Prop. 1961:7
('med förslag till förord\xad ning om bensinskatt, m. m.',)
Prop. 1961:8
('med förslag till ng öl- försäljningsförordning, m. m.',)
Prop. 1961:11
('med förslag till förord\xad ning om försäljning av obeskattade varor på tullflggplats',)
Prop. 1961:13
('med förslag till lag om ändring i vattenlagen',)
Prop. 1961:21
('med förslag till förord\xad ning om ändring i vapenförordningen den 10 juni 1949 (nr 340)',)
Prop. 1961:28
('med förslag till lag om ändring i skattestrafflagen den 11 juni 1943 (nr 313)',)
Prop. 1961:34
('angående vissa stödåt\xad gärder i anledning av skadorna å 1960 års skörd',)
Prop. 1961:43
('angående försäljning av vissa kronoegendomar, m. m.',)
Prop. 1961:46
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 72 § växellagen m. m.',)
Prop. 1961:47
('angående vissa anslag ur kyrkofonden m. m.',)
Prop. 1961:48
('angående godkännande av europeisk konvention om inbördes rättshjälp i brottmål',)
Prop. 1961:55
angående åtgärder för avskrivning av vissa studielån
Prop. 1961:56
('angående vissa anslag jör budgetåret 1961/62 till stöd åt konstnärlig, litte\xad rär och musikalisk verksamhet',)
Prop. 1961:62
('med förslag till lag om handräckning vid taxeringsrevision',)
Prop. 1961:69
('angående upprustning av forskning, försök och högre undervisning på jord\xad bruks- och trädgårdsområdena',)
Prop. 1961:70
('med förslag till lag om församlingsstyrelse m. m.',)
Prop. 1961:71
('angående fråga om befrielse för O. Olsson från viss ersättningsskyldighet till statsverket',)
Prop. 1961:77
('angående avsättning av viss del av statens vinst från Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag för stöd till industriellt forskningsoch utvecklingsarbete, m. m.',)
Prop. 1961:82
('angående handelsgym- nasieutbildningen samt anslag för budgetåret 1961/ 62 till de statsunderstödda handelsgymnasiema',)
Prop. 1961:84
('angående riksnämndens för ekonomisk försvarsberedskap framtida organisa\xad tion och verksamhet, m. m.',)
Prop. 1961:85
('angående vissa frågor rörande rektorstjänstema inom skolväsendet m.m.',)
Prop. 1961:86
('med förslag angående effektivisering av verksamheten på pris- och konkur\xad rensområdet',)
Prop. 1961:92
('angående statens stöd åt växtförädlingen, m. m.',)
Prop. 1961:93
('angående ombildning av statens reproduktionsanstalt till aktiebolag, m. m.',)
Prop. 1961:94
('angående ett system för permanent skördeskadeskydd, m. m.',)
Prop. 1961:100
('med förslag om förbätt\xad rad taxeringskontroll',)
Prop. 1961:108
('angående ökad utbild\xad ning av läkare och tandläkare m. m.',)
Prop. 1961:109
('angående ng orga\xad nisation av krigsmaktens högsta ledning',)
Prop. 1961:115
('med förslag till lag om statsmonopol på tillverkning av tobaksvaror, m. m.',)
Prop. 1961:116
('angående vissa organi\xad sationsfrågor inom skolväsendet m.m.',)
Prop. 1961:120
angående godkännande au överenskommelse mellan Sverige och Norge om tullättnader m. m. vid flottning i svensk-norska vat¬ tendrag
Prop. 1961:122
('med förslag till förord\xad ning om tillverkning av sprit och vin, m. m.',)
Prop. 1961:126
('med förslag till lag an\xad gående undrad lydelse av 7 § lagen den 20 mars 1936 (nr 56) om socialregister',)
Prop. 1961:135
('med förslag till förord\xad ning om ändring i rusdrycksförsäljningsförordningen den 26 maj 195b (nr 521)',)
Prop. 1961:136
angående vissa änd¬ ringar i statliga avlönings- och pensionsförfattning- ar, m. m.
