SOU 1946:1
Betänkande angående rundradion i Sverige : dess aktuella behov och riktlinjer för dess framtida verksamhet
SOU 1946:2
Dödföddheten och tidigdödligheten i Sverige dess samband med nativitetsminskningen och dess förhållande vid olika former av förlossningsvård samt dess socialmedicinska och befolkningspolitiska betydelse : en undersökning
SOU 1946:3
Betänkande med förslag till ändrade grunder för flottningslagstiftningen m. m
SOU 1946:4
Betänkande med förslag angående uniformspliktens omfattning för viss personal vid försvarsväsendet
SOU 1946:5
Betänkande om barnkostnadernas fördelning med förslag angående allmänna barnbidrag m. m
SOU 1946:6
Betänkande om barnkostnadernas fördelning med förslag angående allmänna barnbidrag m. m
SOU 1946:7
Betänkande och förslag rörande åtgärder för att begränsa antalet kontraktsanställt manskap inom krigsmakten
SOU 1946:8
Betänkande med förslag till boställsordning för folkskolans lärare m. m
SOU 1946:9
1945 års universitetsberedning
SOU 1946:10
Betänkande med förslag till omorganisation av Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen m. m
SOU 1946:11
1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar
SOU 1946:12
Betänkande om tandläkarutbildningens ordnande m. m
SOU 1946:13
Investeringsutredningens betänkande med utredning rörande personal- och materielresurser m. m. för genomförande av ett arbetsprogram enligt av utredningen tidigare framlagt förslag.
SOU 1946:14
1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar
SOU 1946:15
1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar
SOU 1946:16
Betänkande angående forsknings- och försöksverksamheten på jordbrukets område i Norrland
SOU 1946:17
Den familjevårdande socialpolitiken en redogörelse
SOU 1946:18
P. M. angående utvecklingsplanering på jordbrukets område : utredning
SOU 1946:19
Betänkande med förslag rörande den ekonomiska försvarsberedskapens framtida organisation
SOU 1946:20
Betänkande angående den centrala organisationen av det civila medicinal- och veterinärväsendet
SOU 1946:21
Betänkande med utredning och förslag angående rätten till arbetstagares uppfinningar
SOU 1946:22
Betänkande med förslag till ordnande av kreditgivnings- och rådgivningsverksamhet för hantverk och småindustri samt bildande av företagarnämnder
SOU 1946:23
Socialvårdskommitténs betänkande
SOU 1946:24
Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande
SOU 1946:25
Betänkande med förslag till lag med särskilda bestämmelser om uppfinningar m. m. av betydelse för rikets försvar
SOU 1946:26
Betänkande angående tjänstepensionsförsäkringens organisation
SOU 1946:27
Betänkande med förslag till investeringsreserv för budgetåret 1946/47 av statliga, kommunala och statsunderstödda anläggningsarbeten
SOU 1946:28
Betänkande med förslag till investeringsreserv för budgetåret 1946/47 av statliga, kommunala och statsunderstödda anläggningsarbeten
SOU 1946:29
Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser i fråga om taxering av inkomst av jordbruksfastighet samt lag om jordbruksbokföring
SOU 1946:30
Socialutbildningssakkunniga
SOU 1946:31
1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar
SOU 1946:32
Betänkande med förslag till förordning angående allmänt kyrkomöte m. m
SOU 1946:33
Förslag till lag om försäkringsrörelse m. m
SOU 1946:34
Förslag till lag om försäkringsrörelse m. m
SOU 1946:35
Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen
SOU 1946:36
Parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden och säkerhetstjänst
SOU 1946:37
Socialvårdskommitténs betänkande
SOU 1946:38
Betänkande med förslag rörande officersutbildningen inom armén m. m
SOU 1946:39
Den svenska växtodlingens utvecklingstendenser samt dess inriktande efter kriget : utredning
SOU 1946:40
Betänkande angående hantverkets och småindustriens befrämjande
SOU 1946:41
Betänkande med förslag till skogsvårdslag m. m
SOU 1946:42
Riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken
SOU 1946:43
Betänkande med förslag till verkstadsorganisation för väg- och vattenbyggnadsväsendet
SOU 1946:44
Sakkunniga angående arbetsförmedlingens organisation
SOU 1946:45
Betänkande med förslag till åtgärder för främjande av ridhästaveln m. m
