Dir. 1998:1
Särskilda hinder för personer med utländsk bakgrund att starta och utveckla egna företag
Dir. 1998:2
Översyn av skatteförvaltningens och exekutionsväsendets registerförfattningar
Dir. 1998:3
Möjligheter och hinder för ökad export av tjänster och produkter inom miljösektorn
Dir. 1998:4
Tilläggsdirektiv till Förenklingsutredningen
Dir. 1998:5
Obligatorisk anslutning till beställningscentral i taxitrafik m.m.
Dir. 1998:6
En sammanhållen rovdjurspolitik
Dir. 1998:7
Tilläggsdirektiv till utredningen om vägtrafikens samlade beskattning (Fi 1996:11)
Dir. 1998:8
Delegation för ekologiskt hållbar upphandling
Dir. 1998:9
Uppdrag om förstärkt skydd av skogsmark för naturvård
Dir. 1998:10
Delegation för IT-omställningen inför år 2000
Dir. 1998:11
Ett nytt svenskt miljöprogram för jordbruket för perioden 2001-2005
Dir. 1998:12
Tillämpningen av Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) på hälso- och sjukvårdstjänster
Dir. 1998:13
Tilläggsdirektiv till Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A), förslag till kunskapscentrum för ekologisk hållbarhet
Dir. 1998:14
Forum för världskultur
Dir. 1998:15
Statens ansvar för en grundläggande betaltjänst och kontantförsörjning
Dir. 1998:16
Översyn av regler om körkortsingripande
Dir. 1998:17
Utvärdering av statistikreformen
Dir. 1998:18
En narkotikakommission för översyn och förstärkning av narkotikapolitiken
Dir. 1998:19
Översyn av vissa bestämmelser i alkohollagen samt av bestämmelserna om försäljning av teknisk sprit m.m.
Dir. 1998:20
Översyn av reglerna om fastighetsskatt, m.m.
Dir. 1998:21
Översyn av Barnombudsmannens verksamhet
Dir. 1998:22
Tilläggsdirektiv till 1995 års domstolskommitté (Ju 1995:05)
Dir. 1998:23
Organ för värdering av utländsk yrkesutbildning på gymnasial nivå och utländska arbetslivserfarenheter
Dir. 1998:24
Bildandet av Premiepensionsmyndigheten
Dir. 1998:25
Samordning av lokalt Agenda 21-arbete
Dir. 1998:26
Kommitté inför tusenårsskiftet
Dir. 1998:27
Arbetslöshetsersättning och deltidsarbete, m.m.
Dir. 1998:28
Tilläggsdirektiv till Utredningen om aktiekapital och redovisning i utländsk valuta (Ju 1997:06)
Dir. 1998:29
Handläggningen av ungdomsmål
Dir. 1998:30
Medling m.m. för unga lagöverträdare
Dir. 1998:31
Tilläggsdirektiv till Kommittén för brottsförebyggande arbete
Dir. 1998:32
Offentlighetsprincipen och IT samt översyn av sekretesslagen m.m.
Dir. 1998:33
Introduktion av biogas som fordonsbränsle
Dir. 1998:34
Skattetillägg
Dir. 1998:35
Förutsättningar för lokalisering av vindkraft
Dir. 1998:36
Stöd till svensk filmproduktion
Dir. 1998:37
Översyn av leveranskoncessionssystemet, m.m.
Dir. 1998:38
Kommissionen för analys av informationsteknikens påverkan på samhällsutvecklingen - IT-kommissionen
Dir. 1998:39
Organisationskommitté för inrättandet av en delegation för stöd till vissa kommuner
Dir. 1998:40
Översyn av åtgärder inom klimatområdet
Dir. 1998:41
Lagstiftningen för handel och distribution av naturgas och annan rörbunden energi
Dir. 1998:42
Bevarandet av icke-fiktiv film
Dir. 1998:43
En statlig satsning på det industrihistoriska kulturarvet
Dir. 1998:44
Organisationskommitté för distansutbildningsmyndighet i Härnösand
Dir. 1998:45
Parlamentarisk beredning om mål i miljöpolitiken
Dir. 1998:46
Rikstrafiken - mål, arbetsuppgifter och organisation m.m.
Dir. 1998:47
Tilläggsdirektiv till kommittén om lärarutbildningen (U 1997:07)
Dir. 1998:48
Översyn av lagstiftningen om sexualbrott
Dir. 1998:49
Tilläggsdirektiv till utredningen (Fö 1998:01) om översyn av totalförsvarspliktens tillämpning och andra pliktfrågor m.m.
Dir. 1998:50
Tilläggsdirektiv till 1997 års medborgarskapskommitté
Dir. 1998:51
Godstransportdelegationen
Dir. 1998:52
Tilläggsdirektiv till Utredningen för översyn av vissa bestämmelser i alkohollagen samt av bestämmelserna om försäljning av teknisk sprit m.m. (S 1998:02)
Dir. 1998:53
Tilläggsdirektiv till kommittén för ett europeiskt skoldatanät - EUN
Dir. 1998:54
Bildandet av en myndighet för kvalitetsutveckling och kompetensförsörjning
Dir. 1998:55
Vissa företagsskattefrågor
Dir. 1998:56
En bostadssocial beredning
Dir. 1998:57
Statsbidrag till handikapporganisationer
Dir. 1998:58
Översyn av Nämnden för offentlig upphandling, m.m.
Dir. 1998:59
Utredning om elevvård - skolhälsovård
Dir. 1998:60
Översyn av vissa delar av jämställdhetslagen
Dir. 1998:61
Behov av informations- och kommunikationsteknisk infrastruktur
Dir. 1998:62
Arbetslivsdelegation
Dir. 1998:63
Tilläggsdirektiv: Utredning om en sammanhållen rovdjurspolitik
Dir. 1998:64
Konsumenträttigheter i IT-samhället
Dir. 1998:65
Strategier för utveckling av ett ekologiskt hållbart näringsliv
Dir. 1998:66
Brottslighet med anknytning till vissa organisationer, m.m.
Dir. 1998:67
Nationell tillämpning av artiklarna 85.1 och 86 i EG-fördraget
Dir. 1998:68
Rådet för jämställdhetsfrågor inom kommunikationssektorn
Dir. 1998:69
Förberedelser inför Unescos vetenskapskonferens
Dir. 1998:70
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av vissa frågor rörande socialtjänstlagen och socialtjänstens uppgifter (S 1997:16)
Dir. 1998:71
Utredning avseende domännamn inom den svenska delen av Internet
Dir. 1998:72
Tilläggsdirketiv till Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) Kunskapscentrum för ekologiskt hållbar utveckling - styrning, organisation m.m.
Dir. 1998:73
Översyn av processuella regler inom socialförsäkringen, m.m.
Dir. 1998:74
Vissa internationella företagsskattefrågor
Dir. 1998:75
Folkbokföring i församling
Dir. 1998:76
Inriktning av mål 3 m.m. inom EG:s strukturfonder under nästa programperiod 2000-2006
Dir. 1998:77
Tilläggsdirektiv till Konkurstillsynsutredningen
Dir. 1998:78
Översyn av resegarantilagen
Dir. 1998:79
Översyn av bisyssleregleringen inom den offentliga sektorn
Dir. 1998:80
Konsumentskyddet vid förvärv och uppförande av småhus
Dir. 1998:81
Avdragsrätt för fackföreningsavgifter och avgifter till arbetsgivarorganisationer
Dir. 1998:82
Tilläggsdirektiv till utredningen (N 1998:03) för översyn av leveranskoncessionssystemet, m.m.
Dir. 1998:83
Tilläggsdirektiv till En Agenda 21 för Östersjöområdet - inrättandet av sekretariat
Dir. 1998:84
Domstolschefens roll och utnämningen av högre domare
Dir. 1998:85
För de geografiskt avgränsade strukturfondsprogrammen under nästa programperiod - former för att ta fram och organisera program
Dir. 1998:86
Tilläggsdirektiv till Tullagsutredningen (Fi 1997:03)
Dir. 1998:87
Översyn av bilavgaslagstiftningen inför nya europeiska avgaskrav
Dir. 1998:88
Översyn av reglerna för pyrotekniska varor
Dir. 1998:89
Utredning om finansiering och organisation av de samlade statliga insatserna för forskning och utveckling när det gäller avgaser och bränslen inom motorfordonsområdet
Dir. 1998:90
Tilläggsdirektiv till Aktiebolagskommittén (Ju 1990:08)
Dir. 1998:91
Genomförande av nya riktlinjer inom kemikaliepolitiken
Dir. 1998:92
Tilläggsdirektiv till utredningen om vägtrafikens samlade beskattning (Fi 1996:11)
Dir. 1998:93
Utvärdering av det särskilda systemet för ersättning för viss mervärdesskatt till kommuner och landsting
Dir. 1998:94
Tilläggsdirektiv till Utredningen gällande konsumentinformation om dagligvaror (In 1997:13)
Dir. 1998:95
Nya regler om godtrosförvärv
Dir. 1998:96
Översyn av Fasighetsmäklarnämndens tillsyn över fastighetsmäklare
Dir. 1998:97
Ekonomiskt samarbete i Östersjöregionen
Dir. 1998:98
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av vissa delar av jämställdhetslagen (A 1998:03)
Dir. 1998:99
Tilläggsdirektiv för Rådet för utvärdering av 1998 års val (Ju 1997:13)
Dir. 1998:100
Tilläggsdirektiv till Demokratiutredningen (SB 1997:01)
Dir. 1998:101
Behovet av en central kraftsamling i kampen mot den organiserade brottsligheten m.m
Dir. 1998:102
Överförande av Svenskt visarkiv från Språk- och folkminnesinstitutet till Statens musiksamlingar
Dir. 1998:103
Nyhetsförmedlingen till vissa särskilt drabbade i samband med brandkatastrofen i Göteborg
Dir. 1998:104
Alternativmedicinsk behandling av djur
Dir. 1998:105
Barnmisshandel och därmed sammanhängande frågor
Dir. 1998:106
Avveckling av Kocessionsnämnden för miljöskydd
Dir. 1998:107
Översyn av sambandet mellan tillväxt och miljö samt behov av åtgärder för en effektivare användning av naturresurser i syfte att nå en hållbar utveckling
Dir. 1998:108
Nya former för stöd åt hemlösa
Dir. 1998:109
Parlamentarisk äldreberedning med uppdrag att skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling av äldrepolitiken
Dir. 1998:110
Tilläggsdirektiv till Rådet mot skadliga våldsskildringar (U 1990:03)
Dir. 1998:111
Bekämpning av bedrägerier mot EU:s finansiella intressen