Prop. 2002/03:1
Budgetproposition för 2003
Prop. 2002/03:2
Vissa socialförsäkringsfrågor m.m.
Prop. 2002/03:4
Administrativ samverkan mellan tingsrätt och länsrätt
Prop. 2002/03:5
Vissa mervärdesskattefrågor, m.m.
Prop. 2002/03:6
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro
Prop. 2002/03:7
Ändring av övergångsbestämmelser för vissa finansiella företag
Prop. 2002/03:9
Sjukhus med vinstsyfte; förlängd giltighet av lagen (2000:1440) om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av aku
Prop. 2002/03:10
Straffrättsliga sanktioner mot överträdelser av EG:s punktskatteregler för alkohol, tobak och mineraloljor
Prop. 2002/03:11
Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Kroatien
Prop. 2002/03:12
Olika bostadsrättsfrågor
Prop. 2002/03:14
Senareläggning av premiepensionens efterlevandeskydd före pensionstid
Prop. 2002/03:15
Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten
Prop. 2002/03:16
Avtal mellan Sverige och Norge om beskattningen vid byggande, underhåll och drift av den nya Svinesundsförbindelsen
Prop. 2002/03:17
Förvärv av stöldgods i god tro
Prop. 2002/03:18
Ersättning vid flygolyckor
Prop. 2002/03:19
Konventionen mot kvinnodiskriminering och frågan om ett individuellt klagomålsförfarande
Prop. 2002/03:20
Samverkan mellan kommuner och landsting inom vård- och omsorgsområdet
Prop. 2002/03:21
Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan
Prop. 2002/03:26
Tjänstgöring i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten
Prop. 2002/03:27
Vissa överklaganden enligt plan- och bygglagen
Prop. 2002/03:32
Tilläggsprotokoll till Europakonventionen - dödsstraffets totala avskaffande i Europa
Prop. 2002/03:33
Barns förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag
Prop. 2002/03:34
Adelns offentligrättsliga status
Prop. 2002/03:35
Mål för folkhälsan
Prop. 2002/03:36
Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
Prop. 2002/03:37
Reklam för kemiska produkter, m.m.
Prop. 2002/03:38
Straffansvar för terroristbrott
Prop. 2002/03:39
Ändringar i foderlagen m.m.
Prop. 2002/03:40
Elcertifikat för att främja förnybara energikällor
Prop. 2002/03:41
Ändringar i fiskelagen, m.m.
Prop. 2002/03:42
Vissa förbrukningsartiklar
Prop. 2002/03:43
Svenskt deltagande i en EU-ledd styrka i Makedonien
Prop. 2002/03:44
Arbetsmarknadspolitiken förstärks
Prop. 2002/03:45
Lagrådets arbetsformer
Prop. 2002/03:46
Folkomröstning om införande av euron
Prop. 2002/03:47
Statens ansvarsnämnds funktion och kompetensområde, m.m.
Prop. 2002/03:49
Nya förmånsrättsregler
Prop. 2002/03:50
Etikprövning av forskning
Prop. 2002/03:52
Det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk
Prop. 2002/03:53
Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m.
Prop. 2002/03:54
Tillsyn och sanktioner på miljörättens område
Prop. 2002/03:55
Ändrade regler för körkort och alkolås m.m.
Prop. 2002/03:56
Redovisning av könsfördelningen i företagsledningar
Prop. 2002/03:57
Effektivare pantbrevshantering m.m.
Prop. 2002/03:58
Svenskt deltagande i Förenta nationernas fredsoperation i Demokratiska republiken Kongo
Prop. 2002/03:59
Gallring av uppgifter i kreditupplysningar
Prop. 2002/03:61
Vissa socialförsäkringsfrågor
Prop. 2002/03:62
Några förvaltningsrättsliga frågor
Prop. 2002/03:63
Avgifter vid Riksrevisionen
Prop. 2002/03:64
Kapitaltillskott till Teracom AB
Prop. 2002/03:65
Ett utvidgat skydd mot diskriminering
Prop. 2002/03:66
Sveriges antagande av beslut om ändring av artikel 40.1 och 40.7 i Schengenkonventionen samt ändring i lagen (2000:343) om inter
Prop. 2002/03:67
Sveriges antagande av rambeslut om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial
Prop. 2002/03:69
En ny lag om konsulärt ekonomiskt bistånd
Prop. 2002/03:70
Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer
Prop. 2002/03:71
Registrering av hyresförmedlare
Prop. 2002/03:72
Digitala TV-sändningar
Prop. 2002/03:73
Höjd åldersgräns för tandläkares och tandhygienisters rätt till offentlig ersättning
Prop. 2002/03:74
Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering
Prop. 2002/03:76
EG:s bevisupptagningsförordning
Prop. 2002/03:77
Mervärdesskatteregler för elektronisk handel samt för radio- och TV-sändningar
Prop. 2002/03:79
Direktavdrag för lantmäteriförrättningsutgifter vid omarrondering
Prop. 2002/03:80
Ny sambolag
Prop. 2002/03:84
Ändring i avtalet om Sveriges exportråd
Prop. 2002/03:85
Vissa elmarknadsfrågor
Prop. 2002/03:86
Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB
Prop. 2002/03:87
Vissa alkohol- och tobaksfrågor
Prop. 2002/03:88
Åtagande att tillämpa avtal om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, dess nationella representanter och internationella tjänstemän
Prop. 2002/03:89
Förändringar inom sjukförsäkringen för ökad hälsa i arbetslivet
Prop. 2002/03:92
Likvidation av Konungariket Sveriges stadshypotekskassa m.m.
Prop. 2002/03:93
Vissa frågor inom spelområdet m.m.
Prop. 2002/03:94
Ändrade solvensregler för försäkringsbolag
Prop. 2002/03:95
Vakansstatistik
Prop. 2002/03:96
Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar
Prop. 2002/03:97
Godkännande av ändringar i EG:s regler om val till Europaparlamentet, m.m.
Prop. 2002/03:98
Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder
Prop. 2002/03:99
Det nya Skatteverket
Prop. 2002/03:100
2003 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2002/03:105
Ändringar i lagen om flyttning av fordon i vissa fall, m.m.
Prop. 2002/03:106
Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m.
Prop. 2002/03:107
Säkerställda obligationer
Prop. 2002/03:109
Sjöfart
Prop. 2002/03:110
Lag om elektronisk kommunikation, m.m.
Prop. 2002/03:112
Rätt att lyfta konkursförvaltararvode
Prop. 2002/03:113
Möjlighet att förordna överåklagare att fullgöra särskilda uppgifter vid Riksåklagaren
Prop. 2002/03:115
Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Algeriet
Prop. 2002/03:116
Tredimensionell fastighetsindelning
Prop. 2002/03:117
Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp
Prop. 2002/03:119
Reformerad räddningstjänstlagstiftning
Prop. 2002/03:121
Redovisning och värdering av finansiella instrument
Prop. 2002/03:122
Shared Responsibility: Sweden's Policy for Global Development
Prop. 2002/03:123
Beskattning av vissa förmåner
Prop. 2002/03:124
Sjöfartsskydd
Prop. 2002/03:127
Skatteavtal mellan Sverige och Portugal m.m.
Prop. 2002/03:128
Företrädaransvar m.m.
Prop. 2002/03:131
Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)
Prop. 2002/03:132
Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
Prop. 2002/03:133
Lag om finansiell rådgivning till konsumenter
Prop. 2002/03:134
Avtal om samarbete i konkurrensfrågor
Prop. 2002/03:135
Behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Prop. 2002/03:136
Allmänna arvsfonden och Arvsfondsdelegationens organisation m.m.
Prop. 2002/03:138
Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse
Prop. 2002/03:139
Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse
Prop. 2002/03:142
Vissa ägarfrågor m.m. rörande AB Svensk Exportkredit
Prop. 2002/03:143
Svensk deltagande i en EU-ledd styrka i Demokratiska republiken Kongo
Prop. 2002/03:144
Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen m.m.
Prop. 2002/03:146
Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet
Prop. 2002/03:147
Överflyttning av vissa ärenden till Patent- och registreringsverket
Prop. 2002/03:148
Ändringar i lagen (1985:295) om foder, m.m.
Prop. 2002/03:149
Ändringar i djurskyddslagen
Prop. 2002/03:150
En ny lag om investeringsfonder
Prop. 2002/03:151
Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade