Prop. 1925:50
('angående för\xad svar sväsendets ordnande',)
Prop. 1925:58
('med förslag till lag om polisväsendet i riket m. in.',)
Prop. 1925:60
('med förslag till lag om tillämplighet å vissa polismän av föreskrifter angående fjärdingsman m. m.',)
Prop. 1925:95
('med förslag till allmänt resereglemente',)
Prop. 1925:118
('angående pen\xad sion (it förre båtsmannen 0. P. Lindqvist',)
Prop. 1925:216
('med förslag till lag om bulvan förhållande i fråga om fast egendom',)
Prop. Prop/1925:2
angående vissa ändringar i avlöningsreglementet den 19 juni 1919 för tjänstemän vid post¬ verket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vattenfalls- verk m. m.
Prop. Prop/1925:3
angående användande av överskott i Djurgårdskassan till säkerställande under år 1926 av Ulriksdals kungsgårds förvaltning och drift
Prop. Prop/1925:5
med förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 38 § rättegångsbalken
Prop. Prop/1925:6
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 31 maj 1918 innefat¬ tande särskilda bestämmelser angående rätten till in¬ mutning inom vissa län
Prop. Prop/1925:7
med anhållan om riksdagens yttrande rörande ett å den internatio¬ nella arbetsorganisationens konferens i Geneve år 1921 antaget förslag till konvention angående obligatorisk läkarundersökning av barn och unga personer, som användas till arbete ombord d fartyg
Prop. Prop/1925:8
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2, 3, 8 och 9 §§ i lagen den 25 maj 1893 angående jordfästning
Prop. Prop/1925:9
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 28 juni 1895 om han¬ delsbolag och enkla bolag m. m.
Prop. Prop/1925:10
med förslag till lag om ändrad lydelse av 6, 7, 8 och 21 §§ i lagen den l i juni 1917 om införsel i avlöning, pension eller Utvänta
Prop. Prop/1925:11
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egen¬ domar
Prop. Prop/1925:12
med förslag till lag om ändrad utbildningstid för värnpliktiga av 1925 års klass in. m.
Prop. Prop/1925:13
med förslag till lag om ändrad tid för fullgörande av repetitions- övning för vissa värnpliktiga
Prop. Prop/1925:14
angående godkännande av ett mellan Sverige och Polen avslutet handels- och sjöfarts- avtal
Prop. Prop/1925:15
med förslag till lag om ändrad lydelse av 10 och 73 §§ i sjömans¬ lagen den 15 juni 1922
Prop. Prop/1925:17
med anhållan om riksdagens yttrande rörande ett å den interna¬ tionella arbetsorganisationens konferens i Geneve år 1921 antaget förslag till konvention angående mini¬ miålder för eldare och kollämpare ombord å fartyg
Prop. Prop/1925:19
angående pension åt skepps- mätningskontrollören J. A. Anderson
Prop. Prop/1925:20
angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutning sbara mineralfyndiglieter å kronojord
Prop. Prop/1925:21
med förslag till lag rörande vissa laga skiften inom de på bekostnad eller med under¬ stöd av staten stor skiftade delarna av Kopparbergs län
Prop. Prop/1925:22
angående för¬ säljning av vissa telegrafverket och statens järnvägar tillhöriga markområden
Prop. Prop/1925:23
angående be¬ myndigande för Kungl. Maj:t att besluta i fråga om vissa postavgifter
Prop. Prop/1925:24
angående förhöj¬ ning för är 1925 av åt vissa f. d. poststationsföre- ståndare och lånt brevbärare utgående understöd
Prop. Prop/1925:25
angående vissa tilläggspensioner att utgå frän allmänna indragninqs- staten
Prop. Prop/1925:27
med förslag till förordning med särskilda bestämmelser om avdrag vid 1926 års taxering till inkomst- och förmögenhetsskatt samt till bevillning av in¬ komst m. m.
