Prop. 1944:5
('med förslag till lag om aktiebolag, m. m.',)
Prop. 1944:8
('med förslag till lag om eftergift av åtal mot vissa underåriga, m. m.',)
Prop. 1944:10
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 26 november 1920 (nr 196) örn val till riksdagen',)
Prop. 1944:12
('med förslag till lag angå\xad ende ändring i lagen den 19 juni 1919 (nr 367) om fri rättegång, m. m.',)
Prop. 1944:13
('med förslag till lag om ändring i 18 och 25 kap. strafflagen, m. m.',)
Prop. 1944:14
('med förslag till lag om kastrering, m. m.',)
Prop. 1944:43
('med förslag till lag om djurskydd, m. m.',)
Prop. 1944:63
('med förslag till lag om ändring i 7, 11 och 14 kap. vattenlagen',)
Prop. 1944:81
('med förslag till lag om redovisning smedel, m. m.',)
Prop. 1944:169
('med förslag till lag om ändrad lydelse av A kap. 1A, 15 och 16 §§ vattenlagen, m. m.',)
Prop. 1944:176
('med förslag till lag om ändring i förordningen den 16 maj 1884 (nr 25) an\xad gående patent',)
Prop. 1944:193
('angående rationalisering och utbyggnad av skolhälsovården m. m.',)
Prop. 1944:252
('angående fortsatt befrielse för riksbanken från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld m. m.',)
Prop. 1944:260
('angående allmänna grun\xad der för pensionering av vissa f. d. anstållningslxavare vid vägvåsendet',)
Prop. 1944:266
('angående ytterligare an\xad slag till upplysningsverksamhet i utlandet angående Sverige',)
Prop. 1944:269
('med förslag till avlönings- reglemente för personal i det allmänna civilförsvaret, m. m.',)
Prop. 1944:280
('med förslag till lag om ar- betslöshetsnämnd',)
Prop. 1944:281
('angående allmän bered- skapsstat för budgetåret 1944/45',)
Prop. Prop/1944:3
angående fortsatt giltighet för förskottsstaten för försvarsväsendet ävensom all¬ männa förskottsstaten
Prop. Prop/1944:4
med förslag till lag om dyrtidstillägg under budgetåret 1944 45 å folkpensioner, invalidunderstöd och barnbidrag, m. m.
Prop. Prop/1944:6
med förslag till lag om ändring i vissa delar av utsökning slag en
Prop. Prop/1944:7
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 20 § lagen den 9 april 1937 (nr 119) om verkställighet av bötesstraff
Prop. Prop/1944:9
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 40 § 1 mom. lagen den 14 juni 1918 (nr 422) örn fattigvården
Prop. Prop/1944:15
med förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 30 de¬ cember 1939 (nr 934) om tjänsteplikt, m.m.
Prop. Prop/1944:16
med förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1933 (nr 472) om förhud mot politiska uniformer
Prop. Prop/1944:17
med förslag till lag om vad i allmänhet skall med polismyndighet avses, m. m.
Prop. Prop/1944:19
angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att medgiva visst undantag från gäl¬ lande villkor för åtnjutande av rätt till varvsindustri- restitution
Prop. Prop/1944:20
med förslag till lag angående ändring i lagen den 29 juni 1912 (nr 206) om arbetarskydd
Prop. Prop/1944:21
nied förslag till lag angå¬ ende fortsatt tillämpning av lagen den 5 mars 1943 (nr 78) om jämkning av arrendeavtal i vissa fall, m. m.
Prop. Prop/1944:22
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 11 § förordningen den 5 juni 1942 (nr 325) om jordbrukets kreditkassor
Prop. Prop/1944:23
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 6 mars 1942 (nr 63) angående rätt för Konungen att åsätta särskild tullavgift
Prop. Prop/1944:24
angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutningsbara mineral- fgndigheter å kronojord
Prop. Prop/1944:25
angående fortsatt disposi¬ tion av två äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1944:26
angående visst markbyte mellan kronan och Uppsala stad
Prop. Prop/1944:27
angående anslag till Hä¬ radsrätterna: Reseersättningar till nämndemän
Prop. Prop/1944:28
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1, 2 och 4 §§ förordningen den 11 juni 1937 (nr 339) om mödra- hjälp, m. m.
Prop. Prop/1944:29
angående in¬ lösen av vattenfallsstyrelsen åvilande skyldighet att leverera andelskraft till Motala ströms kraftaktie¬ bolag
Prop. Prop/1944:30
angående för¬ säljning av ett statens järnvägar tillhörigt markom¬ råde i örebro
Prop. Prop/1944:31
angående för¬ säljning av vissa telegrafverket tillhöriga fastigheter
Prop. Prop/1944:32
angående pension åt vis¬ sa i statens tjänst anställda personer m. fl.
Prop. Prop/1944:33
angående rätt till dels pension åt f. d. generaldirektören och chefen för tele¬ grafverket G. H. Ericson, dels ock livränta åt f. d. överdirektören vid statens vattenfallsverk K.-G. Ljung¬ dahl
Prop. Prop/1944:34
angående pensionsrätt för innehavare av professurerna i idé- och lärdoms¬ historia samt i biokemi vid universitetet i Uppsala
Prop. Prop/1944:35
angående anslag ur kyr¬ kofonden för budgetåret 1944/45 för biträde vid handläggning av boställsärenden och vad därmed äger samband
Prop. Prop/1944:36
angående nedsättning av kronans fordran å landsfiskalen A. Ryd på grund av eftersatt byggnadsskyldighet m. m.
Prop. Prop/1944:37
angående ersättning åt förra lärarinnan vid Uddevalla elementarläroverk för flickar Greta Kristina Jonsson
Prop. Prop/1944:38
angående befrielse för C. Axelson från betalningsskyldighet till kronan på grund av fastighetsförvärv
Prop. Prop/1944:40
angående be¬ stridande av kostnaderna för vissa oriktigt utbetalade familjebidrag m. m.
Prop. Prop/1944:41
angående an¬ slag till nybyggnad för vägförvaltningen m. m. i Värmlands län
Prop. Prop/1944:42
angående för¬ värv av Kristianstad—Hässleholms och östra Skånes järnvägar
Prop. Prop/1944:44
angående fastställande av personalförteckning för domänverket m. m.
Prop. Prop/1944:45
angående disponerande av avkastningen av statens hästan elsi ond
Prop. Prop/1944:46
angående dels biträdande kamreraren hos Kristianstads läns hushållningssällskap K. G. Roos’ pensionsrått, dels förbättrad pension åt av¬ lidne läraren vid textilinstitutet i Borås G. V. Berntsons efterlevande, dels ock tjänstårsberäkning i pensions- hånseende för vissa barnmorskor m. fl.
Prop. Prop/1944:47
angående årligt understöd åt vissa genom misstag under tjänstutövning av di- striktsbarnmorska skadade personer
Prop. Prop/1944:48
angående be¬ frielse för E. V. Kingsäter m. fl. från ersättnings¬ skyldighet
Prop. Prop/1944:49
med förslag till lag angå¬ ende fortsatt giltighet av lagen den 13 december 19A0 (nr 995) örn straff för sabotage
Prop. Prop/1944:50
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 och 4 §§ lagen den 14 juni 1929 (nr 131) om försäkring för vissa yrkessjukdomar, m. m.
Prop. Prop/1944:51
angående anslag till om- och tillbyggnadsarbeten vid småskoleseminariet i Lycksele
Prop. Prop/1944:52
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 16 februari 193A (nr 19) om fullgörande i vissa fall av betalningsskyl¬ dighet i förhållande till utlandet m. m.
Prop. Prop/1944:54
angående anslag till jord¬ brukets yrkesskolor
Prop. Prop/1944:55
med förslag till lag angå¬ ende fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1943 (nr 453) med vissa bestämmelser örn mätning av ved och annat virke, m. m.
Prop. Prop/1944:56
med förslag till lag om ändrad lydelse av 13 § 3 mom. sjöarbetstidslagen den 30 september 1938 (nr 607)
Prop. Prop/1944:57
angående ytterligare stats¬ understöd till ett företag, avseende reglering av vat¬ tenståndet i sjön Lången för torrläggning av vatten¬ skadade marker inom Skee, Näsinge och Lommelands socknar av Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1944:58
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen den 19 november 191b (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1944:59
med förslag till förord¬ ning om fortsatt uppskov med ikraftträdandet av före¬ skriven skatt å motorsprit
Prop. Prop/1944:60
med förslag till förord¬ ning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 21 juni 1940 (nr 561) örn tilläggsskatt å bensin, m. m.
