Dir. 2023:9
Tilläggsdirektiv till Utredningen om preventiva tvångsmedel (Ju 2021:15)
Dir. 2023:21
Tilläggsdirektiv till Arbetsskadeutredningen (S 2021:11)
Dir. 2023:24
Tilläggsdirektiv till Utredningen om dataskydd och kontroll hos Skatteverket, Tullverket och Kronofogden (Fi 2021:11)
Dir. 2023:25
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring (Ju 2022:11)
Dir. 2023:26
Tilläggsdirektiv till Utredningen om ungdomskriminalitetsnämnder (S 2022:11)
Dir. 2023:27
Långsiktiga villkor för ett hållfast och oberoende public service
Dir. 2023:28
Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering och översyn av entreprenörsansvaret (A 2022:01)
Dir. 2023:29
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (Fö 2022:02)
Dir. 2023:30
Genomförande av EU:s direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen och EU:s direktiv om kritiska entiteters motståndskraft
Dir. 2023:31
Tilläggsdirektiv till Utredningen om fler vägar till arbetslivet (U 2022:03)
Dir. 2023:32
Tilläggsdirektiv till Treklöverutredningen (S 2021:09)
Dir. 2023:33
Tilläggsdirektiv till Utredningen om tryggare bostadsområden (Ju 2022:13)
Dir. 2023:34
Tilläggsdirektiv till Skolinformationsutredningen (U 2021:04)
Dir. 2023:35
Tilläggsdirektiv till Utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskap (Ju 2021:10)
Dir. 2023:36
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av kontaktförbudslagstiftningen (Ju 2022:14)
Dir. 2023:37
Tilläggsdirektiv till utredningen om Skydd, stöd och vård för personer som har utsatts för övergrepp vid produktion eller distribution av pornografi (A 2022:02)
Dir. 2023:38
Tilläggsdirektiv till utredningen Mer kunskap om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet (U 2022:02)
Dir. 2023:39
Tilläggsdirektiv till utredningen Ingripande mot satellitsändningar med hänsyn till Sveriges säkerhet (Ku 2022:02)
Dir. 2023:40
Lättnader för kamerabevakning i vissa verksamheter
Dir. 2023:41
Tilläggsdirektiv till utredningen Ett trygghetssystem för alla – översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst (S 2021:07)
Dir. 2023:42
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor (Ju 2022:05)
Dir. 2023:43
Tilläggsdirektiv till Tullbefogenhetsutredningen (Fi 2021:04)
Dir. 2023:44
Språkkrav för personal i äldreomsorgen
Dir. 2023:45
Tilläggsdirektiv till Utredningen om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden (S 2022:06)
Dir. 2023:46
Stärkt kapacitet genom kommunsammanläggningar
Dir. 2023:47
Tilläggsdirektiv till Försöksverksamhetskommittén (Fi 2021:09)
Dir. 2023:48
Bättre förutsättningar för uppföljning av hälso- och sjukvården
Dir. 2023:49
Tilläggsdirektiv till 2022 års penningtvättsutredning (Fi 2022:13)
Dir. 2023:50
Tilläggsdirektiv till 2022 års vapenutredning (Ju 2022:04)
Dir. 2023:51
Kommuners och regioners grundläggande ansvar inför och under fredstida kriser och höjd beredskap
Dir. 2023:52
Tilläggsdirektiv till Utredningen för ett enklare och ändamålsenligt bilstöd (S 2022:15)
Dir. 2023:56
Tilläggsdirektiv till Utjämningskommittén (Fi 2022:03)
Dir. 2023:57
Tilläggsdirektiv till Trygghetsberedningen (Ju 2020:09)
Dir. 2023:58
Högre produktivitetstillväxt