Prop. 1997/98:1
Budgetpropositionen för 1998
Prop. 1997/98:2
Hållbart fiske och jordbruk
Prop. 1997/98:3
Tilläggsöverenskommelse till konventionen omsocial trygghet mellan Sverige och Turkiet
Prop. 1997/98:6
Förskoleklass och andra skollagsfrågor
Prop. 1997/98:7
Vårdnad, boende och umgänge
Prop. 1997/98:9
Skydd för förföljda personer, samordningsnummer, m.m.
Prop. 1997/98:10
Skattemyndigheternas medverkan i brottsutredningar, m.m.
Prop. 1997/98:11
Sveriges tillträde till CIS-konventionen och en ny lag om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
Prop. 1997/98:12
Vägavgift för vissa tunga fordon
Prop. 1997/98:15
Ansvar för elektroniska anslagstavlor
Prop. 1997/98:16
Sverige, framtiden och mångfalden - från invandrarpolitik till integrationspolitik
Prop. 1997/98:18
Utvidgade möjligheter till inköp mot försäkran enligt lagen om skatt på energi, m.m.
Prop. 1997/98:24
Ändrad övergångsbestämmelse i bankrörelselagen
Prop. 1997/98:25
Sverige och den ekonomiska och monetära unionen
Prop. 1997/98:27
Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet
Prop. 1997/98:28
Ändringar i djurskyddslagen
Prop. 1997/98:30
Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien
Prop. 1997/98:32
Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan m.m.
Prop. 1997/98:33
Utfärdande av F-skattsedel, m.m.
Prop. 1997/98:34
Standarder för sändning av TV-signaler, m.m.
Prop. 1997/98:35
Vissa avgasfrågor
Prop. 1997/98:39
Förlängd tid för ökning av aktiekapital i privata aktiebolag
Prop. 1997/98:40
Riksbankens ställning
Prop. 1997/98:41
Socialförsäkringens administration m.m.
Prop. 1997/98:43
Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden - barnpornografifrågan m.m.
Prop. 1997/98:44
Personuppgiftslag
Prop. 1997/98:45
Miljöbalk
Prop. 1997/98:47
Ändring i minerallagen
Prop. 1997/98:48
Ändringar i livsmedelslagen m.fl. lagar
Prop. 1997/98:49
Staten och trossamfunden - grundlagsfrågor
Prop. 1997/98:54
Vissa ändringar i lagstiftningen om genomförande av EG:s försäkringsdirektiv
Prop. 1997/98:55
Kvinnofrid
Prop. 1997/98:56
Transportpolitik för en hållbar utveckling
Prop. 1997/98:57
Ombildning av Handikappinstitutet
Prop. 1997/98:58
Amsterdamfördraget
Prop. 1997/98:62
Regional tillväxt för arbete och välfärd
Prop. 1997/98:63
En reformerad yrkestrafiklagstiftning
Prop. 1997/98:65
Reformerat förhandsbesked i skattefrågor, m.m.
Prop. 1997/98:68
Exportkontroll av vissa strategiska produkter
Prop. 1997/98:70
Att utveckla ett grannlandssamarbete Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa år 1999-2001
Prop. 1997/98:71
Förstärkt tillsyn över börser
Prop. 1997/98:77
Närradio m.m.
Prop. 1997/98:80
Lag om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga
Prop. 1997/98:81
Föräldraledighetsdirektivets genomförande i Sverige
Prop. 1997/98:82
Europarådets sociala stadga
Prop. 1997/98:83
Förändrad styrning av Försvarsmakten m.m.
Prop. 1997/98:84
Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m.
Prop. 1997/98:86
Litteraturen och läsandet
Prop. 1997/98:87
Konstnärernas villkor
Prop. 1997/98:90
Följdlagstiftning till miljöbalken m.m.
Prop. 1997/98:91
Färnebofjärdens nationalpark
Prop. 1997/98:92
Ändringar i foderlagen, m.m.
Prop. 1997/98:93
Läroplan för förskolan
Prop. 1997/98:94
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m.
Prop. 1997/98:95
Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen, m.m.
Prop. 1997/98:96
Vissa reformer av påföljdssystemet
Prop. 1997/98:97
Polisens register
Prop. 1997/98:98
Vissa stiftelserättsliga frågor m.m.
Prop. 1997/98:99
Aktiebolagets organisation
Prop. 1997/98:100
Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m.
Prop. 1997/98:101
Översyn av förvaltningsprocessen; en allmän regel om domstolsprövning av förvaltningsbeslut m.m.
