Prop. 1995/96:2
Lag om byggande av järnväg
Prop. 1995/96:3
Postens finansiella tjänster
Prop. 1995/96:4
Internationell rättshjälp på förundersökningsstadiet
Prop. 1995/96:5
Lag om företagsrekonstruktion
Prop. 1995/96:6
Vidareutveckling av systemet med miljöklasser för fordon m.m.
Prop. 1995/96:8
Ändringar i fiskelagen, m.m.
Prop. 1995/96:10
Års- och koncernredovisning
Prop. 1995/96:11
Muskö örlogsvarvs framtid
Prop. 1995/96:12
Totalförsvar i förnyelse
Prop. 1995/96:14
Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag
Prop. 1995/96:16
Ändrade regler om bärgning
Prop. 1995/96:17
Ändringar i bostadsrättslagen m.m.
Prop. 1995/96:18
Upphävande av lagen (1923:116) om hundskatt
Prop. 1995/96:19
Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt
Prop. 1995/96:21
Frister vid anhållande och häktning
Prop. 1995/96:22
Tvåpartsprocess m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna
Prop. 1995/96:23
Vissa ändringar i smittskyddslagen, m.m.
Prop. 1995/96:24
Framtida organisation m.m. för fordonsbeskattningen
Prop. 1995/96:25
En politik för arbete, trygghet och utveckling
Prop. 1995/96:26
Vissa ändringar i varumärkeslagen och firmalagen som en följd av rådets förordning om gemenskapsvarumärken
Prop. 1995/96:27
Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Estland
Prop. 1995/96:28
Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Lettland
Prop. 1995/96:29
Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Litauen
Prop. 1995/96:31
Ny myndighet för kontroll över krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter
Prop. 1995/96:32
Konventionen om temporär import (Istanbulkonventionen)
Prop. 1995/96:33
Ändring av samarbetsöverenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (Helsingforsavtalet)
Prop. 1995/96:34
Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Tunisien
Prop. 1995/96:35
En ny lag om vissa internationella sanktioner
Prop. 1995/96:36
Godkännande av avtal om ändring av den fjärde Lomékonventionen m.m.
Prop. 1995/96:37
Rättslig reglering av samverkan för fred
Prop. 1995/96:38
Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m.
Prop. 1995/96:39
Konventionen om tullbehandling av poolcontainrar i internationell trafik (poolcontainerkonventionen)
Prop. 1995/96:41
Internationella institutet för demokrati och fria val med säte i Stockholm, m.m.
Prop. 1995/96:42
Godkännande av FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning
Prop. 1995/96:43
Vissa arrenderättsliga frågor
Prop. 1995/96:44
Riktlinjer för upphandling av Gotlandstrafiken m.m.
Prop. 1995/96:45
Mervärdesskatt på allmänna nyhetstidningar
Prop. 1995/96:46
Köp av interregional persontrafik på järnväg
Prop. 1995/96:47
Vissa ändringar i föräldrabalken
Prop. 1995/96:48
Lagstiftning med anledning av den av Förenta nationerna inrättade tribunalen för Rwanda m.m.
Prop. 1995/96:49
Sveriges tillträde till Europarådets förverkandekonvention
Prop. 1995/96:50
Clearingverksamhet m.m.
Prop. 1995/96:51
Fortsatt giltighet av lagen om samhällstjänst
Prop. 1995/96:52
En ny vapenlag
Prop. 1995/96:53
Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina
Prop. 1995/96:54
Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika
Prop. 1995/96:55
Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina
Prop. 1995/96:56
Ändringar i lagen om folkbokföringsregister, m.m.
Prop. 1995/96:57
Vissa punktskatte- och tullfrågor
Prop. 1995/96:58
EG:s andra förenklingsdirektiv och den svenska mervärdesbeskattningen
Prop. 1995/96:59
Sjukvårdssamverkan mellan landsting
Prop. 1995/96:60
Insättningsgaranti
Prop. 1995/96:61
Former för verksamhet som är beroende avstatligt stöd, m.m.
Prop. 1995/96:62
Ändringar i kapitaltäckningsreglerna m.m.
Prop. 1995/96:63
Ändringar i lagen om allemanssparande, m.m.
Prop. 1995/96:64
Ett nytt utjämningssystem för kommuner och landsting, m.m.
Prop. 1995/96:65
Vissa frågor inom Luftfartsverkets område m.m.
Prop. 1995/96:66
Försäljning av vissa högskolefastigheter vid Chalmers Tekniska högskola i Göteborg, m.m.
Prop. 1995/96:67
Användningen av vissa medel för arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Prop. 1995/96:68
Energistadgefördraget
Prop. 1995/96:69
Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.
Prop. 1995/96:70
Ändring i lagen om statligt stöd för banker och andra kreditinstitut
Prop. 1995/96:71
Ändringar i pliktexemplarslagen
Prop. 1995/96:72
Ekonomisk reglering mellan landsting och kommuner med anledning av ökat kommunalt ansvar för psykiskt störda
Prop. 1995/96:73
Ändring i lagstiftningen för värdepappersfonder
Prop. 1995/96:74
Ökad bankkonkurrens
Prop. 1995/96:75
Uppsägning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och f.d. Sovjetunionen, m.m.
Prop. 1995/96:76
Finansiering av tilläggsavgift för mjölkkvoter, m.m.
Prop. 1995/96:77
Ändring i sametingslagen (1992:1433) m.m.
Prop. 1995/96:78
Ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten, m.m.
Prop. 1995/96:79
Minderåriga i arbetslivet skyddsregler vid arbete i arbetsgivarens hushåll
Prop. 1995/96:80
Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan
Prop. 1995/96:81
Reglering av s.k. fakturaskojeri i marknadsföringslagen
Prop. 1995/96:82
Ökad ansvar för Konsumentombudsmannen och Konsumentverket på området finansiella tjänster
Prop. 1995/96:83
Säkrare finansiering av framtida kärnavfallskostnader m.m.
Prop. 1995/96:84
Borttagande av innehavsanteckningar från inskrivningsregistret
Prop. 1995/96:85
Hemlig kameraövervakning
Prop. 1995/96:86
Funktionshindrades tillgång till teletjänster
Prop. 1995/96:87
Lag om skatt på naturgrus
Prop. 1995/96:88
Lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m.
Prop. 1995/96:89
Utbildning i Sverige för utlandssvenska barn och ungdomar
Prop. 1995/96:90
Registerbaserad folk- och bostadsräkningår 2000 m.m.
Prop. 1995/96:91
Vägverkets produktionsdivision
Prop. 1995/96:92
Nya förutsättningar för järnvägstrafiken
Prop. 1995/96:94
Exportinsatser för små och medelstora företag, m.m.
Prop. 1995/96:95
Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta
Prop. 1995/96:96
Anställning med lönebidrag
Prop. 1995/96:97
Vissa frågor om beskattningen av utländska kapitalförsäkringar, m.m.
Prop. 1995/96:98
Ändrade regler för näringsförbud
Prop. 1995/96:99
Spris fortsatta verksamhet
Prop. 1995/96:100
Vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar
Prop. 1995/96:101
De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m.
Prop. 1995/96:102
Vissa mindre ändringar i kommunalskattelagen m.m.
Prop. 1995/96:104
Skatteregler med anledning av nya årsredovisningslagar, m.m.
Prop. 1995/96:105
Förslag till tilläggsbudget till statsbudgetenf för budgetåret 1995/96
Prop. 1995/96:106
Överlåtelse av verksamheten vid Statens maskinprovningar till Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB
Prop. 1995/96:107
Åtgärder för att främja företagens deltagande i system för miljöstyrning och miljörevision, m.m.
Prop. 1995/96:108
Ändring i minerallagen (1991:45)
Prop. 1995/96:109
Skattelättnad för riskkapital, m.m
Prop. 1995/96:110
Riktlinjer för åklagarväsendets organisation
Prop. 1995/96:111
Finansiering av en världskongress år 1996 om kommersiell sexuell exploatering av barn
Prop. 1995/96:112
Ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden
Prop. 1995/96:113
Svenskt deltagande i fredsstyrka i f.d. Jugoslavien
Prop. 1995/96:115
En ny lag om domstolsärenden
Prop. 1995/96:116
Antalet ledamöter i Högsta domstolen och Regeringsrätten m.m.
Prop. 1995/96:117
Tystnadsplikt inom enskild familjerådgivning
Prop. 1995/96:118
Ändringar i körkortslagen
Prop. 1995/96:119
Reformerad tandvårdsförsäkring
Prop. 1995/96:121
Vissa bestämmelser om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal
Prop. 1995/96:123
Produktsäkerhetslagen och offentlig verksamhet
Prop. 1995/96:125
Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik
Prop. 1995/96:126
Förnyad förklaring enligt artikel 46 i Europakonventionen
Prop. 1995/96:127
Några frågor om sekretess
Prop. 1995/96:128
Följdändringar till reformen om tvåpartsprocess vid de allmänna förvaltningsdomstolarna samt vissa registerfrågor inom socialförsäkringsadministrationen
Prop. 1995/96:129
Säkerhetsskydd
Prop. 1995/96:131
Vägverkets sektorsansvar inom vägtransportsystemet m.m.
Prop. 1995/96:132
Konventionen om skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten personal
Prop. 1995/96:133
Några frågor om rättsprövning m.m.
Prop. 1995/96:134
Utökad möjlighet för kyrkomötet att överlåta sin normgivningskompetens
Prop. 1995/96:135
Godkännande av 1995 års internationella naturgummiavtal
Prop. 1995/96:136
Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Kazakstan
Prop. 1995/96:137
Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Kirgizistan
Prop. 1995/96:138
Allmänna arvsfonden
Prop. 1995/96:139
Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Vitryssland
Prop. 1995/96:140
Sveriges ratifikation av Förenta havsrättskonventionen av den 10 december 1982 och avtalet av den 28 juli 1994 om tillämpningen av konventionens del XI
Prop. 1995/96:141
Aktiv förvaltning av statens företagsägande
Prop. 1995/96:142
Deltagande i European Cooperation in Meteorology (Ecomet)
Prop. 1995/96:143
Upphävande av vissa äldre författningar
Prop. 1995/96:144
Vissa internationella ungdomsfrågor
Prop. 1995/96:145
Kvalificerad yrkesutbildning m.m.
Prop. 1995/96:146
Vissa frågor om personlig assistans
Prop. 1995/96:148
Lokal samverkan mot arbetslösheten
Prop. 1995/96:149
Beräkning av basbelopp m.m.
Prop. 1995/96:150
Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.
Prop. 1995/96:151
Vissa kompletteringar till elreformen
Prop. 1995/96:152
Beskattning av förmån av utbildning och andra åtgärder vid personalavveckling, m.m.
Prop. 1995/96:153
Jämställdhet som ett nytt mål för Sveriges internationella utvecklingssamarbete
Prop. 1995/96:154
Godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Lettland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
Prop. 1995/96:156
Utvidgad försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll
Prop. 1995/96:157
Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan
Prop. 1995/96:159
Effektivare gränskontroll
Prop. 1995/96:161
En radio och TV i allmänhetens tjänst 1997--2001
Prop. 1995/96:162
EGs arbetsdirektiv
Prop. 1995/96:163
Europeiska företagsråd
Prop. 1995/96:165
Frågor om offentlig upphandling
Prop. 1995/96:166
Tullens befogenheter vid den inre gränsen
Prop. 1995/96:167
Kommunal uppdragsverksamhet avseende kollektivtrafik, m.m..
Prop. 1995/96:168
Inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek
Prop. 1995/96:169
Sammanslagning av Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst, m.m.
Prop. 1995/96:170
Översyn av skattebrottslagen
Prop. 1995/96:171
En sjätte AP-fondstyrelse m.m.
Prop. 1995/96:172
Avveckling av bankstödet
Prop. 1995/96:173
Förstärkt tillsyn över finansiella företag
Prop. 1995/96:174
Producentansvar för uttjänta bilar, m.m.
Prop. 1995/96:175
Skärpta avgaskrav för tunga fordon m.m.
Prop. 1995/96:176
Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården
Prop. 1995/96:177
Ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392) m.m.
Prop. 1995/96:178
Sekretess och polisregister
Prop. 1995/96:179
Tilläggsskydd för växtskyddsmedel
Prop. 1995/96:180
Teleoperatörernas skyldigheter vid hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning
Prop. 1995/96:182
Stärkt konsumentskydd i resegarantilagen
Prop. 1995/96:183
Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m.
Prop. 1995/96:184
Tillträde till högre utbildning m.m.
Prop. 1995/96:185
Europa- Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Israel
Prop. 1995/96:186
Nya regler för bostadsbidrag
Prop. 1995/96:187
Patientskadelag m.m.
Prop. 1995/96:188
Avgifter enligt lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar
Prop. 1995/96:189
Statlig garanti för anordnande av olympiska sommarspel i Sverige år 2004
Prop. 1995/96:191
Mervärdesskatt på entréavgifter till biografföreställningar
Prop. 1995/96:192
Tillstånd för internationell järnvägstrafik
Prop. 1995/96:195
Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Marocko
Prop. 1995/96:196
Besöksinskränkningar vid viss tvångsvård, m.m.
Prop. 1995/96:197
Kontroll av yrkesmässiga vägtransporter av mineraloljeprodukter, alkohol och tobak
Prop. 1995/96:198
Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet
Prop. 1995/96:200
Fristående skolor m.m.
Prop. 1995/96:201
Vissa regionalpolitiska frågor
Prop. 1995/96:202
Miljöklassning av alkylatbensin
Prop. 1995/96:203
Konvention om social trygghet mellan Sverige och Österrike
Prop. 1995/96:205
Förbud mot innehav av destillationsapparater m.m.
Prop. 1995/96:206
Vissa skolfrågor m.m.
Prop. 1995/96:207
Sysselsättningspropositionerna
Prop. 1995/96:208
Underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar,m.m.
Prop. 1995/96:209
Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m.
Prop. 1995/96:210
Förbud mot användning av synförstörande laservapen
Prop. 1995/96:211
Effektiviseringar inom den summariska processen
Prop. 1995/96:212
Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt
Prop. 1995/96:213
Minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997 och 1998
Prop. 1995/96:214
Förbättrad kapitalförsörjning Prop.1995/96:214
Prop. 1995/96:215
Otillbörlig kurspåverkan och vissa insiderfrågor
Prop. 1995/96:216
Valutaväxling och valutahandel
Prop. 1995/96:217
Ändringar i lagen om aviseringsregister,m.m.
Prop. 1995/96:218
Ändringar i postlagen (1993:1684) m.m.
Prop. 1995/96:219
Ändringar i fartygssäkerhetslagen (1988:49) m.m.
Prop. 1995/96:220
Lag om statsbudgeten
Prop. 1995/96:221
Militära skyddsområden
Prop. 1995/96:222
Sysselsättningspropositionerna
Prop. 1995/96:223
Ändring i fiskelagen (1993:787)
Prop. 1995/96:224
Följdfrågor med anledning av den ändrade länsindelningen i Skåne m.m.
Prop. 1995/96:225
Marknadsföring av kristallglas
Prop. 1995/96:226
Hållbar utveckling i landets fjällområden, (Fjällpropositionen)
Prop. 1995/96:227
Beskattning av sjömän
Prop. 1995/96:228
Åldersgräns vid tobaksköp
Prop. 1995/96:229
Skattereduktion för utgifter för byggnads-arbete på bostadshus
Prop. 1995/96:230
Vissa bestämmelser om dubbelbeskattnings- avtalet mellan Sverige och Brasilien, m.m.
Prop. 1995/96:231
Fortsatt reformering av beskattningen av utländska kapitalförsäkringar
Prop. 1995/96:232
Skattefrihet för internationella organisationer, diplomater m.fl. - mervärdesskatt och punktskatter