Dir. 1999:1
Konsumentpolitiken inför ett nytt sekel
Dir. 1999:2
Utredning om den framtida regionalpolitiken
Dir. 1999:3
Fordonsförsörjningen på järnvägsområdet
Dir. 1999:4
Medborgarskapskrav i lagstiftningen
Dir. 1999:5
Barn i homosexuella familjer
Dir. 1999:6
Översyn av verksamheten vid WHO-enheten för rapportering av läkemedelsbiverkningar
Dir. 1999:7
Välfärdsbokslut över 1990-talet
Dir. 1999:8
Mediegrundlagarna
Dir. 1999:9
Statens ansvar för formgivning och design
Dir. 1999:10
Översyn av reglerna om skatteskyldighet i mervärdesskattelagen m.m.
Dir. 1999:11
Utredning om markägarnas rättigheter m.m. i minerallagen (1991:45)
Dir. 1999:12
Uppföljning och utvärdering av den kommunala uppdragsverksamheten inom kollektivtrafiken
Dir. 1999:13
Frivillig jämställdhetsmärkning av produkter och tjänster
Dir. 1999:14
Stöd till Örebro universitet och Södertörns högskola för förbättring av ledning, kontroll och ekonomisadministrativa funktioner m.m.
Dir. 1999:15
Översyn av skollagen, m.m.
Dir. 1999:16
Tilläggsdirektiv till 1997 års hyreslagstiftningutredning (Ju 1997:09)
Dir. 1999:17
Tilläggsdirektiv till utredningen om frågor om förmånsrätt vid konkurs, m.m. (Ju 1996:02)
Dir. 1999:18
Samordningen mellan skadestånd, försäkringar och andra ersättningsformer vid personskada
Dir. 1999:19
Tilläggsdirektiv till utredningen (N 1998:03) för översyn av leveranskoncessionssystemet, m.m.
Dir. 1999:20
Tilläggsdirektiv till Konkurstillsynsutredningen (Ju 1997:05)
Dir. 1999:21
Tilläggsdirektiv till Utredningen (S 1998:01) om sjukvårdsupphandling
Dir. 1999:22
Skiljande av Moderna museet från Statens konstmuseer
Dir. 1999:23
Utvärdering av den reformerade budgetprocessen i regeringen och Regeringskansliet
Dir. 1999:24
Export av statligt förvaltningskunnande
Dir. 1999:25
Möjligheterna att utnyttja Kyotoprotokollets flexibla mekanismer i Sverige
Dir. 1999:26
Kommission för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet
Dir. 1999:27
Översyn av mönsterskyddslagen, m.m.
Dir. 1999:28
Patentprocessen m.m.
Dir. 1999:29
Bidrag till kvinnoorganisationer
Dir. 1999:30
Organisationskommitté med uppdrag att förbereda inrättandet av försäkringsmedicinska center
Dir. 1999:31
särskild utredare med uppdrag att förbereda inrättandet av en nämnd för ersättning till vissa stereliserade
Dir. 1999:32
Utveckling av allmännyttiga bostadsföretag samt utvärdering av bruksvärdessystemet
Dir. 1999:33
Uppdrag att lämna förslag till organisation och verksamhetsformer för en ny myndighet m.m. inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde
Dir. 1999:34
Tilläggsdirektiv till Utredningen (Fi 1998:08) om översyn av Nämnden för offentlig upphandling, m.m.
Dir. 1999:35
Översyn av läkemedelsförmånen
Dir. 1999:36
Tilläggsdirektiv till kommittén (Fi 1995:09) för översyn av vissa rörelse- och tillsynsregler på bankområdet m.m. (Banklagskommittén)
Dir. 1999:37
Tilläggsdirektiv till Utredningen (M 1998:04) om samordning av lokalt Agenda 21-arbete för att samordna det svenska Habitat-arbetet
Dir. 1999:38
Ungdomsdelegation
Dir. 1999:39
Ansvar och påföljder för psykiskt störda lagöverträdare
Dir. 1999:40
Uppdrag att utvärdera vissa bestämmelser i jordförvärvslagen och fastighetsbildningslagen
Dir. 1999:41
Tilläggsdirektiv till Utredningen (S 1998:05) om statsbidrag till handikapporganisationer
Dir. 1999:42
Landstingens och kommunernas möjligheter att samverka kring vård och omsorg
Dir. 1999:43
Översyn av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga m..
Dir. 1999:44
Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen
Dir. 1999:45
Förslag till ett samlat programdokument för Europeiska socialfondens mål 3 under perioden 2000 - 2006, m.m.
Dir. 1999:46
Erfarenheter av branden i Göteborg den 29-30 oktober 1998
Dir. 1999:47
Ansvarsområdet för Svenska EU-programkontoret för utbildning och kompetensutveckling
Dir. 1999:48
Tilläggsdirektiv till utredningen Förverka vinning av brott (Ju 1997:48)
Dir. 1999:49
Översyn av lagstiftningen om olaga diskriminering m.m.
