Dir. 2010:1
Tilläggsdirektiv till Utredningen mot
Dir. 2010:2
Konkurrensförutsättningarna för sjöfart under svensk flagg
Dir. 2010:3
Tilläggsdirektiv till Förvarsutredningen (Ju 2009:03)
Dir. 2010:5
Tilläggsdirektiv till Viss översyn av ansvarsfördelning och organisation när det gäller samhällets informationssäkerhet (Fö 2009
Dir. 2010:6
Dir.
Dir. 2010:7
Hälso- och sjukvård åt asylsökande, personer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning samt
Dir. 2010:8
Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm
Dir. 2010:9
Vissa frågor om statligt stöd m.m.
Dir. 2010:10
Tilläggsdirektiv till utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten
Dir. 2010:11
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor (M 2009:01)
Dir. 2010:12
Tilläggsdirektiv till utredningen Översyn av statlig regional förvaltning m.m. (Fi 2009:07)
Dir. 2010:15
Upprättelseprocess för enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården
Dir. 2010:16
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn
Dir. 2010:17
Genomförande av dataskyddsrambeslutet
Dir. 2010:18
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av skolans arbete med utsatta barn (U2009:05)
Dir. 2010:19
Tilläggsdirektiv till Folkrättskommittén (2007:06)
Dir. 2010:20
Effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet
Dir. 2010:22
Banverkets behov av elektroniska kommunikationstjänster vid en separation av Banverket ICT från övriga Banverket
Dir. 2010:23
Tilläggsdirektiv till Vägtrafikregisterutredningen (N 2008:04)
Dir. 2010:24
Tilläggsdirektiv till Polismetodutredningen (Ju 2008:01)
Dir. 2010:25
Sekretess för uppgifter i skolväsendet och vissa andra utbildningsformer och verksamheter
Dir. 2010:26
Störningar i järnvägstrafiken vintern
Dir. 2010:28
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet (2008:05)
Dir. 2010:29
Att främja en stabil kommunal verksamhet över konjunkturcykeln
Dir. 2010:30
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny fiskelagstiftning (Jo 2007:03)
Dir. 2010:31
Tilläggsdirektiv till Djursmittsutredningen (Jo 2007:05)
Dir. 2010:32
Tilläggsdirektiv till E-delegationen
Dir. 2010:33
En samlad ekobrottshantering?
Dir. 2010:34
Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst (Ju 2008:09)
Dir. 2010:35
Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet
Dir. 2010:36
Tilläggsdirektiv till Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter (U 2008:03)
Dir. 2010:37
Tilläggsdirektiv till utredningen Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll (Jo 2009:02)
Dir. 2010:38
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2010:39
Tilläggsdirektiv till Nyal el- och
Dir. 2010:40
Tilläggsdirektiv till Filiallagsutredningen
Dir. 2010:41
Avveckling av vissa myndigheter på medieområdet
Dir. 2010:42
Bildande av Myndigheten för radio och tv
Dir. 2010:43
Vissa livförsäkringsfrågor
Dir. 2010:44
Skyldighet att anmäla missförhållanden inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen
Dir. 2010:45
Ny organisationsstruktur för stödet till Försvarsmakten
Dir. 2010:46
Tilläggsdirektiv till Utredningen om avveck-
Dir. 2010:47
Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp
Dir. 2010:48
Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet
Dir. 2010:49
Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid
Dir. 2010:50
Tilläggsdirektiv till Teknikdelegationen (U 2008:07)
Dir. 2010:51
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av förordningarna om statens fastighetsförvaltning (Fi 2009:05)
Dir. 2010:52
Tilläggsdirektiv till Utredningen om internationellt polisiärt samarbete (Ju 2009:06)
Dir. 2010:53
Förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt
Dir. 2010:54
Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap
Dir. 2010:55
Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag
Dir. 2010:56
Utvärdering av fridskränkningsbrotten m.m.
Dir. 2010:57
Tilläggsdirektiv till utredningen om domstolar och domare (Ju 2010:01)
Dir. 2010:58
Inrättande av en ny oberoende granskningsmyndighet med ansvar för uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvården
Dir. 2010:59
Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett rättvisare och enklare studiemedelssystem för utlandsstudier i en globaliserad värld (U
Dir. 2010:60
Framtida hantering av systemansvaret för gas m.m
Dir. 2010:61
Ombildning av Domarnämnden
Dir. 2010:64
Bildande av Statens medieråd
Dir. 2010:65
Utvärdering av mål för rovdjursstammarnas utveckling
Dir. 2010:66
Revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter
Dir. 2010:67
Inrättande av ett ITS-råd
Dir. 2010:68
Inrättande av en myndighet för havs- och vattenmiljö
Dir. 2010:70
Underhållsansvaret för vissa renskötselanläggningar
Dir. 2010:72
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av statlig regional förvaltning m.m.
