Prop. 1992/93:1
om universitet och högskolor - frihet för kvalitet
Prop. 1992/93:2
om vissa organisatoriska frågor inom trafiksäkerhetsområdet
Prop. 1992/93:3
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland
Prop. 1992/93:4
om villkorlig frigivning, m.m.
Prop. 1992/93:5
om Sveriges tillträde till arrestkonventionen
Prop. 1992/93:6
Grannelagsätt och tomträtt
Prop. 1992/93:7
om rätten till folkpension m.m.
Prop. 1992/93:8
om den svenska trafikskadelagens anpassning till EG:s regelverk m.m.
Prop. 1992/93:9
om inlandsbanan
Prop. 1992/93:10
Film- och videoavtalet och statens stöd till filmkulturell verksamhet
Prop. 1992/93:11
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Prop. 1992/93:12
om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Prop. 1992/93:14
om skolskjuts m.m.
Prop. 1992/93:16
om godkännande av avtal om frihandel mellan Sverige och Färöarna, m.m.
Prop. 1992/93:17
om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmän m.m.
Prop. 1992/93:19
om upphävande av vissa lagar om ett kontobaserat penningmarknadssystem m.m.
Prop. 1992/93:22
om godkännande av avtal mellan EFTA-staterna och Israel m.m.
Prop. 1992/93:23
om ändring i jordabalken m.m.
Prop. 1992/93:24
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige o Mauritius och samt om ändring i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna
Prop. 1992/93:25
om handläggning av brottmål efter rättspsykiatrisk underskning m.m.
Prop. 1992/93:26
Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedel
Prop. 1992/93:27
om ändrad handels- och föreningsregistrering
Prop. 1992/93:28
om ändrade bestämmelser för traktorer och motorredskap, m.m.
Prop. 1992/93:29
om vissa socialavgiftsfrågor
Prop. 1992/93:30
om ändring av begreppet arbetsskada
Prop. 1992/93:31
om ändrad sjukersättning m. m.
Prop. 1992/93:32
om samerna och samisk kultur m.m.
Prop. 1992/93:33
Märkning av textilier
Prop. 1992/93:34
Märkning av hushållsapparater
Prop. 1992/93:35
om immunitet och privilegier för ministerrådsmöten och iimbetsmannakommittémöten inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK)
Prop. 1992/93:36
om vissa frågor om den kommunala ekonomin
Prop. 1992/93:37
om ny organisation för förvaltning av statens fastigheter och lokaler, m.m.
Prop. 1992/93:38
om ändring i produktansvarslagen (1992:18) m.m.
Prop. 1992/93:40
om semesterlöneförsiikring för små företag
Prop. 1992/93:41
Kapital för tillväxt
Prop. 1992/93:42
om förstärkning av den grundläggande högskoleutbildningen m.m.
Prop. 1992/93:43
Ökad konkurrens i kommunal verksamhet
Prop. 1992/93:45
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko
Prop. 1992/93:46
om ett nationellt smittskyddsinstitut m.m.
Prop. 1992/93:47
om ny lagstiftning om måttenheter, mätninga mätdon samt ny lag om elektromagnetisk
Prop. 1992/93:48
om ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet m.m.
Prop. 1992/93:49
om förlängd trafik på inlandsbanan
Prop. 1992/93:50
om åtgärder för att stabilesera den svenska ekonomin
Prop. 1992/93:51
om medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen budgetåret 1992/93
Prop. 1992/93:52
om höjd skatt på tobaksvaror
Prop. 1992/93:53
om följdlagstiftnin med anledning av den nya läkemedelslagstiftningen m.m.
Prop. 1992/93:54
om en svensk ekonomisk zon
Prop. 1992/93:55
om en byggproduktlag m.m.
Prop. 1992/93:56
Ny konkurrenslagstiftning
Prop. 1992/93:57
om tillämpning i fråga om Förbundsrepubliken Jugoslavien (Serbien-Montenegro) av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner, m.m.
Prop. 1992/93:58
Bostadsanpassningsbidrag m.m.
