Prop. 1946:10
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 32 § 3 mom. kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)',)
Prop. 1946:12
('med förslag till lag med särskilda bestämmelser örn arrende av viss kommunal jord m. m.',)
Prop. 1946:59
('angående statsbidrag till kostnaderna för tillhandahållande av fri under\xad visningsmateriel åt folkskolebarn m. m.',)
Prop. 1946:101
('angående samarbete med Stockholms stad och Stockholms läns landsting för uppförande och drift av en medicinsk tuberkulosklinik och en thoraxkirurgisk klinik vid karolinska sjuk\xad huset',)
Prop. 1946:105
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)',)
Prop. 1946:120
('angående vissa avlönings- m. fl. anslag under riksstatens fjärde huvudtitel för budgetåret 1946 47',)
Prop. 1946:135
('med förslag till lag om högsta domstolens sammansättning och tjänstgöring, m. m.',)
Prop. 1946:156
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 17 juni 1938 (nr 318) om avbrytande av havandeskap, m. m.',)
Prop. 1946:192
('med förslag till lag angå\xad ende ändrad lydelse av 2 § 1—6 mom. och 3 § 1 mom. lagen den 27 juni 1902 (nr 71), innefattande vissa bestämmelser örn elektriska anläggningar',)
Prop. 1946:196
('angående medgivande att vidtaga de åtgärder, som erfordras för Sveriges an\xad slutning till Förenta Nationerna',)
Prop. 1946:198
('angående bemyndigande att försälja viss kronan tillhörig fast egendom',)
Prop. 1946:200
('med förslag till lag om radioanläggningar m. m.',)
Prop. 1946:220
('med förslag till lag om folkpensionering, m. m.',)
Prop. 1946:221
('med förslag till lag angå\xad gående ändring i lagen den 29 juni 1945 (nr 420) om semester, m. m.',)
Prop. 1946:236
('med förslag till lag rö\xad rande ny indelning av riket i borgerliga kommuner m. m.',)
Prop. 1946:255
('med förslag till folkbok\xad föring sförordning, m. m.',)
Prop. 1946:263
('med förslag till lag med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rätts\xad handlingar',)
Prop. 1946:264
('med förslag till lag om övervakning av konkurrensbegränsning inom närings\xad livet, m. m.',)
Prop. 1946:273
('angående vissa anslag till universiteten och den medicinska undervisningen m. m.',)
Prop. 1946:284
('angående fortsatt verk\xad samhet för hindrande och uppdagande av spioneri m. m.',)
Prop. 1946:311
('angående utgifter å till- läggsstat 1 till riksstaten för budgetåret 1946/17',)
Prop. 1946:312
('med förslag till lag om allmän sjukförsäkring, m. m.',)
Prop. 1946:322
('med förslag till lag an\xad gående ändring i kommunalskattelagen den 28 sep\xad tember 1928 (nr 370)',)
Prop. 1946:325
('med förslag till kungörelse angående ändring i vissa delar av allmänna resereglementet den 27 juni 1929 (nr 210)',)
Prop. 1946:329
('med förslag till lag om ändring i strafflagen m. m.',)
Prop. 1946:333
('angående allmän löne\xad reglering för befattningshavare i statens tjänst m. fl.',)
Prop. 1946:334
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 8 juni 1923 (nr 147) om straff för olovlig varuinförsel, m. m.',)
Prop. 1946:346
('angående böj\xad tling av premierna till vissa värnpliktiga m. m.',)
Prop. 1946:350
('angående godkännande av en mellan Sverige och De Socialistiska Rådsrepubli\xad kernas Union träffad handelsöverenskommelse m. m.',)
Prop. 1946:367
('angående godkännande av en mellan Sverige d ena, samt Amerikas Förenta Stater, Frankrike, Storbritannien och Norra Irland d andra sidan verkställd skriftväxling rörande tyska till\xad gångar i Sverige m. m.',)
Prop. 1946:375
('angående befrielse i vissa fall från skyldighet att återbetala för mycket utbetalta löne- och pensionsbelopp',)
Prop. 1946:376
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 17 kap. 6 och 12 §§ handelsbaden',)
Prop. 1946:380
('med förslag till lag om kontroll å överlåtelse av vattenkraft',)
Prop. Prop/1946:3
angående provisorisk för¬ bättring av löneställningen för vissa befattningshavare i statens tjänst m. fl.
Prop. Prop/1946:5
angående reglering av vissa tjänstepensioner m. m.
Prop. Prop/1946:7
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 2 och 13 §§ lagen den 30 juni 1942 (nr 515) om åtgärder mot vanhävd av jordbruk
Prop. Prop/1946:8
angående statsbidrag till yrkesutbildning av sjöfolk av manskapsgrad m. rn.
Prop. Prop/1946:11
angående för¬ rådsorg anisation för försvarets läkemedel
Prop. Prop/1946:13
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 och 2 §§ lagen den 14 juni 1928 (nr 196) om galtbesiktningstvång
Prop. Prop/1946:14
angående be¬ myndiga,uden för Kungl. Maj:t att besluta i fråga om vissa postavgifter
Prop. Prop/1946:15
angående befri¬ else för skepparen G. H. S. Nilsson i Påskallavik från viss skadeständsskyldigliet
Prop. Prop/1946:16
med förslag till lag om rätt att i mål och ärenden som tillhöra stats- eller kommunalmyndighets handläggning insända hand¬ lingar med posten m. m.
Prop. Prop/1946:17
med förslag till förord¬ ning angående utvidgad rätt att vid 1946 års taxering åtnjuta avdrag för avsättning till investeringsfond för fartyg
Prop. Prop/1946:18
med förslag till vissa änd¬ ringar i gällande tulltaxa
Prop. Prop/1946:19
angående ersättning från kyrkofonden för övertalig personal vid domänverket
Prop. Prop/1946:20
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 och 2 §§ hered- skapsförfogandelagen den 30 juni 1342 (nr 584)
Prop. Prop/1946:21
med förslag till förord¬ ning om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos bin
Prop. Prop/1946:22
angående upp¬ förande av byråchefsbefattningen i försvarets fabriks- styrelse d ordinarie stat
Prop. Prop/1946:23
med förslag till lag om ändrad lydelse av 30 § 3 mom. kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.
Prop. Prop/1946:25
angående anslag för för¬ sök med täckdikning smaskiner, m. m.
Prop. Prop/1946:26
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av §§ 2 och 3 förordningen den 17 maj 1935 (nr 176) angående konungariket Sveriges stadshypotekskassa, m. m.
Prop. Prop/1946:27
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 20 §, 21 § samt 36 § 2. för¬ ordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1946:28
med förslag till lag om handläggning av domstolsärenden m. m.
Prop. Prop/1946:29
med förslag till lag om ändring i sjölagen m. m.
Prop. Prop/1946:31
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 8 april 1927 (nr 85) om dödande av förkommen handling
Prop. Prop/1946:32
med förslag till lag om tillfällig ökning av regeringsrådens antal
Prop. Prop/1946:33
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation, m. m.
Prop. Prop/1946:34
angående uppskov med återbetalning av ett Hornborgas jöns sänknings förening, Skaraborgs län, beviljat statslån
Prop. Prop/1946:35
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 6 mars 1942 (nr 63) angående rätt för Konungen att åsätta särskild tullavgift
Prop. Prop/1946:36
med förslag till lag an¬ gående ändring av lagen den 20 december 1940 (nr 1044) örn vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus, m. m.
Prop. Prop/1946:37
med förslug till förord¬ ning om fortsatt giltighet au förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och utskänk- ningsskatt å spritdrycker
Prop. Prop/1946:38
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 18 juni 1937 (nr 481) angående rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser örn stämpelav¬ gift vid köp och byte av fondpapper
Prop. Prop/1946:42
med förslag till förord¬ ning om fortsatt uppskov med ikraftträdandet av före¬ skriven skatt å motorsprit
Prop. Prop/1946:43
angående inköp för post¬ verkets räkning av tomter i Karlskrona
Prop. Prop/1946:44
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 1 § förordningen den 28 september 1928 (nr 376) örn särskild skatt å vissa lotterivinster
Prop. Prop/1946:45
angående inrättande av högre tekniska läroverk i Gävle och Karlskrona
Prop. Prop/1946:46
angående stats¬ bidrag i samband med borttagande av broavgifterna vid Lidingöbron
Prop. Prop/1946:47
angående anslag till bi¬ drag för anläggande av gemensamma tvättinrättningar på landsbygden
Prop. Prop/1946:49
angående bere¬ dande av täckning för vissa medelsbrister, redovi¬ sade såsom proprie}) a lanser i försvarets civilförvalt¬ nings räkenskaper
Prop. Prop/1946:50
angående liv¬ ränta åt Carl Johan Eric Tersmeden m. m.
Prop. Prop/1946:51
angående anslag till lind¬ ring i mindre bemedlades kostnader för djursjukvård
Prop. Prop/1946:52
med förslag till lag an¬ gående upphävande av 20 § femte stycket lagen den 16 oktober 1914 (nr 349) örn tillsyn d fartyg
Prop. Prop/1946:53
angående försälj¬ ning av fastigheter, som förvaltas av försvarets bo- stadsanskaffningsnämnd, m. m.
Prop. Prop/1946:54
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 9 § 1 och 4 mom. samt 10 § 1 och 5 mom. förordningen den 22 juni 1934 (nr 320) angående grunder för förvaltningen av viss kro¬ noegendom
Prop. Prop/1946:55
angående upplåtelse i vissa fall av mark å renbetesfjulien i Jämtlands lån m. m.
Prop. Prop/1946:56
angående anslag till od¬ lings- och byggnadshjälp åt innehavare av odlingslä- genheter m. fl.
Prop. Prop/1946:58
angående rati- ficering av vissa ändringar i stadgan för Interna¬ tionella arbetsorganisationen
Prop. Prop/1946:61
angående rörlig kredit för försvarets fabriksstyreise
Prop. Prop/1946:62
med förslag till stat för försvarets fastig hets fond för budgetåret 1946 47
Prop. Prop/1946:63
angående anslag till an¬ skaffning av ytterligare maskinaggregat i vissa kraft¬ stationer
Prop. Prop/1946:64
angående anslag till bäradsskrivarna m. fl. för budgetåret 1946147
Prop. Prop/1946:65
angående gäldande av vissa kostnader i samband med sprängningsolycka vid Göteborgs örlogsvarv
Prop. Prop/1946:66
angående anord¬ nande av lasaretts/arty g et Prins Carl såsom av¬ ståndsmätning sfartyg, m. m.
Prop. Prop/1946:67
angående anslag till om- och tillbyggnad av flygtekniska försöksanstaltens verkstadsavdelning
Prop. Prop/1946:68
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 12 december 1941 (nr 925) örn reglering av förbrukningen av elektrisk kraft och gas
Prop. Prop/1946:69
med förslag till lag om fortsatt giltighet av allmänna förfogandelagen den 22 juni 1939 (nr 293)
Prop. Prop/1946:70
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1942 (nr 493) örn avverkningsskyldighet
Prop. Prop/1946:72
angående pension dt vissa i statens tjänst anställda personer m. fl.
Prop. Prop/1946:73
med förslag till familjebi¬ drags förordning
Prop. Prop/1946:74
med förslag till lag om fortsatt giltighet av prisregleringslagen den 30 juni 1942 (nr 459)
Prop. Prop/1946:75
med förslag till lag med särskilda bestämmelser om begränsning av vinstutdel¬ ning från aktiebolag, m. m.
Prop. Prop/1946:76
angående ytterligare an¬ slag till nybyggnad för svenska träforskningsinstitutet m. m.
Prop. Prop/1946:77
angående anslag för bud¬ getåret 1946/^7 till småskoleseminariema
Prop. Prop/1946:78
angående be¬ frielse för Birger Olof Lennart Löfberg från er¬ sättningsskyldighet
Prop. Prop/1946:79
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 22 december 1939 (nr 895) angående rätt för Konungen att meddela särskil¬ da bestämmelser örn riksbankens sedelutgivning och bankrörelse m. m.
Prop. Prop/1946:80
angående arméns ingenjörpersonal
Prop. Prop/1946:81
angående be¬ stridande av vissa haverikostnader
Prop. Prop/1946:82
angående vissa frågor om befrielse från ersättningsskyldighet
Prop. Prop/1946:83
angående er- sättning i vissa fall i anledning av olycksfall i ar¬ bete eller yrkessjukdom
Prop. Prop/1946:84
angående an¬ slag till barnavdelningar vid lasarett m. rn.
Prop. Prop/1946:85
angående kapi¬ talinvestering i värnplikt släne/onden för budgetåret 1946!47
Prop. Prop/1946:86
angående fortsatt disposition av vissa äldre reservationsanslag under fjärde huvudtiteln
Prop. Prop/1946:87
angående dis¬ position av vissa äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1946:89
angående anslag til! för¬ lossningsvården
Prop. Prop/1946:91
angående ny¬ byggnad för vissa militära institutioner i Stockholm
Prop. Prop/1946:93
angående fortsatt tullfri¬ het för Svenska röda korset för viss sjukvårds-, be¬ klädnads- och sjuktransportmaleriel
Prop. Prop/1946:94
angående fortsatt tullfri¬ het i vissa fall för Föreningen rädda barnen för kläder, beklädnadsmateriel och livsförnödenheter
Prop. Prop/1946:96
angående förhöjning i vissa fall av arbetarsmåbrukslån
Prop. Prop/1946:97
.med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering mi. m. samt lag angående fortsatt giltighet av lagen samma dag (nr 430) örn kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m.
Prop. Prop/1946:98
med förslag till lag an¬ gående utsträckt tillämpning av lagen den 4 juni 1943 (nr 274) örn förlängd giltighetstid för ränte- och ut- delningskuponger, m. m.
Prop. Prop/1946:99
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 1 november 1940 (nr 924) med särskilda bestämmelser angående patent vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1946:100
med förslag till lag angå¬ ende fortsatt giltighet av lagen den 13 december 1940 (nr 995) örn straff för sabotage
Prop. Prop/1946:102
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av § 2 mom. 1 förordningen den 21 juni 1922 (nr 277) angående postsparbanken
Prop. Prop/1946:103
angående anslag till om- och tillbyggnadsarbeten vid statens skeppsprovnings- anstalt m. m.
Prop. Prop/1946:104
angående anslag till be¬ siktning av motorfordon
Prop. Prop/1946:107
angående anslag för till- läggsbidrag till vissa statsunderstödda torrläggnings¬ företag
Prop. Prop/1946:108
angående åtgärder till stödjande av oljeväxt- samt lin- och hampodlingen m. m.
Prop. Prop/1946:109
med förslag till lag om hgpoteksaktiebolag
Prop. Prop/1946:110
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § lagen den 25 juni 1909 (nr 56 s. 7) angående nationalparker, m. m.
Prop. Prop/1946:111
med förslag till lag om tvångsinlösen av vanhävdad jordbruksegendom, m. m.
Prop. Prop/1946:112
med förslag till förordning angående ändrad lydelse av 34 och 56 §§ förordningen den 5 juni 1942 (nr 325) om jordbrukets kreditkassor
Prop. Prop/1946:113
angående anslag till un¬ derstöd åt elever vid lägre lantbruksundervisningsan- stalter, m. m.
Prop. Prop/1946:114
angående anslag till träd- gårdsundervisningen
Prop. Prop/1946:115
angående befrielse för dödsboet efter F. I. Isaksson från viss betalningsskyl¬ dighet
Prop. Prop/1946:116
angående avvecklingen av 19Al och 19A2 års krislån
Prop. Prop/1946:117
angående lån till Luossa- vaara-Kiirunavaara aktiebolag, lii. m.
Prop. Prop/1946:118
angående fortsatt dispo¬ sition av vissa äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1946:119
angående befrielse för mästerlotsen P. 0. Kolberg och lotsen F. H. Petters¬ son från viss ersättningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1946:121
angående vissa byggnadsarbeten m. m. för försvaret
Prop. Prop/1946:122
angående för¬ fogande över visst äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1946:123
angående anslag till arbets- rådet och yrkesinspektionen för budgetåret 1946147
Prop. Prop/1946:124
angående ytterligare stats¬ understöd till Virestadssjöarnas sänknings företag i Kronobergs län
Prop. Prop/1946:125
angående fastställande av personalförteckning för domänverket, m. m.
