Ds 2014:1
Gröna boken - Riktlinjer för författningsskrivning
Ds 2014:2
Patent- och marknadsdomstol
Ds 2014:3
Europeisk skyddsorder - Samarbete om skydd för hotade och förföljda personer inom EU
Ds 2014:4
Våldsbejakande extremism i Sverige - nuläge och tendenser
Ds 2014:5
Särskilt ömmande omständigheter
Ds 2014:7
Minskat svartarbete i byggbranschen
Ds 2014:8
The Dark Unknown History - White Paper on Abuses and Rights Violations Against Roma in the 20th Century
Ds 2014:9
En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst
Ds 2014:10
En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter
Ds 2014:11
Sweden's Sixth National Communication on Climate Change
Ds 2014:12
Ekonomiska effekter av ett längre arbetsliv
Ds 2014:13
Åtalsförordnande enligt 2 kap. brottsbalken
Ds 2014:14
Genomförande av brottsofferdirektivet
Ds 2014:15
Ersättning för höga sjuklönekostnader
Ds 2014:16
Framtidsfullmakter
Ds 2014:17
Samordnat ansvar för vissa familjefrågor
Ds 2014:18
Den nya polisorganisationen - några frågor om personuppgiftsbehandling m.m.
Ds 2014:19
Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering
Ds 2014:20
Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en osäker tid
Ds 2014:21
Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde
Ds 2014:22
Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling
Ds 2014:23
Datalagring, EU-rätten och svensk rätt
Ds 2014:24
Ökad endomarbehörighet i tvistemål
Ds 2014:25
Nya regler om upphandling
Ds 2014:26
Avtal om val av domstol - 2005 års Haagkonvention
Ds 2014:27
Ökat stöd för underhållsreglering
Ds 2014:28
Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård
Ds 2014:29
Förtydliganden och förenklingar inom det arbetsmarknadspolitiska regelverket.
Ds 2014:30
Förslag till vissa ändringar av förslagen i departementspromemorian Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30)
Ds 2014:31
Nya steg för en effektivare plan- och bygglag
Ds 2014:33
Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden
Ds 2014:34
Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
Ds 2014:35
EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder
Ds 2014:36
Förstärkt skydd av kulturegendom
Ds 2014:37
Förslag till ändringar i radio och tv
Ds 2014:38
Fortsatt uppehållstillstånd vid brusten anknytning på grund av våld eller allvarlig kränkning - En kartläggning av tillämpningen
Ds 2014:40
Lokala aktionsgrupper och EG:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden
Ds 2014:41
Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förfalskning av medicinska produkter och liknande brott som innebär ett hot mot folkhälsan
Ds 2014:42
Kostnadsfria läkemedel för barn
Ds 2014:43
Grupp- och trafikförsäkringsfrågor
Ds 2014:44
Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang
Ds 2014:45
Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy
Ds 2014:46
Några värdepappersmarknadsfrågor
Ds 2014:112
Genomförande av direktivet 2014/112/EU om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar
Ds 2014:772
Ändring av målet för mediepolitiken som avser att motverka skadliga inslag i massmedierna