Prop. 1992/93:59
om omstrukturering av det svenska ägandet i Scandinavian Airlines System (SAS)
Prop. 1992/93:60
med förslag till lag om ändring i miljöskyddslagen (1969:387) m.m.
Prop. 1992/93:61
om ändrat huvudmannaskp för vissa institution inom ungdomsvård och missbrukarvård
Prop. 1992/93:62
om vissa lagändringar med anledning av att Näringsfrihetsombudsmannen (NO) upphört som myndighet
Prop. 1992/93:63
om ändrade bestämmelser i fråga om bostadsbidrag för år 1993, m.m.
Prop. 1992/93:64
om EES-avtalet och advokaterna, m.m.
Prop. 1992/93:65
om upphävande av lagen (1990:750) om betalningar till och från utlandet m.m.
Prop. 1992/93:66
om utlämnande av uppgifter från Tullverket till vissa myndigheter
Prop. 1992/93:67
om vissa ändringar i väglagen m.m.
Prop. 1992/93:68
om ändring i aktiebolagslagen m.m.
Prop. 1992/93:69
om ombildning av föreningsbanker
Prop. 1992/93:70
Privat lokalradio
Prop. 1992/93:71
om utländska förvärv av fast egendom
Prop. 1992/93:72
om en lag om teleterminalutrustning, m.m.
Prop. 1992/93:73
om verksamheten vid Försvarets datacenter
Prop. 1992/93:74
om ytterligare medel till Forskningsrådsnämnden för budgetåret 1992/93
Prop. 1992/93:75
Satellitsändningar av TV-program
Prop. 1992/93:76
om höjd beredskap
Prop. 1992/93:77
om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands
Prop. 1992/93:78
om undanförsel och förstöring
Prop. 1992/93:79
om ökade insatser för europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete
Prop. 1992/93:80
om utökat älvskydd
Prop. 1992/93:81
om sann utsaga inför EFTA-domstolen m.m.
Prop. 1992/93:82
Kapital för nya företag m.m.
Prop. 1992/93:83
om vissa behörighetsfrågor inom hälso- och sjukvården m.m.
Prop. 1992/93:84
om organisationen av riksfärdtjänsten
Prop. 1992/93:85
Vissa kyrkliga frågor
Prop. 1992/93:86
om ytterligare förenklingar i deklarationsförfarandet
Prop. 1992/93:87
om en lag om EG-miirket
Prop. 1992/93:88
om offentlig upphandling
Prop. 1992/93:89
om ändrad lagstiftning för banker och andra kreditinstitut med anledning av EES-avtalet, m.m.
Prop. 1992/93:90
om ändad lagstiftning för vårdepappershandel med andledning av EES-avtalet, m.m.
Prop. 1992/93:91
om vissa ekonomiska frågor som gäller inlandsbanan
Prop. 1992/93:92
om godkännande av en överenskommelse med Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
Prop. 1992/93:93
om vissa luftfartsfrågor med anledning av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Prop. 1992/93:94
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana
Prop. 1992/93:95
om lag om paketresor
Prop. 1992/93:96
om vissa uppbörds- och indrivningsfrågor, m. m.
Prop. 1992/93:97
om reglering av användningen av vattenskotrar
Prop. 1992/93:98
om ändring i lagen (1948:3) om kärnteknisk verksamhet, m. m.
Prop. 1992/93:99
om vissa åtgärder inom klimatområdet och i Östersjöregionen
Prop. 1992/93:100
med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94
Prop. 1992/93:101
om den statliga statistikens finansiering och samordning
Prop. 1992/93:102
om upphävande av lagen (1987:773) om fritidsbåtsregister, m.m.
Prop. 1992/93:104
Godkännande av Europarådets konvention om utlänningars delaktighet i samhiillslivet på kommunal nivå
Prop. 1992/93:105
med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1992/93
Prop. 1992/93:106
om åtgiirder rörande taxitrafiken
Prop. 1992/93:107
om redovisning av vissa infrastrukturkostnader med anledning av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetesområdet (EES) m.m.
