Prop. Prop/1888:2
angående förhöj¬ ning af hränvinstillverkningsskatten samt i tullsatserna för bränvin och tobak m. in.
Prop. Prop/1888:3
angående för¬ säljning af åtskilliga mindre kronoegendomar
Prop. Prop/1888:5
angående rätt för pensionsmessige officerare och underofficerare vid marinregementet att från anslaget till nämnda regemente såsom pension åtnjuta skilnaden mellan innehafvande lön och dem tillkommande pension från arniralitets- krigsmanskassan
Prop. Prop/1888:6
angående tillägg till § .9 i de vid gällande tulltaxa fogade underrättelser om hvad vid taxans tillämpning iakttagas hör
Prop. Prop/1888:7
angående bevil¬ jande af vissa förmåner för enskilda jernväg sanlägg¬ ningar
Prop. Prop/1888:8
angående tionde¬ frihet för Höganäs stenkolsverk
Prop. Prop/1888:9
angående för¬ säljning af en Kongl. Maj:t och kronan såsom danaarf tillfallen andel af tomten N:o 4 i qvarteret Plantan i stad
Prop. Prop/1888:10
angående efter¬ gift af ett postmästaren A. Torbiörnssons sterbhus till betalning ådömdt belopp
Prop. Prop/1888:11
med förslag till lag angående förändrad lydelse af 34 och 144 §§ kon kurslagen den 18 september 1862
Prop. Prop/1888:12
med förslag till lag angående ändrad lydelse af § 30 i lagen angående tillsättning af presterliga tjänster den 26 oktober 1883
Prop. Prop/1888:13
med förslag till förordning om upphäfvande af förordningen angående plikt och straff för dem, som försumma bevistande af katekesförhör, den 4 december 1765
Prop. Prop/1888:14
med förslag till lag angående upphörande af klockares hr ef bäring sskyldig¬ het
Prop. Prop/1888:16
angående ändring af gällande stadgande^ till förekommande af öfverdrifven af- verkning å ting skog inom Vesta bottens och Norrbottens lån
Prop. Prop/1888:17
om ändring i kongl. förordningarne den 26 april 1861 angående dels en allmän hypoteksbank för riket samt dels de allmänna grunder, som vid hypotek sföreningars bildande och fram¬ tida verksamhet skola till efterrättelse lända
Prop. Prop/1888:18
aflåtas åt den lydelse bilagan — — vid detta protokoll utvisar. Ex protocollo Hans Wachtmeister. >T:o 18. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter kakelugns- makaren Gustaf Daniel Granlund frän Örebro lön
Prop. Prop/1888:21
angående statsbidrag till betäckande af kostnaderna för omläggningar å allmänna landsvägen mellan Norrköping och Söderköping
Prop. Prop/1888:22
angående veteri¬ närinrättningen i Skara
Prop. Prop/1888:23
angående aflöningsstat för tjenstepersonalen vid folkskolelärarnes pen¬ sionsinrättning m. m.
Prop. Prop/1888:24
angående af¬ söndring af jord från indragna militieb o stället Basebo n:o 1 i Kalmar län
Prop. Prop/1888:25
angående af¬ söndring af jord från kungsgården Koret i Kop¬ parbergs län
Prop. Prop/1888:27
angående för¬ ändring till bestämda belopp af vissa ersättningar för indragna tiondeanslag m. m.
Prop. Prop/1888:28
om förändrad. lydelse af punkt 2 mom. b i grunderna, för armébefälets pensionering
Prop. Prop/1888:29
angående stam¬ banans genom öfre Norrland sträckning mellan Skorped och Vännäs
Prop. Prop/1888:30
angående fort¬ sättande under är 1889 af arbetena pa nya kaserneta- blissement för Svea lifgarde och andra lifgardet rn. rn.
Prop. Prop/1888:31
med anledning af Hans Kongl. Höghet Hertigens af Gotland giftermål
Prop. Prop/1888:32
angående anslag till inrättande af eu tvångsarbetsanstalt vid Svartsjö
Prop. Prop/1888:33
angående vissa vilkor för Svartsjö slottsbyggnads jemte åtskilliga andra lägenhe¬ ters upplåtande till en tvångsarbctsansta.lt för lösdrifvare
Prop. Prop/1888:35
angående byte af mark emellan Carlbergs kungsgård och Stockholms stad
Prop. Prop/1888:36
angående an¬ visande af anslag till godtgörande af bergarelön för monitorn Thordön
Prop. Prop/1888:37
i fråga om be¬ redande af tryggad besittningsrätt åt innehafvarne af vissa ä kronans utarrenderade egendomar befintliga lägen¬ heter
Prop. Prop/1888:38
i fråga om efter¬ gift ä 1887 års arrende för en del kr ono eg endomar samt om befrielse från utgifvande till kronan af vissa s. k. skilnadsarrenden
Prop. Prop/1888:40
angående af¬ söndring af jord frän indragna militiebostället Brunna i Torstuna socken af Vestmanlands län
Prop. Prop/1888:41
angående af¬ söndring af jord från indragna militieb o stället Ljung i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1888:42
angående inköp för statens räkning af Åkers krutbruk
Prop. Prop/1888:43
angående be¬ viljande af statsbidrag för ny reglering af Luleå stad i följd af den staden år 1887 öfvergångna brand
Prop. Prop/1888:44
angående ombygg¬ nad af kongl. stora teaterns hus med mera