Prop. 1985/86:1
med förslag till ny plan- och bygglag
Prop. 1985/86:2
med förslag till lag om exploateringssamverkan, m.m.
Prop. 1985/86:3
med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m.
Prop. 1985/86:4
om att överföra tillverkning och utgivning av mynt till Sveriges riksbank
Prop. 1985/86:5
om försöksverksamhet med samordnad länsförvaltning
Prop. 1985/86:6
om färjetrafiken till Gotland
Prop. 1985/86:7
om utlänningars rättsliga ställning
Prop. 1985/86:8
med anledning av en överenskommelse mellan Sverige och Ungerska Folkrepubliken om inbördes rättshjälp i brottmål
Prop. 1985/86:9
om lag om disciplinförseelser av krigsmakt m.m.
Prop. 1985/86:10
om ny skollag m.m.
Prop. 1985/86:11
med förslag till lag om ändring i högskolelagen (1977:218)
Prop. 1985/86:12
om avdragsrätt för nordiska socialavgifter
Prop. 1985/86:13
om ändring i smittskyddslagen (1968:231) m.m.
Prop. 1985/86:14
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, m.m. (UNHCR)
Prop. 1985/86:15
om polisens ställning i krig
Prop. 1985/86:16
om ändring i bestämmelserna om konsolideringsfond för allmännyttiga bostadsföretag
Prop. 1985/86:17
om godkännande av FN-konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
Prop. 1985/86:18
om godkännande av protokoll nr 8 till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Prop. 1985/86:19
om lokalisering av kemikalieinspektionen
Prop. 1985/86:20
med 1985 års redogörelse för de statliga företagen
Prop. 1985/86:21
om förlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236)
Prop. 1985/86:22
om avgifter i ärenden om lokala kabelsändningar m.m.
Prop. 1985/86:23
om ändring i brottsbalken m.m. (företagsbot)
Prop. 1985/86:24
om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Prop. 1985/86:25
med förslag om tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budgetåret 1985/86
Prop. 1985/86:26
om godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om ömsesidigt administrativt bistånd
Prop. 1985/86:27
om lag om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m.m.
Prop. 1985/86:28
om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål
Prop. 1985/86:29
om fortsatt giltighet av lagen (1979:103) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång m.m.
Prop. 1985/86:30
om ändring i brottsbalken m.m. (mot brott mot borgenärer)
Prop. 1985/86:31
om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall
Prop. 1985/86:32
med redogörelse för tillämpningen av terroristlagstiftningen
Prop. 1985/86:33
om ändring lagen (1981:50) med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion
Prop. 1985/86:34
om ändring i lagen (1957:577) om prästval
Prop. 1985/86:35
om ändring i lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m.
Prop. 1985/86:36
om avgifter för granskning av filmer och videogram m.m.
Prop. 1985/86:37
om registrering i vissa fall av beslut enligt ledningsrättslagen (1973:1144) och anläggningslagen (1973:1149)
Prop. 1985/86:38
om vissa socialförsäkringsfrågor
Prop. 1985/86:39
om upphävande av fyra lagar på det statliga arbetsgivarområdet
Prop. 1985/86:40
om samlad tillsyn av arbetsmiljön
Prop. 1985/86:41
om tulltillägg
Prop. 1985/86:42
om försöksverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område
Prop. 1985/86:43
om avgifter för ålders- och förtidspensionärer vid sjukhusvård m. m.
Prop. 1985/86:44
om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)
Prop. 1985/86:45
om schablonavdrag för egenavgifter i inkomstslaget tjänst, m. m.
Prop. 1985/86:46
om lotterivinstskatten
Prop. 1985/86:47
om ändrad mervärdeskatt
Prop. 1985/86:48
om medel till en fond för avhjälpande av fukt- och mögelskador i småhus, m. m.
Prop. 1985/86:49
om fortsatt giltighet av lagen mot skatteflykt
Prop. 1985/86:50
om ändringar i allemanssparandet
Prop. 1985/86:51
om tandläkares anslutning till den allmänna försäkringen
Prop. 1985/86:52
om förbud mot införsel av jordbruksvaror från Sydafrika, m. m.
Prop. 1985/86:53
om ändrad beskattning av gasol
Prop. 1985/86:54
om rundradiosändningar av finländska televisionsprogram
Prop. 1985/86:55
om sammanhållen skatteförvaltning, m.m.
Prop. 1985/86:56
med förslag om allmänt ombud inom folkbokföringen
Prop. 1985/86:57
om kassettskatten
Prop. 1985/86:58
om jämkningar i skyldigheten att lämna kontrolluppgifter
Prop. 1985/86:59
om avgiftsuttag till försäkringen för tilläggspension
Prop. 1985/86:60
om ändring i Iagen (1977:975) med tulltaxa, m. m.
Prop. 1985/86:61
om skärpta avgasreningskrav för personbilar, m. m.
Prop. 1985/86:62
om bilbältesanvändning m. m.
Prop. 1985/86:63
om ändrade grunder för bestämmande av den statliga bostadslåneräntan
Prop. 1985/86:64
om godkännande av ändringar i Helsingforsavtalet och det nordiska avtalet om kulturellt samarbete
Prop. 1985/86:65
med förslag till ändring i brottsbalken m.m. (vissa frågor om datorrelaterade brott och ocker)
Prop. 1985/86:66
med redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under år 1984
Prop. 1985/86:67
med vissa bestämmelser om svenskundervisning för vuxna invandrare
Prop. 1985/86:68
om ändrat huvudmannaskap för tandvården vid universitetet i Umeå
Prop. 1985/86:69
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica
Prop. 1985/86:70
om vissa lagstiftningsåtgärder inom ramen för frikommunförsöket
Prop. 1985/86:71
om höjning av Sveriges kapitalinsats i Världsbanken (IBRD)
Prop. 1985/86:72
med redogörelse för en av riksdagen begärd översyn av bokföringslagen (1976:125)
Prop. 1985/86:73
om ökat förtroendemannainflytande i försäkringskassorna, m.m.
Prop. 1985/86:74
om jordbruksforskning, m.m.
Prop. 1985/86:75
med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Prop. 1985/86:76
om forskning rörande skog och miljö
Prop. 1985/86:77
om ändring i lagen (1984:650) om införande av lagen (1984:649) om företagshypotek
Prop. 1985/86:78
om beskattningen vid avyttring av tillgångar som förvärvats genom utdelning
Prop. 1985/86:79
om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Prop. 1985/86:80
om ny förvaltningslag
Prop. 1985/86:81
med redogörelse för svenska företags verksamhet i Sydafrika och Namibia
Prop. 1985/86:82
om bidrag till idrottsföreningar för vissa arbetsgivaravgifter
Prop. 1985/86:83
om ersättning för miljöskador
Prop. 1985/86:84
om godkännande av en ny nordisk överenskommelse om förmåner vid arbetslöshet
Prop. 1985/86:85
om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1), m.m.
Prop. 1985/86:86
om ändring i patentlagen (1967:837) m.m.
Prop. 1985/86:87
om ändring av riksgränsen mellan Sverige och Finland vid forsen Vähänärä i Torne älv
Prop. 1985/86:88
om nytt kyrkofullmäktigval i vissa fall
Prop. 1985/86:89
om godkännande av ett ramavtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Sverige och de Europeiska gemenskaperna
Prop. 1985/86:90
om följdlagstiftning till den nya plan- och bygglagen, lagen om exploateringssamverkan samt lagen om hushållning med naturresurser m. m.
Prop. 1985/86:91
om vissa naturgasfrågor
Prop. 1985/86:92
om kilometerskatten.
Prop. 1985/86:93
om ändring i tullagen (1973:670) m.m.
Prop. 1985/86:94
om avgivande av förklaring enligt artikel 46 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna
Prop. 1985/86:95
om ändring av reglerna för produktionskostnadsanpassad belåning m.m. vid beslut om statliga bostadslån.
Prop. 1985/86:96
om ny administration av förlängt barnbidrag, m.m.
Prop. 1985/86:97
om statsbldrag till lärarlöner i gymnasieskolan.
Prop. 1985/86:98
om invandrarpolitiken
Prop. 1985/86:99
om Sveriges Radios verksamhet m. m.
Prop. 1985/86:100
med förslag till statsbudget för budgetåret 1986/87
Prop. 1985/86:101
med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1985/86
Prop. 1985/86:102
om vissa åtgärder för omställning av energisystemet
Prop. 1985/86:103
med överlämnande av 1986 års kommittéberättelse
Prop. 1985/86:104
om statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 1992
Prop. 1985/86:105
om färjetrafiken till Gotland
Prop. 1985/86:106
om ändring i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering
Prop. 1985/86:107
om följdlagstiftning till den nya omsorgslagen
Prop. 1985/86:108
om försäljning av viss egendom för mynttillverkning, m.m.
Prop. 1985/86:109
om ändringar i radiolagen m.m.
Prop. 1985/86:110
om kronoholmarnas framtida disposition
Prop. 1985/86:111
om överenskommelse om statlig driftersättning för läkarutbildning och forskning m. m.
Prop. 1985/86:112
om den slutliga regleringen av ombildningen av datamaskincentralen för administrativ databehandling (DAFA) till aktiebolag m.m.
Prop. 1985/86:113
om lokalisering av grundskollärarlinjen m.m.
Prop. 1985/86:114
om omorganisation av regionmusiken och Rikskonserter
Prop. 1985/86:115
om ändring i körkortslagen (1977:477)
Prop. 1985/86:116
om meritvärdering i statlig tjänst m.m.
