Prop. 1968:5
med förslag till förord¬ ning med särskilda bestämmelser om insättning på skogskonto
Prop. 1968:7
('med förslag till narko\xad tikastrafflag, m. m.',)
Prop. 1968:9
('med förslag till förord\xad ning om ändrad lydelse av 2 § förordningen den 22 april 1960 (nr 77) angående byggnadsforskningsavgift',)
Prop. 1968:13
('med förslag till förord\xad ning om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt',)
Prop. 1968:15
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 3 juni 1965 (nr 186) om lagrådet m. m.',)
Prop. 1968:19
('med förslag till lag angående ändring i lagen den 14 juni 1907 (nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom, m.m.',)
Prop. 1968:24
('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av § 6 lagen den 30 maj 1873 (nr 31) om rikets mynt',)
Prop. 1968:25
('med förslag till atom\xad ansvarighetslag m. m.',)
Prop. 1968:28
('angående godkännande av konsularkonvention mellan Sverige och De Socia\xad listiska Rådsrepublikernas Union',)
Prop. 1968:29
('angående särskilt stöd åt äldre arbetslösa m. m.',)
Prop. 1968:35
('angående organisation in. m. av försvarets rationaliseringsverksamhet',)
Prop. 1968:36
('med förslag till smitt\xad skyddslag, m.m.',)
Prop. 1968:37
('angående naturvårds- forskningens organisation och statsbidrag till avlopps\xad reningsverk m. tji.',)
Prop. 1968:41
('angående vissa frågor om hjälpmedel för handikappade',)
Prop. 1968:42
('om ökat ekonomiskt stöd åt barnfamiljer',)
Prop. 1968:44
('med förslag till lag om vissa kommunala befogenheter inom turistväsendet',)
Prop. 1968:50
('angående införande av färgtelevision m. m.',)
Prop. 1968:51
('angående vissa frågor rörande statliga företag ',)
Prop. 1968:57
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 19 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370J, m. m.',)
Prop. 1968:62
('angående organisationen av den statliga publiceringsverksamheten',)
Prop. 1968:63
('angående organisation av ett läromedels för lag',)
Prop. 1968:65
('angående anslag till klass- och ämneslårarutbildning in. m. för budgetåret 1968/69',)
Prop. 1968:66
('angående vidareutbildning av sjuksköterskor m. in.',)
Prop. 1968:68
('angående ökat statligt stöd till teknisk forskning och industriellt utveck\xad lingsarbete',)
Prop. 1968:71
('angående fortsatt ut\xad byggande av akademiska sjukhuset i Uppsala m. m.',)
Prop. 1968:79
('med förslag till lag om ändring i brottsbalken m. m.',)
Prop. 1968:81
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1968:82
('med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m. m.',)
Prop. 1968:85
('angående reglering av priserna på vissa jordbruksprodukter, m. in.',)
Prop. 1968:86
('med förslag till förord\xad ning om rätt för Konungen att medge tull- och skatte\xad frihet in. in. för anläggning som uppföres vid rikets gräns, m. m.',)
Prop. 1968:88
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1968:89
('med förslag till lag om förnyelse av vissa inteckningar för nyttjanderätt, avkomsträtt och servitut, m. m.',)
Prop. 1968:91
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m. och om fortsatt giltighet av la\xad gen, m. m.',)
Prop. 1968:95
('om viss ändring i statens pensionslöneförordning, m.m.',)
Prop. 1968:98
('med förslag till lag om upphävande av förordningen den 18 juni 1864 (nr 41 s. 1) angående utvidgad näringsfrihet, m. m.',)
Prop. 1968:99
med förslag till förord¬ ning om ändring i tulltaxan den 12 januari 1968 (nr 25), m. m.