Prop. 1961:140
('med förslag till nya för\xad fattningsbestämmelser rörande tillverkning av och handel med fodermedel m. m.',)
Prop. 1961:143
('med förslag till för\xad ordning om ändring i förordningen den 19 novem\xad ber 191b (nr 383) angående stämpelavgiften',)
Prop. 1961:148
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Marocko för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestäm¬ melser angående ömsesidig handräckning beträffan¬ de direkta skatter
Prop. 1961:154
('med förslag till lag om ändring i vattenlagen m. m.',)
Prop. 1961:157
('med förslag till kungö\xad relse med särskilda bestämmelser om utförsel av obe\xad skattade varor i fartygstrafiken över Öresund',)
Prop. 1961:160
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 39 § 3 mom. och 46 § 2 mom. kommunalskattelageh den 28 september 1928 (nr 370)',)
Prop. 1961:163
('angående ratifikation av vissa av Internationella arbetsorganisationens konfe\xad renser år 1946 vid dess tjuguåttonde sammanträde och år 1958 vid dess fgrlioförsta sammanträde (sjätte re\xad spektive sjunde sjöfärtskonferensen) antagna konven\xad tioner',)
Prop. 1961:168
('angående ny huvud\xad organisation för statens vattenfallsverk',)
Prop. 1961:170
('med förslag till riktlinjer för organisationen av vården och undervisningen av barn och ungdom med cerebral pares m. m.',)
Prop. 1961:171
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 17 juni 19A8 (nr b33) om försäkringsrörelse',)
Prop. 1961:172
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § lagen den 26 februari 1960 (nr 22) om statlig krigsförsäkring m. m.',)
Prop. 1961:173
('med förslag till förord\xad ning om brandfarliga varor',)
Prop. 1961:175
('med förslag till lag om ändring i kommunala vallagen den 6 juni 1930 (nr 253), m. m.',)
Prop. 1961:177
('med förslag till lag med vissa bestämmelser om pensionsstiftelse m. m.',)
Prop. 1961:178
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)',)
Prop. 1961:180
('angående översyn av ri\xad kets indelning i borgerliga primärkommuner',)
Prop. 1961:181
('angående hälsovård och öppen sjukvård i landstingsområdena m. m.',)
Prop. 1961:185
('angående riktlinjer för en omorganisation av det rättspsykiatriska undersök\xad ningsväsendet ',)
Prop. 1961:188
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1961:189
('angående ändrad orga\xad nisation av postbanken',)
Prop. 1961:192
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Thailand för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
Prop. 1961:198
('angående nytt undervis- ningssjukhus i Stockholm m. m.',)
Prop. 1961:199
('angående verksamheten vid Svenska skifferoljeaktiebolaget och därmed sam\xad manhängande spörsmål',)
Prop. 1961:202
('med förslag till lag om undanförsel och förstöring, m. m.',)
Prop. Prop/1961:3
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 2 och 3 §§ förord¬ ningen den 15 maj 1959 (nr 168) om särskilda in¬ vesteringsfonder för förlorade inventarier och lager- tillgångar
Prop. Prop/1961:4
med förslag till lag om ändrad lydelse au punkt 6 av anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)
Prop. Prop/1961:6
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 16 maj 1958 (nr 295) om sjömansskatt
Prop. Prop/1961:9
angående försäljning av vissa kr ono eg endomar m. m.
Prop. Prop/1961:10
angående befrielse i vis¬ sa fall från betalningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1961:14
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ lagen den 16 december 1949 (nr 680) om förfifigl mot spridning av vissa kar¬ tor m. m.
Prop. Prop/1961:15
angående ersättning till Helmg Berg m.fl.
Prop. Prop/1961:16
angående frågor om befrielse från ersättningsskyldighet till kronan m. in.
Prop. Prop/1961:17
angående fortsatt dispo¬ sition av vissa äldre anslag inom kommunikations¬ departementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1961:19
angående frågor om be¬ frielse från ersättningsskyldighet Kil kronan
Prop. Prop/1961:20
angående ersättning från kyrkofonden för övertalig personal vid domänverket
Prop. Prop/1961:22
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 16 februari 1934 (nr 19) om fullgörande i vissa fall av betalnings¬ skyldighet i förhållande till utlandet m. m.
Prop. Prop/1961:23
angående ytterligare me¬ delsanvisning till ombyggnad och reparation av opera¬ huset i Stockholm
Prop. Prop/1961:24
angående överlåtelse av vissa kronan tillhöriga fastigheter inom kommunika¬ tionsdepartementets ämbetsområde
Prop. Prop/1961:25
angående fortsatt dispo¬ sition av visst äldre anslag inom handelsdepartemen¬ tets verksamhetsområde
Prop. Prop/1961:26
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen den 8 april 1949 (nr 166) angående skyldighet att avlämna för bibliotek avsedda * exemplar av tryckt skrift
Prop. Prop/1961:27
angående vissa bestäm¬ melser till förekommande och hämmande av smitt¬ samma husdjurssjukdomar, m. m.
Prop. Prop/1961:29
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 21 december 19i9 (nr 655) med särskilda bestämmelser om utskrivning från sinnessjukhus
Prop. Prop/1961:32
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1943 (nr 444) om tillståndstvång för byggnadsarbete
Prop. Prop/1961:33
angående fortsatt dis¬ position av visst äldre reservationsanslag, avseende justitiedepartementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1961:35
med förslag till viss änd¬ ring av lagen om fiskevårdsområden
Prop. Prop/1961:36
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 1 § förordningen den 30 juni 1937 (nr 655) angående bidrag från landsting och stä¬ der, som ej deltaga i landsting, till bestridande av kost¬ naderna för vård i vissa fall å karolinska sjukhuset och serafimerlasarettet
Prop. Prop/1961:39
angående förslag till förordning med provisoriska bestämmelser rörande utbildningstiden för vissa värnpliktiga
Prop. Prop/1961:40
angående godkännande av avtal om fortsatt drift av Svenska silikatforsknings- institutet, m. m.
Prop. Prop/1961:44
med förslag till förord¬ ning om antalet ortsgrupper vid skattegrupperingen
Prop. Prop/1961:49
angående fortsatt stöd åt lin- och hamphanteringen, m. m.
Prop. Prop/1961:50
angående reglering av priserna på fisk under budgetåret 1961/62
Prop. Prop/1961:51
med förslag till förord¬ ning med vissa bestämmelser om skydd mot flyg- havre
Prop. Prop/1961:53
angående anslag till ra¬ diohus för hudgetåret 1961/62
Prop. Prop/1961:54
angående plan för den officiella kartläggningen samt anslag för budgetåret 1961/62 till rikets allmänna kartverk, m. m.
Prop. Prop/1961:55
angående åtgärder för avskrivning av vissa studielån
Prop. Prop/1961:59
med förslag till stat för försvarets fastighetsfond för budget¬ året 1961/62
Prop. Prop/1961:60
angående anslag för budgetåret 1961/62 till studiehjälpsnämnden
Prop. Prop/1961:61
med förslag till lag an¬ gående tillägg till lagen den 30 juni 1943 (nr 431) om allmänna vägar, m. m.
Prop. Prop/1961:63
med förslag till lag med särskilda bestämmelser rörande riksbankens sedelut¬ givning, m. m.
Prop. Prop/1961:64
angående anslag för bud¬ getåret 1961/62 till provinsialläkarväsendet
Prop. Prop/1961:65
angående jortsatt dis¬ position av visst äldre anslag, avseende ecklesiastik¬ departementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1961:66
angående anslag för bud¬ getåret 1961/62 till vissa byggnadsarbeten vid statens mentalsjukhus m. m.
Prop. Prop/1961:67
angående bemyndigan¬ de att försälja viss kronan tillhörig fast egendom, m. m.
Prop. Prop/1961:68
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 § lagen den 10 juli 19i7 (nr 511) om särskilda förmåner för vissa internatio¬ nella organisationer, m. m.
Prop. Prop/1961:72
med förslag till organisa¬ tion för undervisning och vård av barn med komplice¬ rad utveckling shämning m. m.
Prop. Prop/1961:73
angående fortsatt disposi¬ tion av vissa äldre anslag avseende inrikesdepartemen¬ tets verksamhetsområde
Prop. Prop/1961:74
angående understöd åt båttrafiken i Stockholms skärgård
Prop. Prop/1961:75
angående allmän bered- skapsstat för budgetåret 1961/62
Prop. Prop/1961:76
angående vissa åtgärder i prisreglerande syfte på jordbrukets område, m. m.
Prop. Prop/1961:81
angående anslag till in¬ dustriell verksamhet i Töre kommun
Prop. Prop/1961:83
angående anslag för budgetåret 1961 /62 till vissa högskolor
Prop. Prop/1961:87
angående godkännande av avtal om driften av Svenska institutet för konserve¬ rings forskning, m. m.
Prop. Prop/1961:88
med förslag till åtgärder för förbättring av rekryteringen till polisväsendet m. m.
Prop. Prop/1961:89
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 6 juni 1925 (nr 170) om polisväsendet i riket
Prop. Prop/1961:90
angående ändring av vissa postavgifter m. m.
Prop. Prop/1961:91
angående över¬ låtelse av viss kronan tillhörig mark m.m.
Prop. Prop/1961:96
angående tillägg till inves¬ teringsplanen för statens järnvägar
Prop. Prop/1961:98
angående bidrag till viss busstrafik m. m.
Prop. Prop/1961:102
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 § lagen den 26 juli 1947 (nr 529) om allmänna barnbidrag
Prop. Prop/1961:103
med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 § förordningen den 16 maj 188i (nr 25) angående patent
Prop. Prop/1961:104
angående anslag för bud¬ getåret 1961162 till viss upplysningsverksamhet i ung¬ domsfrågor
Prop. Prop/1961:105
angående ytterligare ut¬ gifter å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1960/61
Prop. Prop/1961:106
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 3 § 2 mom. och 9 § förordningen den 30 juni 1943 (nr 411) om skatt å vissa pälsvaror
Prop. Prop/1961:107
angående befrielse från ersättningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1961:110
angående vissa av¬ lönings- in. fl. anslag under riksstatens fjärde huvud¬ titel för budgetåret 1961/62 m. m.
Prop. Prop/1961:111
angående vissa avtal med Göteborgs stad berörande Göteborgs universi¬ tet
Prop. Prop/1961:112
med hemställan om riksdagens samtycke till förordnande om fortsatt va¬ lutareglering, m. ni.
Prop. Prop/1961:113
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 3 juni 1949 (nr 314) angående rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser om bankaktiebolags kassare¬ serv, m. m.
Prop. Prop/1961:114
med förslag till förord¬ ning om brännoljeskatt
Prop. Prop/1961:117
angående vissa ytterligare åtgärder för kvalitetsförbättring av matpotatis
Prop. Prop/1961:118
angående upprustning av forskningen och den högre utbildningen på skogsbru¬ kets område
Prop. Prop/1961:120
angående godkännande au överenskommelse mellan Sverige och Norge om tullättnader m. m. vid flottning i svensk-norska vat¬ tendrag
Prop. Prop/1961:121
angående godkännande av vissa avtal om överlåtelse av fastigheter m. m. inom kommunikationsdepartementets verksamhets¬ område
Prop. Prop/1961:124
med anhållan om riks¬ dagens yttrande angående vissa av Europarådets råd¬ givande församling år 1960 och 1961 vid dess tolfte ordinarie möte fattade beslut
Prop. Prop/1961:125
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § lagen den 18 september 1943 (nr 691) om villkorlig frigivning
Prop. Prop/1961:128
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 26 § lagen den 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m., så ock om fortsatt giltighet av samma lag, m. m.
Prop. Prop/1961:129
med förslag om återföring av vissa enligt lagen om allmän sjukförsäkring m. m. fon¬ derade medel
Prop. Prop/1961:130
med förslag till förordning om ändring i vägtrafikförordningen den 28 september 1951 (nr 6i8)
Prop. Prop/1961:131
angående avgifts¬ frihet vid inbetalning till eget postgirokonto
Prop. Prop/1961:132
med förslag till förord¬ ning med särskilda bestämmelser om rätt till avdrag vid 1961 års taxering för avsättning till pensionsstif¬ telse
Prop. Prop/1961:133
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 11 § lagen den 10 maj 1929 (nr 77) om trafikförsäkring å motorfordon
Prop. Prop/1961:134
angående särskilda åt¬ gärder för rationalisering av jordbruket och skogs¬ bruket i Kopparbergs län, m. m.
Prop. Prop/1961:136
angående vissa änd¬ ringar i statliga avlönings- och pensionsförfattning- ar, m. m.
Prop. Prop/1961:137
med förslag till lag om ändrad lydelse av bl § sjömanslagen
Prop. Prop/1961:138
angående Sveriges an¬ slutning till en konvention för upprättande av en europeisk organisation för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen
Prop. Prop/1961:139
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 § lagen den 30 juni 19i7 (nr 288) om uppsikt å jordbruk
Prop. Prop/1961:141
angående vissa tjänster vid kommunikationsverken
Prop. Prop/1961:142
angående lönegradsplace- ringen för vissa tjänster m. m.
Prop. Prop/1961:144
angående försäljning av viss kronoegendom
Prop. Prop/1961:145
angående bestri¬ dande av kostnader för svenska F.N.-styrkor, m. m.
