Dir. 2000:1
Tilläggsdirektiv till Miljöbalksutbildningen (M 1997:03)
Dir. 2000:3
Tilläggsdirektiv till Utredningen om medborgarskapskrav (Ku 1999:02)
Dir. 2000:4
Infrastrukturprogram för bredbandskommunikation
Dir. 2000:5
Avveckling av Civilbefälhavaren i Södra civilområdet, Civilbefälhavaren i Mellersta civilområdet och Civilbefälhavaren i Norra civilområdet
Dir. 2000:6
Tilläggsdirektiv till utredningen om högskolans styrning - en utvärdering (U 1999:04)
Dir. 2000:7
Svensk hästpolitik
Dir. 2000:8
Fördelning av tillgångar i samband med reformeringen av AP-fondssystemet
Dir. 2000:9
Statens stöd i specialpedagogiska frågor
Dir. 2000:10
Vissa tekniska och administrativa frågor som rör valsystemet
Dir. 2000:11
Bildandet av Medlingsinstitutet
Dir. 2000:12
Tilläggsdirektiv till Utredningen om Försvarsmaktens personalförsörjning (Fö 1999:05)
Dir. 2000:13
Översyn av materielförsörjningen för det militära försvaret
Dir. 2000:14
Översyn av forskning och utveckling inom totalförsvaret
Dir. 2000:15
Översyn av försäkringsbolagens placeringsregler m.m.
Dir. 2000:16
Översyn av ekonomiska familjestöd
Dir. 2000:17
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av processuella regler inom socialförsäkring, m.m. (S 1998:06)
Dir. 2000:18
Högskolans ledning
Dir. 2000:19
En ny myndighet för analyser, omvärldsbevakning och utvärderingar
Dir. 2000:21
Tilläggsdirektiv till Författningsutredningen (Ju 1999:13)
Dir. 2000:22
Tilläggsdirektiv till utredningen om möjligheterna att utnyttja Kyotoprotokollets flexibla mekanismer i Sverige (N1999:25)
Dir. 2000:23
Det europeiska året för språk
Dir. 2000:24
Pedagogisk förnyelse av den högre utbildningen
Dir. 2000:25
Tilläggsdirektiv till Utredningen om den frivilliga försvarsverksamhetens framtida inriktning och uppgifter inom totalförsvaret (Fö 1999:06)
Dir. 2000:26
Tilläggsdirektiv till EU-bedrägeridelegationen (Fi 1996:29)
Dir. 2000:27
Ägarlägenheter
Dir. 2000:28
Översyn av producentansvaret samt förslag till garantier för producentansvarets fullföljande och funktion
Dir. 2000:29
Tilläggsdirektiv till Narkotikakommissionen (S 1998:04)
Dir. 2000:30
Översyn av kommunernas och landstingens ekonomiska förvaltning m.m.
Dir. 2000:31
Hur djurskyddet skall vara organiserat
Dir. 2000:32
En ny myndighet för försvarsforskning
Dir. 2000:33
Ny myndighetsorganisation för forskningsfinansiering
Dir. 2000:34
Tilläggsdirektiv till Utredningen om erfarenheter av branden i Göteborg den 29-30 oktober 1998 (Fö 1999:02)
Dir. 2000:35
Gymnasieskolans utbud av studievägar
Dir. 2000:36
Översyn av utlänningslagens bestämmelser om anhöriginvandring
Dir. 2000:37
En ny myndighet för företagsutveckling
Dir. 2000:38
SverigeDirekt - översyn av den fortsatta verksamheten
Dir. 2000:39
Utredning om samarbetet med Central- och Östeuropa
Dir. 2000:40
Effektivare regler för bekämpning av konkurrensbegränsningar
Dir. 2000:41
Tilläggsdirektiv till Kemikalieutredningen (M 1998:09)
Dir. 2000:42
Översyn av lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m.
Dir. 2000:43
Översyn av radio- och TV-lagen m.m.
Dir. 2000:44
Tilläggsdirektiv till utredningen om infrastrukturprogram för bredbandskommunikation (N 2000:01)
Dir. 2000:45
Tilläggsdirektiv till Utredningen Ny försvarsforskningsmyndighet (Fö 2000:04)
Dir. 2000:46
Tilläggdirektiv till Utredningen om Försvarsmaktens personalförsörjning (Fö 1999:05)
Dir. 2000:47
Tilläggsdirektiv till Godstransportdelegationen (K1998:06)
Dir. 2000:48
Nationalkommitté för genomförande och vidareutveckling av Agenda 21 och Habitatagendan
Dir. 2000:49
Tilläggsdirektiv till Utredningen om principer för en bättre helhetssyn vid planeringen för civilt försvar och beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred (Fö 1999:04)
Dir. 2000:50
Tilläggsdirektiv till Utredningen om den arbetslivsinriktade rehabiliteringen (S 1999:08)
Dir. 2000:51
Internationaliseringens betydelse för svenska skattebaser och framtida skattestruktur
Dir. 2000:52
Översyn av Datainspektionens verksamhet och finansiering
Dir. 2000:53
Ny organisation för projektet Citytunneln i Malmö, m.m.
