Prop. Prop/1903:1
angående statsverkets tillstånd och behof
Prop. Prop/1903:2
angående jord- afsöndring från indragna militiebostället l3jt mantal Alsta n.ris 3 och 5 i Örebro län
Prop. Prop/1903:3
angående för¬ säljning af en till förra kompaniskrifvarebostället Råda n:o 1 Nedergården i Östergötlands län hörande lägenhet
Prop. Prop/1903:5
angående ändring af vissa i nådiga kungörelsen den 10 november 1882 meddelade bestämmelser beträffande förvaltningen af kronans jordbruks domäner
Prop. Prop/1903:7
angående upp¬ låtelse af den kronan tillkommande jordägareandel i grufva
Prop. Prop/1903:8
angående upp¬ låtelse af rätt till bearbetande af mar mor fyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1903:9
angående för¬ säljning af en till förra häradsskrifvarebostället Hofby n:o 2 i Kristianstads län hörande lägenhet
Prop. Prop/1903:10
angående upp¬ låtelse till Eskilstuna stad af mark från Eskilstuna kungsladugård och från kronohemmanen Gredby n:is 1 och 2 i Södermanlands län
Prop. Prop/1903:11
angående för¬ säljning af till förra militieboställena Wirshult n:o 1 och Kålshult n:o 1 i Kronobergs län hörande jord¬ områden jämte hemmanet Wirshult n:o 1 tillhörig an¬ del i vattenkraft
Prop. Prop/1903:12
med förslag till lag om ändrad lydelse af 6 § i lagen angående jordfästning den 25 maj 1894
Prop. Prop/1903:13
med förslag till lag, innefattande ändring i 2 kap. 3 § kyrkolagen
Prop. Prop/1903:14
angående pension åt afiidne stationskarlen Anders Nilssons änka och barn
Prop. Prop/1903:15
med förslag till lag angående ändring i vissa delar af förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm den 23 maj 1862
Prop. Prop/1903:16
angående upplåtelse till Umeå stad af en del utaf den statens järn¬ vägar tillhöriga mark vid Umeå järnvägsstation
Prop. Prop/1903:17
med förslag till lag angående medling i arbetstvister
Prop. Prop/1903:18
med förslag till lag om ändrad lydelse af 1, 11, 23 och 50 §§ i lagen den 28 juni 1895 om registrerade föreningar för ekonomisk verksamhet
Prop. Prop/1903:19
angående beredande af lånemedel till fortsatt utveckling af statens telefonväsende
Prop. Prop/1903:21
angående tull¬ frihet för omalen majs
Prop. Prop/1903:22
angående förändrad lydelse af §§ 3, 4, 6, 7, 3, 30, 11 och 25 i nådiga förordningen angående villkoren för tillverkning af bränn¬ vin den 13 juli 1887
Prop. Prop/1903:23
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter skomakaren Glces Otto Andersson från Motala
Prop. Prop/1903:24
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter hemmans¬ ägaren Johannes Jonasson från Sannebo i Ålfsborgs län
Prop. Prop/1903:25
angående bevil¬ jande af vissa förmåner för enskilda järnvägsanlägg¬ ningar
Prop. Prop/1903:27
ang. ägoutbyte emellan kronan och Landskrona stad
Prop. Prop/1903:28
angående upp¬ låtelse till landtförsvaret af en del utaf förra bergshaupt- mansbostället Väsby i Västmanlands län
Prop. Prop/1903:29
angående jord- afsöndring från kronoparken Bjurfors underlydande hem- o manen Stora och Lilla Avesta i Kopparbergs län
Prop. Prop/1903:30
angående vissa ändringar i gällande förordning angående stämpel- afgiften
Prop. Prop/1903:31
om vissa ändringar i förordningen angående bevillning af fast egendom samt af inkomst den 3 december 1897
Prop. Prop/1903:32
angående en väg anläggning inom Norrbottens län mellan Arvids¬ jaurs kyrkostad och Muskusselet i Arvidsjaurs socken
Prop. Prop/1903:33
med förslag till lag om försäkringsbolag samt till lag om utländsk försäkringsanstalts rätt att drifva försäkringsrörelse här i riket
Prop. Prop/1903:34
angående för säkring sinspektionens organisation och verksamhet m. m.
Prop. Prop/1903:35
angående upplåtelse till Växjö hospital af mark från indragna hospitalshemmanet 3U mantal Växjö liospitalsgård i Krono- bergs län in. in.
Prop. Prop/1903:36
angående anvisande af anslag för år 1904 till fortsättning af stats- banebyggnaden från Göteborg öfver Uddevalla till Skee
Prop. Prop/1903:38
angående an¬ visande af medel till odling slånefonden
Prop. Prop/1903:39
angående efter¬ skänkande af vissa delar utaf ett lån, som från odling s- lånefonden beviljats för utdikning och odling af mark till, bland annat, Häradsö i Åkers socken af Jönköpings län
Prop. Prop/1903:40
angående sjukhusförvaltaren vid flottans station i Karlskrona Hjalmar Theodor Wollins pensionsrätt
Prop. Prop/1903:41
angående tillämpning å personal vid flottans marinintendenturkår af grunderna för pensionering af flottans befäl och under¬ befäl med vederlikar
Prop. Prop/1903:42
angående en in¬ komstskatt för år 1904
Prop. Prop/1903:43
i anledning af en å internationell konferens i Bryssel den 5 mars 1902 antagen konvention angående beskattningen af socker
Prop. Prop/1903:44
angående inrät¬ tande af ett nytt stift m. m.
Prop. Prop/1903:45
med förslag till lag om ändrad lydelse af §§ 2 och 5 i förordningen den 16 november 1863 angående allmänt kyrkomöte och till lag om ändrad lydelse af § 3 i lagen den 26 ok¬ tober 1883 angående tillsättning af prästerliga tjänster
Prop. Prop/1903:46
med förslag till lag angående vård af enskildes skogar och till lag angående skyddsskogar
Prop. Prop/1903:48
angående ändring af gällande bestämmelser till förekommande af öfver¬ drifven afverkning å ungskog inom Västerbottens och Norrbottens lön
Prop. Prop/1903:49
med förslag till lag, innefattande tillägg till § 5 i förordningen den 21 december 1857 om ägors fredande emot skada af annans hemdjur samt om stängselskyldighet, och till lag om ändrad lydelse af 1 § i lagen den 25 april 1889 angående tiden för nyttjanderättsaftåls bestånd
Prop. Prop/1903:50
angående pension å allmänna indragning sstaten för regementsinten- denten vid Skånska dragonregementet Carl von Geijer
Prop. Prop/1903:51
angående pension å allmänna indragning sstaten för extra sadel- makeriarbetaren vid Stockholms tygverkstäder 0. F. K. Tiberg
Prop. Prop/1903:52
med förslag till förordning angående tillverkning och beskattning af malt¬ drycker
Prop. Prop/1903:53
med förslag till förordning angående en särskild stämpelafgift för punsch
Prop. Prop/1903:56
med förslag till ecklesiastik boställsordning
Prop. Prop/1903:57
med förslag till förordning om ecklesiastika byggnadslånekassor
Prop. Prop/1903:58
angående pension åt förre nivdlören 0. H. L. Littkes änka
Prop. Prop/1903:59
angående anvisande för åt 1904 af anslag till utförande af pro¬ visoriska anordningar vid centralstationen och norra sta¬ tionen i Stockholm m. in.
Prop. Prop/1903:60
angående pen¬ sion för teckning släraren J. Nehrman
Prop. Prop/1903:61
angående pension åt fiskeriinsp ektören N. R. I. Lundbergs änka Äbela Maria Lundberg, född Santesson, samt makarnes son Ivar Rudolf Kristoffer
Prop. Prop/1903:62
angående för¬ säljning af en till förra pukslagarebostället Skepperöd n:o 1 i Malmöhus län hörande lägenhet
Prop. Prop/1903:63
angående pensio¬ ner för läraren vid institutet för blinda F. TF. Lovall och gymnastikläraren J. E. Göransson
Prop. Prop/1903:64
med förslag till¬ förordning angående vissa bestämmelser rörande sjöfarten och gränstrafiken mellan Sverige och Norge
Prop. Prop/1903:65
angående anvisande af medel till bestridande af återstående kostnaden för utgifvande af en statistisk handbok öfver Sverige
Prop. Prop/1903:66
angående bil¬ dande af en lånefond för rederinäringens understödjande
Prop. Prop/1903:67
angående förslag till lag angående solidariska bankbolag m. in.
Prop. Prop/1903:68
angående folkskole¬ väsendet i Stockholm
Prop. Prop/1903:69
angående pensioner för teckning slärarinnan E. J. Karlberg och vaktmästaren K. F. Englund
Prop. Prop/1903:70
angående utvidgning af Kristinehamns hospital samt af Piteå hospital och asyl
Prop. Prop/1903:71
angående upplåtande af kronojord för framdragande af vissa elektriska ledningar
Prop. Prop/1903:72
angående understöd från allmänna indragning sstaten till aflidne fängelsedirektören Carl Ludvig Palms fem minderåriga barn
Prop. Prop/1903:73
angående försäljning af kronohäktet i Kisa
Prop. Prop/1903:74
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter arbetaren Per Nilsson från Ströms socken af Jämtlands län
Prop. Prop/1903:75
om afstående af Sveriges rätt att återlösa Wismar med område
Prop. Prop/1903:76
angående pension från allmänna indragning sstaten till tyghandt- verkaren Johan Fredrik Thörnqvist
Prop. Prop/1903:77
angående försäljning af äganderätten till de Torsebro krutbruk tillhörande fastigheter
Prop. Prop/1903:78
angående pension .å allmänna indragning sstaten åt kaptenen i Kronobergs regemente J. E. U. Tlieorin
Prop. Prop/1903:79
angående öfverlåtande till landtförsvaret af vissa delar af indragna militiebostället Broby n:o 1 i Södermanlands län
Prop. Prop/1903:80
angående öfverlåtelse till landtförsvaret af f. d. kronofogdebostället Lilla Köpinge N:o 12, ett mantal, i Malmöhus län m. m.
Prop. Prop/1903:81
angående understöd från allmänna indragning sstaten till arbetaren J. Granbergs änka Maria Eufrosyna Mattsdotter och son Emil Johannes Granberg
Prop. Prop/1903:82
angående pension ä allmänna indragning sstaten åt sjuksköterskan vid allmänna garnisonssjukhuset i Stockholm Maria Lars- dotter
Prop. Prop/1903:83
angående ägobyte med Karlskrona stad
Prop. Prop/1903:84
i fråga om an¬ vändande under dr 1904 af behållning å ett på extra stat för år 1902 anvisadt anslag till åtgärder för att befrämja tillgodogörandet af den i landets torfmossar befintliga bränsletillgång m. m.
Prop. Prop/1903:85
angående dispo¬ sition af hufvudgården till förra skvadronschefsbostället TVängen n;o 1 i Jämtlands län för anordnande af en uppfödningsanstalt för afvelshingstar
Prop. Prop/1903:86
angående efter¬ gift å arrendeafgifter na för arrendeåret 1902—1903 för utarrenderade kronoeg endomar inom vissa län
Prop. Prop/1903:87
angående inrättande af en ny skogsskola i Norrland
Prop. Prop/1903:88
angående för¬ säljning till Södermanlands läns landsting af ett jord¬ område om 41,3 ar från kronohemmanen Gredby n:is 1 och 2 i nämnda län
Prop. Prop/1903:89
angående till¬ godogörandet af vissa magnesitfyndigheter å kronojord inom Kvickjocks kapellförsamling af Norrbottens län
Prop. Prop/1903:90
angående öfverlåtande till staden Hälsingborg af Skånska husar¬ regementets nuvarande kasernområde m. m.
Prop. Prop/1903:91
angående ändrad lydelse af § 9 mom. 3 i tulltaxeunderrättelser na
Prop. Prop/1903:92
angående för¬ säljning af tre till indragna hospitalshemmanet Sund n:o 4 Södergård i Östergötlands län hörande lägenheter
Prop. Prop/1903:94
angående för¬ säljning af viss del af förra kronofogdebostället 1 man¬ tal Fastarp n:o 3 Olof Larsgdrd i Hallands län
Prop. Prop/1903:95
angående för¬ säljning af till kungsladugården Vall n:ris 1—4 i Gäfle- borgs län hörande andel i vattenkraft m. m.
Prop. Prop/1903:96
med förslag till lag om fortsatt tillämpning af hvad i lagen den 6 juni 1902, innefattande inskränkning i inmutning srätten, är stadgadt
Prop. Prop/1903:97
angående ändrade bestämmelser rörande trafikerandet af järnvägen Gellivare—Riksgränsen äfvensom angående beviljande åt Luossavaara —Kiirunavaara aktiebolag och aktiebolaget Gellivare malmfält af ett lån å 20,000,000 kronor m. m.
Prop. Prop/1903:98
angående an¬ visande af medel till åtgärder för lindrande af den uti de norra delarne af riket genom 1902 års felslagna skörd uppkomna nöd
Prop. Prop/1903:99
angående kostnads¬ fritt tillhandahållande af stämplar för stämpelbeläggning af vissa vid häradshöfdingen R. E. Eckerströms död å Södra Roslags domsagas kansli kvarliggande handlingar
Prop. Prop/1903:100
angående ersätt¬ ning åt förre konsistorieamanuensen N. C. T. Sjöbring för mistade löneinkomster
Prop. Prop/1903:101
om anslag för Sveriges deltagande i världsutställningen i S:t Louis år 1904
Prop. Prop/1903:102
angående för¬ säljning af viss del af kronodomänen Vs mantal Mjölby n:o 15 Södergården i Östergötlands län
Prop. Prop/1903:103
om anslag för en undsättningsexpedition till Södra Ishaf vet