Prop. Prop/1946:126
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen den 30 maj 1941 (nr 350) angående skogsvårdsstyrelser, m. m.
Prop. Prop/1946:127
angående årligt understöd åt skogvaktaren å Såtenäs egendom O. Boman m. fl.
Prop. Prop/1946:128
angående tfänstårsberåk- nirtg i pensionshänseende för förre ämnesläraren vid skeppsgosseskolan i Karlskrona M. Karlkvist m. m.
Prop. Prop/1946:129
angående dels e. o. byrå- sekreteraren hos statskontoret N. G. Svensons pen¬ sionsförmåner, dels ock pension åt ingenjören vid ar¬ mé för vältning ens tygavdelning E.-E. Stollenwerks ef¬ terlevande
Prop. Prop/1946:130
angående förbättring av lägre pensioner vid vissa förstatligade m. fl. järnvägar
Prop. Prop/1946:131
angående dyrtidshjälp m. m. åt vissa pensionärer och understödstagare
Prop. Prop/1946:132
angående anvisande av vissa inve stering sanslag för uppförande av centrala tvätt- och reparationsanstalter för försvaret
Prop. Prop/1946:133
med förslag till lag om ändring i vattenlagen
Prop. Prop/1946:136
angående understöd åt ef¬ terlevande till vissa i statens tjänst anställda personer m. fl.
Prop. Prop/1946:137
angående pension eller understöd åt vissa i statens tjänst anställda personer m. fl.
Prop. Prop/1946:138
nied förslag till vissa ändringar i civila avlöning sreglementet och avlönings- reglementet för de högre kommunala skolorna, m. m.
Prop. Prop/1946:139
med förslag till vissa ändringar i allmänna tjänste- och famil jepensionsregle- mentena, m. m.
Prop. Prop/1946:141
angående vissa anslag till riksförsäkringsanstalten
Prop. Prop/1946:142
angående anslag för bud¬ getåret 1946/47 till avlöningar vid de allmänna läro¬ verken m. m.
Prop. Prop/1946:143
angående anslag för bud¬ getåret 1946/47 till konstfackskolan
Prop. Prop/1946:144
angående disposition av behållningen å till anläggningar för oljelagring ovan jord anvisade reservationsanslag
Prop. Prop/1946:145
angående bidrag till drif¬ ten av anstalter för bildbara sinnesslöa m. m.
Prop. Prop/1946:147
angående befrielse från viss betalningsskyldighet för varvsarbetaren Oscar Si¬ gurd Andersson m. fl.
Prop. Prop/1946:148
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1943 (nr 467) örn viss begränsning av legitimation som tandläkare, m. m.
Prop. Prop/1946:150
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 24 mars 1942 (nr 128) örn förbud mot bebyggelse till hinder för för¬ svaret
Prop. Prop/1946:152
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 26 april 1940 (nr 272) med särskilda bestämmelser angående domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1946:153
med förslag till lag om tillfällig förlängning av skyddstid för litterära och mu¬ sikaliska verk
Prop. Prop/1946:154
med förslag till lag om tillägg till slutstadgandet i lagen den 20 oktober 1939 (nr 732) med särskilda bestämmelser angående tillfäl¬ lig vattenreglering
Prop. Prop/1946:155
med förslag till förord¬ ning med vissa bestämmelser rörande skadestånds- skgkligheten för förare av motorfordon, motorredskap och traktortåg, som tillhöra eller nyttjas av staten
Prop. Prop/1946:157
angående anslag till kraft¬ station vid Jösseforsen m. m.
Prop. Prop/1946:158
angående inköp för tele¬ grafverkets räkning av fastigheten Heimdal nr 1 i Stockholm
Prop. Prop/1946:159
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 22 juni 1945 (nr 384-) med särskilda bestämmelser angående gäldande av er¬ sättning enligt allmänna förfogandelagen m. fl. lagar
Prop. Prop/1946:160
angående anslag för bud¬ getåret 1946/^7 till fornminnesinventering
Prop. Prop/1946:161
angående istånd- sättning av uthyrnings fastigheter vid Drottningholms slott
Prop. Prop/1946:162
angående anslag till sprängämnesinspektionen
Prop. Prop/1946:163
angående ytterligare ut¬ gifter å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1945f46
Prop. Prop/1946:165
angående bidrag till barn¬ hem
Prop. Prop/1946:166
angående försäljning av två allmänna arvsfonden tillfallna fastigheter
Prop. Prop/1946:167
angående temporär ut¬ sträckning av rätten för fiskefartyg att intaga gods från provianteringsfrilager i vissa städer
Prop. Prop/1946:168
angående avstående från återltrav av vissa ersättningar för vård av krigsskadade
Prop. Prop/1946:169
angående åtgärder i an¬ ledning av förgiftningsfaran vid gengasdrift
Prop. Prop/1946:170
angående fortsatt disposi¬ tion av vissa äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1946:171
angående försäljning av vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1946:172
med förslag till lag örn fortsatt giltighet av valutalagen den 22 juni 1939 (nr 350)
Prop. Prop/1946:173
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 15 december 1939 (nr 850) angående rätt för Konungen att i vissa fall med¬ dela särskilda bestämmelser örn bankaktiebolags kas- sareserv
Prop. Prop/1946:174
angående statsbidrag för anordnande av skolmåltider
Prop. Prop/1946:175
angående anslag till anordnande av telefonkabel å bandelen Köping —Frövi m. to.