Prop. 1968:100
('med förslag till förord\xad ning om mervärdeskatt, m. m.',)
Prop. 1968:101
('angående långtidsplan för det statliga utvecklingsbiståndet m. m.',)
Prop. 1968:103
('angående effektiuisering och samordning av statens skogsföretag, m. m.',)
Prop. 1968:107
('angående organisation in. m. an försvarets matcrielförvaltning i central instans in. m.',)
Prop. 1968:109
('angående vissa organi\xad sations- och anslagsfrågor rörande försvaret',)
Prop. 1968:110
('angående vissa anslags\xad frågor in. m. rörande det militära försvaret och civil\xad försvaret',)
Prop. 1968:114
('med förslag till lag om ändrad Igdelse av b kap. 5 § föräldrabalken, m. m.',)
Prop. 1968:122
('angående begränsning av svavelhalten i eldningsolja',)
Prop. 1968:123
angående statlig garanti för skadeersättning vid vissa atomolyckor
Prop. 1968:124
('med förslag till förord\xad ning om ändring i vägtrafikförordningen den 28 sep\xad tember 1951 (nr 6b8)',)
Prop. 1968:126
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna hand\xad lingar',)
Prop. 1968:127
('med förslag till lag om erkännande av privat jorddelning som fastighetsbild\xad ning (legaliseringslag), m. m.',)
Prop. 1968:128
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 22 juni 1950 (nr 382J om svenskt medborgarskap, m. m.',)
Prop. 1968:129
('angående revidering av läro\xad plan för grundskolan',)
Prop. 1968:131
('med förslag till lag an\xad gående upphävande av lagen, den 20 juni 1924 (nr 384) om återköpsrätt till fast egendom, m. m.',)
Prop. 1968:132
('med förslag till lag med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell gods\xad befordran på väg, m. m.',)
Prop. 1968:133
('angående godkännande au avtal mellan Sverige och Nederländerna för und\xad vikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning be\xad träffande skatter på inkomst och förmögenhet',)
Prop. 1968:134
med förslag till lag om för¬ söksverksamhet i fråga om ordningen för den allmänna gudstjänsten, m. m.
Prop. 1968:136
('med förslag till lag om ändring i giftermålsbalken, m. m.',)
Prop. 1968:137
('med förslag till förord- ning angående ändring i förordningen den 6 juni 1968 (nr lr30) om mervärdeskatt',)
Prop. 1968:139
('med förslag till lag om tindrad lydelse av 128 § byggnadslagen den 30 juni 1917 (nr 385), m. m.',)
Prop. 1968:140
('angående riktlinjer för det frivilliga skolväsendet',)
Prop. 1968:141
('med förslag till god\xad kännande av tilläggsprotokoll mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland rörande ändring i det i London den 28 juli 1960 undertecknade avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter, i dess änd\xad rade lydelse enligt det protokoll som undertecknats i London den 25 mars 1966',)
Prop. 1968:142
('angående riktlinjer för utlännings politiken m. m.',)
Prop. 1968:143
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 31 mars 1955 (nr 183) om bankrörelse, m. in.',)
Prop. 1968:144
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), in. m.',)
Prop. 1968:148
('angående godkännande av avtal mellan Sverige och Singapore för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, m. m.',)
Prop. 1968:152
('angående godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Norge om avgränsning av kontinentalsockeln',)
Prop. 1968:153
('med förslag till förord\xad ning om fusion inom stadshgpoteks- och bostadskreditinstitutionerna, in. m.',)
Prop. 1968:154
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m.m.',)
Prop. 1968:155
('angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1968/69',)
Prop. 1968:156
('med förslag till förord\xad ning om ändring i tulltaxan den 12 januari 1968 (nr 25), m. in.',)
Prop. 1968:158
('med förslag till lag om ändring i utlänningslagen den 30 april 195b (nr 193), m. m.',)
Prop. 1968:160
('med förslag till förord\xad ning om ändrad lydelse av 3 § 1 mom. vägtrafikför\xad ordningen den 28 september 1951 (nr 6A8)',)
Prop. 1968:165
('angående bestridande av kostnader för ett nyinrättat statsdepartement, m. in.',)
Prop. 1968:168
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 och 4 §§ skattestrafflagen den 11 juni 1943 (nr 313), m. m.',)
Prop. 1968:169
('angående godkännande av ett konsortialavtal mellan staten och ASEA om samarbete på atomkraftområdet, m. in.',)
Prop. 1968:170
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 19 maj 19U (nr 219) om djurskydd',)
Prop. 1968:171
('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av 2 § 4:o) och 16:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts rege\xad ringsrätt',)
Prop. Prop/1968:2
angående utgifter på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1067/68
Prop. Prop/1968:4
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 21 mars 1952 (nr 98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål
Prop. Prop/1968:5
med förslag till förord¬ ning med särskilda bestämmelser om insättning på skogskonto
Prop. Prop/1968:8
angående livränta till vissa personer
Prop. Prop/1968:11
angående överlåtelse av staten tillhörig mark in. m.
Prop. Prop/1968:12
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 2 § 1 mom. förord¬ ningen den 24 maj 1957 (nr 209) om skatt på sprit och vin, m. m.
