SOU 1947:1
Kollektiv tvätt
SOU 1947:2
Betänkande angående fiskerinäringens efterkrigsproblem samt den prisreglerande verksamheten på fiskets område
SOU 1947:3
Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft
SOU 1947:4
Betänkande med förslag till standardtariffer för detaljdistribution av elektrisk kraft
SOU 1947:5
1944 års militärsjukvårdskommittés betänkande
SOU 1947:6
Betänkande med förslag till geofysiskt observatorium i Kiruna m. m.
SOU 1947:7
Betänkande med förslag angående lantmäteripersonalens organisation samt avlöningsförhållanden m. m
SOU 1947:8
Betänkande med förslag angående fiskets administration m. m
SOU 1947:9
Betänkande om tandläkarutbildningens ordnande m. m. D. 3,
SOU 1947:10
Betänkande med förslag rörande civilförsvarets organisation m.m
SOU 1947:11
1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar
SOU 1947:12
Ungdomsvårdskommitténs betänkande
SOU 1947:13
Betänkande med utredning rörande Riksräkenskapsverkets organisation
SOU 1947:14
Handeln med olja
SOU 1947:15
Betänkande med förslag till lönereglering för övningslärare
SOU 1947:16
Förslag till konvention mellan Sverige, Danmark och Norge om erkännande och verkställighet av domar i brottmål m. m.
SOU 1947:17
Ungdomsvårdskommitténs betänkande
SOU 1947:18
Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande
SOU 1947:19
Kompetensfordringar för statliga, vissa halvstatliga och kommunala tjänster samt sådana yrken och befattningar, för vilkas utövande kräves av statlig myndighet utfärdad behörighetsförklaring eller legitimation : sammanställning
SOU 1947:20
Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft
SOU 1947:21
Socialvårdskommitténs betänkande
SOU 1947:22
Betänkande med förslag till ändrad lagstiftning angående handel med skrot, lump och begagnat gods
SOU 1947:23
1945 års lönekommitté
SOU 1947:24
Betänkande rörande ett centralt arbetsmarknadsorgan
SOU 1947:25
1945 års akademikerutredning
SOU 1947:26
Slutbetänkande
SOU 1947:27
Betänkande med förslag till ändrad ordning beträffande vissa helgdagar.
SOU 1947:28
Stuveriverksamheten i svenska hamnar
SOU 1947:29
Välfärdsanordningar för sjöfolk i hamn
SOU 1947:30
Betänkande med förslag till lag om regionkommuner m. m
SOU 1947:31
Betänkande med förslag angående utbildning av befäl för handelsflottan m. m
SOU 1947:32
Utredning med synpunkter på sågverksdriften i Norrland och förslag angående inrättande av en central sågverksskola
SOU 1947:33
Redogörelse i sammandrag för utredning rörande planering av jordbruket och skogsbruket i Nedertorneå kommun
SOU 1947:34
1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar
SOU 1947:35
Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft
SOU 1947:36
Vid andra riksskogstaxeringen av Norrland åren 1938-42 använd metodik och härom vunna erfarenheter redogörelse
SOU 1947:37
1945 års skogshärbärgesutrednings betänkande
SOU 1947:38
Lagberedningens förslag till jordabalk
SOU 1947:39
Sverges familjenamn 1920 Suppl. nr 7 /förteckning.
SOU 1947:40
Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft
SOU 1947:41
Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen. D. 7,
SOU 1947:42
Betänkande angående organisationen av försöksverksamheten på jordbrukets område
SOU 1947:43
Betänkande med förslag om upphävande av äldre giftermålsbalken
SOU 1947:44
Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande
SOU 1947:45
Polisen och allmänheten
SOU 1947:46
Betänkande angående familjeliv och hemarbete
SOU 1947:47
Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar
SOU 1947:48
Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
SOU 1947:49
1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. 10,
SOU 1947:50
Sysselsättningsförhållandena inom varuhandeln : företagsinventering
SOU 1947:51
Betänkande om granskning och antagning av läroböcker
SOU 1947:52
Möbler
SOU 1947:53
Kommunallagskommitténs betänkande
SOU 1947:54
Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft
SOU 1947:55
Utredning med förslag angående utbildning av lärare för industri och hantverk vid anstalter för yrkesundervisning m. m
SOU 1947:56
Utredning angående organisationen av den finska församlingen i Stockholm samt de tyska församlingarna i Stockholm och Göteborg m. m.
SOU 1947:57
Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
SOU 1947:58
Betänkande angående reglering av anställningsförhållandena för viss civil personal inom statsförvaltningen
SOU 1947:59
Betänkande med förslag angående forsknings- och försöksverksamheten samt undervisningen på mejerinäringens område m. m
SOU 1947:60
Förslag till tryckfrihetsförordning
SOU 1947:61
Betänkande
SOU 1947:62
Fiskredskapsförsäkring betänkande
SOU 1947:63
Betänkande med förslag till byggande av fiskehamnar.
SOU 1947:64
Betänkande och förslag rörande dövstumundervisningen
SOU 1947:65
Arbetstidsutredningens betänkande
SOU 1947:66
Organisatoriska åtgärder till främjande av medicinsk forskning
SOU 1947:67
Betänkande med förslag angående utbyggnad av Lantbruks-, Skogs- och Veterinärhögskolorna
SOU 1947:68
Betänkande med utredning och förslag angående utbildningen av lantmätare och lantbruksingenjörer
SOU 1947:69
Utbildning av lärare för utvecklingshämmade och svårfostrade barn jämte förslag till inrättande av ett statens speciallärarinstitut
SOU 1947:70
None
SOU 1947:71
Återfall i brott åren 1921-1940 en statistisk undersökning
SOU 1947:72
Betänkande med förslag angående försvarets organisation
SOU 1947:73
Betänkande med förslag angående försvarets organisation. D. 2,
SOU 1947:74
Råd och anvisningar rörande utformning av ålderdomshem, hem för kroniskt sjuka, vårdhem för lättskötta sinnessjuka samt folktandvårdspolikliniker
SOU 1947:75
1945 års universitetsberedning
SOU 1947:76
Kommunal upplysningsverksamhet
SOU 1947:77
Rekommendationer för konstruktiv beräkning av jordbruksbyggnader
SOU 1947:78
Betänkande angående klassificering av trafikanstalterna vid Post- och Telegrafverken samt Statens järnvägar
SOU 1947:79
Betänkande med förslag angående Riksdagens arbetsformer och därmed sammanhängande frågor
SOU 1947:80
Redogörelse för arbetsformerna i främmande länders parlament
SOU 1947:81
Betänkande angående åtgärder mot spekulation i vattenkraft m. m.
SOU 1947:82
Betänkande med förslag till ordnandet av den sociala jordbrukskreditgivningen m. m
SOU 1947:83
Jordbrukets maskinhållning
SOU 1947:84
Betänkande med förslag om utdelningsstopp och spärrkontoavsättning för aktiebolagen
SOU 1947:85
Betänkande med förslag rörande vissa frågor avseende det inrikes trafikväsendet
SOU 1947:86
Betänkande med förslag till omläggning av den statliga kreditgivningen för bostads- och jordbruksändamål till en statlig kreditgarantigivning
SOU 1947:87
Betänkande med förslag till ny lagstiftning om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet