningen (Fö 1985:01) om översyn av civilförsvarslagstiftningen m.m.
Dir. 1987:39
Utredning om svensk utrikeshandel i krislägen
Dir. 1987:40
En kommission mot rasism och främlingsfientlighet
Dir. 1987:41
Översyn av säkerhetspolisen
Dir. 1987:42
Spelreglerna på den offentliga arbetsmarknaden
Dir. 1987:43
Översyn av tandvårdsutbildningarna m. m.
Dir. 1987:44
Översyn av organisationen vid statens invandrarverk
Dir. 1987:45
Utredning om presstjänstens ställning och uppgifter inom utrikesförvaltningen
Dir. 1987:46
Översyn av verksamheten med spridning och visning av värdefull film
Dir. 1987:47
Detaljorganisation m.m. för ett nytt plan- och bostadsverk
Dir. 1987:48
Regionalpolitikens inriktning m. m.
Dir. 1987:49
Parkeringsköp
Dir. 1987:50
Tilläggsdirektiv till förmynderskapsutredningen (Ju 1984:07)
Dir. 1987:51
Utredning om utrikesförvaltningens inriktning och organisation
Dir. 1987:52
Organisationskommitté för inrättande av statens banverk m.m.
Dir. 1987:53
Förenklade statistikregler
Dir. 1987:54
Översyn av de botaniska trädgårdarnas verksamhet och finansiering
Dir. 1987:55
Utredning angående datorcentralen för högre utbildning och forskning i Stockholm
Dir. 1987:56
Översyn av informationsverksamheten inom utvecklingssamarbetet med u-länderna
Dir. 1987:57
Åtgärdsprogram för Dalälven
Dir. 1987:58
Ett internationellt institut för att främja ny teknik för en miljöanpassad och varaktigt hållbar ekonomisk utveckling
Dir. 1987:59
Miljöprojekt Göteborg
Dir. 1987:60
Understödsföreningarnas verksamhet