Prop. Prop/1968:14
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 2 § 1 mom. och 20 § lagen den 13 november 1936 (nr 567) om domkapitel, m.m.
Prop. Prop/1968:16
angående överlåtelse av viss staten tillhörig mark, m. in.
Prop. Prop/1968:20
angående nordiskt institut för samhällsplanering
Prop. Prop/1968:22
angående vissa anslag ur kyr¬ kofonden, m. m.
Prop. Prop/1968:26
angående vissa byggnadsarbe¬ ten vid universiteten m. m.
Prop. Prop/1968:30
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den H decem¬ ber 1956 (nr 629) om erkända arbetslöshetskassor, m. m.
Prop. Prop/1968:31
med förslag till lag om fortsatt giltighet av hembiträdeslagen den 30 juni 19H (nr 461)
Prop. Prop/1968:32
angående ökning av ga¬ rantin för exportkredit
Prop. Prop/1968:33
angående anslag för budget¬ året 1968/69 till byggnadsarbeten för vissa kulturända¬ mål
Prop. Prop/1968:34
angående inskrivning och redovisning av värnpliktiga
Prop. Prop/1968:38
angående godkännande av uppgörelse om ändring av överenskommelsen med Finland den 17 november 194-9 angående betalning av vissa till Finland lämnade svenska krediter
Prop. Prop/1968:39
med anhållan om riks¬ dagens yttrande angående vissa av Internationella ar¬ betsorganisationens allmänna konferens år 1967 vid dess femtioförsta sammanträde fattade beslut
Prop. Prop/1968:40
med förslag till lag om ändrad lydelse av 9 § kommunallagen den 18 decem¬ ber 1953 (nr 753)
Prop. Prop/1968:43
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 4 § lagen den 21 maj 1964 (nr 143) om bidragsförskott
Prop. Prop/1968:46
angående bidrag till stiftelsen Skansen
Prop. Prop/1968:48
angående inrättande av en datamaskinfond och anslag till statskontoret för budgetåret 1968/69, m. m.
Prop. Prop/1968:53
angående överföring av aktier i Kalmar Verkstads AB
Prop. Prop/1968:54
med förslag till lag med särskilda bestämmelser om riksbankens sedelutgiv¬ ning, m. m.
Prop. Prop/1968:55
angående fortsatt valu¬ tareglering
Prop. Prop/1968:56
med förslag till förord- ning angående ändrad lydelse av 16 § förordningen den 29 november 1963 (nr 575) om Svenska bostads- kreditkassan och om bostadskreditföreningar, m. m.
Prop. Prop/1968:58
angående statsbidrag till byamännen i Vitsaniemi by för bestridande av rät¬ tegångskostnad
Prop. Prop/1968:59
angående ändrade for¬ mer för reglering av priserna på fisk, m. m.
Prop. Prop/1968:60
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring, m.m.
Prop. Prop/1968:61
angående riktlinjer för företagareföreningarnas organisation och verksamhet, m.m.
Prop. Prop/1968:64
angående skolans arbetstider
Prop. Prop/1968:69
angående anslag för budgetåret 1968/69 till atomenergiverksamhet samt teknisk provning och standardisering
Prop. Prop/1968:70
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 13 maj 1966 (nr 158) angående utvidgad tillämpning av lagen den 22 juni 1939 (nr 299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m. m. och av lagen den 21 mars 1940 (nr 176) med vissa bestämmelser om frakt¬ fart med svenska fartyg
Prop. Prop/1968:72
angående godkännande av avtal om vissa markbyten och fastighetsförvärv i Stockholm m. m.
Prop. Prop/1968:74
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 och 6 §§ lagen den h januari 1956 (nr 2) om socialh jälp
Prop. Prop/1968:75
angående fortsatt dis¬ position av vissa äldre anslag inom socialdepartemen¬ tets verksamhetsområde
Prop. Prop/1968:80
angående allmän bered- skapsstat för budgetåret 1968/69
Prop. Prop/1968:83
angående teknisk och medi¬ cinsk utbildning och forskning i Linköping m. m.
Prop. Prop/1968:84
angående kostnader för FN-stgrkan på Cypern
Prop. Prop/1968:87
med förslag till lag med vissa bestämmelser om val till riksdagens andra kam¬ mare för perioden 1969—1972, m.m.
