Prop. 1898:56
('med för\xad slag till lag om de svenska lapparnes rätt till renbete i Sverige och till lag om renmärken',)
Prop. Prop/1898:2
med förslag till förordning angående skyddskoppympning en i riket
Prop. Prop/1898:3
angående upp¬ låtelse till Norrköpings stad af förra hospitalsläg enheten Hospital sholmen
Prop. Prop/1898:4
angående upp¬ låtelse af kronomark till Jockmocks kommun i Norr¬ bottens län
Prop. Prop/1898:5
angående upp¬ låtelse af kronomark till Arjeplougs kommun i Norr¬ bottens län
Prop. Prop/1898:6
angående för¬ säljning af en till förra militiebostället öfverstå n:ris 2 och 3 i Örebro län hörande lägenhet
Prop. Prop/1898:7
angående för¬ säljning af två under förra militiebostållet s/4 mantal n:o 7 Bro i Upsala län lydande utegor
Prop. Prop/1898:8
angående för¬ höjning i de vaktmästarne hos åtskilliga statsmyndig¬ heter tillerkända löneförmåner
Prop. Prop/1898:9
med förslag till lag om ändrad lydelse af 13 kap. 4 § giftermålsbalken
Prop. Prop/1898:10
med för¬ slag till lag angående ändrad lydelse af 17 kap. 10 § handelsbalken
Prop. Prop/1898:11
med för¬ slag till lag angående ändrad lydelse af 86 § utsöknings- lagen, till lag om ändring i vissa delar af förordningen angående inteckning i fast egendom den 16 juni 1875, till lag angående ändrad lydelse af 51 § konkurslagen, till lag om ändring i vissa delar af förordningen an¬ gående jords eller lägenhets afstående för allmänt behof den 14 april 1866, och till lag angående ändrad lydelse af 71 § i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879
Prop. Prop/1898:12
med förslag till lag, innefattande vissa bestämmelser om beräkning af strafftid, och till lag om ändrad lydelse af 1 § i lagen angående straffarbetes och fängelsestraffs verkställande i enrum den 29 juli 1892
Prop. Prop/1898:13
med förslag till cheeklog, till lag angående ändrad lydelse af 12 § ut- sökningslagen och till lag angående ändrad lydelse af 10 § 4 mom. i förordningen om nya utsökningslagens införande och, hvad i afseende derå iakttagas skall den 10 augusti 1877
Prop. Prop/1898:14
med förslag till lag, innefattande ändring i 2 kap. 3 § kyrkolagen
Prop. Prop/1898:15
med förslag till lag, innefattande tillägg till 15 kap. 18 § kyrkolagen
Prop. Prop/1898:16
med förslag till lag om anteckning i kyrkobok af utrikes slutna äk¬ tenskap
Prop. Prop/1898:17
med förslag till lag angående rätt till erhållande af kyrklig vigsel i visst fall
Prop. Prop/1898:18
angående upp¬ låtelse af jord från kyrkoherdebostället i Anundsjö för¬ samling
Prop. Prop/1898:19
angående för- o säljning och disposition af vissa delar af Asele sockens kyrkplats
Prop. Prop/1898:20
med förslag till lagar angående ändring i vissa delar af förordningarna om kommunalstyrelse på landet, om kommunalstyrelse i stad och om landsting den 21 mars 1862 samt af för¬ ordningen om kommunalstyrelse i Stockholm den 23 maj 1862
Prop. Prop/1898:22
angående upp¬ låtelse till statens jernvägar af ett jordområde från förra hospitalshemmanet Ousby n:o 3 i Kristianstads län
Prop. Prop/1898:23
angående tillstånd för Visby stad att tillbyta sig två jordområden af den utaf Gotlands artillerikår disponerade tyghus¬ planen invid Visby
Prop. Prop/1898:24
angående godtgörelse till jernvägsstyrelsen för förskottsvis utgifven expropriationsersättning för viss till Luleå—Gellivare- banan hörande mark
Prop. Prop/1898:25
med förslag till lag angående ändrad lydelse af § 58 i förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862, sådant detta lagrum lyder enligt förordningen den 2 december 1892
Prop. Prop/1898:26
angående be¬ viljande af vissa förmåner för enskilda jernväg sanlägg¬ ningar
Prop. Prop/1898:27
angående än¬ drad lydelse af punkten 10 i Kongl■ cirkuläret den 22 juni 1877 om ny pensionsreglering för armén
Prop. Prop/1898:28
med förslag till lag angående ändring i vis§a delar af giftermålsbalken, till lag angående ändrad lydelse af 19 kap. 4 § årfda- balken, till lag angående ändrad lydelse af 1 kap. 8 § handelsbalken, till lag angående ändrad lydelse af 70 § utsökning slag en, till lag angående ändrad lydelse af 5 § konkurslagen, till lag om boskilnad, till lag angående ändring i förordningen huru gäld vid dödsfall betalas skall och om urarfvagörelse, så ock angående undan- skiftande af egendom i död makes bo den 18 september 1862, till lag om bodelning vid äktenskapsskilnad, så ock om frånskild hustrus ansvarighet för gäld i boet, samt till lag om ändrad lydelse af 39 och 40 §§ i förordningen angående inteckning i fast egendom den 16 juni 1875