Prop. 1997/98:102
Sveriges tillträde till Brysselkonventionen
Prop. 1997/98:104
Behandlingen av häktade
Prop. 1997/98:105
Det allmännas skadeståndsansvar
Prop. 1997/98:106
Pensionsrättigheter och bodelning
Prop. 1997/98:107
En ny Europadomstol
Prop. 1997/98:108
Hälsodata- och vårdregister
Prop. 1997/98:109
Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Prop. 1997/98:110
Frysförvaring av befruktade ägg
Prop. 1997/98:111
Reformerad förtidspension, m.m.
Prop. 1997/98:112
Reformerat tandvårdsstöd
Prop. 1997/98:113
Nationell handlingsplan för äldrepolitiken
Prop. 1997/98:114
Nya högskolor m.m.
Prop. 1997/98:115
Folkbildning
Prop. 1997/98:116
Staten och trossamfunden - bestämmelser om Svenska kyrkan och andra trossamfund
Prop. 1997/98:117
Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design
Prop. 1997/98:118
Ändringar i årsredovisningslagarna
Prop. 1997/98:120
Ett rättsligt skydd för beteckningen Svensk författningssamling
Prop. 1997/98:121
Riktlinjer för Telia AB:s verksamhet
Prop. 1997/98:123
Finansiering av vissa trafikanläggningar i Stockholms län m.m.
Prop. 1997/98:124
Ny körkortslag m.m.
Prop. 1997/98:126
Nummerfrågor
Prop. 1997/98:127
Statens ansvar på postområdet
Prop. 1997/98:129
Ändringar i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Prop. 1997/98:130
Ändringar i konkurrenslagen (1993:20) m.m.
Prop. 1997/98:131
Lagändringar med anledning av flyttning av viss verksamhet vid Riksförsäkringsverket till Söderhamn, m.m.
Prop. 1997/98:133
Beskattning av personaloptioner
Prop. 1997/98:134
Kontrolluppgiftsskyldighet vid options- och terminsaffärer, m.m.
Prop. 1997/98:135
Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Makedonien m.m.
Prop. 1997/98:136
Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst
Prop. 1997/98:137
Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m.
Prop. 1997/98:140
Beskattning av elpannor och vissa andra punktskattefrågor
Prop. 1997/98:141
Utländska försäkringsgivare med verksamhet i Sverige
Prop. 1997/98:142
Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen
Prop. 1997/98:144
Förlängd mandattid för huvudmän i sparbank m.m.
Prop. 1997/98:145
Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige
Prop. 1997/98:146
Förenklad avdragsrätt för pensionskostnader
Prop. 1997/98:148
Gruppregistrering i mervärdesskattesystemet, m.m.
Prop. 1997/98:149
Immunitet och privilegier för kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö
Prop. 1997/98:150
1998 års ekonomiska vårproposition
Prop. 1997/98:151
Inkomstgrundad ålderspension, m.m.
Prop. 1997/98:152
Garantipension, m.m.
Prop. 1997/98:154
Förvaltningen av statsskulden
Prop. 1997/98:156
Kassettersättning
Prop. 1997/98:157
Överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv
Prop. 1997/98:158
Uppföljning av skogspolitiken
Prop. 1997/98:159
Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el, m.m.
Prop. 1997/98:160
Kontoföring av finansiella instrument och kostnadsinformation till fondandelsägare
Prop. 1997/98:162
Höjning av Sveriges kvot i Internationella valutafonden, m.m.
Prop. 1997/98:164
Ändringar i lagen (1998:1385) om Sveriges riksbank
Prop. 1997/98:165
Utveckling och rättvisa - en politik för storstaden på 2000-talet
Prop. 1997/98:166
Ny associationsrätt för bankaktiebolag, m.m.
Prop. 1997/98:167
Ändringar i lagen (1993:599) om radiokommunikation, m.m.
Prop. 1997/98:168
Godtrosförvärv
Prop. 1997/98:169
Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet
Prop. 1997/98:170
Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m.
Prop. 1997/98:173
Verkställighet och återvändande - en del av asylprocessen
Prop. 1997/98:174
Sveriges tillträde till Förenta Nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängning
Prop. 1997/98:175
Sveriges tillträde till konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring
Prop. 1997/98:177
Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet
Prop. 1997/98:178
Medborgarskap och identitet
Prop. 1997/98:179
Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder
Prop. 1997/98:180
Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning
Prop. 1997/98:181
Ökade möjligheter att ingripa mot vissa mc-klubbar, m.m.
Prop. 1997/98:182
Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige
Prop. 1997/98:183
Kontroll av syntetiska droger m.m.
Prop. 1997/98:184
Ändringar i radio- och TV-lagen (1996:844), m.m.
Prop. 1997/98:185
Akt om ändring i ILOs stadgar samt ILOs konvention och rekommendation om hemarbete
Prop. 1997/98:189
Patientens ställning