Prop. 1985/86:117
om följdlagstiftning till den nya skollagen, m.m.
Prop. 1985/86:118
om ändringar i väglagen (1971:948) och lagen (1939:608) om enskilda vägar
Prop. 1985/86:119
om flygfraktförares ansvar för passagerare och gods
Prop. 1985/86:120
om vissa varvsfrågor m.m.
Prop. 1985/86:121
om inriktningen av konsumentpolitiken m.m.
Prop. 1985/86:122
om flyttning av fartyg i allmän hamn
Prop. 1985/86:123
om godtrosförvärv av lösöre
Prop. 1985/86:124
om den statliga redovisningsrevisionen m.m.
Prop. 1985/86:125
med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1985/86
Prop. 1985/86:126
om lag om näringsförbud, m.m.
Prop. 1985/86:127
om riktlinjer för industripolitiken på rymdområdet, m.m.
Prop. 1985/86:128
om vissa sjukförsäkringsfrågor för studerande
Prop. 1985/86:130
om inkomstskatten för åren 1987 och 1988
Prop. 1985/86:131
om den skattemässiga behandlingen av kostnader vid viss verksamhet i utlandet, m.m.
Prop. 1985/86:132
om ändringar i finansieringssystemet för använt kärnbränsle, m.m.
Prop. 1985/86:133
om ändring i utlänningslagen (1980:376) m.m.
Prop. 1985/86:134
om förmåner inom frivilligförsvaret
Prop. 1985/86:135
med förslag till medelsanvisning för anslaget Bidragsförskott
Prop. 1985/86:136
om fortsatt giltighet av lagen (1980:12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården
Prop. 1985/86:137
om ökat ekonomiskt stöd till barnfamiljer
Prop. 1985/86:138
om arbetsmarknadsverkets ansvarsområde m.m.
Prop. 1985/86:139
om vissa oljebolagsfrågor
Prop. 1985/86:140
om vissa inkomstförstärkningar på statsbudgeten, m.m.
Prop. 1985/86:141
med anledning av vissa beslut fattade av internationella arbetskonferensen vid dess sjuttioförsta möte
Prop. 1985/86:142
om försöksverksamheter i statlig reglering gentemot näringslivet
Prop. 1985/86:143
om fortsatt valutareglering
Prop. 1985/86:144
om ändring i vuxenutbildningslagen (1984:1118)
Prop. 1985/86:145
om ändrad försäljningsskatt på vissa personbilar
Prop. 1985/86:146
om vidaresändning av radio- och TV-program
Prop. 1985/86:147
om vissa ändringar i kriminalvårdslagstiftningen (decentralisering inom kriminalvården)
Prop. 1985/86:148
om fortsatt giltighet av lagen (1981:50) med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion
Prop. 1985/86:149
om reglering av priserna på fisk m.m.
Prop. 1985/86:150
med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1986/87, m.m. (kompletteringsproposition)
Prop. 1985/86:151
om viss lagstiftning beträffande aktieoptioner
Prop. 1985/86:152
om fritidshemsverksamheten;
Prop. 1985/86:153
om godkännande av tilläggsprotokoll till Sveriges frihandelsavtal med de Europeiska gemenskaperne (EG)
Prop. 1985/86:154
om kommunal tjänsteexport;
Prop. 1985/86:155
med förslag till utsökningsregisterlag m.m.
Prop. 1985/86:157
om stämpelskatten på aktier
Prop. 1985/86:158
om godkännande av Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet
Prop. 1985/86:159
om ändring i naturvårdslagen (1964:822) m.m.
Prop. 1985/86:160
om vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1988
Prop. 1985/86:161
om Sveriges tillträde till Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp
Prop. 1985/86:162
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713), m.m.
Prop. 1985/86:163
om ändring av upplåningsrätten m.m. för Sveriges allmänna hypoteksbank
Prop. 1985/86:164
med överlämnande av allmänna pensionsfondens fjärde fondstyrelses årsredovisning
Prop. 1985/86:165
om frikommunförsöket, regelförenklingen och förbättringen av den statliga servicen
Prop. 1985/86:166
om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.
Prop. 1985/86:167
om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m.m.
Prop. 1985/86:168
om höjning av skatten på vissa resor
Prop. 1985/86:169
om inskränkt skattskyldighet för Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet m.fl.
Prop. 1985/86:170
om räddningstjänstlag, m.m.
Prop. 1985/86:171
om särskilda medel för bekämpningen av AIDS.
Prop. 1985/86:172
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan.
Prop. 1985/86:173
om ett samlat program för skolledarutbildning.
Prop. 1985/86:174
om överenskommelse med Danmark om beskattning av s.k. gränsgångare, m.m.
Prop. 1985/86:175
om nyhetsförmedling till begåvningshandikappade.
Prop. 1985/86:176
om åndring i vapenlagen (1973:1176)