Prop. Prop/1968:90
angående den framtida dispositionen av vissa s. k. härads jordar
Prop. Prop/1968:93
med förslag till lag om procentsatsen för uttag av avgift under åren 1970_1974 till forsäkringen för tilläggspension
Prop. Prop/1968:94
med förslag till lag om fortsatt giltighet av likviditets- och kassakvotslagen den 25 maj 1962 (nr 256), m. jk.
Prop. Prop/1968:96
angående försäljning av en fastighet i Sundsvall
Prop. Prop/1968:97
angående bemyndigan¬ de för Kungl. Maj.t att i vissa fall avstå allmänna arvsfondens rätt till arv
Prop. Prop/1968:99
med förslag till förord¬ ning om ändring i tulltaxan den 12 januari 1968 (nr 25), m. m.
Prop. Prop/1968:102
angående ytterligare svenska bidrag till Internationella utvecklingsfonden (IDA)
Prop. Prop/1968:104
angående anslag för budget¬ året 1968/69 till byggnadsarbeten samt inredning och ut¬ rustning av lokaler vid universitet, högskolor m. m.
Prop. Prop/1968:105
angående ytterligare ut¬ gifter på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1967/68
Prop. Prop/1968:106
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § kommunaltjänstemannalagen den 3 juni 1965 (nr 275), m. m.
Prop. Prop/1968:108
med förslag till stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret 1968/69
Prop. Prop/1968:111
angående avgift för inne¬ hav av navigeringsmottagare
Prop. Prop/1968:112
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § 9:o) och 17:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj.ts rege¬ ringsrätt
Prop. Prop/1968:113
angående ytterligare anslag på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1967/68, avseende bidrag till anordnande av barnstugor
Prop. Prop/1968:115
med förslag till lag angående ändring i lagen den 10 maj 1929 (nr 77) om trafikförsäkring å motorfordon, in. m.
Prop. Prop/1968:116
angående godkännande av 1968 års internationella kaffeavtal
Prop. Prop/1968:117
med förslag till lag angå¬ ende ändring i lagen den 9 april 1965 (nr 94) om polis¬ register m. m.
Prop. Prop/1968:118
angående uppförande av förvaltningsbgggnad i kvarteret Garnisonen i Stock¬ holm
Prop. Prop/1968:119
med förslag om viss kreditgaranti åt svensk varvsindustri
Prop. Prop/1968:120
med förslag till lag om ändring i militära rättegångslagen den 30 juni 1948 (nr 472)
Prop. Prop/1968:121
angående vissa lönean¬ slag m. m.
Prop. Prop/1968:123
angående statlig garanti för skadeersättning vid vissa atomolyckor
Prop. Prop/1968:134
med förslag till lag om för¬ söksverksamhet i fråga om ordningen för den allmänna gudstjänsten, m. m.
Prop. Prop/1968:135
med förslag till förord- ning om ändrad lydelse av 1 § 1 mom. förordningen den 17 maj 1923 (nr 116) angående skatt för hundar
Prop. Prop/1968:138
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av i § förordningen den 23 november 1956 (nr 545) angående omsättningsskatt å motorfordon i vissa fall
Prop. Prop/1968:145
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 1 § förordningen den 19 februari 195b (nr 71) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för belopp, som tillförts vis¬ sa för prisreglering bildade stiftelser, m. m.
Prop. Prop/1968:146
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 29 november 1946 (nr 722) med särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för försvaret
Prop. Prop/1968:147
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 2 juni 1961 (nr 300) om redareavgift för sjöfolks pensionering
Prop. Prop/1968:149
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 12 februari 1943 (nr 44) om kupongskatt, m. m.
Prop. Prop/1968:151
med förslag till lag om ändring i lagen den 13 mars 19-12 (nr 117) med vissa bestämmelser om kungörande i kyrka
Prop. Prop/1968:157
med förslag till lag om ändrad lydelse av 17 kap. 12 § handelsbalken
Prop. Prop/1968:159
med förslag till förord¬ ning om ändring i uppbördsförordningen den 5 juni 1953 (nr 272)
Prop. Prop/1968:162
angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att i visst fall avstå arv som tillfallit allmänna arvsfonden
Prop. Prop/1968:164
med förslag till lag om antalet statsdepartement och statsråd utan departe¬ ment
Prop. Prop/1968:166
angående domartjänster vid vissa underrätter
Prop. Prop/1968:167
angående svenska bidrag till Internationella utvecklingsfonden (IDA)