Prop. 1986/87:1
om äktenskapsbalk m. m.
Prop. 1986/87:2
med förslag till bl.a. vissa ändringar i sekretessreglerna för effektivare insatser mot spridningen av LAV/HTLV-III
Prop. 1986/87:3
om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Prop. 1986/87:4
om förlängning av det skandinaviska luftfartssamarbetet
Prop. 1986/87:5
om vissa yrkestrafikfrågor
Prop. 1986/87:6
om förverkande m.m.
Prop. 1986/87:7
om ekonomiska föreningar
Prop. 1986/87:8
om handel med ädelmetallarbeten och om bestämning av volym och vikt
Prop. 1986/87:9
om fortsatt giltighet av lagen (1959:157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad och av lagen (1973:651) om ogifta samboendes
Prop. 1986/87:10
om fortsatt giltighet av lagen (1985:1052) om rätt för kommuner och landstingskommuner att vidta bojkottåtgärder mot Sydafrika
Prop. 1986/87:11
om ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Malta
Prop. 1986/87:12
om ny banklagstiftning
Prop. 1986/87:13
om tjänstebostäder för präster och om förvaltningen av kyrklig jord.
Prop. 1986/87:14
om fortsatt giltighet av lagen (1979:103) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång.
Prop. 1986/87:15
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken.
Prop. 1986/87:16
mer förslag om förhandsbesked i socialavgiftsfrågor, m.m
Prop. 1986/87:17
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina.
Prop. 1986/87:18
om vissa åtgärder m.m. efter Tjernobylolyckan.
Prop. 1986/87:19
om höjning av grundfonden för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa
Prop. 1986/87:22
om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål.
Prop. 1986/87:23
om exportkreditgarantier m.m. i utländska valutor
Prop. 1986/87:24
om förbud mot nya kärnkraftsreaktorer m.m.
Prop. 1986/87:25
med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1986/87
Prop. 1986/87:26
om avgifter vid de allmänna domstolarna.
Prop. 1986/87:27
om fortsatt kreditpolitisk lagstiftning.
Prop. 1986/87:28
om förlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236).
Prop. 1986/87:29
om fortsatt giltighet av lagen (1977:494) om tillstånd till överlåtelse av fartyg.
Prop. 1986/87:30
om följdändringar till slopandet av den kommunala garanti- och utbobeskattningen.
Prop. 1986/87:32
om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall
Prop. 1986/87:34
om vissa delegeringsfrågor och regelförenkllngar på vägtrafikens område.
Prop. 1986/87:35
om ändring i reglerna för bidragsförskott och underhållsbidrag.
Prop. 1986/87:36
om vissa personalfrågor inom försvaret.
Prop. 1986/87:37
om ändringar i hyres- och bostadsrättslagstiftningen.
Prop. 1986/87:38
om godkännande av överenskommelse med Finland om suveränitetsholmarna i Torne, Muonio och Könkämä älvar
Prop. 1986/87:39
om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen.
Prop. 1986/87:40
om beskattningen vid avyttring av andelar i avkastningsfonder.
Prop. 1986/87:41
om godkännande av 1986 års internationella kakaoavtal, m. m.
Prop. 1986/87:42
om ändringar i vinstdelningsskatten, m.m.
Prop. 1986/87:43
om uppskjuten tidpunkt för gallring av socialnämndernas personakter och personregister
Prop. 1986/87:44
om mervärdeskattskyldighet för ideella föreningar, m.m.
Prop. 1986/87:45
om lindring av församlingsskatt, vissa inkomstskattefrågor, m.m.
Prop. 1986/87:46
om beskattning av förmån av fri bil
Prop. 1986/87:47
om ändringar i taxeringsorganisationen
Prop. 1986/87:48
om bostadspolitiken
Prop. 1986/87:49
om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter
Prop. 1986/87:50
om beskattningen av traktorer
Prop. 1986/87:51
om kommunal parkeringsövervakning
Prop. 1986/87:52
om exekutionsväsendets organisation m.m.
Prop. 1986/87:53
om godkännande av en internationell konvention rörande systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, m.m.
Prop. 1986/87:54
om värderingen av aktier vid kapitalbeskattningen, m.m.
Prop. 1986/87:55
om åtgärder mot miljöfarliga batterier
Prop. 1986/87:56
om bilavgaslag
Prop. 1986/87:57
om vissa frågor om anslag för budgetåret 1986/87 till departementen
Prop. 1986/87:58
om jaktlag, m.m.
Prop. 1986/87:59
med redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under år 1985
Prop. 1986/87:60
om tidsbegränsning av anställning som assistenttandläkare inom folktandvården
Prop. 1986/87:61
om en tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, m.m.
Prop. 1986/87:62
om godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om reglering av förmögenhetsrättsliga frågor
Prop. 1986/87:63
med redogörelse för telefonavlyssning vid förundersökning i brottmål
Prop. 1986/87:64
om ändring av tidpunkten för avlämnande av självdeklaration vid 1987 års taxering, m.m.
Prop. 1986/87:65
om vissa prisreglerande åtgärder på jordbrukets område
Prop. 1986/87:66
om höjning av skatterna på alkoholdrycker och tobak, m.m.
Prop. 1986/87:67
om förlängning av undantag från markvillkoret i fråga om bostadslån för vissa egnahem
Prop. 1986/87:68
om åtgärder mot asbest
Prop. 1986/87:69
om förbättrad kompensation vid korttidssjukdom och vid tillfällig vård av barn
Prop. 1986/87:70
med redogörelse för svenska företags verksamhet i Sydafrika och Namibia
Prop. 1986/87:71
om vissa aktiefrågor för SSAB Svenskt Stål AB , m.m.
Prop. 1986/87:72
om ändring i räntelagen (1975:635) m.m.
Prop. 1986/87:73
med meddelande om kommande förslag till lagstiftning om ändrade regler för utnyttjande av förlustavdrag i vissa fall
Prop. 1986/87:74
om näringspolitik inför 1990-talet
Prop. 1986/87:75
med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Prop. 1986/87:76
om riktade emissioner m.m.
Prop. 1986/87:77
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland
Prop. 1986/87:78
om förbättrad skattekontroll av vinster på värdepapper
Prop. 1986/87:79
med förslag till lag om dödens inträde, m.m.
Prop. 1986/87:80
om forskning
Prop. 1986/87:81
om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, m.m.
Prop. 1986/87:82
om höjning av fordonsskatten för vissa lastbilar och släpvagnar
Prop. 1986/87:83
om beskattningen av trygghetsförsäkringar för skogsbrukare och renskötare
Prop. 1986/87:84
om överprövning i personalärenden
Prop. 1986/87:85
om godkännande av uppsägning av vissa dubbelbeskattningsavtal
Prop. 1986/87:86
om följdlagstiftning till äktenskapsbalken m.m.
Prop. 1986/87:87
om statens vattenfallsverk
Prop. 1986/87:88
om ändring i hemförsäljningslagen (1981:1361)
Prop. 1986/87:89
om ett reformerat tingsrättsförfarande
Prop. 1986/87:90
om ny konkurslag
Prop. 1986/87:91
om aktivt folkstyre i kommuner och landsting.
Prop. 1986/87:92
om ny inriktning och organisation av framtldsstudleverksamheten m.m.
Prop. 1986/87:93
om bostäder åt unga
Prop. 1986/87:94
om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, m.m.
Prop. 1986/87:95
Totalförsvarets fortsatta utveckling
Prop. 1986/87:96
med anledning av en överenskommelse mellan Sverige och Tyska Demokratiska Repubiliken om inbördes rättshjälp i brottmål
Prop. 1986/87:97
om de centrala museernas uppgifter och ansvar
Prop. 1986/87:98
om investeringsgarantier
Prop. 1986/87:99
om ledning av den statliga förvaltningen
Prop. 1986/87:100
med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88
Prop. 1986/87:101
om ändring i bokföringslagen (1976:125).
Prop. 1986/87:102
om tulltaxelag m.m.
Prop. 1986/87:104
om bidrag till undervisningssjukhus m.m.
Prop. 1986/87:105
om träfiberprövnlng.
Prop. 1986/87:106
om ändring i brottsbalken m.m. (s.k. kontraktsvård m.m.)
Prop. 1986/87:107
med förslag om uttag av socialavgifter på vinstandelsmedel
Prop. 1986/87:108
med förslag till anslagsberäkning för budgetåret 1987/88 för Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet m.m.
Prop. 1986/87:109
med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1986/87
Prop. 1986/87:110
om förbud mot handel med Sydafrika och Namibia
Prop. 1986/87:111
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, m.m.