Prop. Prop/1946:176
angående anslag till ämbetsbyggnad för väg- och vattenbyggnads¬ styrelsen och luft fartsstyr elsen
Prop. Prop/1946:177
angående utbyggnad av sinnessjukvården m. m.
Prop. Prop/1946:178
angående anslag till Om¬ kostnader för lagring m. m. av gengaskol genom Svenska gengasaktiebolaget
Prop. Prop/1946:179
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 3 kap. 13 § 3 och 4 mom. förordningen den 18 juni 1937 (nr 436) angående för¬ säljning av rusdrycker
Prop. Prop/1946:180
angående förlagskredit till hästexportberedningen
Prop. Prop/1946:181
angående anslag till Krigs¬ rätterna: Avlöningar, m. m.
Prop. Prop/1946:182
med förslag till viss änd¬ ring i gällande tulltaxa m. m.
Prop. Prop/1946:183
angående anslag till sti¬ pendier åt lärjungar vid högre läroanstalter m. m.
Prop. Prop/1946:184
angående vissa bygg- nadsjrågor m. m. inom ecklesiastikdepartementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1946:185
angående anslag till Me¬ dicinalstyrelsen: Avlöningar m. m.
Prop. Prop/1946:186
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 6 juni 1924 (nr 361) om samhällets barnavård och ungdomsskydd (barnavårds- lag)
Prop. Prop/1946:187
angående vissa anslag till skolor tillhörande harna- och ungdomsvården
Prop. Prop/1946:188
angående anslag till till¬ verkning av syntetiskt gummi
Prop. Prop/1946:189
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 30 december 1939 (nr 951) angående vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m.
Prop. Prop/1946:190
angående lån med stat¬ lig kreditgaranti åt den, som avlagt akademisk eller därmed jämförlig examen
Prop. Prop/1946:191
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 16 februari 193A (nr 19) om fullgörande i vissa fall av betalningsskyl¬ dighet i förhållande till utlandet m. m.
Prop. Prop/1946:194
angående reglering av an¬ ställnings- och avlöningsförhållandena för folkskolans Överlärare m. m.
Prop. Prop/1946:195
angående pensionsregle- ring för folkskolans Överlärare
Prop. Prop/1946:197
angående vissa byggnads¬ arbeten m. m. för länsstyrelserna
Prop. Prop/1946:201
med förslag lill förord¬ ning om ändring i förordningen den 6 november 1908 (nr 129) angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper
Prop. Prop/1946:202
angående lån till Aktiebolaget Stadsholmen
Prop. Prop/1946:203
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 23 § 1 och 2 mom. väg¬ trafikstadgan den 23 oktober 1936 (nr 562)
Prop. Prop/1946:204
angående anslag till last¬ kommittén i New York för budgetåret 1946/47
Prop. Prop/1946:205
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 25 maj 1951 (nr 251) örn varuskatt
Prop. Prop/1946:206
angående omslag till uppförande av ett radiohus i Stockholm
Prop. Prop/1946:207
angående disposition av fonden för vissa stödåtgärder inom malmkommuner- na
Prop. Prop/1946:208
med anhållan om riks¬ dagens yttrande angående vissa av Internationella ar¬ betsorganisationens konferens år 1945 vid dess tjugo¬ sjunde sammanträde fattade beslut
Prop. Prop/1946:209
angående anslag till lands¬ fogdarna m. fl. för budgetåret 1946147
Prop. Prop/1946:210
med förslag till förord¬ ning om krigskonjunkturskatt för år 1946
Prop. Prop/1946:211
angående allmän bered- skapsstat för budgetåret 1946/47
Prop. Prop/1946:212
angående godkännande av en mellan Sverige och Finland träffad överenskom¬ melse rörande det svensk-finska varuutbytet m. m.
Prop. Prop/1946:213
angående kreditgivning till Finland
Prop. Prop/1946:214
angående medgivande för Svenska skifferoljcaktiebolaget att teckna viss borgen
Prop. Prop/1946:215
angående bidrag till in¬ ternationellt återuppbyggnadsarbete
Prop. Prop/1946:217
angående för¬ säljning av vissa under järnvägsstyrelsens förvalt¬ ning stående fastigheter
Prop. Prop/1946:218
angående fortsatt befriel¬ se för riksbanken från skyldigheten att inlösa av ban¬ ken utgivna sedlar med guld m. m.
Prop. Prop/1946:219
angående förbättring av landsbygdens telefonförhållanden
Prop. Prop/1946:222
med anhållan om riksda¬ gens yttrande angående avvecklingen av den allmänna omsättningsskatten
Prop. Prop/1946:223
med förslag till lag angå¬ ende förlängd giltighet av gällande indelning i ortsgrup- per jämlikt lagen den 28 juni 1935 (nr 434) örn folk¬ pensionering
Prop. Prop/1946:224
angående utbyggnad av reumatikervården
Prop. Prop/1946:226
angående reglering av vissa familjepensioner m. m.
Prop. Prop/1946:228
angående anslag för vissa undersökningar vid statens institut för folkhälsan
Prop. Prop/1946:229
angående mark¬ förvärv för fly g fältsarbeten
Prop. Prop/1946:230
med förslag till lag om ändring i kommunala vallagen den 6 juni 1930 (nr 253)
Prop. Prop/1946:231
med förslag till lag om dgrtidstillägg under budgetåret 194614-7 å folkpensioner, invalidunderstöd och barnbidrag, m. m.