Dir. 2010:73
Översyn av lagen om åtgärder mot
Dir. 2010:75
En ny organisation för polisen?
Dir. 2010:76
Avveckling av Finsk-svenska gränsälvskommissionen och bildande av en ny gränsälvskommission
Dir. 2010:77
Kulturbryggan - en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet
Dir. 2010:78
En översyn av brottmålsprocessen
Dir. 2010:79
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2010:80
En översyn av kriminaliseringen av penningtvätt
Dir. 2010:83
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2010:85
Tilläggsdirektiv till Utredningen om gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden (S 2010:03)
Dir. 2010:86
Utvärdering av upphandlingsregelverket och översyn av upphandlingsstatistiken
Dir. 2010:88
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen (S 2008:09)
Dir. 2010:89
Tilläggsdirektiv till Översyn av hur ekonomiska stöd till barnfamiljer stödjer samarbete mellan särlevande föräldrar (S 2009:04)
Dir. 2010:91
Tilläggsdirektiv till Utredningen om elektroniska inkomstuppgifter per individ och månad (S 2009:08)
Dir. 2010:92
Medfinansiering i samband med den långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur
Dir. 2010:93
Översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv
Dir. 2010:94
Tilläggsdirektiv till Förundersökningsutredningen
Dir. 2010:95
Tilläggsdirektiv till Djursmittsutredningen
Dir. 2010:96
Tilläggsdirektiv till Regelrådet (N 2008:05)
Dir. 2010:97
Tilläggsdirektiv till Avveckling av Finsk-svenska gränsälvskommissionen och bildande av en ny gränsälvskommission (M 2010:05)
Dir. 2010:98
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2010:99
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2010:100
Tilläggsdirektiv till utredningen om inrättande av en myndighet för havs- och vattenmiljö
Dir. 2010:101
Förberedelser inför ett överförande av Lantmäteriets division Metria till ett av staten helägt aktiebolag
Dir. 2010:102
Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut
Dir. 2010:103
Översyn av anställningsvillkoren för
Dir. 2010:104
Ny organisationsstruktur för stödet till FM
Dir. 2010:105
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (S 2008:08)
Dir. 2010:106
Tilläggsdirektiv till Betygsprövningsutredningen (U 2009:07)
Dir. 2010:108
Tilläggsdirektiv till Upphovsrättsutredningen (Ju 2008:07)
Dir. 2010:109
Tilläggsdirektiv till Utredningen om administrativt sanktionssystem inom trygghetssystemen (S 2009:05)
Dir. 2010:110
Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett rättvisare och enklare studiemedelssystem för utlandsstudier i en globaliserad värld (U 2009:08)
Dir. 2010:111
Tilläggsdirektiv till Utredningen om tidsbegränsning i svenskundervisning för invandrare (U 2009:09)
Dir. 2010:112
Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av dataskyddsrambeslutet (Ju 2010:02)
Dir. 2010:113
Reglering av industriutsläpp
Dir. 2010:114
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2010:115
Tilläggsdirektiv till Utredningen om offentliga företag - upphandling, kontroll, insyn (Fi 2009:08)
Dir. 2010:116
Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter
Dir. 2010:117
Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration
Dir. 2010:118
Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag
Dir. 2010:119
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av statens fastighetsförvaltning (Fi 2009:04)
Dir. 2010:120
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av missbruks- och beroendevården (S 2008:04)
Dir. 2010:121
Tilläggsdirektiv till Inre vattenvägsutredningen (N 2009:15)
Dir. 2010:122
Tilläggsdirektiv till utredningen för utvärdering av handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna 2006-2009
Dir. 2010:123
Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av en myndighet för havs- och vattenmiljö
Dir. 2010:124
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet (Strålsäkerhetsutredningen)
Dir. 2010:125
Rätten för Försvarsmaktens personal att använda våld och tvång i internationella insatser
Dir. 2010:126
Tilläggsdirektiv till utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten
Dir. 2010:127
Tilläggsdirektiv till Signalspanings-
Dir. 2010:128
Uppdragstagares rätt till ersättning i arbetslöshetsförsäkringen
Dir. 2010:129
Tilläggsdirektiv till Kommittén med uppgift att följa och föreslå förbättringar inom rehabiliteringsområdet (S 2009:09)
Dir. 2010:131
Förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen
Dir. 2010:132
Utredning om sänkt mervärdesskattesats för vissa tjänster
Dir. 2010:133
Förutsättningar för att avveckla Statens va-nämnd
Dir. 2010:134
Tilläggsdirektiv till Medierådet
Dir. 2010:135
Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M2010:04)
Dir. 2010:136
Tilläggsdirektiv till Kommittén för bildande
Dir. 2010:138
Tilläggsdirektiv till avveckling av Finsk-svenska gränsälvskommissionen och bildande av en ny gränsälvskommission (M 2010:05)