SOU 1946:46
Riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken
SOU 1946:47
Rationalitetsvariationerna inom det svenska jordbruket : utredning
SOU 1946:48
1945 års lönekommitté
SOU 1946:49
Ärvdabalksakkunnigas förslag till föräldrabalk
SOU 1946:50
Betänkande med förslag till nyorganisation av kyrkomusikerbefattningarna m. m. D. 2
SOU 1946:51
Sakkunniga angående arbetsförmedlingens organisation
SOU 1946:52
Socialvårdskommitténs betänkande
SOU 1946:53
Betänkande om befolkningspolitikens organisation m. m
SOU 1946:54
Utredning angående reglering av den territoriella församlingsindelningen i Stockholm
SOU 1946:55
Utredning rörande sexualundervisningen i högre skolor jämte förslag till handledning i sexualundervisning för lärare i högre skolor
SOU 1946:56
1944 års skattesakkunniga
SOU 1946:57
Betänkande angående vissa organisations-, utbildnings- och tjänstgöringsfrågor vid domstolarna
SOU 1946:58
Betänkande med förslag rörande utbyggnad av civila flygplatser m. m
SOU 1946:59
Betänkande med förslag angående hemvärnet
SOU 1946:60
Betänkande med förslag till lag om skydd mot ohälsa och olycksfall i arbete m. m. : 1
SOU 1946:61
Riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken
SOU 1946:62
Betänkande med förslag till lag om tryggande av byggnadsarbetares lönefordran m. m
SOU 1946:63
Betänkande med förslag till lag om virkesmätning m. m.
SOU 1946:64
Betänkande med förslag till ny lagstiftning om uppsikt å jordbruk
SOU 1946:65
Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande
SOU 1946:66
Betänkande angående reglering av anställningsförhållandena för viss civil personal inom statsförvaltningen
SOU 1946:67
Betänkande med utredning och förslag angående löneställningen för viss statsanställd sjukvårds- och ekonomipersonal m. m
SOU 1946:68
Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet
SOU 1946:69
Förvaltningsförfarandet : förberedande utredning angående reglering av förfarandet hos förvaltningsmyndigheter i ärenden rörande enskild rätt och därmed sammanhängande frågor
SOU 1946:70
Betänkande med förslag till lag om sambruksföreningar
SOU 1946:71
Betänkande om deltidsarbete i allmän tjänst m. m
SOU 1946:72
1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar
SOU 1946:73
Utlåtande rörande metoder och materiel vid skogsbrandsläckning
SOU 1946:74
Betänkande angående socialvetenskapernas ställning vid universitet och högskolor m.m
SOU 1946:75
Betänkande och förslag angående förhållandet mellan befäl och meniga inom krigsmakten m. m
SOU 1946:76
Organisatoriska åtgärder till främjande av medicinsk forskning
SOU 1946:77
Naturvetenskapliga forskningskommittén
SOU 1946:78
Jordbruksbefolkningens möjligheter till sysselsättning utom jordbruket : utredning
SOU 1946:79
Betänkande med förslag till omläggning av den direkta statsbeskattningen samt angående kvarlåtenskapsskatt m.m
SOU 1946:80
Utredning angående vissa lägenhetsupplåtelser å kronomark i Norrlands fjälltrakter
SOU 1946:81
1945 års universitetsberedning
SOU 1946:82
Betänkande med förslag angående kommunernas bidrag till folkpensionskostnaderna
SOU 1946:83
Betänkande med förslag till strafflagstiftning för krigsmakten
SOU 1946:84
Betänkande angående vissa åtgärder till förbättrande av transportförhållandena i Norrland
SOU 1946:85
Betänkande med förslag till en utökad köttkontroll m. m.
SOU 1946:86
Den tyska propagandan i Sverige under krigsåren 1939-1945.
SOU 1946:87
Betänkande om tandläkarutbildningens ordnande m. m. D. 2,
SOU 1946:88
Betänkande med förslag till organisation av tillsynen å arbetarskyddslagstiftningen m. m. : 2
SOU 1946:89
Utredning om utbetalningen av barnbidragen
SOU 1946:90
Betänkande med förslag angående den offentliga lönestatistiken
SOU 1946:91
Betänkande angående revision av det militära rättegångsväsendet
SOU 1946:92
Förslag till omorganisation av justitiekanslersämbetet och inrättande av ett riksåklagarämbete
SOU 1946:93
Parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden och säkerhetstjänst
SOU 1946:94
Försvarets tjänsteförteckningssakkunnigas betänkande
SOU 1946:95
Betänkande med förslag angående lönereglering för fast anställt manskap vid försvaret m. m.