Prop. Prop/1925:28
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egen¬ domar
Prop. Prop/1925:29
angående avstående i vissa fall av mark från kronoegendomar eller upplåtande av nytt¬ janderätt eller servitutsrätt till sådan mark
Prop. Prop/1925:30
angående efterskänkande av en kronans fordran mot jägmästaren i Kristinehamns revir Erik Danielsson
Prop. Prop/1925:31
angående pensionering av befattningshavare hos svenska betes- och vallföreningen
Prop. Prop/1925:32
angående ändring av mo¬ ment 6 i villkoren för lån från gödselvårdslånefonden
Prop. Prop/1925:33
med förslag till lag i an¬ ledning av Sveriges anslutning till de internationella kon¬ ventionerna angående godsbefordring å järnväg samt an¬ gående befordring å järnväg av resande och resgods
Prop. Prop/1925:34
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 1 och 2 mom., 18 § 2 mom. och 23 § i skogsvårdslagen den 15 juni 1923 (nr 212)
Prop. Prop/1925:35
angående, anslag till riks- skogstaxeringens fullföljande m. m.
Prop. Prop/1925:36
angående tilläggspension åt pastorn och förste läraren vid centralfängelset å Härianda Carl Fredrik Lindroth
Prop. Prop/1925:37
angående skolundervisning åt lots- och fyrpersonalens barn
Prop. Prop/1925:38
angående påbyggnad av pediatriska kliniken vid Malmöhus läns sjukvårdsinrätt¬ ningar i Lund
Prop. Prop/1925:39
med förslag till förordning om fortsatt tillämpning av förordningen den 27 april 1923 angående rätt för Konungen att i visst fall åsätta särskild tull¬ avgift
Prop. Prop/1925:40
angående pensioner från statens domäners fond
Prop. Prop/1925:41
angående befri¬ else för förste postiljonen E. G. Samuelsson m. fl. från skyldighet att gälda vissa skadestånds- och er¬ sättningsbelopp
Prop. Prop/1925:43
angående årliga understöd å allmänna indragning sstaten åt ombudsmannen vid sjömans¬ huset i Sölvesborg J. Olsson och notarien vid sjömanshuset i Gävle C. A. Elfstadius
Prop. Prop/1925:44
angående nybyggnader för de kemiska och fysiska institutionerna vid Chalmers tekniska institut
Prop. Prop/1925:45
angående pensionering av vissa icke-ordinarie befattningshavare vid Flyinge hingstdepå och stuteri samt Strömsholms hingstdepå
Prop. Prop/1925:46
angående godkännande av avtal om försäljning av statens spannmålslag erhus i Roma
Prop. Prop/1925:47
angående för¬ säljning av Skara—Timmersdala järnväg in. in.
Prop. Prop/1925:49
angående pensioner åt vissa personer
Prop. Prop/1925:51
med förslag till värnpliktslag
Prop. Prop/1925:52
angående upplåtelse av kronan tillhörande jordägarandelar i gruvor
Prop. Prop/1925:53
angående ytter¬ ligare medel till uppförande av ett bangårdspostkon- tor i Stockholm m. m.
Prop. Prop/1925:54
angående ändring i villkoren för lån från allmänna ny odling sf onden
Prop. Prop/1925:55
med förslag till förordning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 17 maj 1923 om utgörande av en särskild stämpelavgift i vissa fall vid köp, byte eller införsel till riket av pärlor med flera lyxvaror
Prop. Prop/1925:56
angående ny stat för tand- läkarinstitutet
Prop. Prop/1925:57
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egen¬ domar
Prop. Prop/1925:59
angående anslag till polisväsendet i riket m. m.