Prop. 1992/93:108
om skattelättnader vid utskiftning av aktier i riskkapitalbolag, m.m.
Prop. 1992/93:109
om ändring i rättshjälpslagen m.m.
Prop. 1992/93:110
Ändringar i marknadsföringslagen m.m. med anledning av EES-avtalet
Prop. 1992/93:111
Leksakers siikerhet och farliga livsmedelsimitationer
Prop. 1992/93:112
Personlig skyddsutrustning för privat bruk
Prop. 1992/93:113
Sändning av granländers radioprogram från sändare i Sverige
Prop. 1992/93:114
om ytterligare medel till Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut för budgetåret 1992/93
Prop. 1992/93:115
om ändringar i jordabalkens hyresregler Prop. 1992/93:115
Prop. 1992/93:116
om ersättningsnivåer för vissa pensionsförmåner m.m.
Prop. 1992/93:117
om lönegararltifonden m.m.
Prop. 1992/93:118
om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Prop. 1992/93:119
om ändringar i livsmadelslagen (1971:511) m.fl. lagar i anledning av EES-avtalet
Prop. 1992/93:120
om ändring i sekretesslagen (1980:100) med anledning av EES-avtalet
Prop. 1992/93:121
om en lag om byggfelsförsäkring
Prop. 1992/93:122
om vissa frågor inför 1994 års allmänna fastighetstaxering, m.m.
Prop. 1992/93:123
om vissa ekonomiska regleringar år 1993 mellan staten och kommunsektorn
Prop. 1992/93:124
om skatt på dieselolja m.m.
Prop. 1992/93:125
om skattelättnad vid överlåtelse av aktier i riskkapitalbolag m.m.
Prop. 1992/93:126
om valuta- och kreditreglering
Prop. 1992/93:127
om vissa frågor om beskattning av inkomst av tjänst
Prop. 1992/93:128
om vissa sjöfartspolitiska åtgiirder
Prop. 1992/93:129
om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
Prop. 1992/93:130
om vissa jordbrukspolitiska frågor
Prop. 1992/93:131
om vissa företagsskattefrågor, m.m.
Prop. 1992/93:132
om vissa frågor inom Kommunikationsdepartementets område
Prop. 1992/93:133
om avbrytande av det pensionsanknutna premiegrundande allemanssparandet
Prop. 1992/93:134
om förändringar i de kommunala bostadstillägg för år 1993 m.m.
Prop. 1992/93:135
om åtgärder för att stärka det finansiella systemet
Prop. 1992/93:136
om allmän sjukförsäkringsavgift
Prop. 1992/93:137
om gränsdragningen mellan handelsbolag och enkla bolag
Prop. 1992/93:138
med meddelande om kommande förslagf till lagstiftning om beskattning av inkomst från handelsbolag i samband med att andelen överlåtits
Prop. 1992/93:139
om olovligt bortförande och andra övergrepp mot barn
Prop. 1992/93:140
om svensk verksamhet i Antarktis
Prop. 1992/93:141
om ändring i brottsbalken m.m.
Prop. 1992/93:142
om åtgärder mot bruk av narkotika samt ringa narkotikabrott
Prop. 1992/93:143
om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden
Prop. 1992/93:144
om medlemsantalet i ekonomiska föreningar bostadsrättsföreningar
Prop. 1992/93:146
om godkännande av avtal mellan EFTA-stater och Polen, m.m.
Prop. 1992/93:148
om enskild egendom genom förmånstagarförordnande
Prop. 1992/93:149
om avveckling av det premiegrundande allemanssparandet, m.m.
Prop. 1992/93:150
med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (komplettringsproposition)
Prop. 1992/93:151
om beskattning av inkomst från handelsbolag i vissa fall
Prop. 1992/93:152
om ombildning av AMU-gruppen till aktiebolag
Prop. 1992/93:154
om ändring i lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m.
