Ds 2009:1
Förslag till ändring av signalspaningslagen
Ds 2009:2
Skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Ds 2009:3
Fordonsbesiktning
Ds 2009:4
Översyn av vissa mediemyndigheter - en effektivare administration
Ds 2009:5
Författningsändringar med anledning av VIS-förordningen
Ds 2009:6
Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet
Ds 2009:7
Effektivare regler och bättre beslutsunderlag för arbetsmarknadspolitiken
Ds 2009:8
Genomförandet av delar av Prümrådsbeslutet
Ds 2009:9
Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret
Ds 2009:10
Stärkt finanspolitiskt ramverk - översyn av budgetlagens bestämmelser om utgiftstak
Ds 2009:11
Oberoendet i den kommunala revisionen
Ds 2009:12
Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands
Ds 2009:13
Konsumenttjänster m.m.
Ds 2009:14
Konsumentombudsmannen - en översyn
Ds 2009:15
En enklare ledighetslagstiftning
Ds 2009:16
Produktsäkerhet vid offentliga tjänster
Ds 2009:17
Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism
Ds 2009:18
Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen
Ds 2009:19
Insatser för en alkohol- och narkotikafri graviditet
Ds 2009:20
Rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux
Ds 2009:21
Bortom krisen. Om ett framgångsrikt Sverige
Ds 2009:22
Genomförande av FN:s vapenprotokoll m.m.
Ds 2009:23
Det nya punktskattedirektivet
Ds 2009:24
Effektivare skatter på klimat- och energiområdet
Ds 2009:25
Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet
Ds 2009:26
Förbättringar i arbetslöshetsförsäkringen
Ds 2009:27
Ny lag om ekologisk produktion
Ds 2009:28
Ny delgivningslag m.m.
Ds 2009:29
Återbetalningsskyldighet i straffrättsliga förfaranden, m.m.
Ds 2009:30
Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet
Ds 2009:31
Patientnämnderna - begränsning av sekretessbrytande bestämmelse
Ds 2009:32
Teknisk sprit m.m.
Ds 2009:33
Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen m.m.
Ds 2009:34
Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning
Ds 2009:35
Vad kräver krisen av främjandet?
Ds 2009:36
Upphandling från statliga och kommunala företag
Ds 2009:37
Nya avfallsregler
Ds 2009:38
Myndigheternas skrivregler (sjunde utökade upplagan)
Ds 2009:39
Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet
Ds 2009:40
Vissa samepolitiska frågor
Ds 2009:41
Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården
Ds 2009:42
Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare
Ds 2009:43
Närvaroliggare och kontrollbesök - En utvärdering och förslag till utvidgning
Ds 2009:44
Vidareutnyttjande av handlingar - genomförande av PSI-direktivet
Ds 2009:45
Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen - kompletterande förändringar i lagen om allmän försäkring
Ds 2009:46
Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen - temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen
Ds 2009:47
Reformen skydd mot olyckor
Ds 2009:48
Pionjärbanor för spårbilar
Ds 2009:49
Vissa apoteksfrågor
Ds 2009:50
Statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer
Ds 2009:51
Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering
Ds 2009:52
Uppehållstillstånd för skyddspersoner
Ds 2009:53
Detta är pensionsöverenskommelsen
Ds 2009:54
Lag- och förordningsändringar för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG
Ds 2009:55
En ny försäkringsrörelselag
Ds 2009:56
Statsluftfarten
Ds 2009:57
Nytt EG-direktiv om tidsdelat boende m.m.
Ds 2009:58
Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m.
Ds 2009:59
Exportkontroll m.m. av produkter med dubbla användningsområden
Ds 2009:60
Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag - övervägande och förslag
Ds 2009:61
Leveransplikt för elektroniska dokument
Ds 2009:62
Placering av barn över nationsgränser med stöd av Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention m.m.
Ds 2009:63
Sveriges femte nationalrapport om klimatförändringar
Ds 2009:63
Sweden's fifth National Communication on Climate Change
Ds 2009:65
Enklare lagtext om miljökonsekvensbeskrivningar
Ds 2009:66
Remissammanställning - Förtroendeutredningens betänkande (SOU 2008:106) Ökat förtroende för domstolarna - strategier och förslag
Ds 2009:67
Ny konsumentkreditlag
Ds 2009:68
Driftsstöd till dagspressen
Ds 2009:69
Strategisk uppföljning av En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013