Prop. Prop/1882:2
angående med Frankrike af slutade nya handels- och sjöfartstraktater
Prop. Prop/1882:3
angående åtgär¬ der till förekommande af öfverdrifven afverkning af ung¬ skog inom Westerbottens län, m. m.
Prop. Prop/1882:4
angående för¬ valtningen af kronans jordbruks domäner samt inrättande af en för dessa egendomar och statens skogar gemensam domänstyrelse
Prop. Prop/1882:5
med förslag till förändrad lydelse af §§ 59 och 64 i Förordningen om kommunalstyrelse på landet
Prop. Prop/1882:6
avgående öfver¬ låtande till Stockholms stad af vissa dels kronan dels Riksgäldskontor et tillhöriga tomtdelar utmed Riddarholms- kanalen mot vederlag till kronan af annan, för sam¬ manbindning sb anan genom Stockholm använd, staden till¬ hörig mark
Prop. Prop/1882:7
angående upp¬ låtelse till Vesterås stad utaf delar af kronolägenheterna Stallhagen och Munkängen
Prop. Prop/1882:8
angående afsön¬ dring af jord från kungsgården Noret i Kopparbergs län till begrafningsplats för Christine församling i Falun
Prop. Prop/1882:9
i fråga om gra¬ tifikationer till ingeniörer och öfrige vid statens jern- vägshyggnader anstälde tjensteman, som till följd af in¬ skränkning .i dessa byggnader blifvit eller blifva upp¬ sagde från sina befattningar
Prop. Prop/1882:10
angående förhöj¬ ning i befordringsafgiften för lolcalbref
Prop. Prop/1882:11
med förslag till Förordning angående böter för svarandeparts uteblifvande från underrätt
Prop. Prop/1882:12
med förslag till Förordning angående upphörande af skyldighet för den, som emot Hofrätts dom vill Konungen söka, alt i visst fall träda i fängelse till sakens slut
Prop. Prop/1882:13
med förslag till förordning angående tillämpning å frälsemän af Förord¬ ningen den 8 November 1872 om ändring i lagens stad- ganden angående giftomannarätt
Prop. Prop/1882:18
med förslag till förordning rörande Lapparne i de förenade konunga¬ rikena Sverige och Norge
Prop. Prop/1882:19
angående för¬ säljning af åtskilliga kronans egendomar
Prop. Prop/1882:20
om beviljande af ökad t statsbidrag till statens jernvägstrafiks pensions- inrättning
Prop. Prop/1882:21
med förslag till förordning angående förlag sinteckning och i sammanhang dermed erforderliga författningar
Prop. Prop/1882:22
angående under¬ stöd å allmänna indragning sstaten för direktören vid länsfängelset i Örebro Fredrik Wilhelm Hjorts minder¬ åriga barn
Prop. Prop/1882:24
angående förhöjning i tiälafgiften för bränvin och sprit, som införes i mindre parti än 40 liter
Prop. Prop/1882:25
angående pension å allmänna indragningsstaten för Regementsläkaren vid Bohus läns regemente Carl Fredrik Appeltofft
Prop. Prop/1882:26
med förslag till ny förordning angående vilkoren för tillverkning af brän¬ vin
Prop. Prop/1882:27
i fråga om med¬ gifvande att för anläggning af en bibana från Hjerpens station till Bonäset använda besparingar å jernvägsbygg- nadsmedlen.
Prop. Prop/1882:29
angående beviljande af lån för fullbordande af tornbyggnaden å Linköpings domkyrka
Prop. Prop/1882:30
angående upplåtelse under eganderätt till Vexiö stad af kyrkoherdebostället Vexiö Domprostegården
Prop. Prop/1882:31
angående medde¬ lande af bestämmelser om vården och förvaltningen af Stockholms stads allmänna begrafningsplatser
Prop. Prop/1882:32
med förslag till ny tulltaxa, m. m.
Prop. Prop/1882:33
angående öfverlåtelse på Ingelstads och Jer restads härads tings- och fånghus- byggnadsshyldige invånare af eganderätten till kronogate- huset N:o 16 Hammenhög
Prop. Prop/1882:35
angående för¬ ändringar i a.ssuransafgiften för försändelser med an- gifvet värde, Indika befordras inom riket, m. m.
Prop. Prop/1882:37
angående afsön¬ dring af jord från indragna profossbostället Lilla Flit- tered i Skaraborgs län till plantering sland för folkskola inom Gustaf Adolfs församling
Prop. Prop/1882:38
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter kusken Jan Eriksson
Prop. Prop/1882:39
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till en del af danaarfvet efter aflidne Grosshandlaren F. V. von Stjernemans hustru Mary English Hamilton
Prop. Prop/1882:40
angående de Kongl. teatrarne
Prop. Prop/1882:41
angående bevil¬ jande af pension å allmänna indragning sstaten för Direktören vid kronoarbetsstationen å Tjurkö, Majoren Olof Theodor Sundliolms enka och understöd åt hans tre omyndiga barn
Prop. Prop/1882:42
angående bevil¬ jande af anslag för iståndsättande af vågbrytaren och den yttre hamnarmen vid Visby hamn