Prop. 1986/87:112
om anhållande och häktning, m.m.
Prop. 1986/87:113
om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291), m.m.
Prop. 1986/87:114
om en särskild ersättning till sjukvårdshuvudmännen för att öka operationskapaciteten inom sjukvården
Prop. 1986/87:115
om ändring i polislagen (1984:387)
Prop. 1986/87:116
om ändring i datalagen
Prop. 1986/87:117
om nytt statsbidragssystem för barnomsorgen
Prop. 1986/87:118
om ytterligare försöksverksamhet i frikommunerna, m.m.
Prop. 1986/87:119
om ändrade förjustavdragsregler för vissa bostadsföretag
Prop. 1986/87:120
om vissa oljebolagsfrågor
Prop. 1986/87:121
om lag om fritidsbåtsregister, m.m.
Prop. 1986/87:122
om ändring i jordförviirvslagen (1979:230), m.m.
Prop. 1986/87:123
om fortsatt valutareglering, m.m.
Prop. 1986/87:124
om de homosexuellas situation i samhället
Prop. 1986/87:125
med anledning av vissa beslut fattade av internationella arbetskonferensen vid dess sjuttioandra möte
Prop. 1986/87:126
om vissa aktiefrågor för Procordia AB, m.m.
Prop. 1986/87:127
om fortsatt decentralisering inom högskolan
Prop. 1986/87:128
om internationella köp
Prop. 1986/87:129
om vissa frågor om ersättning för uppehälle vid vård inom socialtjänsten, m.m.
Prop. 1986/87:130
om anslag till utgivande av statliga medel i visst fall
Prop. 1986/87:132
om vissa justeringar av reglerna för lagervärdering
Prop. 1986/87:133
om ändringar i delpensioneringen, pensionstillskott till änkor m.m.
Prop. 1986/87:135
om ändring i miljöskyddslagen (1969:387) m.m.
Prop. 1986/87:136
om godkännande av en konvention om förenkling av formaliteterna vid handel med varor
Prop. 1986/87:137
om reglering av priserna på fisk m.m.
Prop. 1986/87:138
om försiiljning av viss fast egendom
Prop. 1986/87:139
om ändringar i beskattningen av bensin, m.m.
Prop. 1986/87:140
med förslag om nya regler för uttag av egenavgifter och för pensionsgrundande inkomst för jordbrukare
Prop. 1986/87:141
om ändringar i lagen (1985:571) om värdepappersmarknaden
Prop. 1986/87:142
om ändring i bankrörelselagens bestämmelser om kapitaltäckning
Prop. 1986/87:143
om ny riksbankslag och ändrat huvudmannaskap för riksgäldskontoret
Prop. 1986/87:144
om överenskommelse om statlig drifterstättning för läkarutbildning och forskning, m.m.
Prop. 1986/87:145
om ändringar i lagstiftningen för stads- och landshypoteksinstitutionerna
Prop. 1986/87:146
om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.
Prop. 1986/87:147
om de statsanställdas medbestämmande vid beredningen av regeringsärenden
Prop. 1986/87:148
Om finansiella koncerner m.m.
Prop. 1986/87:149
med förslag till lag om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande verksamheter
Prop. 1986/87:150
med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88, m.m. (Kompletteringspropositionen)
Prop. 1986/87:151
om ändringar i tryckfrihetsförordningen m.m.
Prop. 1986/87:152
om inskränkt skattskyldighet för vissa stiftelser m.fl.
Prop. 1986/87:154
om ändring i vapenlagen (1973:1176)
Prop. 1986/87:155
om högre låneandel vid bostadslångivningen till vissa bostadsföretag
Prop. 1986/87:156
om ändrade regler vid allmän fastighetstaxering år 1988
Prop. 1986/87:158
om ny organisation för folkbokföring
Prop. 1986/87:159
om vissa utgångspunkter för energisystemets omställning
Prop. 1986/87:160
om riksdagens ombudsmäns och justitiekanslerns ställning som åklagare, m.m.
Prop. 1986/87:164
om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden
Prop. 1986/87:165
om arbetsrättslig beredskapslag
Prop. 1986/87:166
om ny tullagstiftning m.m.
Prop. 1986/87:167
om ändring i lagen (1902:71 s.1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar
Prop. 1986/87:168
om slopande av räntebidrag vid överlåtelse av allmännyttiga bostadsföretag eller sådana företags bostadsbestånd m.m.