Prop. Prop/1925:61
med förslag till lag om änd¬ rad lydelse av 19 kap. 17 och 22 §§ strafflagen
Prop. Prop/1925:62
angående anslag för verk¬ ställande av undersöknings- och försvarsarbeten å områden, som äro eller kunna varda för kronans räkning inmutade
Prop. Prop/1925:63
med förslag till lag om ändrad lydelse av 18 kap. 15 § strafflagen
Prop. Prop/1925:64
angående vissa understöd och pensioner, att utgå av postmedel m. rn.
Prop. Prop/1925:65
angående disponerande av avkastningen av statens hästavelsfond
Prop. Prop/1925:66
angående garanti för ett obligationslån, avsett att upptagas av Torne och Muonio gräns¬ älvars flottningsförening
Prop. Prop/1925:67
med förslag till förordning om ändrad lydelse av § 8 mom. 3 i förordningen den 6 augusti 189å (nr 61) angående mantalsskrivning
Prop. Prop/1925:68
angående an¬ ordnande av oljeeldning ä jagarna Wrangel och Waclit- meister
Prop. Prop/1925:69
angående anslag för utvidgning av länsstyrelsens i Västerbottens län ämbetslokaler
Prop. Prop/1925:70
angående över¬ låtelse till lantförsvaret av vissa statens järnvägar tillhöriga markområden
Prop. Prop/1925:71
angående ytter¬ ligare medel för lån till egnahemsbyggnader för sta¬ tens järnvägars personal vid Notviken och Ulriksdal
Prop. Prop/1925:72
angående avskriv¬ ning av förfallen del av statslån till Slite—Roma järnvägsaktiebolag in. in.
Prop. Prop/1925:73
angående anordnande av fortsättningsskola med endast en årskurs
Prop. Prop/1925:74
angående försäljning av visst område, tillhörande klockarbostället i Kopparbergs församling
Prop. Prop/1925:75
angående försäljning av ett inom Vetlanda stad beläget, klockaren och organisten i Vetlanda församling på lön anslaget jordområde
Prop. Prop/1925:76
angående tilläggspension åt lärarinnan Laura Ida Charlotta Liedholm
Prop. Prop/1925:77
med förslag till lag om ändrad lydelse av 193, 194, 195 och 212 §§ utsökningdagen m. m.
Prop. Prop/1925:78
med förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 2 och 4 §§ vattenlagen
Prop. Prop/1925:79
angående efterskänkande i vissa fall av återbetalningsskyldigheten beträffande till kontroll- tjänstemän oriktigt utbetalta dyrtidstillägg
Prop. Prop/1925:80
angående godkännande av en mellan Sverige och Tyskland avslutad skiljedoms- och förlikning skonvention
Prop. Prop/1925:81
angående pension å all¬ männa indragning sstaten åt pressombudet i Berlin G. Blomquist ävensom åt efterlevande till vissa inom utri¬ kesförvaltningen förut anställda personer
Prop. Prop/1925:82
angående utfö¬ rande av vissa nybyggnads- och förbättringsarbeten beträffande ekonomibyggnader vid statens vårdanstalt å Venngarn för alkoholister
Prop. Prop/1925:83
angående tilläggs¬ pension åt f. d. förste förmannen S. Persson Lind¬ gren m. m.
Prop. Prop/1925:84
angående utvidgad pensionering av sjuksköterskor
Prop. Prop/1925:85
angående pen- sionsrätt för vissa befattningshavare vid statens upp¬ fostringsanstalter för sinnesslöa
Prop. Prop/1925:86
angående försäljning av komministersbostället Klockargården N:r 1 i Skinnskatte- bergs socken
Prop. Prop/1925:87
angående antalet av ordinarie befattningar såsom byrådirektör vid statens vatten/allsverk
Prop. Prop/1925:88
angående be¬ frielse för skräddarmästaren Ture Alfred Dahlström 'från skyldighet att gälda visst skadestånds!)elopp
Prop. Prop/1925:89
angående godkännande av förslag till konvention angående motarbetande av smuggling av alkoholvaror, m. m.
