SOU 1930:1
Jordbruksutredningens betänkanden. 1,
SOU 1930:2
Jordbruksutredningens betänkanden
SOU 1930:3
Skydd för äldre kulturföremål
SOU 1930:4
Jordbruksutredningens betänkanden
SOU 1930:5
Förslag till vissa ändringar i vallagen för skyddande av partibeteckningar
SOU 1930:6
Gränsen för Sveriges territorialvatten : utredning
SOU 1930:7
Betänkande med förslag till lotsförordning samt andra författningar och föreskrifter rörande lotsverket
SOU 1930:8
Domänverkets omfattning, uppgifter och organisation utredning och förslag
SOU 1930:9
Betänkande med förslag angående ordnande av den lägre lantbruksundervisningen
SOU 1930:10
Utredning och förslag beträffande åtgärder för ökad användning av svenska lantbruksprodukter vid allmänna inrättningar m. m.
SOU 1930:11
Utkast till lagbestämmelser om befraktning (5 kap. 109-168 § sjölagen)
SOU 1930:12
Utredning rörande Sveriges försvarspolitiska läge samt behov av försvarskrafter
SOU 1930:13
Utredning angående kommunalförvaltningens ordnande i städerna efter processreformens genomförande
SOU 1930:14
Utredning och förslag rörande praktiska bildningslinjer på realskolans åldersstadium
SOU 1930:15
Statistiska undersökningar samt kostnadsberäkningar
SOU 1930:16
Betänkanden med förslag angående skärpta kontrollföreskrifter rörande landsfiskalers och med dem jämställda befattningshavares medelsförvaltning m. m.
SOU 1930:17
Betänkande med förslag till allmänt avlöningsreglemente för ordinarie tjänstemän, tillhörande den civila statsförvaltningen
SOU 1930:18
Distriktsveterinärlönesakkunnigas utredning och förslag beträffande ordnandet av distriktsveterinärernas anställnings- och avlöningsförhållanden
SOU 1930:19
Utredning angående beredande av större möjlighet för skoldistrikt, att vid minskning av antalet barn indraga skolor och skolavdelningar
SOU 1930:20
Betänkande med förslag till lönereglering för befattningshavare vid undervisningsväsendet
SOU 1930:21
Betänkande angående granskning av för vissa sjukhus gällande särbestämmelser
SOU 1930:22
Medicinalstyrelsens utlåtande och förslag till epizootilag och epizootiförordning
SOU 1930:23
Betänkande med förslag till ytterligare åtgärder för bekämpande av tuberkulos hos nötkreatur
SOU 1930:24
Förberedande utkast till strafflag
SOU 1930:25
Förslag till lag om upplagshus med rätt att utfärda upplagsbevis m. m.
SOU 1930:26
Förslag till förordning angående film
SOU 1930:27
Sverges familjenamn 1920 : förteckning
SOU 1930:28
Förslag till förordning angående biografer och biografföreställningar m. m.
SOU 1930:29
Betänkande med förslag till lag om handläggning av inskrivningsärenden m.m
SOU 1930:30
Normalbestämmelser för leverans och provning av cement (cementbestämmelser) samt för byggnadsverk av betong och armerad betong (betongbestämmelser)
SOU 1930:31
Förberedande utredning angående omorganisation av landsfiskalsbefattningarna m. m
SOU 1930:32
Betänkande med förslag angående omorganisation av undervisningen vid navigationsskolorna och därmed sammanhängande frågor
SOU 1930:33
Utredning och förslag beträffande Stockholms flottstations förflyttning från huvudstaden
SOU 1930:34
Betänkande och överarbetat förslag rörande uppförande av Karolinska sjukhuset m. m
SOU 1930:35
Utredning i sockerfrågan
SOU 1930:36
Betänkande med förslag till militärt avlöningsreglemente m.m