SOU 1988:1
Översyn av utlänningslagen
SOU 1988:2
Kortare väntan
SOU 1988:3
None
SOU 1988:4
Kunskapsöverföring genom företagsutveckling
SOU 1988:6
Provning och kontroll i internationell samverkan
SOU 1988:7
Frihet från ansvar : om legalitetsprincipen och om allmänna grunder för ansvarsfrihet : slutbetänkande
SOU 1988:8
En ny skyddslag
SOU 1988:9
Sverigeinformation och kultursamarbete
SOU 1988:10
Rätt adress
SOU 1988:11
Öppenhet och minne
SOU 1988:12
Civil personal i försvaret
SOU 1988:13
Handel med optioner och terminer
SOU 1988:14
Översyn av bostadsrättslagen m. m.
SOU 1988:15
Medborgarkommissionens rapport om svensk vapenexport
SOU 1988:16
SÄPO : Säkerhetspolisens inriktning och organisation : delbetänkande
SOU 1988:17
Reklamskatt
SOU 1988:18
Rapport
SOU 1988:19
U-lands- och biståndsinformation
SOU 1988:20
En förändrad ansvarsfördelning och styrning på skolområdet
SOU 1988:21
Ny taxeringslag - reformerad skatteprocess : slutbetänkande
SOU 1988:22
Ny taxeringslag - reformerad skatteprocess : slutbetänkande
SOU 1988:23
SIIESTA
SOU 1988:24
Lotteri i radio och TV betänkande
SOU 1988:25
Förnyelse och utveckling : en rapport om ökad samverkan mellan stat och kommun : delbetänkande
SOU 1988:26
Frikommunförsöket : en rapport om försöksverksamheten med ökad kommunal självstyrelse : [delbetänkande]
SOU 1988:27
Lönegarantin och förmånsrättsordningen : om lönegarantins betydelse för det ökade antalet företagskonkurser : slutbetänkande
SOU 1988:28
Videovåld : en rapport från Våldsskildringsutredningen
SOU 1988:29
Förnyelse av kreditmarknaden : slutbetänkande
SOU 1988:30
Arbetsdomstolen
SOU 1988:31
Upphovsrätt
SOU 1988:32
Läge för vindkraft
SOU 1988:33
Släpp kopiorna fria
SOU 1988:34
Dalälven : en miljösatsning : rapport från Dalälvsdelegationen
SOU 1988:35
Offentlig lönestatistik : behov och produktionsformer : delbetänkande från 1987 års lönekommitté
SOU 1988:36
Effektiv statlig lokalförsörjning
SOU 1988:37
Statens ansvar för spridning och visning av värdefull film
SOU 1988:38
Ägande och inflytande i svenskt näringsliv : huvudbetänkande
SOU 1988:39
Mål och resultat
SOU 1988:40
Föräldrar som förmyndare
SOU 1988:41
Tidig och samordnad rehabilitering
SOU 1988:42
Statens roll vid finansiering av export
SOU 1988:43
Folk- och bostadsräkningar i framtiden : delbetänkande
SOU 1988:44
Kontroll av kemiska produkter och varor betänkande
SOU 1988:45
Vissa internationella skattefrågor
SOU 1988:46
Tillfällig handel
SOU 1988:47
Kommunalt stöd till de politiska partierna : delbetänkande
SOU 1988:48
Reformerat presstöd
SOU 1988:49
Arbetsmarknadsstriden : en kartläggning av arbetsmarknadskonflikter i det moderna samhället
SOU 1988:50
Arbetsmarknadsstriden 4en kartläggning av arbetsmarknadskonflikter i det moderna samhället.
SOU 1988:51
Ut med musiken : slutrapport från Centrala musikkommittén om musiklivets regionalisering
SOU 1988:52
Att följa medieutvecklingen
SOU 1988:53
Domarbanan
SOU 1988:54
Om semester
SOU 1988:55
Hushållens skuldsättning
SOU 1988:56
Export av farliga varor
SOU 1988:57
Pensionssystemets stabilitet : [en samhällsekonomisk analys av värdesäkring och långsiktig stabilitet i det svenska pensionssystemet] : rapport till Pensionsberedningen
SOU 1988:58
Utrikesförvaltningens inriktning och organisation
SOU 1988:59
Riksgäldskontoret - från Riksdagens verk till Regeringens myndighet : delbetänkande från Riksgäldskommittén
SOU 1988:60
Tänk ekonomiskt - betala skatten i tid
SOU 1988:61
Miljömärkning av produkter
SOU 1988:62
Storstadstrafik
SOU 1988:63
Kommission och dylikt : sakrättsliga frågor vid kommission, återtagandeförbehåll, konsignation, legotillverkning och kommissionärsbolag : [slutbetänkande]
SOU 1988:64
Integritetsskyddet i informationssamhället : delbetänkande
SOU 1988:65
Pensionärerna - inflytande och medbestämmande
SOU 1988:66
Köp av byggnad på ofri grund, m.m. : slutbetänkande
SOU 1988:67
Kommunalt stöd till ungdomsorganisationerna : delbetänkande
SOU 1988:68
De botaniska trädgårdarnas verksamhet och finansiering
SOU 1988:69
FoU vid regionala högskolor : underlagsmaterial från 1987 års regionalpolitiska kommitté