Prop. Prop/1878:2
angående eftergift af en förre stationsinspektor en Björkelund ådömd skade¬ ersättning till staten
Prop. Prop/1878:4
angående beviljande af vissa förmåner för enskilda jernvägsanläggningar
Prop. Prop/1878:5
angående försälj¬ ning af kronohäktesbyggnaden i Alingsås med tillhörande tomt och skogsmark
Prop. Prop/1878:6
angående ändring i 1 § 10 mom. och 4 § 4 mom. af Tryckfrihetsförordnin¬ gen
Prop. Prop/1878:7
med förslag till förändrad lydelse af 6 punkten i 19 § af Förordningen om nya Strafflagens införande, och hvad i afseende derå iakttagas skall, den 16 Februari 1864
Prop. Prop/1878:8
angående bevil¬ jande af låneunderstöd för fullbordande af Bergslager- ■ nas jemn äg saktiebolags jernvägsanläggning
Prop. Prop/1878:12
angående pension å allmänna indragningsstaten för fyra regementskommis¬ sarier
Prop. Prop/1878:13
angående pension å allmänna indragningsstatcn för Regementsläkaren J. M. Lemchens enka, Johanna Lovisa Söderström
Prop. Prop/1878:14
angående ändrin¬ gar i nu gällande föreskrifter om stämpladt papper
Prop. Prop/1878:15
angående efterskän¬ kande af Kronans rätt till danaarf efter enkan Lovisa Maria Hellström
Prop. Prop/1878:17
angående förändrade bestämmelser rörande klockarnes aflö¬ ning
Prop. Prop/1878:18
i fråga om öfver¬ låtelse af ålo- och skatterätt till 'under bruk skatteköpta hemman
Prop. Prop/1878:19
om godkännande af träffadt aftal angående öfverlåtelse på Stockholm—Vesteräs —Bergslagens trafik-aktiebolag af Norbergs jernvägs nya aktiebolags rullande materiel m. m.
Prop. Prop/1878:20
angående befrielse för Söderhamns jernvägsaktiebolag frän skyldigheten att uppehålla trafiken å en del af kommunikationsleden Söder¬ hamn—Bergviken — Bollnäs m. m.
Prop. Prop/1878:22
angående antagande af en för alla orter inom riket gemensam tidsberåkning
Prop. Prop/1878:23
angående än¬ dringar i grunderna för pensioneringen af arméns befäl och underbefäl med vederlikar
Prop. Prop/1878:24
angående afsön¬ dring af jord från länsmansbostället Kråkered JST:o 1 i Elfsborgs län till byggnadsplats och plantering sland för en folkskola i Sätila församling
Prop. Prop/1878:26
angående kolonien S:t Barthélemys återlemnande till Frankrike
Prop. Prop/1878:28
angående anvisande af anslag åt Arméförvaltningen för år 1879. Kongl. Maj:t täcktes, uppå Statsrådets underdåniga tillstyrkan, i nåder gilla berörda förslag, sådant det finnes här vid protokollet fogadt, samt förordna, att nådig Proposition i ämnet skulle i enlighet dermed till Riksdagen aflåtas. Ex protocollo N. C. Arvidsson. ]S:o 2S. Ank. till Itiked. Kansli den 10 April 1878, kl. 11 f. m. Kongl. Maj:ts nådiga . Proposition till Piksdagen, med förslag till förordning angående upphäfvande af Ridderskapet och Adelns rätt att gorå utpantning hos sina frälsebönder
Prop. Prop/1878:29
i fråga om dispositionen af de hittills, under kungsgården T ullgarn brukade hemmanen Tidlbotorp N:is 1 och 2 samt läqen- heten Eriksö ängar
Prop. Prop/1878:30
angående beviljande af ett kreditiv att i händelse af behof användas till neu¬ tralitetens upprätthållande