SOU 1972:1
Ämbetsansvaret
SOU 1972:2
Svensk möbelindustri
SOU 1972:3
Personal för tyg- och intendenturförvaltning : vissa personalkategori- och kårfrågor, personalsammansättningen i Försvarets materielverk : delbetänkande [1]
SOU 1972:4
Säkerhets- och försvarspolitiken
SOU 1972:5
CKR
SOU 1972:6
Reklam : delbetänkande
SOU 1972:7
Reklam : delbetänkande
SOU 1972:8
Forskningen inom försvaret : förslag till ny organisation för FOA, FFA, MPI och viss försvarsmedicinsk forskning : slutbetänkande
SOU 1972:9
Samhället och filmen
SOU 1972:10
Godsbefordran till sjöss : lagändringar föranledda av 1968 års tilläggsprotokoll till 1924 års internationella konossementskonvention : förslag
SOU 1972:11
Förenklad löntagarbeskattning
SOU 1972:12
Skadestånd
SOU 1972:13
Kommersiell service i glesbygder : delbetänkande
SOU 1972:14
Revision av vattenlagen
SOU 1972:15
Ny regeringsform, ny riksdagsordning
SOU 1972:16
Ny regeringsform, ny riksdagsordning
SOU 1972:17
Nomineringsförfarande vid riksdagsval : [en studie av partiernas kandidatnomineringar inför 1970 års riksdagsval]
SOU 1972:18
Norge, och den norska exilregeringen under andra världskriget : undersökning
SOU 1972:19
Uppsökande verksamhet för cirkelstudier inom vuxenutbildningen : delbetänkande
SOU 1972:20
Läs- och bokvanor i fem svenska samhällen : Litteraturutredningens läsvanestudier
SOU 1972:21
Svävarfartslag
SOU 1972:22
Domstolsväsendet
SOU 1972:23
Högre utbildning - regional rekrytering och samhällsekonomiska kalkyler
SOU 1972:24
Vägfraktavtalet
SOU 1972:25
Naturgas i Sverige
SOU 1972:26
Förskolan
SOU 1972:27
Förskolan
SOU 1972:28
Konsumentköplag : delbetänkande
SOU 1972:29
Konsumentupplysning om försäkringar
SOU 1972:30
Bostadsanpassningsbidrag : förslag
SOU 1972:31
Lag om hälso- och miljöfarliga varor
SOU 1972:32
Kommunalt samlingsstyre eller majoritetsstyre?
SOU 1972:33
Förhandlingsrätt för pensionärer
SOU 1972:34
Familjestöd
SOU 1972:35
Skogsbrukets frö- och plantförsörjning
SOU 1972:36
Samhälle och trossamfund : slutbetänkande
SOU 1972:37
Samhälle och trossamfund : slutbetänkande
SOU 1972:38
Samhälle och trossamfund : slutbetänkande
SOU 1972:39
Abortfrågan : remissyttranden över 1965 års abortkommittés betänkande Rätten till abort (SOU 1971:58)
SOU 1972:40
Konkurrens i bostadsbyggandet
SOU 1972:41
Familj och äktenskap
SOU 1972:42
Vägtrafikbeskattningen
SOU 1972:43
Utnyttjande och skydd av havet
SOU 1972:44
Reformerad skatteutjämning
SOU 1972:45
Kulturminnesvård
SOU 1972:46
Landskapsvård genom täktsamverkan
SOU 1972:47
Data och integritet
SOU 1972:48
Riksdagen och försvarsplaneringen
SOU 1972:49
Tryckfriheten och reklamen
SOU 1972:50
Skyddsrum
SOU 1972:51
Sjölagens befraktningskapitel slutbetänkande
SOU 1972:52
Rapport angående kommunal information m. m
SOU 1972:53
Handräckningstjänst i försvaret
SOU 1972:54
Skyddat arbete
SOU 1972:55
Decentralisering av statlig verksamhet : ett led i regionalpolitiken
SOU 1972:56
Glesbygder och glesbygdspolitik
SOU 1972:57
Ledningsrättslag
SOU 1972:58
Koncession för pipelines
SOU 1972:59
Att välja framtid
SOU 1972:60
Beskattade förmåner vid sjukdom och arbetslöshet m. m.
SOU 1972:61
Försök med bibliotek : Litteraturutredningens biblioteksstudier : separat bilagedel 2 till Litteraturutredningens huvudbetänkande
SOU 1972:62
Offentligt stöd till de politiska partierna
SOU 1972:63
Näringslivets försörjning med riskkapital från Allmänna pensionsfonden
SOU 1972:64
Kriminalvård
SOU 1972:65
Barnavårdsmannafrågan
SOU 1972:66
Ny kulturpolitik : [betänkande]
SOU 1972:67
Ny kulturpolitik : [betänkande]
SOU 1972:68
Värnpliktsförmåner
SOU 1972:69
Värnpliktsförmåner Bil. 5,betänkande.
SOU 1972:70
Rätten till ratten : förslag till körkortsreform
SOU 1972:71
Rätten till ratten : förslag till körkortsreform
SOU 1972:72
Rätten till ratten : förslag till körkortsreform
SOU 1972:73
Ersättning för vissa obefogade frihetsinskränkningar
SOU 1972:74
Den äldre arbetskraften inom byggnadsindustrin Bil. 1,specialundersökning.
SOU 1972:75
Skyddat arbete
SOU 1972:76
Unga lagöverträdare
SOU 1972:77
Låginkomstproblemet
SOU 1972:78
Företagsservice för utveckling av mindre och medelstora företag
SOU 1972:79
Kreditupplysning och integritet
SOU 1972:80
En bok om böcker : Litteraturutredningens branschstudier : separat bilagedel 3 till Litteraturutredningens huvudbetänkande
SOU 1972:81
Allmän tandvårdsförsäkring
SOU 1972:82
Flygarbetstid betänkande
SOU 1972:83
Invandrarutredningen
SOU 1972:84
Flyktingskap : utlänningsutredningens betänkande, 5
SOU 1972:85
Asyl : svensk praxis i ärenden om politiskt flyktingskap : undersökning utförd på uppdrag av utlänningsutredningen
SOU 1972:86
Bättre arbetsmiljö : delbetänkande
SOU 1972:87
Periodiskt understöd vid beskattningen
SOU 1972:88
Ärekränkning
SOU 1972:89
Hundavgift betänkande
SOU 1972:90
Industriutveckling och utvecklingssamarbete
SOU 1972:91
Efterfrågan på rusdrycker i Sverige : En ekonometrisk undersök- ning av konsumtionens utveckling efter motbokens avskaffande : rap- port från alkoholpolitiska utredningen
SOU 1972:92
Lärarutbildningskommitténs (LUK) betänkande
SOU 1972:93
Lärarutbildningskommitténs (LUK) betänkande