Prop. Prop/1946:232
angående reglering av priserna å vissa slag av fisk m. m.
Prop. Prop/1946:233
angående åtgärder för beredande av vila och rekreation åt mödrar och barn
Prop. Prop/1946:234
angående anslag till sta¬ tens tvångsarbets- och alkoholistanstalter
Prop. Prop/1946:235
angående ombyggnad till normalspår av vissa av Blekingenätets järnvägar
Prop. Prop/1946:237
angående prisutjämnings¬ avgifter m. m.
Prop. Prop/1946:238
angående anslag för budgetåret 1946147 till trådradioanläggningar
Prop. Prop/1946:239
angående förändring i av¬ seende å löneställning och antal beträffande vissa or¬ dinarie befattningar vid ko m m u n i ka t iöns v erke n m. m.
Prop. Prop/1946:240
angående vissa löneståll- nings- och ersättningsspörsmål vid Sveriges meteoro¬ logiska och hydrologiska institut, m. m.
Prop. Prop/1946:241
angående anslag till utbildning av tandläkare m. m.
Prop. Prop/1946:242
angående anslag för budgetåret 1946/4? till folkskoleseminarierna m. m.
Prop. Prop/1946:243
angående reglering av sockernäringen i riket m. m.
Prop. Prop/1946:244
angående omorganisa¬ tion av de tekniska högskolorna m. m.
Prop. Prop/1946:245
angående anslag till upp¬ förande av kontorsbyggnader för domänverket
Prop. Prop/1946:246
angående anslag till Skogsvård m. m.: Ersättning åt skogsvårdsstyreiser för visst biträde vid virkesavverkning m. m.
Prop. Prop/1946:247
angående vidtagande av vissa åtgärder inom sinnessjukvårdsorganisationen
Prop. Prop/1946:248
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 5 § 2 mom. lagen den 18 juni 1937 (nr 382) örn barnbidrag, m. m.
Prop. Prop/1946:249
angående försäljning av viss under vattenfallsstyrelsens förvaltning stående tomtmark i Trollhättan
Prop. Prop/1946:250
angående provi¬ sorisk förbättring av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring, m. m.
Prop. Prop/1946:251
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 6 och 9 §§ lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete, m. m.
Prop. Prop/1946:252
angående dgrtidstillägg d vissa livräntor m. m. i anledning av olycksfall eller yrkessjukdom
Prop. Prop/1946:253
angående bidrag lill kris- tidsnämndernas verksamhet
Prop. Prop/1946:254
angående anslag till åt¬ gärder för främjande av tillverkningen av tegelrör
Prop. Prop/1946:256
angående statliga åtgärder för tryggande av vedförsörjningen m. m.
Prop. Prop/1946:257
angående pensionsregle- ring för vissa befattningshavare vid skogsvårdsstgrel- serna
Prop. Prop/1946:258
angående ytterligare medel för budgetåret 1955/56 för kommittéer och ut¬ redningar genom sakkunniga under femte huvudtiteln
Prop. Prop/1946:259
med förslag till lag angå¬ ende fortsatt giltighet av lagen den 30 december 1939 (nr 934) örn tjänsteplikt
Prop. Prop/1946:260
med förslag till lag angå¬ ende fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1943 (nr 444) om tillståndstvång för byggnadsarbete
Prop. Prop/1946:261
med förslag till lag an¬ gående ändring i vissa delar av lagen den 6 juni 1930 (nr 251) om kommunalstyrelse på landet, m. m.
Prop. Prop/1946:262
med förslag till lag om in¬ förande av nga rättegångsbalken
Prop. Prop/1946:265
angående anslag för bud¬ getåret 1946147 till vissa ersättningar i anledning av olycksfall i arbete m. m.
Prop. Prop/1946:266
angående anslag till statistiska centralbyrån och folkbokföringen för budgetåret 1946/4-7
Prop. Prop/1946:267
angående åtgärder i pris- reglerande syfte på jordbrukets område
Prop. Prop/1946:268
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av den vid förordningen den 30 juni 1943 (nr 477) om skatt å vissa pälsvaror fogade förteckningen över pälsskinn
Prop. Prop/1946:269
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 29 juni 1923 (nr 286) om sparbanker, m. m.
Prop. Prop/1946:270
med förslag till lag om ändring i utlänningslagen den 15 juni 1945 (nr 315)
Prop. Prop/1946:271
angående förhöjning av vissa ersättningar enligt lagen den 11 juni 1937 om krigsförsäkring för ombord å fartyg tjänstgörande personer
Prop. Prop/1946:272
angående anslag för bud¬ getåret 1946/47 till statens bosättningslånefond
Prop. Prop/1946:274
med förslag till vissa änd¬ ringar i civila avlöning sreglementet, m. m.
Prop. Prop/1946:275
med förslag till vissa ändringar i allmänna tjänste- och familjepensionsreg- lementena, m. m.
Prop. Prop/1946:276
med förslag till lag angå¬ ende fortsatt giltighet av lagen den 29 juni 1946 (nr 520) om återställande av viss från ockuperat land här¬ rörande egendom m. m.
Prop. Prop/1946:277
angående anslag för bud¬ getåret 1946147 till ersättningar för viss från ockuperat land härrörande egendom
Prop. Prop/1946:278
angående anslag till ersätt¬ ning till Stockholms stad för underhåll av fångar i sta¬ dens rannsakningsfängelse
Prop. Prop/1946:279
angående vissa åtgärder till främjande av bostadsförsörjningen
Prop. Prop/1946:280
angående anslag till Länsstyrelserna: Avlöningar för budgetåret 1946/47 m. m.
Prop. Prop/1946:281
angående ersättning i vissa fall i anledning av sjukdom, ådragen under arbete i civilförsvarets flyktingverksamhet
Prop. Prop/1946:282
angående anslag till allmän bostadsräkning rn. m.
Prop. Prop/1946:283
angående anslag för budgetåret 1946i47 till avveckling av bered¬ skapen m. rn.
Prop. Prop/1946:285
med förslag till lag om användande av statspolispersonal för vissa särskilda uppgifter
Prop. Prop/1946:286
angående anslag till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen samt vägförvaltningarna
Prop. Prop/1946:287
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 1 § förordningen den 31 januari 1932 (nr 17) om accis å silke, m. m.
Prop. Prop/1946:288
med förslag till förord¬ ning angående fortsatt giltighet av förordningen den 15 december 1944 (nr 779) örn kristillägg d daghjälp från erkända arbetslöshetskassor
Prop. Prop/1946:289
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1942 (nr 550) med särskilda bestämmelser örn uppfinningar av betydelse för rikets försvar eller folkför sörj ning en m. m.
Prop. Prop/1946:291
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 21 § 2 och 3 mom. förordningen den 15 juni 1934 (nr 264) örn erkända arbetslöshetskassor
Prop. Prop/1946:292
angående av¬ sättning till statens automohilskattemedelsfond
Prop. Prop/1946:293
angående anslag till åt¬ gärder för arbetsmarknadens reglering m. m.
Prop. Prop/1946:294
angående anslag till civil¬ försvaret för budgetåret 1946/47
Prop. Prop/1946:295
angående tillämpningen av det svensk-engelska betalning savtalet av den 6 mars 1945
Prop. Prop/1946:297
angående slutlig reglering av riksstaten för budgetåret 1945/46 m. m.
Prop. Prop/1946:299
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpel¬ avgiften
Prop. Prop/1946:300
angående godkännande av en mellan Sverige och Turkiet träffad handels- överenskommelse
Prop. Prop/1946:301
angående anslag till granskningsnämnden för vissa patentansökningar m. m.
Prop. Prop/1946:302
angående aktieteckning i Norrbottens järnverk aktiebolag m. m.
Prop. Prop/1946:304
angående anslag till teck¬ ning av ytterligare aktier i Svenska skifferoljeaktie- bolaget
Prop. Prop/1946:305
angående avskrivning av nya kapitalinvesteringar för budgetåret 1946/47
Prop. Prop/1946:306
med förslag till beräkning av inkomsterna å riksstaten för budgetåret 194-6/47, m. m.
Prop. Prop/1946:307
med förslag till förord¬ ning om preliminärt uttagande av värnskatt för senare hälften av budgetåret 1946147
Prop. Prop/1946:308
med förslag till investe¬ ringsplan för budgetåret 1946/47
Prop. Prop/1946:309
angående överskridande av viss anslagspost i pensionsstyrelsens avlöningsstat för budgetåret 1945146
Prop. Prop/1946:310
angående godkännande av en mellan Sverige och Island träffad handelsöver- enskommelse
Prop. Prop/1946:313
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den li september 19ii (nr 705) örn aktiebolag, m. m.
Prop. Prop/1946:314
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 17—19 §§ lagen den 19 maj 1944 (nr 219) om djurskydd
Prop. Prop/1946:317
angående täckande av vissa medelsbrister, redovisade såsom proprie- balanser i försvarets civilförvaltnings räkenskaper
Prop. Prop/1946:318
angående ändrad disposition av vissa marinens anslag
Prop. Prop/1946:319
angående ändrade grunder för statsbidrag till kuratorsverksamhet i abortförebyggande syfte m. rn.
Prop. Prop/1946:320
angående be¬ frielse från ersättningsskyldighet för K. B. F. Norr¬ brand och A. L. Eriksson
Prop. Prop/1946:321
med förslag till förord¬ ning om uppskov med allmän fastighetstaxering
Prop. Prop/1946:323
angående anvisande av medel till driftkostnadsersättning för psykiatriska kliniken i Uppsala m. m.
Prop. Prop/1946:324
med förslag till lag om kommunal fondbildning, m. m.
Prop. Prop/1946:326
med förslag till förordning angående ändring i förordningen den 15 juni 1934- (nr 264) om erkända arbetslöshetskassor, m. m.
Prop. Prop/1946:327
angående er¬ sättning till personer, som ådragit sig skada eller sjukdom i flykting verksamhet m. m.
Prop. Prop/1946:328
med förslag till lag med vissa bestämmelser örn rättegången i tryckfrihetsmål
Prop. Prop/1946:330
angående ändrade pen- sionsbestämmelser för lärarpersonal vid de statsun¬ derstödda trädgårdsskolorna
Prop. Prop/1946:331
angående försäljning av viss under vattenfallsstyrelsens förvaltning stående tomtmark i Trollhättan
Prop. Prop/1946:332
angående inköp av fas¬ tighet i New York
Prop. Prop/1946:335
med förslag till lag om ändring i giftermålsbalken m. m.