Dir. 2000:54
Tilläggsdirektiv till Delegationen för ekologiskt hållbar upphandling (M 1998:01)
Dir. 2000:55
Omställningsavtal
Dir. 2000:56
Ett system för certifikathandel baserat på kvoter för användningen av el från förnybara energikällor
Dir. 2000:57
Fördelning av makt och inflytande ur ett integrationspolitiskt perspektiv
Dir. 2000:58
Översyn av den ekonomiska statistiken
Dir. 2000:59
Tilläggsdirektiv till Välfärdskommittén (S 1999:02)
Dir. 2000:60
Förvaltning av statligt ägd skogsmark
Dir. 2000:61
Tilläggsdirektiv till 1999 års författningsutredning (Ju 1999:13)
Dir. 2000:62
Tydligare och effektivare statlig tillsyn
Dir. 2000:63
Svenskt säkerhetspolitiskt agerande under perioden 1969-1989
Dir. 2000:64
Tilläggsdirektiv till Sekretariatet för Agenda 21 för Östersjöområdet - Baltic 21 (M 1996:05)
Dir. 2000:65
Samlad utvärdering av tandvårdsreformen m.m.
Dir. 2000:66
Handlingsprogram för det svenska språket
Dir. 2000:67
Organisationskommitté med uppdrag att förbereda utlokalisering av viss verksamhet inom Stockholms läns allmänna försäkringskassa till Gotland
Dir. 2000:68
Hanteringen av ubåtsfrågan politiskt och militärt
Dir. 2000:69
Fortsatt utveckling av en kommunal databas samt tvärsektoriell uppföljning och utvärdering av kommunal verksamhet
Dir. 2000:70
Översyn av Sametingets organisation
Dir. 2000:71
Uppföljning av Kommundelegationens ärenden
Dir. 2000:72
Tilläggsdirektiv till Utredningen om erfarenheterna av branden i Göteborg den 29-30 oktober 1998 (Fö 1999:02)
Dir. 2000:73
Tilläggsdirektiv till utredaren (Fi2000:03) av fördelning av tillgångar i samband med reformeringen av AP-fondssystemet
Dir. 2000:74
Behandling av personuppgifter vid allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar samt hyres- och arrendenämnder
Dir. 2000:75
Tilläggsdirektiv till Utredningen om radon i bostäder och vissa lokaler m.m. (M 1999:02)
Dir. 2000:76
Straffansvar för brott mot mänskligheten och andra internationella brott enligt folkrätten
Dir. 2000:77
Tilläggsdirektiv till kommittén om avvecklingen av Civilbefälhavare i Södra civilområdet, Civilbefälhavaren i Mellersta civilområdet och Civilbefälhavaren i Norra civilområdet (Fö 2000:01)
Dir. 2000:78
Stabiliseringspolitik för full sysselsättning vid svenskt medlemskap i valutaunionen
Dir. 2000:79
Nämndemän - rekrytering m.m.
Dir. 2000:80
Inteckning i utländsk valuta, m.m.
Dir. 2000:81
Tilläggsdirektiv till Anhörigkommittén (UD 2000:03)
Dir. 2000:82
Sekretess hos utlandsmyndigheterna, författningsreglering av en central databas hos Migrationsverket samt behandlingen av utlänningar i förvar
Dir. 2000:83
Tilläggsdirektiv till utredningen om ett råd för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor
Dir. 2000:84
Tilläggsdirektiv till utredningen om validering av vuxnas kunskap och kompetens (U 1999:06)
Dir. 2000:85
Frigivningsprövning av livstidsdömda m.m.
Dir. 2000:86
Tillskapande av ett familjemedicinskt institut
Dir. 2000:87
Översyn av Försvarsmaktens stöd till andra myndigheter m.m.
Dir. 2000:88
Översyn av de administrativa reglerna om Lagrådets verksamhet
Dir. 2000:89
Betalningsansvar för företrädare för juridiska personer
Dir. 2000:90
En beredning för rättsväsendets utveckling
Dir. 2000:91
Allmänna arvsfondens och Arvsfondsdelegationens rättsliga ställning m.m.
Dir. 2000:92
Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet
Dir. 2000:93
Tilläggsdirektiv till utredningen om principer för en bättre helhetssyn vid planeringen för civilt försvar och beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred (Fö 1999:04)
Dir. 2000:94
Jordbruksadministrationen
Dir. 2000:95
Granskning av förfarandet vid brottsutredningen i samband med Osmo Vallos dödsfall
Dir. 2000:96
Förbättring av transportsituationen i Stockholmsregionen
Dir. 2000:97
Arbetstid, semester och betald ledighet
Dir. 2000:98
Kontroll och omprövning av beslut om utbetalning i kommunkontosystemet
Dir. 2000:99
Nationell utjämning av verksamhetskostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Dir. 2000:100
Utvärdering av det fria handredskapsfisket m.m.
Dir. 2000:101
Tillsynen över polisen och åklagarväsendet m.m.
Dir. 2000:102
Tilläggsdirektiv till kommittén för allmännyttiga bostadsföretag och bostadssocial utveckling (Fi 2000:01)
Dir. 2000:103
Medborgerligt inflytande m.m. vid förändringar av ägar- eller driftsformer inom vården
Dir. 2000:104
Utredning av vissa arkivfrågor
Dir. 2000:105
Översyn av polisens arbetsuppgifter
Dir. 2000:106
Ett utvidgat skydd mot diskriminering
Dir. 2000:107
Tilläggsdirektiv till kommittén för ett europeiskt skoldatanät - EUN (U 1997:06)
Dir. 2000:108
En förhandlad helhetslösning för Gotlandstrafiken
Dir. 2000:109
Tilläggsdirektiv till utredningen om ekonomiska bestämmelser för enskilda vägar m.m. (N1999:15)
Dir. 2000:110
Torvens roll i ett uthålligt energisystem