Prop. 1992/93:155
om höjd pensionsålder
Prop. 1992/93:158
Skolans internationalisering
Prop. 1992/93:159
om stöd och service till vissa funktionshindrade
Prop. 1992/93:160
om husläkare m.m.
Prop. 1992/93:161
om trafiksäkerhöten på vägarna inför 2000-talet
Prop. 1992/93:162
om ändrad associationsform för verksamheten vid Försvarets mediecenter
Prop. 1992/93:163
Ändrad valkretsindelning i Malmöhus län
Prop. 1992/93:164
om upphävande av 1905 års konvention mellan Sverige och Norge angående neutral zon, befästningars nedläggande m.m.
Prop. 1992/93:165
om godkännande av avtal mellan EFTA-staterna och Rumänien, m.m.
Prop. 1992/93:166
om vissa punktskattefrågor
Prop. 1992/93:167
om rätt för Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB att besluta i frågor om statligt reglerade lån för bostadsändamål, m.m.
Prop. 1992/93:168
om reserabatter för studerande, m.m.
Prop. 1992/93:169
om högre utbildning för ökad kompetens
Prop. 1992/93:170
Forskning för kunskap och framsteg
Prop. 1992/93:171
om forskning i frontlinjen
Prop. 1992/93:172
om anslag till Boverket och den regionala administrationen av statens stöd för bostadsfinansiering, m.m.
Prop. 1992/93:173
om en Barnombudsman, m.m.
Prop. 1992/93:174
om administrationen av bostadsbidragen till barnfamiljer m.m.
Prop. 1992/93:175
om medicintekniska produkter m.m.
Prop. 1992/93:176
om investeringar i trafikens infrastruktur m.m.
Prop. 1992/93:177
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland
Prop. 1992/93:178
om vissa socialförsäkringsfrågor
Prop. 1992/93:179
om åtgärder mot klimatpåverkan m.m.
Prop. 1992/93:180
Om riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling
Prop. 1992/93:181
Sveriges tillträde till Förenta nationernas Konvention mot kemiska vapen
Prop. 1992/93:182
om anslag för budgetåret 1993/94 till Statistiska centralbyrån
Prop. 1992/93:183
om vissa frågor rörande jordbruket och trädgårdsnäringen
Prop. 1992/93:184
om vissa fiskefrågor
Prop. 1992/93:185
om tobakslag
Prop. 1992/93:186
om kontroll över ämnen som kan användas vid olaglig tillverkning av narkotika m.m.
Prop. 1992/93:187
om individuellt pensionssparande
Prop. 1992/93:188
om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Prop. 1992/93:189
om ändring i körkortslagen (1977:477)
Prop. 1992/93:190
om mervärdeskatt på väg- och broavgifter, m.m.
Prop. 1992/93:191
om ytterligare anslag till Invandrarverkets förläggningsverksamhet bugetåret 1992/93
Prop. 1992/93:192
om sänkt dieseloljeskatt, m.m.
Prop. 1992/93:193
om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna
Prop. 1992/93:194
Särkild statsbidrag till kommuner för ytterligare platser i gymnasieskolan för ett tredje gymnasieår
Prop. 1992/93:195
om ändring i lagen om marknadsdomstol m.m.
Prop. 1992/93:196
om överföring av Riksskatteverkets beskattningsavdelning i Ludvika till Skattemyndigheten i Kopparbergs län, m.m.
Prop. 1992/93:197
om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, m.m.
Prop. 1992/93:198
om indrivning av statliga fordringar m.m.
Prop. 1992/93:199
om lag om marknasreglering på fiskets område m.m.
Prop. 1992/93:200
om en telelag och en förändrad verksamhetsform för Televerket, m.m.
Prop. 1992/93:202
om ändring av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart
Prop. 1992/93:203
om rätt för Sveriges exportråd att bevilja visering
Prop. 1992/93:205
om inrättande av Tyresta nationalpark
Prop. 1992/93:206
om ändringar i lagstiftningen för värdepappersfonder, Allmänna pensionsfonden m.m.