Prop. Prop/1944:61
med förslag till förordning om ändring i förordningen den 22 juni 1934 (nr 320) angående grunder för förvaltningen av viss kronoegen¬ dom, m. m.
Prop. Prop/1944:62
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 18 juni 1937 (nr 481) angående rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser örn stämpelav¬ gift vid köp och byte av fondpapper
Prop. Prop/1944:64
angående gäl¬ dande av viss haverikostnad m. rn.
Prop. Prop/1944:65
med förslag i fråga om pensions förb ättring för viss personal tillhörande ar¬ méns och marinens övergångsstater
Prop. Prop/1944:66
angående livränta åt Irma Marianne Jansson m. rn.
Prop. Prop/1944:67
angående ersättning från kyrkofonden för övertalig personal vid domänverket
Prop. Prop/1944:68
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 31 maj 1940 (nr 473) örn förbud i vissa fall mot beviljande av kvarstad eller skingringsförbud
Prop. Prop/1944:69
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 1 november 1940 (nr 925) med särskilda bestämmelser angående förmynder¬ skap, godmanskap och boutredning vid krig eller krigs¬ fara m. m.
Prop. Prop/1944:70
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 8 november 19A0 (nr 926) med särskilda bestämmelser angående bolag, för¬ eningar, sparbanker, vissa andra inrättningar och sam- fälligheter samt stiftelser vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1944:71
med förslag till lag angå¬ ende utsträckt tillämpning av lagen den 4 juni 1943 (nr 274) örn förlängd giltighetstid för ränte- och utdel- ningskuponger, m m.
Prop. Prop/1944:72
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 17 § lagen den 20 december 1940 (nr 1044) örn vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus
Prop. Prop/1944:73
angående anslag till sta¬ tens sakrevision för budgetåret 1944/45
Prop. Prop/1944:74
med förslag till lag angå¬ ende utsträckt tillämpning av lagen den 15 december 1939 (nr 856) örn utbetalande av krigsriskersättning till sjömän
Prop. Prop/1944:75
angående för¬ svarets fabriksfond
Prop. Prop/1944:76
med förslag till stat för försvarsväsendets fastighetsfond för budget¬ året 1944 45
Prop. Prop/1944:77
angående god¬ kännande av visst avtal med Ronneby stad
Prop. Prop/1944:78
angående ändrade bestämmelser om lokalporto m. m.
Prop. Prop/1944:79
angående anslag till försvarsberedskap vid statens järnvägar m. m.
Prop. Prop/1944:80
angående an¬ slag till vissa vägbyggnadsarbeten
Prop. Prop/1944:82
med förslag till förord¬ ning om värnskatt för budgetåret 1944/45
Prop. Prop/1944:83
angående anslag till ytter¬ ligare reglering av vissa krediter d tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1943/44
Prop. Prop/1944:84
angående vissa byggnadsarbeten vid statens sinnessjukhus m. m.
Prop. Prop/1944:85
angående ändrade be¬ stämmelser örn ersättning för flyttningskostnad åt be¬ fattningshavare i statens tjänst
Prop. Prop/1944:86
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse ao 1—3 §§ lagen den 26 maj 1933 (nr 231) örn utrotande av berberis å viss mark
Prop. Prop/1944:87
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 27 § lagen den 29 juni 1923 (nr 286) om sparbanker
Prop. Prop/1944:88
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av § 8 förordningen den 17 maj 1935 (nr 17 7) angående grunderna för stadshypo- teksföreningars bildande och verksamhet
Prop. Prop/1944:89
angående för¬ värv av Sölvesborg—Olofström—Almhults järnväg
Prop. Prop/1944:90
angående statsbidrag till avlöning åt lärare vid fortsättning sskolor m. m.
Prop. Prop/1944:91
angående anslag till inred¬ ning och utrustning vid veterinärhögskolan
Prop. Prop/1944:92
angående inköp av vissa vattenfallsandelar i Indalsälven och Fax- älven m. m.
Prop. Prop/1944:93
angående anslag till vissa nya kraftstationer m. m.
Prop. Prop/1944:94
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 5 § lagen den 23 maj 1924 (nr 130) örn förvärvande och förlust av svenskt med¬ borgarskap
Prop. Prop/1944:95
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 51 § lagen den 12 augusti 1910 (nr 88 s. 1) om aktiebolag
Prop. Prop/1944:96
angående förändring i avseende d löneställning och antal beträffande vissa or¬ dinarie befattningar vid kommunikationsverken m. m.
Prop. Prop/1944:97
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 22 december 1939 (nr 895) angående rätt för Konungen att meddela särskil¬ da bestämmelser örn riksbankens sedelutgivning och bankrörelse m. m.
Prop. Prop/1944:98
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 1 juni 1940 (nr 437) an¬ gående utövande under vissa utomordentliga förhål¬ landen av fullmäktige i riksbanken och fullmäktige i riksgäldskontoret tillkommande befogenheter, m. m.
Prop. Prop/1944:99
angående anslag till statens fattigvårds- och barnavårdskonsulenter
Prop. Prop/1944:100
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 8, 21 och 22 §§ lagen den 14 juni 1917 (nr 378) om adoption
Prop. Prop/1944:101
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m. samt lag angående fort¬ satt giltighet av lagen samma dag (nr 430) örn kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m.
Prop. Prop/1944:102
med förslag till lag an¬ gående upphävande av 9 § lagen den 7 maj 1918 (nr 294) örn särskilda ting ssammanträden för handlägg¬ ning av vissa mål och ärenden
Prop. Prop/1944:103
angående anslag till bi¬ drag till lin- eller liampberedningsanläggningar m. m.
Prop. Prop/1944:104
angående bemyndigande att försälja viss kronan tillhörig fast egendom
Prop. Prop/1944:105
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och utskänknings - skatt å spritdrycker
Prop. Prop/1944:106
angående fortsatt disposition av vissa äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1944:107
med förslag till förordning angående ändring i vissa delar av för¬ ordningen den 18 juni 1927 (nr 234) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen unda' militär¬ tjänstgöring, m. m.
Prop. Prop/1944:108
angående till¬ byggnad till landsstatsliuset i Västerås
Prop. Prop/1944:109
angående anslag till kon¬ junkturinstitutet för budgetåret 1944145
Prop. Prop/1944:110
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 9 januari 19W (nr 3) o>m vissa tvångsmedel vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1944:111
angående anslag till skogs¬ vårdens befrämjande m. m.
Prop. Prop/1944:112
angående upp¬ förande av centrala tvätt- och reparationsanstalter för försvaret
Prop. Prop/1944:113
med förslag till lag om fortsatt giltighet av allmänna förfogandelagen den 22 juni 1939 (nr 293)
Prop. Prop/1944:114
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 30 december 1939 (nr 951) angående vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m.
Prop. Prop/1944:115
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1942 (nr 493) örn avverkningsskyldighet
Prop. Prop/1944:116
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 12 december 1941 (nr 925) örn reglering av förbrukningen av elektrisk kraft och gas
Prop. Prop/1944:117
angående anslag till fortsatt anläggning av dubbelspår
Prop. Prop/1944:118
angående anslag till luftskyddsanordningar i transformatorstationer
Prop. Prop/1944:119
angående över¬ skridande av viss anslagspost i avlöning sstaten för statens brandskola
Prop. Prop/1944:120
angående anslag till reparation av bron över Svinesund
Prop. Prop/1944:121
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 24 mars 1942 (nr 128) örn förhud mot bebyggelse till hinder för för¬ svaret
Prop. Prop/1944:122
angående anslag till na- turastipendier åt studerande vid universiteten och vissa högskolor m. m.
Prop. Prop/1944:123
angående försäljning av stadsägan nr 728 i Hälsingborg
Prop. Prop/1944:124
angående byte av viss mark mellan kronan, å ena, samt Wikers aktiebolag och Stribergs grufveaktiebolag, å andra sidan
Prop. Prop/1944:125
angående fortsatt dispo¬ sition av visst äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1944:126
angående statsbidrag till avlönande av lärare vid frälsningsarméns skolhem Sandsgården i Hilleshögs socken
Prop. Prop/1944:127
angående bidrag till re¬ staurering av Skara domkyrka
Prop. Prop/1944:128
angående försäljning av vissa, allmänna arvsfonden tillfallna fastigheter
Prop. Prop/1944:129
angående överlåtelse till stiftelsen Kungl, gyttjebad- och brunnsanstalten Loka av äganderätten till kronolägenheten Loka nr 11 i Grythytte socken
Prop. Prop/1944:130
angående befrielse i vissa fall från skyldighet att ånyo erlägga till kommissio¬ när i domsaga inbetalade, av kommissionären för¬ skingrade stämpelavgifter
Prop. Prop/1944:132
angående anskaffande av ytterligare en statsisbrytare m. m.
Prop. Prop/1944:133
med förslag till lag om fortsatt giltighet av prisregleringslagen den 30 juni 1942 (nr 459)
Prop. Prop/1944:134
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1943 (nr 420) angående begränsning av dyrtidstillägg å lön och pen¬ sion
Prop. Prop/1944:135
med förslag till lag an¬ gående fortsatt tillämpning av lagen den 5 februari 1943 (nr 28) med särskilda bestämmelser örn begräns¬ ning av vinstutdelning från aktiebolag
Prop. Prop/1944:136
med förslag till lag om fortsatt giltighet av valutalagen den 22 juni 1939 (nr 350)
Prop. Prop/1944:137
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 15 december 1939 (nr 850) angående rätt för Konungen att i vissa fall med¬ dela särskilda bestämmelser örn bankaktiebolags kas¬ sareserv
Prop. Prop/1944:138
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 14 maj 1943 (nr 245) med särskilda bestämmelser angående gäldande av er¬ sättning enligt allmänna förfogandelagen m. fl. lagar
Prop. Prop/1944:139
angående inrättande av en försöksgård i Norrbottens län, m. m.
Prop. Prop/1944:140
med förslag till lag angå¬ ende fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1943 (nr 458) om inskränkning med hänsyn till försvaret i rät¬ ten att avverka skog
Prop. Prop/1944:141
angående gäl¬ dande av vissa skador på grund av ombordläggning
Prop. Prop/1944:142
angående anslag till Medi¬ cinalstyrelsen: Beredskapsorganisation för budgetåret 1944145
Prop. Prop/1944:143
angående in¬ rättande av beställningar för långtjänstunderbefäl vid armén och kustartilleriet m. m.
Prop. Prop/1944:144
angående åtgärder- mot utbredning av könssjukdomar
Prop. Prop/1944:145
angående anslag till landsfiskalerna rn. fl. för budgetåret 1944145
Prop. Prop/1944:146
angående anslag för bud¬ getåret 1944145 till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen m. m.
Prop. Prop/1944:147
med förslag till kungörelse om ändrad lydelse av 59 § byggnadsstadgan den 20 november 1931 (nr 364)
Prop. Prop/1944:148
angående be¬ frielse för Sture Axel Sören Sörensson m. fl. från ersättningsskyldighet
Prop. Prop/1944:149
angående penning¬ bidrag och premier åt värnpliktiga m. m.
Prop. Prop/1944:150
angående gäl¬ dande av vissa livräntor m. m.
Prop. Prop/1944:151
angående nya moratorie- stämmelser för värnpliktiga m. fl.
Prop. Prop/1944:152
angående inköp för telegrafverkets räkning av riksbankens fastig¬ het i Vänersborg
Prop. Prop/1944:154
angående gäldande av kostnad för ersättande av skadad sjökabel
Prop. Prop/1944:155
angående anslag till er¬ sättningsanskaffningar och förnyelsearbeten för kom- munikationsverken m. m.
Prop. Prop/1944:156
angående lån till Hapa¬ randa stad för byggande av polishus
Prop. Prop/1944:157
angående avskrivning av kapitalinvesteringar i Svenska skifferoljeaktiebolaget
Prop. Prop/1944:158
angående anslag till främjande av handelsfartygs förseende med skydds¬ anordningar mot minsprängning
Prop. Prop/1944:159
angående fortsatt stats- garanti för exportkredit
Prop. Prop/1944:160
angående bidrag till Svens¬ ka textilforskningsinstitutet
Prop. Prop/1944:161
angående statsverkets övertagande av vissa städers förpliktelser beträffande innehavare av befattningar, vilka vid upphörande av rådhusrätterna i samma städer komma att indragas m. m.
Prop. Prop/1944:162
angående anslag till er¬ sättningsanskaffningar och förnyelsearbeten för sta¬ tens reproduktionsanstalt för budgetåret 1944/45, m. m.
Prop. Prop/1944:163
angående ytterligare ut¬ gifter å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1943/ 44
Prop. Prop/1944:164
angående fortsatt disposition av vissa äldre reservationsanslag m. m.
Prop. Prop/1944:165
angående anslag till Krigsrätterna: Avlöningar, m. m.
Prop. Prop/1944:166
angående om¬ organisation av örlogsvarven
Prop. Prop/1944:168
med förslag till lag om ändring i 9, 11 och 15 kap. giftermålsbalken, m. m.
Prop. Prop/1944:170
angående anslag till be¬ främjande av landsbygdens elektrifiering
Prop. Prop/1944:171
angående bidrag för bud¬ getåret till instituten för socialpolitisk och kommunal utbildning och forskning
Prop. Prop/1944:172
med förslag till hushåll¬ ningssällskapens organisation och verksamhet
Prop. Prop/1944:173
med förslag till lag an¬ gående förlängd giltighet av gällande indelning i orts- grupper jämlikt lagen den 28 juni 1935 (nr 434) örn folkpensionering
Prop. Prop/1944:174
angående istånd- sättande av vissa kasernetablissement i Stockholm m. m.
Prop. Prop/1944:175
angående vissa byggnadsarbeten m. m. för försvaret
Prop. Prop/1944:177
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 1 november 1940 (nr 924) med särskilda bestämmelser angående patent vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1944:178
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1942 (nr 550) med särskilda bestämmelser örn uppfinningar av betydelse för rikets försvar eller folkförsörjningen m. m.
Prop. Prop/1944:179
angående bidrag för bud¬ getåret 194-4/45 till undervisning i meteorologi vid Stockholms högskola
Prop. Prop/1944:180
angående grunder för kris- tillägg åt statliga befattningshavare m. fl.
Prop. Prop/1944:181
angående anslag till kris- tillägg för budgetåret 1944145
Prop. Prop/1944:182
angående anslag för bud¬ getåret 1944/45 till särskild ersättning för debitering au värnskatt
Prop. Prop/1944:183
angående ersättning för vissa genom krigs förhållandena uppkommande för¬ luster för statstjänstemän m. fl.
Prop. Prop/1944:184
angående inrättande av en statens högre skogsskola
Prop. Prop/1944:185
angående vissa avlönings- m. fl. anslag under riksstatens fjärde huvudtitel för hudgetåret 1944 45
Prop. Prop/1944:186
angående förvärv av aktier i Stockholm—Västerås—Bergslagens nya järnvägsaktiebolag
Prop. Prop/1944:187
angående förlag för väg¬ ört! vattenbyggnadsväsendets förrådsfond m. m.
Prop. Prop/1944:188
angående omorganisation av veterinärinrättningen i Skara m. m.
Prop. Prop/1944:189
angående anslag till sta¬ tens meteorologisk-hydrografiska anstalt m. m.
Prop. Prop/1944:190
angående dyrtidshjälp m. m. åt vissa pensionärer och understödstagare
Prop. Prop/1944:191
angående förhöjd familje¬ pension åt t. f. föredraganden i regeringsrätten, förste amanuensen i kammarkollegiet C. G. Dahls efterlevan¬ de
Prop. Prop/1944:192
angående anslag till tull¬ verket för budgetåret 1944/45
Prop. Prop/1944:194
angående omorganisation av tandläkarinstitutet m. m.
Prop. Prop/1944:195
angående reglering av sockernäringen i riket m. m.
Prop. Prop/1944:196
angående pension eller understöd åt vissa i statens tjänst anställda personer m. fl.
Prop. Prop/1944:197
angående understöd dt efterlevande till vissa i statens tjänst anställda per¬ soner m. fl.
Prop. Prop/1944:198
angående dels särskilda förmåner för värnpliktiga vid tjänstgöring ä ubåt, dels ock särskild gottgörelse till vissa värn¬ pliktiga för deltagande i minsvepning sarbete
Prop. Prop/1944:199
angående åtgärder till stödjande av odlingen av vissa kulturväxter
Prop. Prop/1944:200
angående rätt att i mål och ärenden som tillhöra domstols handläggning insända handlingar med posten m. m.
Prop. Prop/1944:201
med förslag till lag om köpares rätt till märkt virke
Prop. Prop/1944:202
angående anslag till granskningsnämnden för vissa patentansökningar m. m.
Prop. Prop/1944:203
med förslag till vissa änd¬ ringar i allmänna tjänste- och familiepensionsregle- mentena, m. m.
Prop. Prop/1944:204
med förslag till lag an¬ gående behörighet för militär befälhavare att ålägga ersättningsskyldighet, m. m.
Prop. Prop/1944:205
med förslag till lag om undervisning och värd av bildbara sinnesslöa, m. m.
Prop. Prop/1944:206
angående statsbidrag till uppförande m. m. av anstalter för bildbara sinnesslöa
Prop. Prop/1944:207
angående anslag för bud¬ getåret 1944/45 till avlöningar vid de allmänna läro¬ verken m. m.
Prop. Prop/1944:208
angående anordnande un¬ der år 1944 av en allmän jordbruksräkning
Prop. Prop/1944:209
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 30 april 1943 (nr 206) om utskyldsbetalning genom erkända skatteförmedlingskassor
Prop. Prop/1944:210
med förslag till lag angå¬ ende ändring i lagen den 14 juni 1917 (nr 380) örn införsel i avlöning, pension eller livränta
Prop. Prop/1944:211
med förslag till förord¬ ning angående ändring i vissa delar av krigsfamiljebi- dragsförordningen den 30 juni 1942 (nr 521)
Prop. Prop/1944:212
angående disposition av vissa äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1944:213
angående ökade medel för budgetåret 1943/44 till barmarksunderhållet på landet
Prop. Prop/1944:214
angående försäljning av mark från vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1944:216
med förslag till vissa änd¬ ringar i civila avlöningsreglementet, militära avlö- ningsreglementet och manskapsavlöningsreglementet, m. m.
Prop. Prop/1944:217
med förslag till hembiträdeslag
Prop. Prop/1944:219
angående tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet av den 6 maj 1932 mel¬ lan Sverige och Danmark
Prop. Prop/1944:220
angående vissa bygg¬ nadsfrågor berörande staden mellan broarna samt Riddarholmen i Stockholm m. m.
Prop. Prop/1944:221
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av § 16 förordningen den 6 juni 1929 (nr 129) angående Svenska skeppshypo- tekskassan
Prop. Prop/1944:222
angående årligt understöd åt vissa arbetare vid Salsåkers sågverk m. fl.
Prop. Prop/1944:223
angående om¬ organisation av rättsmedicinalväsendet
Prop. Prop/1944:224
angående ersätt¬ ning i vissa fall i anledning av yrkessjukdom m. m.
Prop. Prop/1944:225
angående vissa anslag till riksförsäkringsanstalten
Prop. Prop/1944:226
angående anslag till sta¬ tens organisationsnämnd
Prop. Prop/1944:227
angående ändrade grun¬ der för ersättning av statsmedel för taxeringsarbete i Stockholms stad m. m.
Prop. Prop/1944:228
angående redovisning av statens utgifter för de kungl, slotten m. m.
Prop. Prop/1944:229
angående anslag till in¬ ventering av typskogar m. m.
Prop. Prop/1944:230
angående fortsatt tullfri¬ het för viss sjukvårds-, beklädnads- och sjuktransport- materiel
Prop. Prop/1944:231
angående anslag till kost¬ nader för allmänna fastighetstaxeringen år 1945
Prop. Prop/1944:232
med förslag till kungörelse om ändring i vissa delar av krigsavlö- ningsreglementet den 15 juni 1939 (nr 278) m. m.
Prop. Prop/1944:233
angående överlåtelse av vissa områden av kronoparken Kloten i Kopparbergs län
Prop. Prop/1944:234
med förslag till lag angå¬ ende ändring i lagen den il oktober 1900 (nr 82 s. 1) om straffregister
Prop. Prop/1944:236
angående anslag till ny¬ byggnad för karolinska mediko-kirurgiska institutet
Prop. Prop/1944:237
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 14 juni 1940 (nr 484) om undantag från gällande bestämmelser röran¬ de arbetstidens reglering m. m.
