SOU 1944:1
Jordbruksbefolkningens levnadskostnader utredning
SOU 1944:2
Betänkande med förslag angående långtjänstunderbefäl m. m
SOU 1944:3
Betänkande angående nykterhetstillståndet under krigsåren
SOU 1944:4
Promemoria med förslag till lag med bestämmelser om allmänna behörighetsvillkor för vissa kommunala uppdrag m. m.
SOU 1944:5
Betänkande med förslag till civilförsvarslag m. m
SOU 1944:6
Betänkande med förslag till byordningar och instruktioner för ordningsmännen i lappbyarna
SOU 1944:7
Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering
SOU 1944:8
Betänkande med förslag angående revision av riksdagens arbetsformer
SOU 1944:9
Processlagberedningens förslag till lag om införande av nya rättegångsbalken m. m
SOU 1944:10
Processlagberedningens förslag till lag om införande av nya rättegångsbalken m. m
SOU 1944:11
Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen. D. 4,
SOU 1944:12
Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering
SOU 1944:13
Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering
SOU 1944:14
Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering
SOU 1944:15
Socialvårdskommitténs betänkande
SOU 1944:16
Socialvårdskommitténs betänkande
SOU 1944:17
Betänkande med förslag till åtgärder för främjandet av litteraturtjänsten inom de tekniska fackområdena
SOU 1944:18
Betänkande med förslag till vägtrafikstadga m. m
SOU 1944:19
Om inrättande av ett samhällsvetenskapligt forskningsråd
SOU 1944:20
1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar
SOU 1944:21
1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar
SOU 1944:22
1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar
SOU 1944:23
1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar
SOU 1944:24
Betänkande med förslag rörande revision av lagstiftningen om kvinnas behörighet att innehava statstjänst och annat allmänt uppdrag
SOU 1944:25
Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering
SOU 1944:26
Befolkningspolitik i utlandet : en redogörelse
SOU 1944:27
Betänkande med utredning och förslag angående rätten till vissa uppfinningar m. m
SOU 1944:28
1941 års reumatikervårdssakkunnigas betänkande
SOU 1944:29
Socialutbildningssakkunniga
SOU 1944:30
Ungdomsvårdskommitténs betänkande
SOU 1944:31
Ungdomsvårdskommitténs betänkande
SOU 1944:32
Slututlåtande
SOU 1944:33
Socialvårdens omfattning och kostnader efter 1930 : en statistisk översikt
SOU 1944:34
Socialvårdskommitténs betänkande
SOU 1944:35
Betänkande med förslag till lag om skyldighet för innehavare av järnväg eller spårväg att hålla stängsel
SOU 1944:36
Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering
SOU 1944:37
Kommunindelningskommittén
SOU 1944:38
Betänkande angående ordnandet av civilanställning för avgående fast anställt manskap vid försvaret
SOU 1944:39
Betänkande med förslag i anledning av utredning rörande tillstånd för juridiska personer att utöva yrkesmässig automobiltrafik
SOU 1944:40
Promemoria angående socialvården under krig
SOU 1944:41
Förslag till handledning i sexualundervisning för lärare i folkskolor
SOU 1944:42
1943 års riksteaterutrednings betänkande och förslag angående Riksteaterns omorganisation m. m
SOU 1944:43
Betänkande med förslag till inrättande av ett forskningsråd på jordbrukets område
SOU 1944:44
Betänkande med förslag rörande utnyttjandet av ingenjörtekniskt utbildad personal inom försvarsväsendet och därmed sammanhängande frågor
SOU 1944:45
Betänkande med förslag till åtgärder för den jordbrukstekniska forskningens och upplysningsverksamhetens ordnande
SOU 1944:46
Betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 18 juni 1926 om delning av jord å landet samt lag om sammanläggning av fastigheter å landet m. m
SOU 1944:47
Betänkande
SOU 1944:48
Betänkande med förslag till allmän ordningsstadga m. m
SOU 1944:49
Betänkande angående organisationen av garnisonssjukvården i Stockholm
SOU 1944:50
Strafflagberedningens betänkande angående verkställigheten av frihetsstraff m. m
SOU 1944:51
Betänkande i abortfrågan
SOU 1944:52
Folkbokföringskommitténs betänkande med förslag till omorganisation av folkbokföringen
SOU 1944:53
Betänkande med förslag till förstatligande av polisväsendet i riket och åklagarväsendet i rikets städer
SOU 1944:54
Betänkande med förslag till förstatligande av polisväsendet i riket och åklagarväsendet i rikets städer
SOU 1944:55
Betänkande rörande organisatoriska åtgärder för den medicinska forskningens främjande
SOU 1944:56
Betänkande med förslag angående den statsunderstödda torrläggningsverksamheten
SOU 1944:57
Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering
SOU 1944:58
Utredning och förslag angående förhållandet mellan arbetsuppgifter och löneställning för personal vid Statens järnvägars smalspåriga bandelar
SOU 1944:59
Betänkande med förslag till ändrad semesterlagstiftning
SOU 1944:60
Fångvårdsstyrelsens utredning angående fångvårdspersonalens utbildning och rekrytering m. m.
SOU 1944:61
Betänkande med utredning och förslag angående tandvården vid försvarsväsendet
SOU 1944:62
1944 års allmänna skattekommitté. 1,
SOU 1944:63
Betänkande med förslag till det militära uppskovsväsendets ordnande
SOU 1944:64
Betänkande med förslag till reglering av anställnings- och avlöningsförhållandena för folkskolans överlärare m. m
SOU 1944:65
Jordbrukets framtida tillgång på arbetskraft : utredning
SOU 1944:66
1944 års militärsjukvårdskommittés betänkande
SOU 1944:67
Betänkande med förslag rörande ändring av gällande bestämmelser i fråga om prästutbildningen
SOU 1944:68
Betänkande
SOU 1944:69
Straffrättskommitténs betänkande med förslag till lagstiftning om brott mot staten och allmänheten