SOU 2011:1
Svart på vitt - om jämställdhet
SOU 2011:2
Välfärdsstaten i arbete - omfördelning och inkomsttrygghet med incitament till arbete
SOU 2011:3
Sanktionsavgifter på trygghetsområdet
SOU 2011:4
Genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar i svensk rätt
SOU 2011:5
Summary in English - the Agency Workers Directive's implementation in Swedish national law
SOU 2011:6
Missbruket, Kunskapen, Vården
SOU 2011:7
Transporter av frihetsberövade
SOU 2011:8
Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning
SOU 2011:9
Barnen som samhället svek - åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården
SOU 2011:10
Antidopning Sverige - En ny väg för arbetet mot dopning
SOU 2011:11
Långtidsutredningen 2011, Huvudbetänkande
SOU 2011:12
Medfinansiering av transportinfrastruktur
SOU 2011:13
Uppföljning av signalspaningslagen
SOU 2011:14
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2011
SOU 2011:15
Rehabiliteringsrådets slutbetänkande
SOU 2011:16
Allmän skyldighet att hjälpa nödställda?
SOU 2011:17
Förvar
SOU 2011:18
Strålsäkerhet - gällande rätt i ny form
SOU 2011:19
Tid för snabb flexibel inlärning
SOU 2011:20
Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete
SOU 2011:21
Utrikesförvaltning i världsklass
SOU 2011:23
Revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter
SOU 2011:24
Sänkt restaurang- och cateringmoms
SOU 2011:25
Utökat polissamarbete i Norden och EU
SOU 2011:26
Studiemedel för gränslös kunskap
SOU 2011:27
Så enkelt som möjligt för så många som möjligt
SOU 2011:28
Cirkulär migration och utveckling, förslag och framåtblick
SOU 2011:29
Samlat, genomtänkt och uthålligt? Lättläst
SOU 2011:29
Samlat, genomtänkt och uthålligt? Word, hela och lättläst
SOU 2011:29
Samlat, genomtänkt och uthålligt? En utvärdering av regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006-2009
SOU 2011:30
Med rätt att välja - flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp
SOU 2011:31
Staten som fastighetsägare och hyresgäst
SOU 2011:32
En ny upphovsrättslag
SOU 2011:33
Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden - för barns och elevers bästa
SOU 2011:34
Etappmål i miljömålssystemet
SOU 2011:35
Bättre insatser vid missbruk och beroende
SOU 2011:36
Forskning och utveckling samt försvarslogistik - i det reformerade försvaret
SOU 2011:37
Rovdjurens bevarandestatus
SOU 2011:38
Ett myndighetsgemensamt servicecenter
SOU 2011:39
Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen
SOU 2011:40
Månadsuppgifter - snabbt och enkelt
SOU 2011:41
Alkoholservering på särskilda boenden
SOU 2011:42
En reformerad domstolslagstiftning
SOU 2011:43
Offentlig upphandling från eget företag?! - och vissa andra frågor
SOU 2011:44
Fjärrvärme i konkurrens
SOU 2011:45
Förundersökning - objektivitet, beslag, dokumentation m.m.
SOU 2011:46
Framtida regelverk och ansvarsförhållanden på naturgasmarknaden i Sverige
SOU 2011:47
En samlad ekobrottsbekämpning
SOU 2011:48
Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet
SOU 2011:49
Medfinansiering av transportinfrastruktur
SOU 2011:50
Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2010
SOU 2011:51
Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull
SOU 2011:52
Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen
SOU 2011:53
Ny instansordning för va-målen
SOU 2011:54
Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda
SOU 2011:55
Kommunaliserad hemsjukvård
SOU 2011:56
Kunskap på djupet - kunskapsunderlag för havsplanering
SOU 2011:57
En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner
SOU 2011:58
Skolans dokument - insyn och sekretess
SOU 2011:59
Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet
SOU 2011:60
Ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö - behov och förutsättningar
SOU 2011:61
Vanvård i social barnavård - slutrapport
SOU 2011:62
Underhållsansvaret för statens renskötselanläggningar
SOU 2011:63
Framgångsrik företagshälsovård - möjligheter och metoder
SOU 2011:64
Asylsökande ensamkommande barn. En översyn av mottagandet
SOU 2011:65
Statens roll i framtidens vård- och omsorgssystem
SOU 2011:66
Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet
SOU 2011:67
Så enkelt som möjligt för så många som möjligt - vägen till effektivare e-förvaltning
SOU 2011:68
Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension
SOU 2011:69
Olagligt statsstöd
SOU 2011:70
Sänkt moms på vissa tjänster?
SOU 2011:71
Utlämning
SOU 2011:72
Gymnasial lärlingsutbildning - med fokus på kvalitet!
SOU 2011:73
På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen
SOU 2011:74
I gränslandet. Social trygghet vid gränsarbete i Norden
SOU 2011:75
Ny djurskyddslag
SOU 2011:76
Våld och tvång under internationella militära insatser
SOU 2011:77
Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet
SOU 2011:78
Stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet
SOU 2011:79
Kunskapsområdet företagshälsovård. En rapport om utbildning, utveckling och forskning
SOU 2011:80
Informationsutbyte vid samarbete mot grov organiserad brottslighet
SOU 2011:81
Myndighetschefers villkor
SOU 2011:82
Ny lag om åtgärder mot förorening från fartyg
SOU 2011:83
En samlad tolktjänst
SOU 2011:84
ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg
SOU 2011:85
Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn
SOU 2011:86
Bättre miljö - minskade utsläpp