SOU 2019:1
Santiagokonventionen mot organhandel
SOU 2019:2
Ingen regel utan undantag – en trygg sjukförsäkring med människan i centrum
SOU 2019:3
Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad
SOU 2019:4
Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle
SOU 2019:5
Tid för trygghet
SOU 2019:6
En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan
SOU 2019:7
Skogsbränderna sommaren 2018
SOU 2019:8
Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande
SOU 2019:9
Privat initiativrätt - Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning
SOU 2019:10
Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete
SOU 2019:11
Biojet för flyget
SOU 2019:12
Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet
SOU 2019:13
Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet
SOU 2019:14
Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation
SOU 2019:15
Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog
SOU 2019:16
Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar
SOU 2019:17
Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling
SOU 2019:18
För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål
SOU 2019:19
Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat författningsstöd
SOU 2019:20
Stärkt kompetens i vård och omsorg
SOU 2019:22
Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning
SOU 2019:23
Styrkraft i funktionshinderspolitiken
SOU 2019:24
Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete
SOU 2019:25
Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet
SOU 2019:26
Organbevarande behandling för donation
SOU 2019:27
Rasistiska symboler. Praxisgenomgång och analys
SOU 2019:28
Komplementär och alternativ medicin och vård
SOU 2019:29
God och nära vård
SOU 2019:30
Moderna tillståndsprocesser för elnät
SOU 2019:31
F-skattesystemet – en översyn
SOU 2019:32
Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord
SOU 2019:33
Ökad statlig närvaro i Härnösand
SOU 2019:34
Förbättrat skydd för totalförsvaret
SOU 2019:35
Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället
SOU 2019:36
Skattelättnad för arbetsresor
SOU 2019:37
Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk
SOU 2019:38
Stora brottmål – nya processrättsliga verktyg
SOU 2019:39
En moderniserad radio- och tv-lag
SOU 2019:40
Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan
SOU 2019:41
Företagare i de sociala trygghetssystemen
SOU 2019:42
Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet
SOU 2019:43
Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten
SOU 2019:44
Ett bättre premiepensionssystem
SOU 2019:45
Framtidens kemikaliekontroll
SOU 2019:46
En ny riksbankslag
SOU 2019:47
Jobbpolarisering på svensk arbetsmarknad
SOU 2019:48
Kan utbildning för vuxna påverka jobbchanser och inkomster?
SOU 2019:49
En ny terroristbrottslag
SOU 2019:50
Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen?
SOU 2019:51
Näringslivets roll inom totalförsvaret
SOU 2019:52
Sverige och bankunionen
SOU 2019:53
Grundpension
SOU 2019:54
Inequality and economic performance
SOU 2019:55
Utvecklingen av intergenerationell rörlighet i Sverige
SOU 2019:56
Idéburen välfärd
SOU 2019:57
Inkomstfördelningen 2035 vid olika scenarier
SOU 2019:58
Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv
SOU 2019:59
Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen
SOU 2019:60
EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder
SOU 2019:61
Sveriges ekonomi – utsikter till 2035
SOU 2019:62
Kapitalinkomster och inkomstfördelning
SOU 2019:63
Mer biogas! För ett hållbart Sverige
SOU 2019:64
Nya regler för skolor med konfessionell inriktning
SOU 2019:65
Långtidsutredningen 2019, huvudbetänkande
SOU 2019:66
En utvecklad vattenförvaltning – volym 1 och 2
SOU 2019:67
Hållbar terrängkörning
SOU 2019:68
Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat
SOU 2019:69
Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande