SOU 2000:1
En uthållig demokrati! - Politik för folkstyrelse på 2000-talet
SOU 2000:2
Olika bostadsrättsfrågor
SOU 2000:3
Välfärd vid vägskäl
SOU 2000:4
Svensk tillämpning av EGs konkurrensbestämmelser
SOU 2000:5
Försäkringsmedicinskt centrum utredningar i socialförsäkringens tjänst
SOU 2000:6
Döden angår oss alla värdig vård vid livets slut
SOU 2000:7
Långtidsutredningen 1999/2000, bilagor 2-6
SOU 2000:8
Framtida godstransporter - transportköparnas krav på transportsystemet
SOU 2000:9
Föreningslivet på spel- och lotterimarknaden
SOU 2000:10
Fastighetstaxering precision, påverkansmöjligheter, individuella bedömningar
SOU 2000:11
Finanssektorns framtid
SOU 2000:12
Utredningen "Avgasrening 2000" - Betänkande om bilavgaslagstiftningen
SOU 2000:13
Statsgarantier för investeringar i bostäder en utvärdering
SOU 2000:14
Adressat okänd - om hemlöshetens bakgrund, orsaker och dynamik
SOU 2000:15
Forum för världskultur
SOU 2000:16
Införlivande av vissa direktiv om fartygssäkerhet
SOU 2000:17
Folkbokföring efter stat-kyrkareformen m.m.
SOU 2000:18
Statligt stöd till kvinnoorganisationer och jämställdhetsarbete
SOU 2000:19
Från dubbla spår till Elevhälsa
SOU 2000:20
Steriliseringsfrågan i Sverige 1935 - 1975 Historisk belysning - Kartläggning - Intervjuer
SOU 2000:21
Totalförsvarsplikt för det nya försvaret
SOU 2000:23
Förslag till Svensk Klimatstrategi - Klimatkommitténs betänkande
SOU 2000:24
2000-säkringen i Sverige: Myt och verklighet
SOU 2000:25
Den centrala polisen
SOU 2000:26
Körkortsingripanden
SOU 2000:27
Export av statligt förvaltningskunnande
SOU 2000:28
Kunskapsbygget 2000 - det livslånga lärandet
SOU 2000:29
Starka konsumenter i en gränslös värld
SOU 2000:30
Domännamnsutredningen: .se?
SOU 2000:31
Jämställdhet och IT - en kartläggning på uppdrag av JÄMIT
SOU 2000:32
Uppehållstillstånd för adopterade
SOU 2000:33
Bruksvärde, förhandling och hyra - en utvärdering
SOU 2000:34
Likformig och neutral fastighetsbeskattning
SOU 2000:35
Ren luft på väg
SOU 2000:36
Utgångspunkter för 2000-talets regionalpolitik
SOU 2000:37
Välfärdens förutsättningar
SOU 2000:38
Välfärd, vård och omsorg
SOU 2000:39
Välfärd och skola
SOU 2000:40
Välfärd och försörjning
SOU 2000:41
Välfärd, ofärd och ojämlikhet
SOU 2000:42
Barnmisshandel Polisens och åklagarnas handläggningstider och arbetsmetoder
SOU 2000:43
Ett gemensamt ansvar för trafiksäkerheten
SOU 2000:44
Från byggsekt till byggsektor
SOU 2000:45
Handla för att uppnå klimatmål!
SOU 2000:46
Punktskatterna, Reformerade betalningsregler m.m.
SOU 2000:47
Mångfald i högskolan
SOU 2000:49
Samtal inför ett nytt årtusende
SOU 2000:50
Från tombola till Internet översyn av lotterilagstiftningen
SOU 2000:51
Individuellt kompetenssparande, IKS, en stimulans för det livslånga lärandet
SOU 2000:52
Framtidens miljö - allas vårt ansvar. Betänkande från Miljömålskommittén
SOU 2000:53
Varor utan faror - förslag till genomförande av nya riktlinjer inom kemikaliepolitiken. Betänkande från Kemikalieutredningen
SOU 2000:54
Det militära försvarets materielförsörjning. Nuläge och förändringsfaktorer
SOU 2000:55
Radio och TV i allmänhetens tjänst - ett beredningsunderlag
SOU 2000:56
Vindikation av stöldgods
SOU 2000:57
Statens folkhälsoinstitut - roll och uppgifter
SOU 2000:58
Jämställdhet och IT
SOU 2000:59
Bestämmelser om alkoholdrycker
SOU 2000:60
Bestämmelser om teknisk sprit m.m.
SOU 2000:61
Utvärdering och vidareutveckling av budgetprocessen
SOU 2000:62
Ny konkurstillsyn
SOU 2000:65
Avdragsrätt för fackföreningsavgifter
SOU 2000:66
Offentlig administration av banker i kris
SOU 2000:67
Levande skärgård - Miljövårdsberedningens betänkande om de regionala miljö- och hushållningsprogrammen för vissa av Sveriges skä
SOU 2000:68
Kommunstöd till lokal IT-infrastruktur
SOU 2000:69
Kraftavtal och leveranskoncessioner effekter av koncessionssystemets förtida upphörande
SOU 2000:70
Beslut om rättspsykiatrisk undersökning - Problem och lösningar
SOU 2000:71
Utredningen om fördelningen av AP-fondens tillgångar
SOU 2000:72
Sjukförsäkringen – Basfakta och utvecklingsmöjligheter
SOU 2000:73
Campus Kiruna
SOU 2000:74
Att verka för fred - ett gemensamt fredscentrum i Sverige
SOU 2000:75
Statens insatser för form och design
SOU 2000:76
Hyresgästinflytande vid ombyggnad, Besittningsskydd vid lokalhyra, Andra hyresrättsliga frågor
SOU 2000:77
Omhändertagen - Samhällets ansvar för utsatta barn och unga
SOU 2000:78
Rehabilitering till arbete en reform med individen i centrum
SOU 2000:79
Mönster, Form, Design, Förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om mönsterskydd m.m.
SOU 2000:80
Offentligt anställdas bisysslor
SOU 2000:81
Valdeltagande och Europaparlamentsval
SOU 2000:82
Högskolans styrning - en utvärdering
SOU 2000:83
Two of a kind
SOU 2000:84
Forskning och utveckling för totalförsvaret - Kartläggning och probleminventering
SOU 2000:85
Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning
SOU 2000:86
Den nya läkemedelsförmånen
SOU 2000:87
Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande
SOU 2000:88
Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp, hets mot homosexuella, m.m. - straffansvarets räckvidd
SOU 2000:89
Minerallagen, markägarna och miljön
SOU 2000:90
Elnätsföretag regler och tillsyn
SOU 2000:91
Hälsa på lika villkor - nationella mål för folkhälsan
SOU 2000:92
Advantage Sweden - en kraftsamling för ökad rekrytering av utländska studenter till Sverige
SOU 2000:93
Statlig organisation för näringslivsutveckling
SOU 2000:94
Fördelningen av AP-fondens tillgångar
SOU 2000:95
Kooperativ hyresrätt
SOU 2000:97
Rätt underlag - rätt beslut
SOU 2000:98
Förslag till ny myndighet för omvärldsanalys, utvärdering och statistik
SOU 2000:99
Domarutnämningar och domstolsledning - frågor om utnämning av högre domare och domstolschefens roll
SOU 2000:102
Expert på export?
SOU 2000:103
Att spränga gränser. Bioteknikens möjligheter och risker
SOU 2000:104
Allbo-kommittén
SOU 2000:105
Medling vid ungdomsbrott
SOU 2000:106
Medborgarskap i svensk lagstiftning
SOU 2000:107
Företagens syn på individuella kompetenskonton
SOU 2000:108
Ett förbättrat djurskydd
SOU 2000:109
En svensk hästpolitik
SOU 2000:110
Konsumentskyddet vid småhusbyggande
SOU 2000:111
IT-infrastruktur för stad och land
SOU 2000:112
Pension på institution
SOU 2000:113
Branden i Göteborg den 29-30 oktober 1998 - En sammanfattning
SOU 2000:114
Samverkan - om gemensamma nämnder på vård och omsorgsområdet
SOU 2000:115
Aktuella trender inom kompetensutvecklingsområdet
SOU 2000:116
Uppföljning av miljöbalken - Vissa lagtekniska frågor. Delbetänkande från Miljöbalkskommittén
SOU 2000:117
Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor
SOU 2000:118
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden
SOU 2000:119
Individuellt kompetenssparande, IKS med start år 2002
SOU 2000:120
Förenklad kommunal utjämning
SOU 2000:121
Sjukfrånvaro och sjukskrivning fakta och förslag
SOU 2000:122
Betänkandet Att utveckla samarbetet med Central- och Östeuropa
SOU 2000:125
Teknik och administration i valförfarandet
SOU 2000:126
Vägvalet - den narkotikapolitiska utmaningen
SOU 2000:127
Rättvis kommunal utjämning