Prop. 1992/93:207
om åtgärder mot penningtvätt
Prop. 1992/93:208
om vissa tullfrågor avseende ADB-hantering
Prop. 1992/93:209
om vissa frågor om offentlig upphandling
Prop. 1992/93:210
om ny ordningslag m.m.
Prop. 1992/93:211
om rätt att förrätta vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan m.m.
Prop. 1992/93:212
om godkännande av frihandelsavtal m.m. mellan EFTA-staterna och Bulgarien
Prop. 1992/93:213
om delegering av arbetsuppgifter till kanslipersonal vid domstol Prop. 1992/93:213
Prop. 1992/93:214
om ändringar i upphovsrättslagen
Prop. 1992/93:215
om Försiikringsöverdomstolen
Prop. 1992/93:216
om prövningstillstånd i hovrätt och instansordningen i utsökningsmål
Prop. 1992/93:217
om ändring i den s.k. sexmånadersregeln för sjömän
Prop. 1992/93:218
om avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet
Prop. 1992/93:219
om användningen av inkomna medel för biståndsverksamhet
Prop. 1992/93:220
En ny läroplan för grundskolan och ett nytt betygssystem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan
Prop. 1992/93:221
om godkännande av frihandelsavtal m.m. mellan EFTA-staterna och Ungern
Prop. 1992/93:222
om ändringar i svensk försäkringsavtalsrätt med anledning av EES-avtalet
Prop. 1992/93:223
om godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Estland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
Prop. 1992/93:225
om godkännande av protokoll med justeringar avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) m.m.
Prop. 1992/93:226
om en ny skogspolitik
Prop. 1992/93:227
Om godkännande av konventionen om biologisk mångfald
Prop. 1992/93:228
Ändrade grundutbildningstider för vissa värnpliktiga, m.m.
Prop. 1992/93:229
om ändring i lagen (1971: 176) om vissa internationella sanktioner, m.m.
Prop. 1992/93:230
Valfrihet i skolan
Prop. 1992/93:231
om högskolor i stiftelseform - mångfald för kvalitet
Prop. 1992/93:232
om fiskelag, m.m.
Prop. 1992/93:233
om godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Ryska federationen på fiskets område
Prop. 1992/93:234
Stockholms tingsrätts sammansättning i konkurrensrättsliga mål och ärenden
Prop. 1992/93:235
Ändringar i lagen (:om rundradiosndning av finländska televisionsprogram
Prop. 1992/93:236
om ägande av den avgiftsfinansierade radio- och TV verksamheten
Prop. 1992/93:237
om godkännande av vissa marina konventioner m.m.
Prop. 1992/93:238
om ändringar i minerallagen m.m.
Prop. 1992/93:239
om ombildning av Statens provningsanstalt till aktiebolag, m.m.
Prop. 1992/93:241
om övergng konventionell beskattning av allmännyttiga bostadsföretag
Prop. 1992/93:242
om minskad statlig reglering av kommunernas ansvar för boendefrågor
Prop. 1992/93:243
om godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Estland på fiskets område
Prop. 1992/93:244
om styrnings- och samarbetsformer i biståndet
Prop. 1992/93:245
om lagreglering av det statliga stödet till banker och andra kreditinstitut, m.m.
Prop. 1992/93:246
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall (NORSAD-fonden)
Prop. 1992/93:247
om godkännande av ändring av samarbets- överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (Helsingforsavtalet)
Prop. 1992/93:249
om godkännande av avtal mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen om provisorisk tillämpning av bilateral jordbruksöverenskommelse
Prop. 1992/93:250
Ny läroplan och ett nytt betygssystem för gymnasieskolan, komvux, gymnaslesärskolan och särvux
Prop. 1992/93:252
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland
Prop. 1992/93:253
om import av och partihandel med starköl
Prop. 1992/93:254
Svenskt deltagande i av FN:s säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande av fred i f.d. Jugoslavien
Prop. 1992/93:256
om sekretess i mål om barnpornografibrott
Prop. 1992/93:257
om ändrad lagstiftning för försäkringsverksamhet med anledning av EES-avtalet