Prop. Prop/1925:90
angående kolonisation å kronoparker i Norrland och Dalarna
Prop. Prop/1925:91
med förslag till lag om ändrad lydelse av 14 § 'i lagen den 30 juni 1913 om allmän pensions/orsäkring
Prop. Prop/1925:92
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 3 § i lagen den 8 juni 1915 om övergångsbestämmelser i anledning av lagen den 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäk¬ ring
Prop. Prop/1925:93
angående befräm¬ jande av lufttrafik
Prop. Prop/1925:94
angående avlöningsförmåner m. m. åt vissa kronojägare i Villingsbergs revir
Prop. Prop/1925:96
med förslag till lag om upp¬ hörande av kammarrättens domsrätt i vissa mål
Prop. Prop/1925:97
angående inlösen för statsverkets räkning av elektrisk anläggning ä landsfiskal oställe
Prop. Prop/1925:98
med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen den 6 november 1908 (nr 129) angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fond¬ papper
Prop. Prop/1925:99
angående ändrad disposition av det å 1915 års riksstat uppförda anslaget till hydrografisk¬ biologiska undersökningar i Atlantiska oceanen
Prop. Prop/1925:100
angående stats¬ bidrag till uppförande av och driftkostnaderna vid en för Norrbottens län avsedd tuberkulossjukvärds- anstalt (centralsanatorium)
Prop. Prop/1925:101
angående anslag till uppehållande under budgetåret 1925—1926 av verksamheten vid statens uppfostringsanstalt för sin- nesslöa flickor
Prop. Prop/1925:102
angående överlåtelse till . Lunds stad av vissa byggnader å förutvarande tomten för folkskoleseminariet i Lund m. m.
Prop. Prop/1925:103
angående ombyggnadsar¬ beten vid karolinska mediko-kirurgiska institutet
Prop. Prop/1925:104
angående tillbyggnadsarbeten vid kungl. biblioteket
Prop. Prop/1925:105
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 40 § 1 mom. i lagen den 14 juni 1918 om fattigvården
Prop. Prop/1925:106
angående ytterligare medel för iordningställande av trädgården vid vårdanstalten i Lund för blinda med komplicerat lyte
Prop. Prop/1925:107
angående avskriv¬ ning av förfallna räntor a statslån till järnvägs¬ aktiebolaget Borgholm- Edda
Prop. Prop/1925:108
angående utbyte av viss del av fol/cskoleseniinariets i Karlstad tomtområde mot annan mark
Prop. Prop/1925:109
angående förhöjt understöd åt slöjdläraren A. Larsson
Prop. Prop/1925:110
med förslag till lag om undersökning angående monopolistiska företag och sam¬ manslutningar
Prop. Prop/1925:111
angående överflyttning av domkyrkotunnomedel från Kalmar domkyrka till Växjö domkyrka
Prop. Prop/1925:112
angående försäljning till Jönköpings stad av vissa rektor vid högre allmänna läro¬ verket i Jönköping på lön anslagna jordområden
Prop. Prop/1925:113
med förslag tilljörordning angående rätt för parter i kommunala mål samt i fattigvårds- och barnavårdsmål att med posten insända besvärsskrifter och övriga handlingar
Prop. Prop/1925:114
med förslag till förordning om ändrad lydelse av § 41 i förord¬ ningen den 15 juni 1923 om motorfordon
Prop. Prop/1925:115
angående löne- och pen- sionsreglering för befattningshavare vid rikets univer¬ sitet samt karolinska mediko-kirurgiska institutet
Prop. Prop/1925:116