Prop. Prop/1898:29
med förslag till lag om ändrad lydelse af vissa paragrafer i grufve- stadgan den 16 maj 1884
Prop. Prop/1898:30
om tillgodo¬ görande af den kronan tillkommande jordegareandel i grufva
Prop. Prop/1898:31
med förslag till lag om ändrad lydelse af §§ 2 och 5 i förordningen angående allmänt kyrkomöte den 16 november 1863
Prop. Prop/1898:32
med förslag till lag, innefattande vissa bestämmelser om styrkande af hinderslöshet till äktenskap
Prop. Prop/1898:33
med förslag till lag om ändrad lydelse af 18 § i förordningen angående främmande trosbekännare och deras religionsöfning den 31 oktober 1873
Prop. Prop/1898:34
med. förslag till lag om ändrad lydelse af § 30 i lagen angående till¬ sättning af presterliga tjenster den 26 oktober 1883
Prop. Prop/1898:35
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter Maria Christina Blomstedt
Prop. Prop/1898:36
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter ogifta Maria Christina Eriksson
Prop. Prop/1898:38
angående pen- sionsrätten för gevärshandtverkare vid indelta infanteriet
Prop. Prop/1898:39
angående af- . söndring af jord från inegorna till Sandviks f. d. säteri i Sandviks församling af Jönköpings län
Prop. Prop/1898:40
med förslag till lag angående ändrad lydelse af §§ 11, 21, 59 och 73 i förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862
Prop. Prop/1898:41
med förslag till lag angående tillägg till förordningen om kommunal¬ styrelse på landet den 21 mars 1862, innefattande be¬ stämmelser om municipalsamhällen
Prop. Prop/1898:42
med förslag till lag om ändrad lydelse af § 2 mom. 3 och §11 mom. 1 i lagen den 24 maj 1895 angående skyldighet för kom¬ muner och enskilde att fullgöra reqvisitioner för krigs- magtens behof
Prop. Prop/1898:43
angående be¬ redande af lånemedel till fortsatt utveckling af statens telefonväsende
Prop. Prop/1898:45
angående jernväg sanläggningar för statens räkning
Prop. Prop/1898:46
angående upp¬ låtelse af rätt till bearbetande af magnesitförekomster
Prop. Prop/1898:47
angående för¬ säljning till Jönköpings stad af ett område af förra landshöfdingebostället Ryhof
Prop. Prop/1898:48
angående för¬ säljning till Upsala stad af vissa lotter af den kronan tillhöriga s. k. Upsala hof'stalläng i Upsala län
Prop. Prop/1898:50
angående för¬ säljning af två till kungsgården <3% mantal Ribbingelund n:o 1 i Södermanlands län hörande utängar
Prop. Prop/1898:51
angående försälj¬ ning af två under länsmansbostället ■£• mantal Boberg n:o 1 i Östergötlands län lydande lägenheter
Prop. Prop/1898:52
angående afskrif¬ ning af den från viss jord inom Skåne m. fl. provinser utgående kyrkotionden
Prop. Prop/1898:53
angående upp¬ hörande af den i Skåne, Halland och Blekinge utgående helgonskyld
Prop. Prop/1898:54
angående upp¬ hörande af den i Göteborgs och Bohus län utgående land¬ skyld
Prop. Prop/1898:55
med förslag till lag angående försäkring för beredande af pension eller lifränta
Prop. Prop/1898:57
angående stats¬ verkets öfvervägande af rusthållares skyldighet att bekosta rustning shästs skoning under tjenstgöring
Prop. Prop/1898:58
angående beredande af medel till fullbordande af de beslutade nya kasernetablissementen
Prop. Prop/1898:59
med förslag till lag om ändrad lydelse af vissa delar af värnpligtslagen
Prop. Prop/1898:60
ifråga om vilkor en för tillgodonjutande af Uddevalla—Vener sborg—Herr- Ijunga jemn äg saktiebolag beviljade lånejör maner
Prop. Prop/1898:61
angående jord- afsöndring från förra majorsbostället 6 mantal Gudhem n:is 1—9 i Gudhems socken och Gudhems härad af Skaraborgs län för utvidgning af Gudhems församlings kyrkogård
Prop. Prop/1898:62
angående afsön¬ dring från länsmansbostället ett hälft mantal Stenlim n:o 3 Stommen i Stenums socken och Valle härad af Skaraborgs län
Prop. Prop/1898:64
med förslag till lag med vissa bestämmelser angående enskilda banker, som af stått från sedelutgifning srätt
Prop. Prop/1898:65
angående anvisande af medel till odlingslänefonden m. in.
Prop. Prop/1898:66
angående tionde- frihet för Höganäs stenkolsverk
Prop. Prop/1898:67
angående upp¬ låtelse till Venersborgs stad af vissa delar af tomterna nås 428 och 429 i qvarteret Blomman der i staden m. in.
Prop. Prop/1898:68
angående upp¬ låtelse af mark och virke från kronoparker till sanatorier
Prop. Prop/1898:69
angående statsanslag för utvidgande af en skeppsdocka å Lind¬ holmen invid Göteborg
Prop. Prop/1898:70
angående anslag till bestridande af kostnaderna för det skandina¬ viska naturforskaremötet i Stockholm år 1898
Prop. Prop/1898:71
angående anslag till bestridande af kostnader för en gradmätning d Spets¬ bergen
Prop. Prop/1898:72
angående för¬ säljning af vissa under förra militiebostället -J-f mantal Hvellinge n:ris 22 och 30 i Malmöhus län lydande gatehus
Prop. Prop/1898:73
angående för¬ säljning af egendomen Nefvitshög n:o 15, ett kronobete, i Malmöhus län
Prop. Prop/1898:74
angående under¬ stöd. åt förre extra skogsbevakaren G. Karlsson från Malåträsk
Prop. Prop/1898:75
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter handlanden L. M. Welander från Skilling ang d
Prop. Prop/1898:76
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter förre fanjunkaren Johan Johansson Berggren
Prop. Prop/1898:77
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter Sofia Amalia Lundman
Prop. Prop/1898:78
angående pen¬ sion åt portvakten vid allmänna garnisonssjukhuset i Stock¬ holm TJ. Pettersson
Prop. Prop/1898:79
angående pension åt kokerskan vid allmänna garnisonssjukhuset i Stockholm M. Nilsson
Prop. Prop/1898:80
angående upp¬ hörande af de Schenäs och Braborgs kungsgårdar till¬ kommande andelar af vinternotfisket i Bråviken
Prop. Prop/1898:81
angående de kongl. teatrarne
Prop. Prop/1898:83
angående upp¬ låtande åt aktiebolaget Gellivare Malmfält af kronan tillhörig mark i Norrbottens län m. m.
Prop. Prop/1898:84
angående upp¬ låtelse till statens jernvägar af ett jordområde från kungsladugården As kloster n:o 1 i Hallands län
Prop. Prop/1898:85
angående upp¬ låtelse till statens jemn äg ar af ett jordområde från Alnarps kungsgård i Malmöhus län underlydande gatuhusen n:ris 12, 13 och 14 Lomma
Prop. Prop/1898:86
angående en väganläggning mellan Tärna och riksgränsen
Prop. Prop/1898:87
angående upp¬ förande af nytt posthus i Malmö in. in.
Prop. Prop/1898:88
angående öfverflytt¬ ning afl ett anslagsbelopp från en institution till en annan vid universitetet i Lund
Prop. Prop/1898:89
angående ändring i gällande bestämmelser om rätt för generaldirektören och ordföranden i medicinalstyrelsen till erhållande af pension å allmänna indragningsstaten
Prop. Prop/1898:90
om ändring i nådiga förordningen angående bevillning af fast egen¬ dom samt af inkomst den 3 december 1897
Prop. Prop/1898:91
angående anläggande af ett jernvägsspår frän Gellivare station till Koskulls kulle
Prop. Prop/1898:92
angående bere¬ dande af ytterligare medel till förekommande och häm¬ mande af tuberkelsjukdomar hos nötkreaturen
Prop. Prop/1898:94
med förslag till lag, innefattande särskilda bestämmelser om vissa aktie¬ bolag, som drifva lånerörelse
Prop. Prop/1898:95
med förslag till förordning angående vissa bestämmelser rörande sjöfarten och gränstrafiken mellan Sverige och Norge
Prop. Prop/1898:96
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter enkan Brita Kristina Nyländer
Prop. Prop/1898:97
angående jord- afsöndring från den till indragna förra öfverstebostället Kastellegården n:o 1 om 6 mantal i Ytterlig och Rödbo socknar, Inlands södre härad af Göteborgs och Bohus län hörande lägenheten Högen
Prop. Prop/1898:98
angående uppe¬ hållande af verksamheten å kongl. operan rn. m.