Prop. Prop/1946:336
med förslag till lag om ändrad lydelse av 12 § lagen den 20 juni 1918 (nr 460) angående åtgärder mot utbredning av könssjuk¬ domar m. m.
Prop. Prop/1946:337
angående fria resor i vissa fall för personal vid försvaret
Prop. Prop/1946:340
med begäran om bemyn¬ digande att träffa avtal med Göteborgs stad angående villkoren för överföring å Göteborgs stad av det tryc¬ kande registret för staden
Prop. Prop/1946:341
med förslag till förord¬ ning om ändrad Igdelse av 16 § förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1946:342
med förslag till lag med särskilda bestämmelser örn uppfinningar av betydelse för försvaret
Prop. Prop/1946:343
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 3 kap. 22 § förord¬ ningen den 18 juni 1937 (nr 436) angående försälj¬ ning av rusdrycker
Prop. Prop/1946:344
angående statsverkets övertagande av vissa städers förpliktelser beträffan¬ de innehavare av befattningar, vilka vid upphörande av rådhusrätterna i samma städer komma att indra¬ gas, m. m.
Prop. Prop/1946:345
med förslag till lag angå¬ ende ändring i lagen den 18 september 1943 (nr 691) örn villkorlig frigivning
Prop. Prop/1946:347
angående godkännande av protokoll rörande varuutbytet mellan Sverige och Frankrike
Prop. Prop/1946:348
angående godkännande av protokoll rörande varuutbytet mellan Sverige och Tjeckoslovakien
Prop. Prop/1946:349
angående godkännande av en mellan Sverige och Ungern träffad handelsöver- enskommelse
Prop. Prop/1946:351
angående godkännande av ett mellan Sverige och De Socialistiska Rådsrepubli¬ kernas Union träffat kreditavtal
Prop. Prop/1946:352
angående anordnande av lokaler för Överståthållarämbetet
Prop. Prop/1946:353
angående in¬ rättande av avgångsstat för befattningshavare vid polis- och åklagarväsendet
Prop. Prop/1946:354
angående avskrivning av ett ingeniören Roland Nordström beviljat lån
Prop. Prop/1946:355
med förslag till lag om förlängning av tiden för vissa servitut, m. m.
Prop. Prop/1946:356
angående statsbidrag till tjänstebostäder för folkskolans lärare, m. m.
Prop. Prop/1946:357
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 2 § förordningen den 22 december 1939 (nr 877) örn skatt d kaffe, m. m.
Prop. Prop/1946:358
med förslag till lag om tillägg till kap. 3 kyrkolagen
Prop. Prop/1946:360
angående subventioner ing av införseln av vissa varor, m. m.
Prop. Prop/1946:362
angående försälj¬ ning av kronan tillhöriga markområden i Karls¬ borg rn. m.
Prop. Prop/1946:363
angående an¬ ordnande av en särskild utbildning skurs för sinnes- slölärare våren 1947
Prop. Prop/1946:364
med förslag till lag med särskilda bestämmelser angående bankaktiebolags in¬ låning
Prop. Prop/1946:365
angående anslag till sam- arbetskommittén för byggnadsfrågor
Prop. Prop/1946:366
angående inköp au fastig¬ het för generalkonsulatet i San Francisco
Prop. Prop/1946:368
angående ersättning till Sveriges riksbank för viss förlust
Prop. Prop/1946:369
angående bidrag till den internationella flykting skommittén m. m.
Prop. Prop/1946:370
angående provisorisk reg¬ lering av viss förlust i Sveriges riksbank
Prop. Prop/1946:371
angående godkännande av vissa ändringar i konventionen angående interna¬ tionella utställningar
Prop. Prop/1946:372
med förslag till förord¬ ning om ändring i uppbördsförordningen den 31 de¬ cember 1945 (nr 896)
Prop. Prop/1946:373
angående anslag till bi¬ drag till internationellt återuppbyggnadsarbete
Prop. Prop/1946:374
angående bidrag till reparation av Västerås domkyrka
Prop. Prop/1946:377
angående fria resor i vissa fall för personal vid försvaret
Prop. Prop/1946:378
angående godkännande av avtal mellan kronan och Stockholms stad rörande upplåtelse av Bromma flygplats till kronan och av Ladugårdsgärde till staden m. m.
Prop. Prop/1946:379
angående byggande av en storflygplats m. m.
Prop. Prop/1946:381
angående avskrivning av nga kapitalinvesteringar d tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1946/47
Prop. Prop/1946:382
angående ersättning för vissa översvämningsskador m. m.
Prop. Prop/1946:383
angående viss disposition av behållning å anslag till komplettering av det per¬ manenta telefonnätet
Prop. Prop/1946:384
angående godkännande av en mellan Sverige och Norge träffad överenskom¬ melse rörande det svensk-norska varuutbytet under år 1947
Prop. Prop/1946:385
angående godkännande av ett mellan Sverige och Norge träffat avtal om vissa fiskerifrågor
Prop. Prop/1946:386
med förslag till förordning om avveckling av den allmänna omsättningsskatten, i vad den utgår efter en skattesats av fem procent, m. m.
Prop. Prop/1946:387
angående an¬ visande av ytterligare medel till tertiärlän till viss bostadsbyggnadsverksamhet
Prop. Prop/1946:388
angående förstärkning av åttonde huvudtitelns kommittéanslag
Prop. Prop/1946:389
angående med¬ givande att i vissa fall utlämna lantarbetarbostadslån och lantarbetarbostadsbidrag utan föreskriven säkerhet