Dir. 1999:50
Översyn av fartygssäkerhetslagstiftningen
Dir. 1999:51
Socialförsäkringsförmåner vid institutionsvistelse
Dir. 1999:52
Föreningslivets ställning på den svenska spel- och lotterimarknaden
Dir. 1999:53
Ökade möjligheter till informationsutbyte mellan Riksförsäkringsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, Centrala studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna
Dir. 1999:54
Sjukförsäkringen
Dir. 1999:55
Tilläggsdirektiv till Forum för världskultur (Ku 1998:01)
Dir. 1999:56
Organisationskommitté med uppgift att ombilda Folkhälsoinstitutet till en myndighet med tydligare uppgifter av stabskaraktär på folkhälsoområdet
Dir. 1999:57
Delegation för fortsatt utveckling av utjämningssystemet för kommuner och landsting
Dir. 1999:58
Expertgrupp för utredning av möjligheterna att förenkla utjämningssystemet för kommuner och landsting
Dir. 1999:59
Tilläggsdirektiv till kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet
Dir. 1999:60
Delegation för industrisamhällets kulturarv
Dir. 1999:61
Tilläggsdirektiv för Rådet för utvärdering av 1998 års val (Ju 1997:13)
Dir. 1999:62
Processen i allmän domstol
Dir. 1999:63
Principer för en bättre helhetssyn vid planeringen för civilt försvar och beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred
Dir. 1999:64
Ansvaret för en säker vägtrafik
Dir. 1999:65
Delegation för stöd till vissa kommuner och landsting med svårigheter att klara balanskravet
Dir. 1999:66
Översyn av bestämmelserna inom fordonsområdet m.m.
Dir. 1999:67
Uppehållstillstånd vid adoption
Dir. 1999:68
Översyn av rekrytering av personal till internationella insatser inom ramen för konfliktförebyggande och konflikthanterande verksamhet
Dir. 1999:69
Det statliga exportfrämjandet genom Sveriges exportråd
Dir. 1999:70
Högskolans styrning - en utvärdering
Dir. 1999:71
Vissa frågor som rör regeringsformen
Dir. 1999:72
Reglerna för beskattning av ägare i fåmansföretag m.m.
Dir. 1999:73
Den personliga integriteten i arbetslivet
Dir. 1999:74
Radio och TV i allmänhetens tjänst
Dir. 1999:75
Forum för Levande historia
Dir. 1999:76
Tilläggsdirektiv till Kommittén för uppföljning av resursfördelning till fristående grundskolor (U 1997:10)
Dir. 1999:77
Tilläggsdirektiv till Konsumentpolitiska kommittén 2000 (Fi1999:01)
Dir. 1999:78
Utvärdering av systemet med statliga kreditgarantier för bostadsinvesteringar
Dir. 1999:79
Social och etnisk mångfald i högskolan
Dir. 1999:80
Parlamentarisk utredning om Sveriges politik för global utveckling
Dir. 1999:81
Översyn av vissa bestämmelser om nätverksamhet i ellagen (1997:857), m.m.
Dir. 1999:82
Tilläggsdirektiv till Utredningen om sjukförsäkringen (S 1999:11)
Dir. 1999:83
Rådet för jämställdhetsfrågor som rör transport- och IT-tjänster
Dir. 1999:84
Försvarsmaktens personalförsörjning
Dir. 1999:85
Tilläggsdirektiv till 1998 års pliktutredning
Dir. 1999:86
Validering av vuxnas kunskap och kompetens
Dir. 1999:87
Promillegräns vid enkelt sjöfylleri m.m.
Dir. 1999:88
Kooperativ hyresrätt
Dir. 1999:89
Översyn av kraftanskaffningsavtal som ingåtts av leveranskoncessionär
Dir. 1999:90
Försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan
Dir. 1999:91
En gemensam myndighet för den statliga specialskolan
Dir. 1999:92
Uppdrag att förbereda bildandet av en ny myndighet för Europeiska socialfondens mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal för programperioden 2000-2006
Dir. 1999:93
Ekonomiska bestämmelser för enskilda vägar m.m.
Dir. 1999:94
Översyn av räddningstjänstlagen
Dir. 1999:95
Den frivilliga försvarsverksamhetens framtida inriktning och uppgifter inom totalförsvaret
Dir. 1999:96
Tilläggsdirektiv till Parlamentarisk beredning om mål i miljöpolitiken
Dir. 1999:97
Gränsövervakningen i krig
Dir. 1999:98
Åtgärder för att stärka den medborgerliga insynen och deltagandet i den kommunala demokratin
Dir. 1999:99
Genomförandet av polisregisterlagstiftningen
Dir. 1999:100
Rekrytering av utländska studenter till Sverige
Dir. 1999:101
Rymdhögskola i Kiruna
Dir. 1999:102
Radon i bostäder och vissa lokaler m.m. - reformbehov
Dir. 1999:103
Översyn av förutsättningar för djurförsöksetisk prövning
Dir. 1999:104
Samordning av det fortsatta arbetet med slutförvaring av kvicksilver
Dir. 1999:106
Förutsättningarna för att införa ett system för individuell kompetensutveckling
Dir. 1999:107
Vägledningen i skolväsendet
Dir. 1999:108
Översyn av lagstiftningen om värdepappersfonder och andra företag för kollektiva investeringar
Dir. 1999:109
Miljöbalken - uppföljning och reformbehov
Dir. 1999:110
Allmännyttiga bostadsföretag och bostadssocial utveckling
Dir. 1999:111
Tilläggsdirektiv till Småhusutredningen (Ju 1998:05)
Dir. 1999:112
Tilläggsdirektiv till kommittén för ett europeiskt skoldatanät - EUN