Dir. 2016:1
Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv
Dir. 2016:3
Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi
Dir. 2016:4
Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade
Dir. 2016:5
Ansvar för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna
Dir. 2016:6
Tilläggsdirektiv till kommittén om radio och tv i allmänhetens tjänst
Dir. 2016:7
Tilläggsdirektiv till Utredningen om utbildning för nyanlända (U 2015:12)
Dir. 2016:8
Lagliga vägar för att söka asyl i EU
Dir. 2016:9
En mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada
Dir. 2016:10
Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - översyn av föräldraförsäkringen
Dir. 2016:11
Tilläggsdirektiv till Mediegrundlagskommittén (Ju 2014:17)
Dir. 2016:12
Tilläggsdirektiv till Integritetskommittén
Dir. 2016:13
Tilläggsdirektiv till 2014 års vårdnadsutredning (Ju 2014:14)
Dir. 2016:14
Tilläggsdirektiv till Medieutredningen
Dir. 2016:15
Dataskyddsförordningen
Dir. 2016:16
Tilläggsdirektiv till Polisutbildningsutredningen (Ju 2015:03)
Dir. 2016:17
Tilläggsdirektiv till utredningen om en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen
Dir. 2016:18
Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling
Dir. 2016:19
Tilläggsdirektiv till Utredningen om utbildning för nyanlända (U 2015:12)
Dir. 2016:20
Moderna regler om beslag och husrannsakan
Dir. 2016:21
Genomförande av EU:s direktiv om skydd av personuppgifter vid brottsbekämpning, brottmålshantering och straffverkställighet
Dir. 2016:22
Genomförande av direktiv om användning av passageraruppgiftssamlingar
Dir. 2016:23
En effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation
Dir. 2016:24
Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå
Dir. 2016:26
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av möjligheter till föräldraledighet för statsråd
Dir. 2016:27
Tilläggsdirektiv till Utredningen om anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning
Dir. 2016:28
Villkorlig frigivning
Dir. 2016:29
Genomförande av EU-direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem
Dir. 2016:30
Tilläggsdirektiv till Kommittén om insyn i finansiering av partier (Ju 2014:15)
Dir. 2016:31
En modern brottmålsprocess anpassad även för stora mål
Dir. 2016:32
Enhetliga och effektiva system för miljötillsyn och sanktioner
Dir. 2016:33
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av 3:12-reglerna
Dir. 2016:34
Utredning om ekonomiska styrmedel för el och värmeproduktion inom EU ETS och ekonomiska styrmedel för avfallsförbränning
Dir. 2016:35
Tilläggsdirektiv till 2014 års människohandelsutredning (Ju 2014:22)
Dir. 2016:36
Hemlig dataavläsning
Dir. 2016:37
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en
Dir. 2016:38
Skyddet för företagshemligheter
Dir. 2016:39
Kommittédirektiv: Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning
Dir. 2016:40
Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen
Dir. 2016:41
En ändamålsenlig reglering för biobanker
Dir. 2016:42
Förstärkt skydd för uppgifter som rör ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i
Dir. 2016:43
Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju2014:18)
Dir. 2016:44
Tilläggsdirektiv till Kulturskoleutredningen
Dir. 2016:45
Översyn av regelverken för forskningsetik och gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård
Dir. 2016:46
Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26)
Dir. 2016:47
Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige år 2015
Dir. 2016:48
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2016:49
Marknadskontrollmyndigheter och deras befogenheter och sanktionsmöjligheter
Dir. 2016:50
Tilläggsdirektiv till utredningen Att vända frånvaro till närvaro – en utredning om problematisk elevfrånvaro (U 2015:11)
Dir. 2016:51
Tillit i styrningen
Dir. 2016:52
Dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde
Dir. 2016:53
Skatt på tungmetaller och andra hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatten
Dir. 2016:54
Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14)
Dir. 2016:55
Tilläggsdirektiv till Paketreseutredningen
Dir. 2016:56
Det statliga åtagandet för en väl fungerande arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens uppdrag
Dir. 2016:57
Genomförande av EU-direktivet om oskuldspresumtionen och EU-direktivet om rättssäkerhetsgarantier för misstänkta och tilltalade barn
Dir. 2016:58
Översyn av mervärdesskattelagstiftningen
Dir. 2016:59
Finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital
Dir. 2016:61
Utvärdering av bidragsbrottslagen
Dir. 2016:62
Översyn av statens stöd till trossamfund
Dir. 2016:63
Personuppgiftsbehandling inom utbildningsområdet
Dir. 2016:64
Tilläggsdirektiv till Utredningen om nätdroger m.m.
Dir. 2016:65
Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål
Dir. 2016:66
Initiativet Fossilfritt Sverige
Dir. 2016:68
Energisparlån
Dir. 2016:69
Genomförande av avtalen om amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige
Dir. 2016:70
Gräsrotsfinansiering
Dir. 2016:71
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2016:72
Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden (Ju 2015:13)
Dir. 2016:73
En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Dir. 2016:74
EU-bodelning
Dir. 2016:75
Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet
Dir. 2016:77
Tilläggsdirektiv till Utredningen om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv (A 2016:01)
Dir. 2016:78
Läsfrämjande insatser i och utanför skolan
Dir. 2016:80
Alkoholhaltiga preparat avsedda för förtäring och vissa marknadsföringsfrågor
Dir. 2016:81
Tilläggsdirektiv till Hjälpmedelsutredningen
Dir. 2016:83
En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring
Dir. 2016:84
Ett reklamlandskap i förändring
Dir. 2016:85
Samordning av särskilda persontransporter
Dir. 2016:86
Tilläggsdirektiv till 2015 års skolkommission
Dir. 2016:87
Tilläggsdirektiv till Utredningen organisation för utredningar om oredlighet i forskning (U 2015:07)
Dir. 2016:88
Beräkning av skattetillägg
Dir. 2016:89
Rekryteringen av ordinarie domare
Dir. 2016:90
Tilläggsdirektiv till Klimatanpassningsutredningen
Dir. 2016:91
Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
Dir. 2016:92
Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats
Dir. 2016:93
Konstnärernas villkor
Dir. 2016:94
Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa sanktionsrättsliga åtaganden mot terrorism och finansiering av terrorism
Dir. 2016:96
Tilläggsdirektiv till Vägslitageskattekommittén
Dir. 2016:97
Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning
Dir. 2016:98
Rättsliga förutsättningar för en digitalt samverkande förvaltning
Dir. 2016:100
En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion
Dir. 2016:101
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2016:102
Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner
Dir. 2016:103
Behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga
Dir. 2016:104
Stärkt rättssäkerhet och effektiv handläggning i ärenden och mål om socialförsäkring
Dir. 2016:105
Tilläggsdirektiv till Nya apoteksmarknadsutredningen (S 2015:06)
Dir. 2016:107
Tilläggsdirektiv till utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad (U 2015:09)
Dir. 2016:108
Inrättande av en jämställdhetsmyndighet
Dir. 2016:109
Gröna obligationer
Dir. 2016:111
Radio och tv i allmänhetens tjänst
Dir. 2016:112
Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen
Dir. 2016:113
En modern reglering av godstransporter till sjöss
Dir. 2016:114
Översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen
Dir. 2016:115
Ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner
Dir. 2016:116
Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk
Dir. 2016:117
Tilläggsdirektiv till Utredningen nationell