Dir. 2008:1
Kostnadseffektiva ekonomiska styrmedel
Dir. 2008:4
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2008:6
Tilläggsdirektiv till Hallandsåskommittén
Dir. 2008:7
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2008:8
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2008:12
Försörjningskrav vid anhöriginvandring
Dir. 2008:14
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2008:15
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2008:17
Tilläggsdirektiv till Organisations-
Dir. 2008:18
Avveckling av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion
Dir. 2008:19
Ett effektivt resursutnyttjande inom
Dir. 2008:20
Tillval och frånval vid hyra av
Dir. 2008:22
Översyn av lagen om allmän
Dir. 2008:26
Säkerhetskopiors rättsliga status och utläm-
Dir. 2008:27
En ny myndighet med ansvar för frågor om samhällets krisberedskap och säkerhet
Dir. 2008:30
Tilläggsdirektiv till Utredningen om värdighetsgaranti - en äldreomsorg med respekt för människovärdet (S 2007:03)
Dir. 2008:31
Sveriges miljöteknikråd – en delegation för
Dir. 2008:32
Yrkesdansarutbildning i klassisk dans
Dir. 2008:33
Tilläggsdirektiv till AV-utredningen (Ku
Dir. 2008:34
Tjänstepensioner vid vissa statsunderstödda teater-, dans- och musikinstitutioner
Dir. 2008:36
En ny förvaltningslag
Dir. 2008:37
Översyn av vissa frågor om upphovsrätt
Dir. 2008:38
Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen
Dir. 2008:40
Tilläggsdirektiv till Trafiksäkringsutredningen (S 2007:05)
Dir. 2008:42
Tilläggsdirektiv till Tryck- och yttrandefrihetsberedningen (Ju 2003:04)
Dir. 2008:43
Tilläggsdirektiv till utredningen om en ny lärarutbildning (U 2007:10)
Dir. 2008:45
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2008:46
Organisationen av skogspolitiska uppgifter
Dir. 2008:47
Tilläggsdirektiv till utredningen om en ny
Dir. 2008:49
Särskilda åtgärder för vissa måltyper i
Dir. 2008:50
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av vissa frågor i plan- och bygglagstiftningen
Dir. 2008:54
Dir.
Dir. 2008:55
Översyn av lagstiftningen på
Dir. 2008:56
Tilläggsdirektiv till Folkbokföringsutredningen
Dir. 2008:57
Regelrådet - ett råd för granskning av nya och ändrade regler som påverkar företagens regelbörda
Dir. 2008:58
Uppdrag att avveckla Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar
Dir. 2008:59
Uppdrag att pröva möjligheten att låta annan huvudman bedriva verksamhet vid räddningsskolorna i Skövde och Rosersberg
Dir. 2008:61
Tilläggsdirektiv till utredningen om en ny lärarutbildning (U 2007:10)
Dir. 2008:63
En bättre älgförvaltning
Dir. 2008:64
Tilläggsdirektiv till utredningen om en
Dir. 2008:65
Tilläggsdirektiv till Utredningen av
Dir. 2008:66
Utbildning för imamer
Dir. 2008:67
S 2008:07 Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap
Dir. 2008:68
Inrättande av en ny myndighet för tillväxt-
Dir. 2008:69
Inrättande av en ny myndighet för hållbar
Dir. 2008:70
En modernare lag om ekonomiska föreningar
Dir. 2008:71
S 2008:08 Översyn av lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Dir. 2008:72
Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientens rätt i vården (S 2007:07)
Dir. 2008:73
Tilläggsdirektiv till LSS-kommittén (S 2004:06)
Dir. 2008:74
Tilläggsdirektiv till Frekvensutredningen
Dir. 2008:76
Tilläggsdirektiv till 2007 års
Dir. 2008:77
Tilläggsdirektiv till 2007 års
Dir. 2008:78
Tilläggsdirektiv till Straffnivåutredningen
Dir. 2008:79
Tilläggsdirektiv till Utredningen om villkoren för fristående skolor (U 2007:05)
Dir. 2008:80
Skatteincitament för investeringar i mindre företag
Dir. 2008:81
Sekretess i ärenden om anställning som myndighetschef
Dir. 2008:82
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2008:83
Tilläggsdirektiv till utredningen Ansvar
Dir. 2008:84
Tilläggsdirektiv till utredningen om
Dir. 2008:87
Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientens rätt i vården (S 2007:07)
Dir. 2008:89
Tilläggsdirektiv till utredningen om den
Dir. 2008:90
Översyn av myndigheter och verksamheter
Dir. 2008:92
Tilläggsdirektiv till Delegationen för
Dir. 2008:94
Utvärdering av 2005 års sexualbrottsreform, m.m.
Dir. 2008:95
Översyn av miljömålssystemet
Dir. 2008:97
Förhandlare med uppgift att åstadkomma samarbetslösningar på avfallsområdet
Dir. 2008:98
Översyn av gränserna för svårföryngrad
Dir. 2008:99
Förberedelser inför ett överförande av
Dir. 2008:100
Förberedelser inför ett överförande av verk-
Dir. 2008:103
Tilläggsdirektiv till Insynsutredningen
Dir. 2008:104
Regelförändringar till följd av en EU-
Dir. 2008:107
Fördjupad prövning av Boverkets verksamhet
Dir. 2008:108
Åtgärder för ökad konkurrens på
Dir. 2008:109
Tilläggsdirektiv till utredningen Utveckling
Dir. 2008:111
Tilläggsdirektiv till Hyreslagsutredningen
Dir. 2008:112
Tilläggsdirektiv till utredningen om
Dir. 2008:113
Tilläggsdirektiv till Utredningen
Dir. 2008:114
Redovisning m.m. av kommunal
Dir. 2008:115
Avveckling av Verket för
Dir. 2008:116
Avveckling av ombudsmännen mot
Dir. 2008:117
Tilläggsdirektiv till Utredningen Översyn
Dir. 2008:118
Försvarsmaktens helikopterresurser
Dir. 2008:119
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2008:121
Tilläggsdirektiv till utredningen för
Dir. 2008:122
Tilläggsdirektiv till Utredningen av
Dir. 2008:123
Inrättande av Kompetensrådet för
Dir. 2008:124
Tilläggsdirektiv till utredningen Trygghets-
Dir. 2008:125
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2008:126
Tilläggsdirektiv till Skatteförfarande-
Dir. 2008:127
Säkerhetskontroll i domstol
Dir. 2008:128
Översyn av postlagen m.m.
Dir. 2008:129
Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet
Dir. 2008:131
S 2008:10 Översyn av regleringen av de nationella vaccinationsprogrammen, m.m.
Dir. 2008:132
Utvärdering och analys inom utbildningsområdet
Dir. 2008:133
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av alkohollagen (S 2007:11)
Dir. 2008:134
Skatt på fluorerade växthusgaser
Dir. 2008:136
S 2008:11 Inrättande av Inspektionen för socialförsäkringen
Dir. 2008:137
Inrättande av Signalspaningsnämnden
Dir. 2008:139
Tilläggsdirektiv till utredningen Ansvar
Dir. 2008:140
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2008:141
Avveckling av Institutet för tillväxtpolitiska
Dir. 2008:142
Tilläggsdirektiv till Regelrådet (N 2008:5)
Dir. 2008:143
Tilläggsdirektiv till 2007 års
Dir. 2008:144
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap (S
Dir. 2008:145
Utvärdering av lagen om hemlig rums-
Dir. 2008:147
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av vissa bestämmelser i tobakslagen i syfte att skydda minderåriga (S 2008:03)
Dir. 2008:148
Tilläggsdirektiv till Utredningen om Försvarsmaktens helikopterresurser
Dir. 2008:150
Tilläggsdirektiv till Utredningen av
Dir. 2008:151
Översyn av lagstiftningen på kärnteknik- och strålskyddsområdet
Dir. 2008:152
Tilläggsdirektiv till Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet (N 2006:07)
Dir. 2008:153
Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan
Dir. 2008:155
Rekrytering från rättsväsendet till internationella uppdrag
Dir. 2008:156
Höghastighetsbanor
Dir. 2008:157
Styrmedel för bättre vattenkvalitet
Dir. 2008:158
Tilläggsdirektiv till utredningen om