Prop. 2006/07:1
Budgetpropositionen för 2007
Prop. 2006/07:2
Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet
Prop. 2006/07:3
Ändringar i luftfartslagen
Prop. 2006/07:5
Nya kapitaltäckningregler
Prop. 2006/07:6
Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om konsumentskyddssamarbete
Prop. 2006/07:7
Kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb samt vissa andra skattefrågor
Prop. 2006/07:9
Några följdändringar med anledning av ny kriminalvårdslagstiftning
Prop. 2006/07:10
Avveckling av försäkringsdelegationerna samt ändrad beslutordning i ärenden om bilstöd
Prop. 2006/07:13
Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m.
Prop. 2006/07:14
Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Österrike
Prop. 2006/07:15
En arbetslöshetsförsäkring för arbete
Prop. 2006/07:16
Radio och TV i allmänhetens tjänst - överlåtelse av rättigheter till offentligt framförande
Prop. 2006/07:17
Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
Prop. 2006/07:19
Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad
Prop. 2006/07:20
En ny vapenamnesti
Prop. 2006/07:22
Märkning av plastiska sprängämnen
Prop. 2006/07:24
Förenklad hantering av medborgarförslag
Prop. 2006/07:25
Tekniska krav på elektroniska vägavgiftssystem
Prop. 2006/07:26
Flytt av försäkringssparande
Prop. 2006/07:27
Begreppet nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisningslagen
Prop. 2006/07:29
Vissa pensionfrågor
Prop. 2006/07:30
Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Albanien
Prop. 2006/07:31
Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal
Prop. 2006/07:32
Skadestånd och bodelning
Prop. 2006/07:33
Godkännande av utkast till rådets beslut om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssyst
Prop. 2006/07:34
Förenklat utmätningsförfarande
Prop. 2006/07:35
En ny indelningsgrund för vissa domsagor
Prop. 2006/07:37
Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn
Prop. 2006/07:38
Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor
Prop. 2006/07:39
Lagändringar med anledning av nya EG-direktiv om avgaskrav för motorer i tunga fordon, m.m.
Prop. 2006/07:40
Bilskrotningsfonden, m.m.
Prop. 2006/07:41
Sekretess i försäkringsföretag för uppgift om genetisk undersökning och genetisk information
Prop. 2006/07:42
Ursprungskontroll av fordon, m.m.
Prop. 2006/07:43
Frihet att välja - ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses
Prop. 2006/07:44
2002 års protokoll till ILO:s konvention om arbetarskydd och arbetsmiljö m.m.
Prop. 2006/07:45
Andra järnvägspaketet - fortsatt EU-harmonisering av järnvägslagstiftningen
Prop. 2006/07:46
Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
Prop. 2006/07:49
Vissa regler om ränta i samband med återkrav
Prop. 2006/07:50
Vissa frågor om trafikförsäkring och rättsskyddsförsäkring
Prop. 2006/07:51
Den svenska Kosovostyrkans deltagande i den EU-ledda insatsen i Bosnien och Hercegovina
Prop. 2006/07:52
Driftsformer för sjukhus
Prop. 2006/07:53
Genomförande av EG-direktivet om offer för människohandel
Prop. 2006/07:55
Statens ansvar för vissa betaltjänster
Prop. 2006/07:56
Harmoniserad patenträtt
Prop. 2006/07:57
Sale of certain state-owned companies
Prop. 2006/07:59
Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m.
Prop. 2006/07:60
Modernare nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden
Prop. 2006/07:61
Vissa bostadspolitiska åtgärder
Prop. 2006/07:62
Undantag i vissa fall från tekniska egenskapskrav på byggnadsverk
Prop. 2006/07:63
En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet
Prop. 2006/07:64
Högskoleutbildning av officerare m.m.
Prop. 2006/07:65
Informationskrav i noterade företag, m.m.
Prop. 2006/07:66
Angrepp mot informationssystem
Prop. 2006/07:67
Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet
Prop. 2006/07:68
Tullkontroll av kontanta medel, m.m.
Prop. 2006/07:69
Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan
Prop. 2006/07:70
Några aktiebolagsrättsliga frågor
Prop. 2006/07:71
Frisökning - ökade valmöjligheter till gymnasieskolan, m.m.
Prop. 2006/07:73
Nya hastighetsgränser
Prop. 2006/07:74
Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention mot korruption
Prop. 2006/07:76
Tävling med hästdjur
Prop. 2006/07:77
Ersättning vid smittsamma djursjukdomar, m.m.
Prop. 2006/07:78
Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor
Prop. 2006/07:79
Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt) - genomförande av direktiv 2001/84/EG
Prop. 2006/07:80
Bidragsbrottslag
Prop. 2006/07:83
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan
Prop. 2006/07:84
Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år
Prop. 2006/07:86
Vissa skolfrågor
Prop. 2006/07:87
Elektronisk underrättelse i vissa ärenden om utgivningsbevis
Prop. 2006/07:88
Ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
Prop. 2006/07:89
Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken m.m.
Prop. 2006/07:91
Sekretess vid forskningssamverkan
Prop. 2006/07:92
Lag om strukturfondspartnerskap
Prop. 2006/07:93
Justering av Studsviksavgiften m.m.
Prop. 2006/07:94
Skattelättnader för hushållstjänster, m.m.
Prop. 2006/07:95
Ett utvidgat miljöansvar
Prop. 2006/07:96
Proposition om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
Prop. 2006/07:97
Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster
Prop. 2006/07:98
Ny instansordning för PBL-ärenden
Prop. 2006/07:99
En fristående kronofogdemyndighet m.m.
Prop. 2006/07:100
2007 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2006/07:105
Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen
Prop. 2006/07:106
Avtalet mellan EG och Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område
Prop. 2006/07:107
Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet
Prop. 2006/07:108
Utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.
Prop. 2006/07:109
Införande av trängselskatt i Stockholm
Prop. 2006/07:110
Rapportering av händelser inom civil luftfart m.m.
Prop. 2006/07:111
Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m.
Prop. 2006/07:112
Registrering av förlagsandelar
Prop. 2006/07:113
Följdändringar med anledning av bildandet av Sveriges Kommuner och Landsting, m.m.
Prop. 2006/07:115
Ny lag om värdepappersmarknaden
Prop. 2006/07:116
Vissa frågor rörande totalförsvarsplikt m.m.
Prop. 2006/07:117
Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m.
Prop. 2006/07:118
En jobbgaranti för ungdomar
Prop. 2006/07:119
En effektivare lag om elektronisk kommunikation
Prop. 2006/07:121
Dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning
Prop. 2006/07:122
Ett första steg för en enklare plan- och bygglag
Prop. 2006/07:123
Ändringar av förbudet mot märkt olja i fordonstank
Prop. 2006/07:124
Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter
Prop. 2006/07:126
Tillsyn över hundar och katter
Prop. 2006/07:127
Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen
Prop. 2006/07:128
Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
Prop. 2006/07:129
Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m.
Prop. 2006/07:132
Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om internationella sanktioner
Prop. 2006/07:133
Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel, m.m.