SOU 1949:1
Norrlandskommitténs principbetänkande
SOU 1949:2
Norrlandskommitténs principbetänkande. D. 2,
SOU 1949:3
Norrlandskommitténs principbetänkande. D. 3,
SOU 1949:4
Utredning med förslag om lösdrivarlagens upphävande m. m
SOU 1949:5
Principer och metoder för kostnadsberäkningar vid Statens järnvägar
SOU 1949:6
Kriminalvård i frihet : Fångvårdsstyrelsens utredning angående skyddsarbetets organisation m. m
SOU 1949:7
Betänkande med förslag till indexreglering av folkpensionerna
SOU 1949:8
Betänkande angående förbättrad insyn i enskilda företags ekonomiska förhållanden
SOU 1949:9
1944 års allmänna skattekommitté
SOU 1949:10
Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
SOU 1949:11
Betänkande om sinnesslövården
SOU 1949:12
Utredning rörande folkpensionärernas bostadsförhållanden och bostadskostnader
SOU 1949:13
Betänkande med förslag om inrättande av en statlig affärsbank
SOU 1949:14
Produktions- och kostnadsstrukturen vid Statens järnvägar : promemorior
SOU 1949:15
P. M. med synpunkter på det svenska långtidsprogrammet i anslutning till OEEC:s interimsrapport.
SOU 1949:16
Promemoria över preliminär utredning rörande befälsrekryteringen inom försvaret
SOU 1949:17
Betänkande med förslag till lag om registrerade föreningar m. m
SOU 1949:18
Kvalitetsforskning och konsumentupplysning
SOU 1949:19
1945 års skogshärbärgesutrednings betänkande
SOU 1949:20
Betänkande med förslag till religionsfrihetslag m. m
SOU 1949:21
Svensk hamnbyggnadspolitik : utredning och förslag
SOU 1949:22
Betänkande rörande gallring av handlingar hos vissa av försvarets myndigheter
SOU 1949:23
Lagberedningens utlåtande angående lagstiftning om gräns mot allmänt vattenområde
SOU 1949:24
Kommunallagskommitténs betänkande
SOU 1949:25
1945 års försäkringsutredning
SOU 1949:26
1945 års försäkringsutredning
SOU 1949:27
Betänkande med förslag till lag om sjömansskatt m. m
SOU 1949:28
Folk- och skolbibliotek
SOU 1949:29
Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft
SOU 1949:30
Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen
SOU 1949:31
Social upplysning
SOU 1949:32
Yrkesutbildning för varubud m. fl. betänkande
SOU 1949:33
En generalplan för rikets farleder och hamnar : tillhör som bilaga 2 det av 1944 års hamnutredning den 6 maj 1949 avgivna betänkandet SOU 1949:21 om Svensk hamnbyggnadspolitik
SOU 1949:34
Betänkande med förslag angående ändrade grunder för fördelning och uttagande av kostnad för byggande och underhåll av skogsvägar
SOU 1949:35
Skolöverstyrelsens underdåniga utlåtande över vissa av 1940 års skolutrednings betänkanden och 1946 års skolkommissions principbetänkande jämte sammanfattning av yttranden av folkskolestyrelser, skolråd, folkskolinspektörer, lärarkollegier och lärarorganisationer
SOU 1949:36
Utredningar i anslutning till 1949 års nationalbudget
SOU 1949:37
Klientelet på arbetshemmen : en socialpsykologisk utredning om försumliga försörjare och störande understödstagare
SOU 1949:38
Betänkande rörande avbetalnings- och förskottsköp m. m
SOU 1949:39
Betänkande angående statens konstsamlingars organisation och lokalbehov
SOU 1949:40
Betänkande med förslag angående förenklat rekvisitions- och granskningsförfarande beträffande vissa statsbidrag till folkskoleväsendet
SOU 1949:41
Betänkande och förslag angående studiehjälpverksamheten vid de allmänna läroverken m. fl. statliga och statsunderstödda läroanstalter
SOU 1949:42
Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft
SOU 1949:43
Betänkande med förslag till livsmedelsstadga m. m.
SOU 1949:44
Betänkande med förslag till vissa åtgärder till rationalisering av gat- och kantstensindustrien
SOU 1949:45
Betänkande med förslag till nya medborgarskapslagar för Danmark, Norge och Sverige
SOU 1949:46
Betänkande med utredning i vissa värnpliktsfrågor
SOU 1949:47
Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser rörande beskattningen av äkta makar
SOU 1949:48
1945 års universitetsberedning
SOU 1949:49
Betänkande rörande hjälp åt egnahemsägare och bostadsrättshavare som drabbats av arbetslöshet
SOU 1949:50
Betänkande med förslag till lönereglering m. m. för lärarpersonalen vid statsunderstödda folkhögskolor och lantbruksundervisningsanstalter
SOU 1949:51
Sjöfolkets arbetslöshet i utländsk hamn betänkande
SOU 1949:52
Om inrättande av ett rättsvetenskapligt forskningsråd : P. M
SOU 1949:53
Betänkande med förslag till ordnande av den andliga vården vid sjukhusen
SOU 1949:54
1945 års universitetsberedning
SOU 1949:55
Utredning beträffande privata skolor för yrkesutbildning med förslag till bestämmelser om tillsyn
SOU 1949:56
Betänkande med förslag till förordning om ändring i vissa delar av Kungl. Maj:ts förordning den 27 juni 1927 (nr 321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags och solidariska bankbolags tillgångar m. m
SOU 1949:57
Utredning angående de handelspolitiska arbetsformerna m. m
SOU 1949:58
Arbetstidsutredningens betänkande
SOU 1949:59
Frivillig, förberedande yrkesutbildning för lantungdom betänkande
SOU 1949:60
Betänkande med förslag till grunder för taxering av skogsmark och växande skog
SOU 1949:61
Betänkande angående Statens järnvägars organisation
SOU 1949:62
Betänkande med förslag om inrättande av en riksskattenämnd m. m
SOU 1949:63
Betänkande med förslag angående domkyrkornas förvaltning och ekonomi
SOU 1949:64
Statliga betongbestämmelser. D. 1,