angående pen¬ sionering av vissa i lantförsvarets tjänst anställda eller förut anställda personer
Prop. Prop/1925:117
angående pension åt daglönarna L. F. Svensson och Ö. A. timsten
Prop. Prop/1925:119
angående pen- sionsförbättring åt förre hantverkaren vid Norrlands trängkår Per Olof Johansson
Prop. Prop/1925:120
angående pensions¬ förbättring åt före detta sergeanten vid Dalregementet Lars Erik Skantz
Prop. Prop/1925:121
angående fort¬ satt provisorisk giltighet av avlöning sreglementet den 29 juni 1921 för officerare och underofficerare samt civilmilitära beställningshavare på aktiv stat m. /?. vid armén och marinen
Prop. Prop/1925:122
angående pen- siomförbättnng åt regementsveterinären i fältveterinär- kårens reserv Fritz Albin Setterbom
Prop. Prop/1925:123
angående under¬ stöd å allmänna indragning sstaten till avlidne skriv¬ biträdet vid Carl Gustafs städs gevärsfaktori C. F. E. Holmbergs minderåriga barn
Prop. Prop/1925:124
angående årligt understöd å allmänna indragning sstaten åt förre torvskoleföreståndaren ./. Hallmén
Prop. Prop/1925:125
angående anordnandet av en allmän jordbruksräkning under 1925
Prop. Prop/1925:126
angående befrielse för N. A. Svanberg och P. Larsson från viss skadeståndsskyldighet
Prop. Prop/1925:127
angående pro¬ visorisk löne- och pensionsförbättring för reservstats- personalen in. in.
Prop. Prop/1925:128
angående pension åt" förre underofficeren av 3:e graden vid flottan K. E. V. Andersson
Prop. Prop/1925:129
angående pension å allmänna indragning sstaten åt förre daglönaren vid marinens centrala beklädnad sverkstad Carl Johan Jonasson
Prop. Prop/1925:130
angående pensions- förbättnng åt verkmästarna K. O. Sandström och (jr. TF. Andersson
Prop. Prop/1925:131
angående ytterligare stats¬ understöd till Säveåns regleringsföretag
Prop. Prop/1925:132
angående avsättande av medel från reservationerna a anslaget till uppehållande av försäkrings- inspektionens verksamhet för upprättande vid Stockholms hög¬ skola av en professur i försäkring smatematik och matematisk statistik
Prop. Prop/1925:133
angående vissa inrikes postavgifter
Prop. Prop/1925:134
angående tillfällig löneför¬ bättring åt biskoparna i Härnösands stift E. F. Lönegren och i Luleå stift 0. Bergqvist m. m.
Prop. Prop/1925:135
angående viss om¬ organisation av byggnadsstyrelsen in. in.
Prop. Prop/1925:136
angående vissa pensioner och understöd från allmänna indragningsstaten
Prop. Prop/1925:137
angående rätt för lektorn vid folkskoleseminariet i Strängnäs H. E. Scholander att för uppflyttning i lönegrad tillgodoräkna sig viss tjänst¬ göring
Prop. Prop/1925:138
angående tillfällig löneför¬ bättring åt nordiska museets personal
Prop. Prop/1925:139
angående tillfällig löneför¬ bättring för viss personal vid livrustkammaren
Prop. Prop/1925:140
angående försäljning av vissa delar av klockarbostället i Osby församling rn. m.
Prop. Prop/1925:141
med förslag till förordning angående försäljning av vissa alkoholfria och därmed jämförliga drycker, m. m.
Prop. Prop/1925:142
med förslag till lag om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa un¬ der nyttjanderätt upplåtet område m. m.