Prop. Prop/1944:238
angående bidrag ur kyrko¬ fonden till avlöning av pastorer vid svenslca försam¬ lingar i utlandet
Prop. Prop/1944:239
angående anslag för bud¬ getåret 1944/4^ till tekniska skolan i Stockholm
Prop. Prop/1944:240
med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.
Prop. Prop/1944:243
angående anslag till kon¬ trollstyrelsen för budgetåret 1944/45
Prop. Prop/1944:244
med förslag till förord¬ ning angående indrivning av utskylder hos värnplik¬ tiga m. fl.
Prop. Prop/1944:246
med förslag till ändrad lydelse av § 17 mom. 1, §§ 18 och 20, § 22 mom. 1 samt §§ 24-, 26 och 31 regeringsformen m. m.
Prop. Prop/1944:247
angående anslag till an¬ ordnande av en mät- och avmagnetiseringsstation i Karlshamn
Prop. Prop/1944:248
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § 2 mom. lagen den 21 juni 1940 (nr 540) örn krigsskadeersättning
Prop. Prop/1944:249
angående ytter¬ ligare utgifter för försvarsändamål å tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1943j44
Prop. Prop/1944:250
med förslag till förord¬ ning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 30 juni 1913 (nr A93) örn begränsning i vissa fall av skatt till staten
Prop. Prop/1944:251
angående bidrag till kris- tidsnämndernas verksamhet
Prop. Prop/1944:253
angående prisreglerande åtgärder på jordbrukets område m. m.
Prop. Prop/1944:254
angående den centrala organisationen för utlänningskontrollen
Prop. Prop/1944:255
angående statliga åtgärder för tryggande av bränsleförsörjningen
Prop. Prop/1944:256
angående åtgärder' i anledning av förgiftning sfar an vid gengasdrift
Prop. Prop/1944:257
med förslag till lag om ändrad lydelse av 54 och 56 §§ utlänningslagen den 11 juni 1937 (nr 344)
Prop. Prop/1944:258
angående vissa anslag till socialstyrelsen
Prop. Prop/1944:259
angående vissa anslag till nykterhetsvården
Prop. Prop/1944:261
angående pension av stats¬ medel åt vissa f. d. befattningshavare hos vågdistrikt
Prop. Prop/1944:262
angående anslag till pris- rabattering å vissa livsmedel m. m.
Prop. Prop/1944:263
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 6 § förordningen den 17 juni 1938 (nr 384) angående rätt för svenskt aktiebo¬ lag och svensk ekonomisk förening att vid taxering till kommunal inkomstskatt samt statlig inkomst- och för¬ mögenhetsskatt åtnjuta avdrag för avsättning till konjunkturinvesteringsfond, m. m.
Prop. Prop/1944:264
angående grunder för ut¬ lämnande av statsunderstöd till vissa förbättringsarbe¬ ten på jordbrukets och skogsbrukets områden vid ar¬ betslöshet
Prop. Prop/1944:267
med förslag till förordning om ändring i förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften, m. m.
Prop. Prop/1944:270
angående anslag till civil¬ försvaret för budgetåret 1944/45
Prop. Prop/1944:272
angående anslag till sär¬ skilda åtgärder för främjande av skogsbrandskyddet
Prop. Prop/1944:273
angående anslag till åt¬ gärder för arbetsmarknadens reglering m. m.
Prop. Prop/1944:274
angående vissa anslag till brandväsendet
Prop. Prop/1944:275
angående slutlig reglering av riksstaten för budgetåret 1953145 m. m.
Prop. Prop/1944:276
angående komplettering av riksstatsförslaget för budgetåret 194-4/45
Prop. Prop/1944:277
angående anord¬ nande av vissa ammunitionsförråd m. m.
Prop. Prop/1944:278
angående beredskapsstat för försvarsväsendet för budgetåret 1944/45
Prop. Prop/1944:282
angående anslag till ut¬ bildning av ökat antal barnmorskor
Prop. Prop/1944:283
angående ytterligare an¬ slag till Norrbottens Järnverk Aktiebolag
Prop. Prop/1944:284
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 2 § 16:o) och 17 :o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj.ts regerings¬ rätt
Prop. Prop/1944:285
angående omorganisation av statens informationsstgrelse m. m.
Prop. Prop/1944:286
angående gäldande från anslaget till oförutsedda utgifter av kostnad för ba¬ rackbyggnad vid landsstatshuset i Luleå