Prop. Prop/1879:2
med förslag till förordningar angående tillsättning af presterliga tjenster samt angående förbrytelse af prest och om laga domstol i sädana mål
Prop. Prop/1879:4
angående beviljande af vissa förmåner för enskilda jernväg sanläggningar
Prop. Prop/1879:5
med förslag till förordning ang äende tillägg till gällande föreskrifter om aktiebolag
Prop. Prop/1879:7
angående förhöjning i bränvinstillverkning saf giften samt i tullsatserna för bränvin, tobak, kafé och socker
Prop. Prop/1879:8
angående för¬ säljning af Kronan tillhöriga, i hufv-udstaden belägna egendomarne N:o 8 i qvarteret Kulberget mindre och N:o 3 i qvarteret Päronträdet
Prop. Prop/1879:10
angående reglering af Kronans och bolagets P. A. Norstedt é Söner till hvarandra gränsande tomter ä Riddarholmen
Prop. Prop/1879:11
i fråga om afsättande till kronopark af indragna sergeantbostället Y-i »Miltal Kars- holmen
Prop. Prop/1879:12
i fråga om afsättande till kronopark, af indragna ryttmästarebostäUet Kolleberga N:is 1 och 2
Prop. Prop/1879:13
angående ut¬ byte af länsmansbostället Vistinge N\o 2 3/8 mantal i Risinge socken emot V4 mantal af kronoskattehemmanet ölmetorp N:o 1 i Skedevids socken af Finsponga läns härad och Östergötlands län
Prop. Prop/1879:14
i fråga omför¬ ändringar dels i vigtsatserna för postförsändelser i följd af metersystemets antagande och dels i befordringsafgif- terna för tidningar m. rn.
Prop. Prop/1879:15
angående indragning af åtskilliga länsmansboställen samt upplåtande af två nya sådana boställen inom Östergötlands län
Prop. Prop/1879:16
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter rättaren Anders Pettersson vid Skår!)?/
Prop. Prop/1879:17
angående upp- 0 låtelse af jord från Eskilstuna kungsladugård till Eskils¬ tuna mekaniska verkstad
Prop. Prop/1879:18
angående afsön¬ dring af jord till byggnadstomter frän indragna härads- höfdingebostälist Hvetlanda, Thomas- och Kullagården
Prop. Prop/1879:20
angående nedsätt¬ ning i arrendet för indragna fanjunkarébostället N:is 2 och 9 Härja
Prop. Prop/1879:22
angående sökt ef¬ tergift af kronans rätt till danaarf efter Rådmannen i Sala Johan Nordqvist
Prop. Prop/1879:23
angående sökt eftergift af kronans rätt till danaarf efter ogifta dåra Rosalie Paqualin
Prop. Prop/1879:26
angående efterskän¬ kande af Kronans rätt till danaarf efter skräddaren Anders Abrahamsson i Lugnet
Prop. Prop/1879:27
angående afsättande till kronopark af sergeantsbostället Aplahult N:o 1 och andra korporalsbostället Bosahdla N:o 1
Prop. Prop/1879:28
angående ny lönestat för Kammarrätten
Prop. Prop/1879:29
angående bil¬ dande af en jernvägshypoteksf’ond
Prop. Prop/1879:30
angående än¬ dringar i Riksbankens reglemente in. in.
Prop. Prop/1879:31
angående indrag¬ ning till statsverket af fyra länsmansb o ställen inom Jön¬ köpings och Malmöhus län
Prop. Prop/1879:32
angående afsön¬ dring af jord från förra regementspastorsbostället We- sterhus för utvidgning af Fräsa mötesplats i Jemtlands län
Prop. Prop/1879:33
angående afsöndring af jord från hemmanen Ridön till byggnadsplats in. in. för folkskola
Prop. Prop/1879:34
angående efter¬ skänkande af kronans rått till danaarf efter handlanden i Arhoga G. P. Pettersson
Prop. Prop/1879:35
angående upplåtelse åt Qvibille församling från förra landshöfdingébostället Biskopstorp N:o 1 af ett till tomtplats och planterings- land för en småbarns- och slöjdskola erforderligt jord¬ område
Prop. Prop/1879:36
angående pension å allmänna indragningsstaten för framlidne Lektorn Frans Wilhelm Hultmans efterlemnade barn
Prop. Prop/1879:38
med förslag till lag om inteckning i jernväg och i sammanhang dermed erforderliga författningar