Prop. Prop/1925:143
med förslag till lag angående ändrad lydelse av §§ 37 och 49 i förordningen den 23 maj 1862 om kommunalstyrelse i Stockholm
Prop. Prop/1925:145
angående inköp in. m. av en oljeförrddsanläggning d Fjäderholmarna
Prop. Prop/1925:146
angående försälj¬ ning av Kalmar regementes förutvarande mötesplats Hultsfred
Prop. Prop/1925:147
angående pen¬ sions förbättring åt före detta underofficeren av andra graden vid flottan, maskinisten P. M. Johansson
Prop. Prop/1925:148
angående pension ä allmänna indragning sstaten åt avlidne löjtnanten K 0. A. Abergs moder, änkan Anna Albertina Aberg, född Eriksson
Prop. Prop/1925:149
angående pen¬ sionering av vissa i försvarsväsendets tjänst anställda eller förut anställda personer
Prop. Prop/1925:150
angående förslag till avtal mellan å ena sidan staten och å den andra envar av städerna Stockholm och Göteborg rörande nämnda städers övertagande av hela sin sinnessjuk- vård
Prop. Prop/1925:151
angående dispo¬ nerande av vissa medel för inläggande av nytt mat¬ salsgolv i kasern I1T ä Skeppsholmen
Prop. Prop/1925:152
angående be¬ frielse för glugg maskinist en R. L. Sjöberg och under¬ officeren av andra graden J. E. Fredin från skyldig¬ het att gälda vissa skadeståndsbelopp
Prop. Prop/1925:154
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 2, 5, 6, 7, 13 och 16 §§ i lagen den 11 oktober 1907 (nr 85) angående civila tjänstinnehavares rätt till pension
Prop. Prop/1925:155
med förslag till lag om vissa ändringar i lagen den 4 juni 1920 angående rätt till tjänstepension för ordinarie tjänste¬ män vid postverket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk
Prop. Prop/1925:156
angående vissa ändringar i gällande bestämmelser om pensionering av icke ordinarie personal vid statens järnvägar, telegrafverket och statens vattenfallsverk
Prop. Prop/1925:157
angående ändring i gällande grunder för pensionering av arméns och flottans befäl och underbefäl med vederlikar
Prop. Prop/1925:158
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 5 § i lagen den 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring
Prop. Prop/1925:159
angående pen¬ sioner å allmänna indragning sstaten åt änkor och barn efter vissa i försvarsväsendets tjänst anställda personer
Prop. Prop/1925:160
angående pen¬ sioner å allmänna indragning sstaten åt vissa dag¬ lönare vid marinen
Prop. Prop/1925:161
angående tilläggs¬ pensioner d allmänna indragningsstaten åt regements- veterinären H. A. Bengtsons änka och minderåriga, barn
Prop. Prop/1925:162
angående pen¬ sion åt förre båtsmannen N. E. Engman
Prop. Prop/1925:163
angående ersätt¬ ning till värnpliktige Lars Peter Kilssons moder, änkan Carolina Pettersson
Prop. Prop/1925:164
angående efter¬ skänkande av återbetalning sskyldighet beträffande till underofficerare vid flottans station i Karlskrona orik¬ tigt utbetalta dyrtidstillägg
Prop. Prop/1925:165
angående förr säljning av en å Bodens fästnings område belägen tomt med tillhörande gatumark
Prop. Prop/1925:166
angående pension ä allmän¬ na indragning sstaten åt förre kanslivaktmästaren vid\ beskickningen i S:t Petersburg Jaan Sarap och portvak¬ ten och kanslivaktmästaren vid beskickningen i Madrid Pedro Fernandez
Prop. Prop/1925:167
angående förvärvande av beskickning shus i Washington
Prop. Prop/1925:168
med anhållan om riksdagens godkännande av vissa ä allmänna konferenserna för samfärdsels- och transiteringsfrågor i Barcelona och Geneve antagna överenskommelser
Prop. Prop/1925:169
angående viss ersättning åt aktiebolaget Torf
Prop. Prop/1925:170
värvande för telegrafverkets räkning Oskarshamn
Prop. Prop/1925:171
angående be¬ frielse för sergeanten vid Livgardet till häst G. P. E. Andéhn från viss ersättningsskyldighet
Prop. Prop/1925:172
angående anslag tillbefräm¬ jande av växtförädling m. m.
Prop. Prop/1925:173
angående anslag till bestri¬ dande av vissa bidrag till kostnaderna för domsagornas förvalt¬ ning
Prop. Prop/1925:174
angående ändrad lydelse samt förlängd giltighetstid av avlöning sreglementet för tjänstemän vid domänverket m. m.
Prop. Prop/1925:175
angående pen¬ sion åt polismannen G. Söderström
Prop. Prop/1925:177
angående bemyndigande för Knngl. Maj:t att i vissa fall medgiva lindringar i villkoren för lån från fonden för torv industriens befrämjande
Prop. Prop/1925:178
angående anslag för budget¬ året 1925—1926 till kommerskollegium samt de under kollegium lydande myndigheter och kårer
Prop. Prop/1925:179
angående förkortning av tiden för vissa arrenden
Prop. Prop/1925:180
med förslag till överlåtande av utgården Graneberg under Ultuna egendom i Uppsala län mot erhållande av viss annan egendom
Prop. Prop/1925:182
angående anslag till skogs¬ vårdens befrämjande
Prop. Prop/1925:183
angående ny definitiv lönereglering för landshövdingarna och be fattning shav are vid länsstyrelserna in. in.
Prop. Prop/1925:184
med förslag till lag om änd¬ ring i lagen den 29 juni 1923 (nr 286) om sparbanker
Prop. Prop/1925:185
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 6 § i förordningen den 11 juli 1924 angående postgirorörelse
Prop. Prop/1925:186
angående anslag till uppe¬ hållande av speciella handel sav delning eu inom utrikes¬ departementet
Prop. Prop/1925:187
angående lindring i betal¬ ningsvillkoren för lån från dräneringsfonden
Prop. Prop/1925:188
angående försäljning av ett område av Norra Vedbo häradsallmänning i Jönköpings län
Prop. Prop/1925:189
angående ersättningar åt vissa befattningshavare för förlust av i Ryssland kvar- lämnad egendom
Prop. Prop/1925:190
angående godkännande av tullverkets utgiftsstater för budgetåret 1925—1926 m. m
Prop. Prop/1925:193
angående anslag under riksstatens åttonde huvudtitel till tillfälligt lönetillägg åt vissa vaktmästare
Prop. Prop/1925:194
med förslag till grunder för tillfällig löneförbättring under ecklesiastikåret 1925— 1926 åt kyrkoherdar och komministrar i nyreglerade pastorat samt åt kontraktsprostar och vissa extra ordi¬ narie präster
Prop. Prop/1925:195
angående understöd från statens anstalt för pensionering av folkskollärare m. fl¬ at förra småskollärarinnan Anna Dahl
Prop. Prop/1925:196
angående anslag till de kommunala mellanskolorna m. rn.
Prop. Prop/1925:197
angående rätt för förestån¬ dare och ordinarie ämneslärare vid folkhögskola att till¬ godoräkna sig tjänstgöring vid svensk folkhögskola i ut¬ landet
Prop. Prop/1925:198
med förslag till kungörelser om ny pension för vissa pensionerade f. d. befattningshavare i statens tjänst m. fl. pensionärer ävensom med allmänna grunder för dyrtidstillägg åt f. d. befattningshavare i statens tjänst m. fl. pensionärer m. m.
Prop. Prop/1925:199
angående dyrtidstillägg åt pensionsberättigade änkor och barn efter befattningshavare i statens tjänst m. fl.
Prop. Prop/1925:200
angående tillfällig löneför¬ bättring under budgetåret 1925—1926 för viss personal inom den civila statsförvaltningen
Prop. Prop/1925:201
angående efterskänkande av kronans rätt till danaarv efter Anna Karolina Sillén
Prop. Prop/1925:202
angående lån till främjande av bostadsproduktionen m. m.
Prop. Prop/1925:203
angående vissa anslag till de allmänna läroverken
Prop. Prop/1925:204
med förslag till lag an¬ gående Hd för ikraftträdande av lagen den 22 juni 1923 innefattande bestämmelser angående kvinnas behörighet att innehava statstjänst och annat allmänt uppdrag samt lagen den 22 juni 1923 innefattande tillägg till vissa stadganden rättegångsbalken
Prop. Prop/1925:205
med förslag till lag an¬ gående förbud i vissa fall för bolag och förening att för¬ värva fast egendom m. m.
Prop. Prop/1925:206
angående försäljning av visso kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sadana egen¬ domar
Prop. Prop/1925:207
angående understöd åt för¬ eningar för jordbrukskredit
Prop. Prop/1925:209
med förslag till förordning med föreskrifter angående medgivande i vissa fall av undantag från gällande bestämmelser om inkomst- och förmögenhetsskatt m. m.
Prop. Prop/1925:210
med förslag till lag om värnpliktiga, vilka hysa samvetsbetänkligheter mot värnpliktstjänstgöring
Prop. Prop/1925:211
med förslag till lag om ändrad lydelse av 12 och 14 §§ i lagen den 9 december 1910 om reglering av prästerskapets avlöning
Prop. Prop/1925:213
med förslag dels till lag an¬ gående särskilda lönetillägg (ödebygdstillägg) vid vissa prästerliga befattningar inom Härnösands och Ltdeå stift, dels ock till lag angående anlitande av kyrkofonden för uppförande av prästgårdar inom vissa delar av Härnö¬ sands och Luleå stift
Prop. Prop/1925:214
angående vissa anslag till privatläroverken m. m.
Prop. Prop/1925:215
med förslag till kungörelse om ändrad lydelse av § 11 i förordningen den 9 juni 1911 (nr 80) med tulltaxa för inkommande varor
Prop. Prop/1925:217
med förslag till lag om straff för förbrytelser i tjänsten av vissa värnpliktiga (civilarbetare)
Prop. Prop/1925:218
med förslag till förordning om fortsatt tillämpning av förordningen den 11 juni 1920 (nr 277) angående försäljning av odenaturerad sprit, framställd ur avfallslut vid sulfitcellulosatillverkning
Prop. Prop/1925:219
med förslag till förordning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 17 maj 1923 (nr 115) om begränsning av den myckenhet brännvin, som må framställas i sammanhang med pressjästberedning
Prop. Prop/1925:220
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1925:221
med förslag till förordning angående restitution av sockerskatt eller befrielse från sådan skatt för socker, som använts vid tillverkning av exportvaror
Prop. Prop/1925:222
med förslag till lag om ändring i vissa delar av ecklesiastik boställsordning m. m.
Prop. Prop/1925:223
angående nedläggande av statens centralfryshus i Hallsberg
Prop. Prop/1925:224
angående godkännande av ett mellan Sverige och Tjeckoslovakiska Republiken avslutat handels- och sjöfartsavtal
Prop. Prop/1925:225
angående godkännande av en mellan Sverige och Finland den 9 maj 1925 avslutad kon¬ vention angående renar i gränsområdena m. m.
Prop. Prop/1925:226
med förslag till lag inne¬ fattande bestämmelser i anledning av konventionen den 9 maj 1925 mellan Sverige och Finland angående renar i gränsom¬ rådena
Prop. Prop/1925:227
med förslag till lag angående minskning i vissa fall av renantalet inom lappby
Prop. Prop/1925:228
med förslag till lag angå¬ ende uppvärmning av till kreatursföda avsedd mjölk m. m.
Prop. Prop/1925:229
angående godkännande av ett mellan Sverige och Spanien avslutet handelsavtal
Prop. Prop/1925:230
angående vissa ändringar i den vid förordningen den 9 juni 1911 (nr 80) med tulltaxa för inkommande varor fogade tulltaxa
Prop. Prop/1925:231
angående understöd av stats¬ medel i vissa fall på grund av förluster, förorsakade av mul- och klövsjukeepizootien inom landet
Prop. Prop/1925:232
med förslag till förordning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och utskänkningsskatt å sprit¬ drycker, m. m.