Prop. Prop/1961:146
angående godkännande för Sveriges del av vissa ändringar i konventionen an¬ gående upprättande av Europeiska frihandelssamman¬ slutningen
Prop. Prop/1961:147
med förslag till för¬ ordning angående ändring i förordningen den 15 no¬ vember 1912 (nr 298) om provianteringsfrilager, m. m.
Prop. Prop/1961:148
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Marocko för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestäm¬ melser angående ömsesidig handräckning beträffan¬ de direkta skatter
Prop. Prop/1961:150
angående komplettering av riksstatsförslaget för budgetåret 1961/62, m. m.
Prop. Prop/1961:151
med förslag till lag om ändrad lydelse av 53 § 1 mom. kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.
Prop. Prop/1961:152
med förslag till förord¬ ning om ändring i tulltaxan den 12 september 1958 (nr 475), m. m.
Prop. Prop/1961:153
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 29 november 1946 (nr 722) med särskilda bestämmelser om upp¬ finningar av betydelse för försvaret
Prop. Prop/1961:155
angående lönegrads pla¬ ceringen för vissa polismanstjänster m. m.
Prop. Prop/1961:159
angående kapitaltillskott till Scandinavian Airlines System (SAS), m. m.
Prop. Prop/1961:162
med förslag till förord¬ ning med särskilda bestämmelser om rätt till avdrag vid 1962 års taxering för avsättning till investerings¬ fonder för konjunkturutjämning
Prop. Prop/1961:164
angående godkännande av tilläggsavtal till avtalet den 24 december 1936 mel¬ lan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbel¬ beskattning och fastställande av bestämmelser angå¬ ende ömsesidig handräckning beträffande arvsskatt
Prop. Prop/1961:165
med förslag till lag an¬ gående ändrad Ig delse av 2 § 17 :o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1961:166
dels med förslag till lag om ändring i utlänningslagen den 30 april 195i (nr 193), dels ock angående godkännande av in¬ ternationell konvention om fripassagerare
Prop. Prop/1961:167
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen den 4 oktober 1929 (nr 307) angående tullrestitution
Prop. Prop/1961:169
angående upphävande av avtal om breddning av järnvägslinjen Harmånger— Bergsjö
Prop. Prop/1961:174
med förslag angående organisationen för handläggning av frågor om tek¬ niskt bistånd till underutvecklade länder
Prop. Prop/1961:176
angående bestri¬ dande av vissa kostnader för bärgning m.m. av regal¬ skeppet Wasa
Prop. Prop/1961:179
angående försäljning av vissa allmänna arvsfonden tillfallna fastigheter
Prop. Prop/1961:182
angående vissa prisreg- lerande åtgärder på jordbrukets område
Prop. Prop/1961:184
angående nedsättning av viss allmänna arvsfonden tillkommande fordran, m. m.
Prop. Prop/1961:187
angående befrielse för städer och stadsliknande samhällen, dur kronan ur väghållare, att inbetala vissa ersättningar för gatn- mark
Prop. Prop/1961:190
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen den 26 juli 1947 (nr 529) om allmänna barnbidrag
Prop. Prop/1961:191
angående statlig kredit¬ garanti för lån avseende anskaffning av vissa maski¬ ner m. m. åt domänverkets skogsarbetare
Prop. Prop/1961:192
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Thailand för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
Prop. Prop/1961:193
med förslag till förord¬ ning om rätt till visst avdrag vid 1962 års taxering för företag, som år 1960 verkställt extra inbetalning i riksbanken å konto för investering i rörelse
Prop. Prop/1961:194
angående medelsanvis¬ ning för iståndsättande av Sydostbrottens fyranlägg¬ ning
Prop. Prop/1961:195
angående ökning av det högsta belopp intill vilket staten må åtaga sig betal¬ ningsansvar i form av statsgaranti för exportkredit
Prop. Prop/1961:196
med förslag till lag om nedsättning av allmän kommunalskatt i anledning av övergång sbidrag vid vissa ändringar i den kommunala indelningen, m. m.
Prop. Prop/1961:197
angående avtal med Öre¬ bro läns landsting om driften av Mellringe sjukhus i Örebro
Prop. Prop/1961:200
angående en kampanj för allmänt lönsparande
Prop. Prop/1961:201
angående anvisande av medel till jordfonden å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1961/62, m. m.